Kurs i obuka - Kako da postanete portfolio menadžer

Jedno od zanimanja koja itekako privlače pažnju jeste i portfolio menadžer. Ne samo da se smatra za vrlo traženo, već i za naročito dobro plaćeno. A baš zato što svaka kompanija koja vodi računa o kvalitetu svog poslovanja zapošljava vrhunske stručnjake, nije čudno ni što se često raspisuje konkurs upravo za ovu radnu poziciju. Kako Obrazovni centar Akademije oxford ne navodi apsolutno nikakav zahtev, koji obavezno mora da ostvari kandidat, to svako ko ima želju i volju da se upozna sa konkretnom temom, ima pravo i da pohađa stručni seminar - kako da postanete portfolio menadžer.

Može po zahtevu da bude organizovana i takozvana korporativna nastava. Kako je u pitanju posebna grupa polaznika, to jest zaposleni u nekom preduzeću, to je organizator anveo da će posebno voditi računa o zahtevima klijenta i njihovom ispunjenju. U suštini, to znači da se zvanično ovlašćeni predstavnik firme koja želi da njeni zapsoleni pristupe ovoj obuci, mora dogovoriti o tome kada će obuka da počne, ali i u kojim terminima će se održavati časovi i u skladu sa kakvom dinamikom, a to će sve definisati sa ovlašćenim licem u jednoj od psolovnica pomenute obrazovne institucije. U tom slučaju je čak dozvoljeno i vršene izmene vezano za lokaciju održavanja časova. Naime radi se o tome da da bi bila dozvoljena promena tom prilikom, klijen ima obavezu da opremi konkretni prostor u skladu sa zahtevima organizatora. Naravno da se podrazumeva da će svaki klijent pre toga na raspolaganju imati sve informacije, koje se odnose na zahtevane karakteristike tog prostora, što mora u potpunosti da bude ostavreno, jer će jedino tako izmena biti dozvoljena u tom segmentu.

Najbitnije je da zainteresovani pojedinci, to jest fizička lica izvrše prijavu, a onda i da se upišu. A pošto to budu učinili prema pravilima, saznaće svako od prijavljenih i da ima obavezu tada da navede koji tip nastave od ponuđenih želi da pohađa, to jest sa kog mesta mu najviše odgovara predavanja da prati.


Sve ovo imamo obavezu i da pojasnimo... nastava može da bude organizovana kako u poslovnicama navedene obrazovne institucije, isto tako i online, to jest putem računara. Dozvoljeno je da oba tipa edukacije budu organizovana za grupu kandidata, za samo jednog polaznika i za dvoje njih u isto vreme, budući da je u ponudi kako grupna nastava, tako isto i individualna i poluindividualna.

Dakle, osnovno je da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete portfolio menadžer može da bude održan u svakoj od, za sada preko 35 poslovnica organizatora.

Naravno da postoji i mogućnost da nastava bude organizovana online. Podrazumeva se da je u tom slučaju vrlo važno da svaki polaznik poseduje kompjuter. Takođe, njegova je obaveza i da namenski softver instalira na njega samostalno. Ako se neko od njih ne bude baš dobro našao tpkom postupka instalacije, institucija organizatora omogućuje stručnu podršku, kako bi u skladu sa aktuelnim pravilima polaznik uspešno instalirao taj program, te bez ikakvih smetnji predavanja pohađao. Zahteva se i da kandidat pažljivo izabere gde će da boravi za sve vreme trajanja nastave, odnosno sa koje lokacije će pratiti časove, jer u tom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom.

TESTOVI


Naglašavamo da je predviđeno, takođe i da se svaki polaznik pojedinačno opredeljuje između opcije da predavanja prati sasvim samostalno, odnosno u okviru individualne nastave ili u grupi, ali i u okviru poluinvidualne, to jest takozvane nastave u paru. Svaka od njih podrazumeva ne samo drugačiji princip organizacije, već i drugačiji broj polaznika.

Naime, od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro ljudi imaju pravo časove da prate kada je u pitanju grupni seminar - kako da postanete portfolio menadžer. U tom slučaju svaki prijavljeni mora da zna i da se najpre zahteva da zvanično u toj poslovnici bude formirana grupa, a kako bi predstavnik konkretne poslovnice organizatora stekao pravo da definiše po kom principu će se grupni vid nastave održati. Stvar je u tome da, tek kada se dovoljno njih bude prijavilo, on definiše kog datuma će nastava da počne, kojom brzinom će časovi da budu organizovani i u kojim će to terminima da bude. Svaki prethodno prijavljeni će posle toga da bude obavešten o tome na koji način će da budu organizovani časovi u tom slučaju. Biće posebno naglašeno da se promene ne smehz u tom slučaju vršiti na zahtev članova grupe, jer tako navodi pravilnim pomenute obrazovne institucije.

U principu je potpuno isti princip koji se primenjuje prilikom organizacije, individualne nastave, sa ejdne strane, a sa druge poluindividualne, pa obično jednu od tih opcija biraju osobe koje imaju manjak slobodnog vremena. U tom slučaju će svaki kandidat direktno sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu da precizira na koji način će da budu organizovana predavanja. A to znači da će oni da zajedno odrede kako termine održavanja časova, tako i dinamiku. Podrazumeva se da će definisati i kog datuma bi trebalo da počne ili poluinvidualna obuka i kurs - kako da postanete portfolio menadžer ili individualna nastava.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako da postanete portfolio menadžer?

Koje sve radne obaveze ima lice, koje je zaposleno na radnoj poziciji portfolio menadžer će da bude prva tema sa kojom će se susresti polaznici ovog stručnog kursa.

Ne samo da će specijalizovani seminar - kako da postanete portfolio menadžer omogućiti prisutnima da se teoretski upoznaju sa ovim zanimanjem, već će im profesor pružiti i sasvim dovoljno praktičnih znanja, da će oni moći za to zanimanje vremenom i da se kvalifikuju.

Ukratko rečeno, ako u okviru kompanije postoji potreba da zaposleni upravlja hartijama od vrednosti i to najpre u tuđe ime, to jest za račun nekog drugog lica, onda će on ili ona biti zaposlen na poziciji portfolio menadžer. A uzevši u obzir da je u pitanju primarno oblast finansija, to ovaj posao u principu najbolje mogu da obavljaju osobe, koje imaju dodira sa funkcionisanjem odeljenja finansija u određenoj kompaniji. Međutim, ne postoje nikakva ograničenja za lica, koja žele da se sertifikuju za ovo zanimanje.

Naravno da osoba, koje želi da se zaposli na toj radnoj poziciji ne sme da bude krivično gonjen a nije osuđivana, odnosno protiv nje ne sme da bude vođen nikakav postupak pred nadležnim državnim organima, pa je upravo u obavezi da u trenutku apliciranja za posao, za konkretnu radnu poziciju, dostavi relevantan dokaz o svemu tome. Naravno da to zavisi od poslodavca do poslodavca, ali ovo je u većini slučajeva tako.

Potrebno je da napomenemo i to da će stručni kurs i obuka - kako da postanete portfolio menadžer pružiti priliku zainteresovanima priliku i da nauče o čemu vodi računa portfolio menadžer prilikom vršenja procene o ulaganju. Takođe će predavač objasniti i šta je to, što ga ponuka da se povuče iz određenog ulaganja. Zapravo će sve to biti potkrepljeno odgovarajućim primerima iz prakse, jer će na taj način kandidatima biti i mnogo lakše da razumeju koja je uloga lica, koje je zaposleno na toj radnoj poziciji i čime se on zapravo u praksi bavi.

A da bi u potpunosti polaznici ove stručne edukacije vladali umećima, koje moraju imati lica, zaposlena na navedenoj radnoj poziciji, profesor će se potruditi i da različite praktične primere svakome od njih predstavi u onom delu edukacije, koji je uostalom upravo tome i namenjen. Baš zbog toga bi trebalo da polaznicima bude mnogo lakše da razumeju čime se bavi portfolio menadžer i zbog čega, u suštini nijedno osiguravajuće društvo, odnosno neka banka ili bilo koja brokerska kuća ne mogu, praktično govoriti ni da rade ništa, ako ne zaposle stručno lice na toj radnoj poziciji. Da budemo precizni, oni nemaju pravo prema zakonu da osnuju zvanično društvo, koje će upravljati fondom, a ukoliko nisu zaposlili upravo lice na pomenutoj radnoj poziciji.

Naravno da će sve to taksativno biti navedeno polaznicima, a biće dodatno pomenuti i brojni primeri iz prakse, kako bi svaki kandidat mnogo lakše razumeo koje obaveze ima portfolio menadžer, te koja su njegova zaduženja i prava u praksi.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je definisano da apsolutno svako pitanje, koje polaznik možda ima, svakako ima i pravo da postavi najčešće u toku završnog predavanja ove edukacije. Ukoliko to bude bilo izvodljivo, podrazumeva se da će predavač dozvoliti i ranije zainteresovanima da to učine. Tako će im pomoći da razjasne sve što je potrebno za buduće nesmetano bavljanje ovim poslom.

Na kojoj lokaciji i kada će biti organizovan stručni seminar - kako da postanete portfolio menadžer?

Na samom početku moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost najpre fizičkim licima da pohađaju ovu edukaciju, ali organizuje i takozvanu koorativnu nastavu, a u kom slučaju će tačno određeni broj članova kolektiva neke kompanije da pohađa nastavu.

U zavisnosti od toga da li specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete portfolio menadžer treba da bude organizovana za fizička lica ili za radnike neke kompanije će zavisiti i pravila, koja moraju biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Odmah da naglasimo i to da će zahtevi vlasnika zainteresovanog preduzeća, to jest ovlašćenog lica, a vezano za sprovođenje edukacije za zaposlene u toj kompaniji, biti poštovani u najvećoj mogućoj meri. Jednostavno govoreći, nastava će u tom slučaju da bude organizovana onako, kako to bude najviše odgovaralo klijentu. Sa tim u vezi ističemo i da korporativni tip obuke može biti održan van prostorija poslovnica pomenute obrazovne institucije, to jest u okviru firme, u kojoj su polaznici zaposleni. Ukoliko taj zahtev klijent bude naveo, on će biti informisan od strane nadležnih u tom predstavništvu institucije organizatora o obavezama, koje mora da ispoštuje, a vezano za prostor u kome će nastava biti organizovana i za njegovu opremljenost primarno. Inače je predviđeno da korporativni kurs i obuka - kako da postanete portfolio menadžer treba da bude organizovan onako, kako to budu dogovorili predstavnik zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica institucije organizatora. Dakle, nakon što definišu na kojoj će lokaciji taj broj radnika predavanja da pohađaju, biće u obavezi i da se usaglase oko toga kog datuma će nastava da počne. Potrebno je, isto tako da se dogovore i oko detalja, koji se odnose na termine održavanja časova, ali i da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni broj predavanja da bude sproveden, što znači da će oni zajedno odlučiti i o trajanju korporativnog tipa edukacije. Zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da svaki polaznik, to jest član kolektiva konkretna firme mora na za to propisani način o svim tim detaljima da bude obavešten na vreme.

Da se vratimo sada na pojedinačne polaznike, to jest na fizička lica koja su zainteresovana da pohađaju ovu stručnu obuku. Naime, od njih se zahteva da nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a prilikom prijavljivanja, naglase kako žele nastavu da pohađaju i gde. Prethodno će biti informisani o tome da specijalizovani seminar - kako da postanete portfolio menadžer može biti održan kako u formi poluindividualne i individualne nastave, isto tako i za grupu polaznika. Inače je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da sva tri tipa edukacije, koja se nalaze u zvaničnoj ponudi, mogu biti organizovana prema klasičnom principu i u formi takozvanog učenja na daljinu, to jest onlajn. Upravo zato što ova obrazovna institucija nudi toliko mogućnosti i fizičkim licima, oni će tek posle odluke o tome gde žele nastavu da pohađaju i na koji način, moći i da dobiju precizne informacije o detaljima vezano za princip sprovođenja časova.

Svakako mora da ima lični računar svaki kandidat, koji bude odlučio da online pohađa predavanja. Odgovarajuće performanse taj uređaj mora da poseduje, kako ne bi dolazilo do poteškoća u toku organizacije nastave. U svakom slučaju je obaveza kandidata da optimalne uslove za rad obezbedi, pa izuzev posedovanja računara odgovarajućih karakteristika, on mora i da pažljivo izabere lokaciju na kojoj će da bude dok predavanja prati. Naime, zahteva se od polaznika da vodi računa o tome da li u izabranom prostoru postoji kvalitetna internet konekcija, jer će na taj način biti osiguran i kvalitet edukacije tog tipa. Svaki polaznik je u tom slučaju u obavezi i da na odabrani kompjuter izvrši instalaciju tačno određenog programa, a o čemu će ga prethodno detaljno informisati predstavnici institucije organizatora, to jest poslovnice u kojoj je on prijavu izvršio. Ako se neko ne bude snašao tom prilikom, biće informisan o tome da ova obrazovna institucija u svakom predstavništvu ima i IT sektor, tako da će članovi odeljenja za pružanje tehničke podrške nastojati da pomognu svakom kandidatu da reši bilo kakav problem, na koji bude naišao ili u toku samog postupka instalacije programa ili u toku praćenja nastave putem računara.

Druga opcija koja je ponuđena podrazumeva organizaciju nastave na klasičan način. A u tom slučaju će u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete portfolio menadžer. Najvažnije je da kandidati, koji su za tu varijantu zainteresovani, znaju da na više od 35 lokacija u Srbiji, Obrazovni centar Akademije Oxford ima predstavništva. Zato bi trebalo relativno lako svako od njih da pronađe poslovnicu, koja mu je fizički najbliža i u okviru nje da prema tom principu pohađa časove.

Uzevši u obzir da se i nastava online i ona, koja podrazumeva klasičan princip organizacije časova, mogu održati na tri načina, to jest u okviru grupne, poluindividualneil i individualne, od svakog prijavljenog kandidata se očekuje da se za jednu od tih varijanti odluči. Na osnovu te odluke će dobiti i detaljne informacije o datumu početka nastave i terminima održavanja časova, ali i o trajanju.

Važno je napomenuti i to da je, u suštini osnovna razlika između ta tri tipa edukacije vezana prvenstveno za broj osoba, koje predavanja treba da pohađaju. Pravilnikom je predviđeno da se grupni kurs i obuka organizuje za najmanje četvoro ljudi, a maksimalno osmoro kandidata tada treba predavanja da pohađaju. Nasuprot tome, individualna nastava podrazumeva prisustvo samo jedne osobe, a uzevši u obzir da je poznata kao nastava u paru, poluindividualna uključuje prisustvo dvoje kandidata.

Međutim, iako je broj polaznika osnovna razlika između njih, neosporna je činjenica da postoje i značajne razlike u principu organizacije i to grupne nastave sa jedne strane, a sa druge poluindividualne i individualne.

Od svakog kandidata kome odgovara princip organizacije nastave u grupi se na prvom mestu zahteva strpljenje. Prilično je jednostavan razlog za to, pošto u okviru svake poslovnice najpre mora grupa da bude oformljena, posle toga edukacija na taj način može da bude organizovana. A da bi grupa mogla da bude formirana, četvoro kandidata minimum zvanično imaju obavezu prijavu da izvrše. Nadležni u konkretnom predstavništvu će posle toga oformiti grupu i precizirati na koji način će časovi da budu organizovani. Samo informaciju o tome koliko će ukupno da traje nastava u tom slučaju će dobiti prethodno svako zainteresovano lice, uzevši u obzir da o tome odluku donose nadležni u okviru celokupne institucije organizatora. Ističemo da podatak o trajanju nastave važi i za apsolutno svako predstavništvo, te da nije podložna izmenama, kao uostalom niti jedna druga informacija koja je vezana način organizacije časova u tom slučaju. Naime, reč je o tome da isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu i to samo u predstavništvu, u onom gradu, u kome je ostvaren zahtev za početak edukacije te vrste i grupa formirana, ima pravo da donese odluku o tome kako će časovi da budu organizovani. Zapravo on odlučuje o tome kog datuma će nastava da počne, a zatim i definiše u kojim će tačno terminima članovi te grupe časove da pohađaju. Kao što smo već pomenuli, informaciju o trajanju će prethodno dobiti svi zainteresovani, a obaveza je koordinatora za nastavu da odluči o tačnom rasporedu časova. Kako je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, to podrazumeva da se ne dozvoljava polaznicima da zahtevaju izmenu niti jednog segmenta, već se jednostavno od njih zahteva da u potpunosti poštuju sve što je prethodno definisano.

Prilikom organizacije nastave za samo jedno lice se primenjuju potpuno istovetna pravila, kao i kada specijalizovani seminar - kako da postanete portfolio menadžer treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju, to jest kada se organizuje takozvana poluindividualna nastava. A ta pravila su izuzetno fleksibilna, budući da se svakom kandidatu dozvoljava da učestvuje u dogovoru o načinu organizacije časova. Stvar je u tome da jedan polaznik ili dvoje njih, a što zavisi samo od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna obuka, imaju obavezu da direktno sa nadležnim predavačem, na prvom mestu, a potom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva institucije organizatora, u okviru koga su prijavljivanje i upis izvršili, donesu odluku o tome kog datuma će konkretni tip eduakcije da počne i kako će, uopšteno govoreći, predavanja da budu organizovana. Najpre se misli na definisanje termina u kojima će časovi biti održani, a zatim i na donošenje odluke o tome koja će dinamika biti poštovana tom prilikom, što podrazumeva da oni zajedno donose odluku i o trajanju bilo nastave u paru, bilo one koje je poznata kao nastava jedan na jedan, to jest poluindividualne ili individualne.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete portfolio menadžer?

Kada budu izvršili prijavljivanje, a uz maksimalno poštovanje pravilnika Obrazovnog centra Akademije Oxford, očekuje se od svakog fizičkog lica i da navede na koji način želi nastavu da pohađa. U ponudi se nalazi kako grupna edukacija, tako isto i individualni kurs i obuka - kako da postanete portfolio menadžer, kao i takozvana poluindividualna, odnosno nastava u paru.

Samim tim što je tri varijante praćenja nastave obuhvaćeno ponudom, a svaka od njih podrazumeva drugačiji principa organizacije, to se može razlikovati i trajanje.

Isključivo kada kandidat odluči da časove pohađa u formi grupne edukacije, on unapred dobija informaciju od organizatora i o tome da će ukupno 15 časova zvaničnog nastavnog programa da bude na jedan mesec raspoređeno. Međutim, uzevši u obzir da su pravila organizacije nastave u grupi takva, tek posle kreiranja grupe od minimum četiri člana, odnosno definisanja od strane koordinatora za nastavu u toj poslovnici, će svaki kandidat da dobije informaciju kako o tačnom rasporedu časova, tako isto i o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja u tom slučaju i naravno kog datuma će edukacija za tu grupu polaznika da počne.

Potpuno su drugačija pravila, koja se poštuju prilikom organizacije kako nastave u paru, tako isto i one, koja je okarakterisana kao nastava jedan na jedan. Naime, sve što je vezano za organizaciju kursa u tom slučaju će biti u obavezi zajedno da definišu sa jedne strane koordinator za nastavu i predavač, a sa druge jedan ili dvoje kandidata. Svakako će precizirati kog datuma bi trebalo da počne individualni ili poluindividualni seminar - kako da postanete portfolio menadžer, ali i u kojim će terminima biti predavanja organizovana i kojim tempom će predviđeni broj časova da bude raspoređen. Na taj način će oni odlučiti i o trajanju konkretnog tipa nastave, a biće potrebno i da se dogovore o datumu početka.

Kako se u ponudi nalazi i korporativna obuka, a u kom slučaju zaposleni u kompaniji nastavu treba da pohađaju, to važe prilično fleksibilna pravila organizacije. U suštini, trebalo bi da nadležno lice te kompanije precizira direktno sa predstavnikom institucije organizatora koliko će ukupno nastava u tom slučaju da traje. Podrazumeva se da osim definisanja dinamike sprovođenja časova, oni imaju obavezu i da se usaglase oko lokacije na koji će kurs u tom slučaju da bude održan, te oko datuma njegovog početka i naravno oko termina, u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete portfolio menadžer"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje