Kurs i obuka - Kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada)

Ako neko želi da stekne sertifikat za zanimanje, koje se smatra izuzetno perspektivnim, odnosno svako ko želi da unapredi kvalitet svog ličnog poslovanja, ali i poslovanja kompanije, u kojoj je zaposlen, onda je najbolje da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada). Tim pre što institucija organizatora ne zahteva nikakvo prethodno i posebno znanje od zainteresovanih u vezi sa konkretnom tematikom ili bilo kojom drugom. U principu je sasvim dovoljno da polaznik izrazi želju da se upozna sa poljem delovanja stručnjaka za organizaciju rada.

Neophodno je da svako zainteresovano fizičko lice izvrši prvo prijavljivanje, a posle toga i upisivanje. Tom prilikom moraju maksimalno da budu poštovana pravila navedene obrazovne institucije.

A misli se na prvom mestu na prijavljivanje, koje kandidati mogu da izvrše u principu kad god požele i na način, koji im najviše odgovara. Dostupna je opcija da na mail adresu konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije svaki polaznik pošalje osnovne informacije o sebi. Pored toga što će navesti ime i prezime, potrebno je da navede i datum svog rođenja, kao i broj telefona. Odlučiće svaki pojedinačni polaznik o tome na koji način će konkretne podatke da pošalje. Na raspolaganju mu je mogućnost da to učini elektronski, odnosno slanjem na mejl adresu poslovnice, u kojoj odluči nastavu da pohađa. Druga opcija razumeva prijavljivanje lično i direktno u prostorijama izabrane poslovnice ove obrazovne institucije. Takođe postoji i treća opcija za prijavljivanje, a ona se odnosi na kontaktiranje zaposlenih u konkretnoj poslovnici putem telefona i dostavljanje zahtevanih podataka.


No, bez obzira koji od ponuđenih načina kandidat bude izabrao za prijavljivanje, njegova je obaveza i da se odluči na koji način želi da pohađa predavanja, odnosno na kojoj lokaciji.

Isto tako je i obaveza svakog prethodno prijavljenog kandidata da bude lično prisutan u prostorijama konkretnog predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije i to u onom trenutku, kada bude bio vrše zvaničan upis. Prethodno će nadležni obavestiti svakoga od njih pojedinačno i o tome koja se dokumenta u momentu upisa zahtevaju.

Vrlo je važno da svako fizičko lice, koje želi da se upozna sa tematikom ove edukacije ima na umu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti po pitanju organizacije nastave. Upravo zato što specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) za fizička lica može biti organizovana i online i na klasičan način, potrebno je prvo da svaki kandidat između te dve mogućnosti izabere. Na osnovu toga će dobiti informaciju o tome na kojoj će lokaciji edukacija da bude organizovana.

TESTOVI


Odmah zatim je neophodno i da se odluči između mogućnosti da nastavu prati u grupi, koja može biti standardna i mikro, odnosno u formi poluindivudualne ili individualne, a što je sve u ponudi ove obrazovne institucije. Nije zgoreg da navedemo i to da i grupna i individualna i poluindivudualna nastava mogu biti organizovane i na klasičan način i u formi učenja na daljinu.

S obzirom na to da ponuda uopšte nije skromna, već naprotiv izuzetno obimna, a da za svaki tip edukacije važe različita pravila organizacije, to je vrlo važno da svaki kandidat sa njima bude upoznat pre nego što bude doneo odluku na koji način želi nastavu da pohađa i gde.

Princip koji se primenjuje prilikom organizacije grupne nastave, a sasvim svejedno da li je u pitanju nastava za mikro ili za standardnu grupu polaznika je vrlo strog. U suštini nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena po zahtevu kandidata u tom slučaju, već jednostavno od svakoga člana konkretne grupe se zahteva da se pridržava pravila, koja će organizator pre toga definisati.

Da kažemo sve to jednostavnije, isključivo koordinator za nastavu i to u poslovnici, u okviru koje jeste ispunjen zahtev za početak nastave u grupi ima pravo da definiše na koji način će časovi da budu organizovani. Pored toga što će on odlučiti kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) u tom slučaju, definisaće i termine održavanja časova i njihov raspored. Na nivou celokupne institucije organizatora će biti odlučeno o tome koliko će ukupno da traje grupni tip edukacije. Napominjemo još jednom da sve to važi i za standardnu grupu i za takozvanu mikro grupu. U okviru jedne standardne grupe nastavu prati od četvodo do osmoro polaznika, a ako je u pitanju mikro grupa, časovima će prisustvovati troje njih.

Važno je napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave u paru ili individualno. Iako je različit broj osoba koje pohađaju predavanja u oba slučaja, važno je napomenuti da su pravila organizacije potpuno ista.

Najjednostavnije bi bilo reći da će i stručni seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) u formi individualne i onaj, koji se organizuje za dve osobe u isto vreme, odnosno kao poluindivudualna nastava, biti održan ionako kako to odgovara polazniku. Naime, u skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da će se jedan ili dvoje kandidata dogovarati o apsolutno svim potrebnim detaljima i to direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj su se prijavili i sa profesorom, koji će voditi bilo poluindivudualnu nastavu, bilo individualnu. Najpre je potrebno da se oni usaglase oko toga kog datuma će konkretni tip edukacije da počne.

Posle toga moraju da se usaglase i oko termina u kojima će časovi biti organizovani i oko njihovog rasporeda. A s obzirom na to da se dogovaraju i oko dinamike sprovođenja predavanja, oni su u obavezi na taj način da definišu i koliko će konkretni tip edukacije da traje ukupno.

Potrebno je posle toga da svaki pojedinačni polaznik donese odluku i o tome na koji način odnosno gde će pohađati predavanja. Na raspolaganju mu je mogućnost da nastavu pohađa na klasičan način, u kom slučaju će ona biti organizovana direktno u poslovnici ili online.

Svako fizičko lice koje bude izabralo prvu ponuđenu opciju, odnosno da nastavu pohađa na klasičan način, to svakako treba da navede prilikom prijavljivanja i da izabere poslovnicu koja mu je najbliža. Od njega se očekuje da u prethodno dogovorenim terminima prisustvuje časovima lično.

Da napomenemo i to da se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u potpunosti poštuju sve mere, koje su na snazi usled pandemije korona virusa. U ovom trenutku je dozvoljeno da nastava bude i na klasičan način organizovana, a ukoliko bude došlo do apsolutno bilo kakvih promena po tom pitanju, organizator će na vreme o tome da informiše svakog polaznika.

Dostupna je i mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) bude organizovana u formi takozvanog učenja na daljinu, to jest online. A u tom slučaju kandidat ima pravo da izabere sa kog mesta želi da prati predavanja, jer časovima pristupa preko specijalne platforme, koju će na sopstveni računar on biti u obavezi samostalno da instalira.

Naravno da će od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici dobiti detaljne informacije o tome kako treba da instalira namenski softver, kao i o tome koje karakteristike bi valjalo da zadovolji konkretni računar, da bi nastava bez ikakvih smetnji mogla preko njega da bude praćena. Isto tako će biti informisan i o obavezi obezbeđivanja stabilne internet konekcije u toku svakog časa. Dakle, iako u suštini kandidatima pravo da izabere samostalno lokaciju, na kojoj će da boravi u toku svakog časa, njegova je obaveza da optimalne uslove za rad obezbedi. A oni se prvenstveno ogledaju u stabilnosti internet konekcije.

S obzirom na to da u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije u bilo kom gradu postoji i IT sektor, odnosno tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške kandidatima, to znači da niko od polaznika uopšte ne treba da brine. Ako i bude naišao na neku poteškoću tokom instalacije programa ili eventualno dok prati predavanja, slobodan je svaki špolaznik da kontaktira stručnjake iz IT sektora i zahteva od njih pomoć prilikom rešavanja tog problema.

Ova specijalizovana edukacija može biti organizovana i u formi korporativne, odnosno za tačno određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću. Inače se korporativni kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) isključivo organizuje po zahtevu klijenata, a što su u ovom slučaju nadležni u okviru kompanija. Od njih se očekuje da kontaktiraju nadležne u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa njima se usaglase oko svih potrebnih detalja. Pritom se ne misli samo na detalje vezano za samu organizaciju nastave, u smislu datuma početka ili termina održavanja časova, nego i na definisanje mesta održavanja nastave i njenog trajanja.

Da kažemo to jednostavnije, klijent će se direktno sa organizatorom dogovoriti, pored ostalog i o rasporedu predviđenog broja časova, pa će na taj način odlučiti zajedno o tome koliko će ukupno da traje korporativni kurs.

Ako nadležno lice zainteresovanog preduzeća bude smatralo potrebnim i to zahteva od organizatora, a istovremeno može da obezbedi propisane uslove za rad, onda nastava za zaposlene može i u njihovoj kompaniji da bude organizovana. U svakom slučaju će klijent od strane organizatora blagovremeno da bude upoznat sa svim detaljima, koji se tiču samog prostora i njegove opremljenosti. Naime, vrlo je važno da prostor bude opremljen u skladu sa pravilnikom institucije organizatora, da bi kvalitet edukacije ostao na zahtevanom nivou.

A nakon što sve to bude definisano između predstavnika jedne od poslovnica i zainteresovane kompanije, na propisani način će o tome da bude obavešten svaki polaznik, to jest zaposleni u okviru konkretnog preduzeća.

Šta izučava specijalizovani seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada)?

Nema tog poslovnog čoveka koji nije shvatio da je dobra organizacija ključna za uspešnost u bilo kom poslu. Upravo sa tog aspekta će započeti i stručna obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada), tako da će profesor predočiti prisutnima zbog čega je vrlo važna upravo organizacija za bolji kvalitet poslovanja.

Možda nekome to zvuči čudno, ali sve vodeće kompanije imaju među zaposlenima i stručnjaka za organizaciju rada. A da bi on mogao tim poslom da se bavi, on mora znati na koji način se analizira organizacija u konkretnoj kompaniji, odnosno na koji način i uz pomoć kojih parametara se može definisati u kojoj meri je organizacija konkretnog preduzeća složena.

Svakako da će biti ponuđeni primeri iz prakse, kako bi prisutni bolje razumeli šta se smatra složenom organizacijom radnog procesa.

Kada neko bude zaposlen na radnoj poziciji stručnjak za organizaciju rada, nakon što utvrdi na koji način funkcioniše poslovni proces, njegova je obaveza i da uz pomoć odgovarajućih parametara ustanovi u kakvom stanju se nalazi organizacija radnog procesa u konkretnoj kompaniji. I o tome će biti predstavljeni odgovarajući primeri, jer će upravo na osnovu njih polaznici bolje razumeti celokupnu tematiku.

Međutim, da bi stručni kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) mnogo bolji efekat imao na sve polaznike, profesor će se potruditi ne samo da odabere pozitivne i afirmativne primere iz prakse, nego i one koji to nisu. Na osnovu tih primera će polaznicima biti jasnije šta ne bi trebalo da rade kad se zaposle na konkretnoj radnoj poziciji.

Posle utvrđivanja složenosti organizacije, odnosno sprovođenja analiza zarad utvrđivanja postojećeg stanja, stručnjak za organizaciju rada bi trebalo da uoči problematične tačke, te da na osnovu svog znanja i iskustva uspe da ih reši. Da budemo precizni, on mora prvo da osmisli korake, koje bi dovele do rešavanja konkretnih problema,a zatim i da ih prezentuje nadležnima.

U principu kompanije koje zapošljavaju i stručnjake za organizaciju rada i te kako vode računa o njihovim predlozima, pa to nije nikakav problem. A upravo ovaj stručnjak je pored ostalog zadužen i za određivanje pravila poslovnog procesa u određenoj kompaniji, koja će nadležni sasvim sigurno da prihvate ukoliko su u skladu sa načinom poslovanja, odnosno ukoliko imaju za cilj zaista da maksimalno unaprede kvalitet radnog procesa.

Pošto bude bilo predstavljeno gradivo, koje je predviđeno nastavnim programom, specijalizovani i seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) će biti usmeren na praktičan rad. Biće date neophodne informacije polaznicima, a od njih se očekuje prvo da izvrše analizu, odnosno da utvrde koliko je složena organizacija rada u dotičnoj firmi, a zatim i da pronađu koji su to problemi, koji su doveli do loše organizacije. Posle toga je potrebno da ponude rešenje, a da li je zadatak uspešan ili ne, proceniće profesor.

Polaznici koji budu imali bilo kakvo pitanje u vezi sa obrađenim temama mogu da ga postave onog časa, kad da to profesor bude dozvolio. Cilj je da se svakome od njih u potpunosti razjasni konkretna tematika, tako da mogu u praksi da primenjuju sva ta znanja i da zaista u određenom preduzeću unaprede kvalitet radnog procesa.

Gde i u kojim terminima će biti organizovama stručna obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada)?

Svaki pojedinačni polaznik, mora prilikom prijavljivanja i upisivanja da izabere među svim opcijama, koje nudi Obrazovni centar Akademije Oxford, a kad je u pitanju princip organizacija nastave.

Naime, oba obrazovna institucija nudi mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) za fizička lica bude organizovan u formi individualne i poluindivudualne, odnosno grupne nastave. Takođe je ponudom obuhvaćeno i važi i za sva tri tipa edukacija da mogu biti organizovane i da klasičan način i online.

S obzirom na to da je ponuda toliko obimna, sasvim je jasno zbog čega se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da se odluči prilikom prijavljivanja kako mu odgovara nastavu da pohađa i gde.

Najpre da napomenemo da individualni tip edukacije treba da pohađa samo jedan kandidat, a da je poluindivudualna nastava namenjena da je prate dvoje njih u isto vreme. Što se tiče nastave u grupi, ona može biti organizovana kako za standardnu grupu, tako isto i za mikro grupu. U jednoj standardnoj grupi časove treba da pohađa između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše, dok je mikro grupa predviđena za troje polaznika u isto vreme.

Ipak, iako postoji značajna razlika u broju osoba koje treba da pohađaju predavanja, mora se priznati da to i nije osnovna razlika između svih ponuđenih vidova edukacija.

Kada je u pitanju stručni seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) koji se organizuje samo za jednu osobu, odnosno individualni tip edukacije, tada važe izuzetno slobodna pravila organizacije. Ista ta pravila će biti primenjena i kad je u pitanju nastava u paru, odnosno takozvana poluindivudualna. A ona pravila podrazumevaju da se daje sloboda polaznicima u tom slučaju da sve detalje u vezi sa načinom organizaciea nastave preciziraju direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora, kao i sa stručnjakom, koji će biti zadužen za vođenje individualne ili poluindivudualne edukacije. U suštini su pravila vrlo jednostavna i podrazumevaju da se oni usaglašavaju kako o datumu početka nastave, tako isto i o detaljima u vezi sa terminima održavanja časova, odnosno određuju zajedno i njihov tačan raspored. A kako je pravilnikom predviđeno da se usaglase i oko dinamike koja će biti poštovana prilikom sprovođenja predviđenog broja časova, to znači da će se oni dogovoriti i o ukupnom trajanju bilo poluindivudualne, bilo individualne nastave.

Prema potpuno drugačijim pravilima će biti organizovan grupni tip edukacije. Ne samo da će više polaznika pohađati predavanja u tom slučaju, nego se od njih zahteva i da se u potpunosti pridržavaju svega onoga što nadležno lice u konkretnoj poslovnici, odnosno instituciji organizatora, bude definisalo. Radi se o tome da se na nivou celokupne institucije organizatora unapred određuje samo koliko će ukupno da traje stručna obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) kada se organizuje u formi grupne nastave.

Sve dodatne informacije o datumu početka nastave, potom o terminima u kojima će biti organizovani časovi i o njihovom rasporedu će biti na raspolaganju polaznicima ne dugo nakon što grupa od minimalnog broja članova u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora bude oformljena. Dakle, naveden je osnovni uslov za početak nastave u grupi i on podrazumeva da mora prijavu izvršiti dovoljan broj polaznika. Sve ono što ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici bude odredilo, odnosno što definiše unapred institucija organizatora nije podložno promenama. Iz tog razloga će biti posebno naglašeno svakom pojedinačnom polazniku da je njegova obaveza da se u potpunosti tih pravila pridržava.

Sem toga je važno da polaznici izaberu i da li žele nastavu da pohađaju prema klasičnom principu ili im više odgovara učenje na daljinu.

U prostorijama svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze 40 lokacija u celoj zemlji će biti organizovana nastava na klasičan način. A to znači da svaki polaznik kome konkretna opcija više odgovara, treba jednostavno da pronađe poslovnicu koja mu je fizički najbliža i da naravno prilikom prijavljivanja navede samo takav princip organizacije više odgovara.

Dostupna je i mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) bude organizovan online, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu. Sopstveni kompjuter tada mora koristiti svaki pojedinačni polaznik za pristup predavanjima. A da bi nastava na daljinu funkcionisala besprekorno, polaznik ima obavezu prvo da obezbedi računar odgovarajućih performansi, drugo da vode računa o tome da veze sa internetom bude stabilna toku svakog predavanja i treće da instalira namenski softver na svoj kompjuter.

A sve informacije o postupku instalacije programa, te uopšteno o funkcionisanju nastave online će na vreme biti dostupne svakom pojedinačnom polazniku. Ali za svaki slučaj moramo naglasiti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost korišćenja tehničke podrške svakome od njih, ko se ne bude eventualno snašao tokom praćenja nastave ili tokom instalacije namenskog programa. Radi se o tome da tim stručnjaka zaduženih za tehničku podršku postoji u okviru apsolutno svakog predstavništvo ove obrazovne institucije i ti stručnjaci su na raspolaganju polaznicima, kojima bude bila potrebna pomoć prilikom praćenja nastave online.

Pored svega navedenog, u obavezi smo da naglasimo i to da ova obrazovna institucija može specijalizovani seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada) prilagodi zahtevima vlasnika ili direktora kompanija, odnosno nadležnim licima, a kada je potrebno da se sa tematikom ove edukacije upozna određeni broj zaposlenih u tom preduzeću.

Kada je u pitanju korporativni tip nastave, pravila organizacije su izuzetno fleksibilna. Jednostavnije govoreći, u tom slučaju će časovi biti organizovan onako kako odgovara klijentu, odnosno radnicima te kompanije. Pravilnikom je predviđeno da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća o svim detaljima u vezi sa sprovođenjem nastave na taj način dogovara direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Svakako oni treba u osnovi da se dogovore o osnovnim detaljema, kao da su termini održavanja časova i datum početka nastave, precizira će i na koji način će predviđeni broj časova da bude raspoređen.

A samim tim to podrazumeva da će se dogovoriti i u trajanju korporativne obuke. Ali to nije sve, jer samo kada je u pitanju nastava za zaposlene, može doći do izmene u vezi sa lokacijom njenog održavanja. Naime, ako klijent bude procenio da to njegovim zaposlenima više odgovara i da je tako praktičnije,a istovremeno u okviru dotične kompanije postoji odgovarajući prostor, neophodno je samo da uputi zahtev nadležnima u konkretnoj poslovnici da dođe do izmene lokacije održavanja nastave. Posle definisanja svih tih detalja, određeni broj zaposlenih koji treba ovoj edukaciju da pohađaju će dobiti o svemu tome precizne informacije.

Koliko traje specijalizovani seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada)?

U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, predviđeno je da samo kada je u pitanju stručna obuka i kurs - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada), koja se organizuje za grupu polaznika, svi oni dobijaju ranije informaciju o tome koliko će nastava da traje. Naglašavamo da se to odnosi i na mikro grupu, kada je troje ljudi prisutno tokom predavanja i na standardnu grupu, u kom slučaju časove treba da pohađa od najmanje četvoro da najviše osmoro polaznika.

Prema pravilniku institucije organizatora, ukupno se 10 časova h nalazi u zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije.

A kada je u pitanju nastava koja se organizuje za grupu polaznika, predviđeno je da će ona trajati četiri dana.

Kako se radi o vrlo strogim pravilima organizacije, te je početak nastave u grupi uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja polaznika, kako bi grupa bila oformljena. A podrazumeva se da će kandidati naknadno dobiti informaciju ne samo o datumu početka nastave za mikro ili za standardnu grupu, nego i od terminima u kojima će časovi da budu organizovani i o rasporedu predavanja.

U principu, jedina informacija koja je dostupna prilikom prijavljivanja svim polaznicima jeste ona koja se odnosi na trajanje nastave u grupi.

Ako nekome više odgovara da predavanja pohađaju potpuno samostalno, odnosno u okviru individualne edukacije, onda će imati pravo da direktno sa predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem odluči o tome koliko će ona da traje. Da budemo precizni, oni će se usaglasiti oko rasporeda predavanja, odnosno oko toga kakvom će dinamikom biti predviđeni broj časova sproveden.

Sve to isto se odnosi i na situaciju kada polazniku više odgovara drugačiji tip edukacije da pohađa, a prvenstveno se misli na nastavu u paru. Da budemo precizni, tada će dvoje njih biti u obavezi sve te detalje da definišu sa nadležnima u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije.

A kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada), koji se isključivo za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji organizuje, biće primenjena takođe prilično slobodna pravila organizacije. U suštini je predviđeno da će se tada zvanično ovlašćeno lice jedneod poslovnih institucijei organizatora dogovarati o svim detaljima direktno sa predstavnikom kompanije, čiji zaposleni bi trebalo da pohađaju. Pored toga što će definisati raspored predavanja, oni će se usaglasiti i o datum početka nastave, odnosno o tačnim terminima održavanja časova i o lokaciji, na kojoj će zaposlenima biti omogućeno predavanja da pohađaju. Sve te informacije će u skladu sa pravilima biti na propisani način prenete svakom pojedinačnom polazniku.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje