Kurs i obuka - Kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Od strane institucije organizatora nije naveden apsolutno nikakav zahtev, koji bi morali da ispune polaznici, da bi im bilo dozvoljeno da se detaljnije upoznaju sa tematikom, kojom se bavi stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Podrazumeva se da ukoliko budu primenjivali stečena znanja u praksi, to jest kasnije u svom radu, kandidati će svakako imati priliku da unapred ne samo kvalitet svog ličnog poslovanja, nego i kvalitet poslovanja celokupne kompanije za čije vođenje su oni zaduženi ili generalno u kojoj su zaposleni.

U tom smislu moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može da izađe u susret zahtevima nadležnih u kompanijama, a ukoliko smatraju da je tematika ove edukacije interesantna za određeni broj njihovih zaposlenih. Naime, stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini koji se održava u formi korporativne nastave može da bude organizovan, ali samo po zahtevu klijenta, odnosno nadležnog lica bilo kog preduzeća.

U tom slučaju će biti primenjena vrlo fleksibilna pravila organizacije, što praktično znači da će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora imati dogovor o svemu sa predstavnikom zainteresovane kompanije. I jedna i druga strana će se najpre dogovoriti o tome kog datuma bi trebalo da počne nastava za zaposlene, a odmah zatim će da preciziraju i termine održavanja časova, kao i njihov raspored. Upravo zato što zajedno donose odluku i o dinamici, koja će da bude primenjena prilikom sprovođenja časova, klijent i organizator će definisati i koliko bi ukupno trebalo korporativna obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u tom slučaju da traje.


Takođe je važno da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford samo u slučaju organizacije korporativne nastave može da dozvoli izmenu mesta njenog održavanja. Zapravo, pod pretpostavkom da klijent to zahteva i da obezbedi prostor u okviru svoje kompanije, čije karakteristike u potpunosti odgovaraju zahtevima organizatora, zaposlenima će praktično biti pružena mogućnost da na svom radnom mestu pohađaju časove.

Nakon što sve detalje budu definisali, polaznici će dobiti precizno obaveštenje o njima.

Kada su u pitanju fizička lica, od njih se najpre zahteva da ispoštuju proceduru, odnosno da izvrše prijavljivanje, upišu se i odaberu gde će nastavu dapohađaju i na koji način.

TESTOVI


Prijavljivanje može da bude izvršeno lično u prostorijama izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona, s tim što zahtevane podatke kandidat ima pravo da pošalje i na mejl adresu. A što se podataka za prijavljivanje tiče, neophodno je da svako od njih navede ime i prezime u prijavi, kao i datum rođenja i broj telefona.

Sledeća obaveza koju imaju kandidati nakon toga, a o čemu će svakako podrobno i na vreme da budu obavešteni od strane nadležnih u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford jeste da lično moraju biti prisutni kada bude organizovan upis. Ranije će svako od njih da dobije informaciju i o tome koja dokumenta ima obavezu da priloži u momentu zvaničnog upisa.

Podrazumeva se da će kandidati biti obavešteni i o tome da stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini može biti organizovan ne samo na klasičan način, to jest uživo, nego i u formi takozvanog učenja na daljinu. Pored svega toga, u oba slučaja važi pravilo da kandidati biraju da li će nastavu da prate u grupi ili individualno.

Poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se u ovom momentu nalaze na više od 40 lokacija širom teritorije Republike Srbije. Upravo u okviru svake od njih nastava može da bude organizovana uživo. Od kandidata se u tom slučaju samo zahteva da pronađe poslovnicu u koja mu je najbliža, to jest u kojoj bi želeo da pohađa predavanja uživo, te da u ranije preciziranim terminima bude prisutan u prostorijama tog predstavništva institucije organizatora.

Međutim, kada je u pitanju učenje na daljinu, kandidatu se dozvoljava da potpuno samostalno izabere sa koje lokacije će da pohađa specijalizovani seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini online. Naročito je važno da u tom prostoru postoji kvalitetna i stabilna konekcija sa internetom, jer upravo od toga u velikoj meri zavisi i kvalitet edukacije koja se organizuje na daljinu. Naravno da će to biti predočeno svakom pojedinačnom kandidatu na vreme.

Biće obavešteni i o tome da za pristup predavanjima koriste sopstvene računar, s tim da to mora biti uređaj odgovarajućih karakteristika. Naravno da će i o tome biti informisan svaki pojedinačni polaznik na vreme, a dobiće i vrlo jasne smernice od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako treba da instalira program, koji će i koristiti kasnije kako bi pratio časove.

Ne može se reći da je proces instalacije softvera naročito kompleksan, tako da se u principu očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da bez ikakvih problema to može da učini potpuno samostalno. Ali naravno da će mu biti na raspolaganju i tehnička podrška, a ako se ne snađe ne samo tom prilikom, nego i generalno dok nastavu bude pratio na daljinu, odnosno ukoliko bude imao bilo kakvu nejasnoću ili se javi možda neki problem.

Bitno je posle toga da svako od kandidata donese odluku i o tome da li mu više odgovara da stručna obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini bude organizovana u formi takozvane nastave jedan na jedan ili individualne, odnosno grupne.

Individualna edukacija podrazumeva vrlo slobodna pravila organizacije, tako da praktično kandidat pohađa časove onda kada to njemu najviše odgovara. Zapravo se radi o tome da polaznik, profesor i zvanično ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest koordinator za nastavu, u tom slučaju o svemu zajedno donose odluku.

Najpre se dogovaraju naravno o tome kog datuma će nastava jedan na jedan da počne, kao i o tome u kojim će terminima taj kandidat da pohađa predavanja. A nakon svega toga, neophodno je i da se oni dogovore o dinamici koja će biti ispoštovana prilikom organizacije časova. S obzirom na to da se dogovaraju i o rasporedu predavanja, oni definišu i koliko će ukupno da traje individualna obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u tom slučaju.

Sasvim suprotno od toga, kandidati koji se odluče za praćenje nastave u grupi moraju da u potpunosti ispoštuju sve što organizator bude prethodno odredio. Ustvari se radi o tome da nije predviđeno vršenje nikakvih izmena ukoliko je reč o grupnom tipu edukacije, a nevezano za to u okviru koje od ponuđenih grupa kandidat odluči nastavu da prati.

Zapravo, vrlo je važno da on izabere da li mu više odgovara da časove pohađa u okviru grupe poznate kao 6 +, koja važi za standardnu i broji između šestoro i desetoro polaznika, te male grupe, koja broji četvoro ili petoro njih, odnosno mikro grupe, kada je predviđeno da specijalizovani seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u isto vreme prate dve ili tri osobe.

U sva tri slučaja se primenjuju potpuno ista, a zapravo izuzetno strogo definisana pravila organizacije, s tim što je neophodno da se dve osobe najmanje prijave da bi bila formirana mikro grupa, četiri osobe minimum da bi bila formirana mala grupa i šestoro kandidata najmanje je neophodno da izvrše prijavu, kako bi specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini mogla da bude organizovana za standardnu ili grupu poznatu kao 6 +.

Sve do tog trenutka nijedan kandidat neće moći da dobije informaciju o tome kog datuma će da počne nastava, zatim o tome u kojim će terminima da pohađa časove i kako će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, pošto te detalje naknadno definiše koordinator za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se prijavilo dovoljno kandidata.

Kada se budu prijavljivali i upisivali prema pravilima, kandidati će samo moći da dobiju informaciju o tome koliko će ukupno da traje grupni kurs, kao i o tome koliko se školskih časova u zvaničnom nastavnom programu te edukacije nalazi. Da napomenemo još jednom da se po zahtevu kandidata izmene ne vrše kada se specijalizovani seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini organizuje za bilo koju od pomenutih grupa i da sve što je navedeno važi i za nastavu koja se organizuje uživo i za onu, koja podrazumeva učenje na daljinu.

Kojim se temama bavi stručna obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini?

Koja je sadržina Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno šta se tačno njime utvrđuje je prva tema sa kojom će profesor da upozna sve polaznike. Upravo u toku uvodnog predavanja je predviđeno nastavnim programom da stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini omogući polaznicima da bolje razumeju zbog čega je važno da se pravila navedena u Pravilniku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 72 / 2006, 84 / 2006 crtica ispravka, 30 / 2010 i 102 / 2015 poštuju i primenjuju u radu.

Način i postupak procene rizika od nastanka povrede na radu ili oštećenja zdravlja, to jest oboljenja zaposlenog, koje je nastalo na njegovom radnom mestu i u radnoj okolini je osnovna tema kojom se bavi Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Takođe je ovim pravilnikom regulisano i na koji način može doći do otklanjanja takvih rizika, odnosno koje su mere za njihovo uklanjanje, a koje mora da donese i kasnije sprovede svaki poslodavac kroz Akt o proceni rizika.

Uz maksimalno poštovanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i drugih zakonskih akata se vrši procena rizika na prvom mestu, a zatim i donosi odluka o merama koje treba poslodavac da primeni u praksi. Polaznici će dobiti informaciju o tome da se te mere primenjuju sa ciljem otklanjanja opasnosti na radnom mestu i štetnosti u radnoj okolini, odnosno da bi se rizik ili smanji na minimum ili otkloni u potpunosti, kako ne bi dolazilo do povreda na radu, odnosno do oštećenja zdravlja zaposlenih ili njihovog oboljevanja.

Na koji način se u praksi vrši procena rizika je naredna tema sa kojom će stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini da upozna sve prisutne. Zapravo se radi o tome da je potrebno izvršiti ne samo sistematsku evidenciju, nego i stručnu procenu svih faktora koji su prisutni u procesu rada, odnosno koji mogu da opasno i štetno deluju na zaposlene, a bez obzira da li je to na njihovom radnom mestu ili u njihovoj radnoj okolini. Upravo ti faktori mogu da dovedu do određene povrede na radu, ali i do oštećenja zdravlja zaposlenog, to jest do njegovog oboljenja.

A da bi procena rizika bila izvršena u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, mora se uzeti u obzir najpre organizacija rada u okviru konkretne kompanije, a zatim i kako funkcioniše radni proces i koja se sredstva za rad koriste, to jest sirovine i materijali sa kojima radnici dolaze u dodir. Takođe će se zahtevati i da bude izvršena procena sredstava i opreme koju radnici koriste za ličnu zaštitu, ali i utvrđivanje svih onih drugih elemenata koji mogu da dovedu do određenih povreda na radu, odnosno do oboljevanja zaposlenih ili do oštećenja njihovog zdravlja.

Nastavnim programom, a u skladu sa čijim smernicama se organizuje stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini je predviđeno da poseban akcenat bude stavljen na član 3 ovog Pravilnika, tako da će kandidati saznati detaljno šta sve obuhvata procena rizika. Samim tim će biti u mogućnosti da dobiju informacije i o tome kako u praksi izgleda kreiranje Akta o proceni rizika, odnosno na osnovu kojih informacija se jedan takav jedan dokument kreira.

Svakako da će profesor omogućiti prisutnima i da se kroz odgovarajuće primere upoznaju sa time kako izgleda pravilno izrađen Akt o proceni rizika.

Zatim će taksativno profesor svim prisutnima objasniti i šta su to opšti podaci o poslodavcu, a koji moraju biti uneti u Akt o proceni rizika. Posle toga će biti objašnjeno i kako u tom dokumentu treba da bude naveden opis tehnološkog i radnog procesa, odnosno kako se opisuju sredstva za rad i na koji način se sredstva za rad grupišu, te na koji način se opisuju i grupišu sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu.

Snimanje organizacije rada je tema člana broj 6 aktuelnog Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, što znači da će profesor detaljno predstaviti polaznicima kako u suštini funkcioniše snimanje organizacija rada i šta obuhvata.

Za Akt o proceni rizika, odnosno za poštovanje Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini vrlo je važno da stručnjaci prepoznaju i utvrde opasnosti i štetnosti i na radnom mestu i u radnoj okolini, pa je stoga predviđeno da stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini posebnu pažnju usmeri na to kako je celokupan postupak regulisan članom broj 7 pomenutog pravilnika. U tom delu će profesor govoriti i o tome na koji način se grupišu opasnosti, odnosno kako sa aspekta njihove vrste i njihove prirode treba da bude izvršeno grupisanje da bi bilo pravilno i da ne bi imalo negativan uticaj na zaposlene. Isto to će biti objašnjeno i kada su u pitanju štetnosti, a koje se grupišu na osnovu toga na koji način nastaju, odnosno iz čega proističu i za šta su vezane.

Predavač će u tom segmentu ne samo objasniti koje su to štetnosti koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada, odnosno koje proizilaze iz psihičkih i psihofizičkih napora koji su vezani za radno mesto, te štetnosti koje se direktno odnose na organizaciju rada i generalno ostale štetnosti koje se mogu javiti na raznim mestima, nego će i kroz primere pokazati koje su to najčešće štetnosti koje se uočavaju na radnom mestu i u radnoj okolini.

Na kraju će biti predstavljen i član broj 10 Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, a u skladu sa kojim se i vrši procena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti. S obzirom na to da će kroz primere polaznici mnogo lakše razumeti kako bi trebalo u praksi da funkcioniše procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti, to znači da će profesor brojne primere u tom segmentu da im ponudi.

Posle svega toga će specijalizovani seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini biti usmeren na to da polaznicima bude pojašnjeno kako se utvrđuju načini i definišu mere sa ciljem otklanjanja rizika, odnosno njihovog smanjenja ili sprečavanja.

Saznaće u tom segmentu prisutni i ko je zadužen za sprovođenje tih mera, odnosno koje su posledice ukoliko se one ne budu pravilno sprovodile u praksi.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi se i mogućnost organizacije korporativne nastave po zahtevu klijenata. A samim tim što se specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u tom slučaju organizuje isključivo za određeni broj radnika u nekom preduzeću, to nadležna lica u instituciji klijenta mogu uputiti zahtev profesoru da, koliko god je to moguće, odabrane primere iz prakse na prvom mestu usklade sa oblašću poslovanja kompanije, u kojoj su polaznici i zaposleni.

U kojim terminima i gde se održava stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima nekoliko opcija, to praktično znači da svaki pojedinačni polaznik bira na koji način mu odgovara da bude organizovan stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Da napomenemo odmah da kandidati prilikom prijavljivanja, odnosno u trenutku kada budu vršili zvaničan upis, treba da donesu odluku o tome i na kojoj lokaciji će nastavu da pohađaju i na koji od svih ponuđenih načina.

Kada je u pitanju mesto održavanja nastave, kandidatima je na raspolaganju specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini koja podrazumeva online pristup nastavi i ona, koja se odnosi na organizaciju časova na klasičan način.

Online nastava ili učenje na daljinu podrazumeva da će kandidati pristupati predavanjima uz korišćenje sopstvenog računara. A da bi edukacija bila organizovana na visokom nivou kvaliteta, na prvom mestu je neophodno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, a odmah zatim i da veza sa internetom u toku svakog časa mora da bude na izuzetno visokom nivou kvaliteta.

Naravno da se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik od strane zaposlenih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dobiti sve potrebne informacije o tome koje karakteristike mora da zadovolji računar, preko koga će da pohađaju online seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Takođe će saznati i da je njihova obaveza da tačno određeni tip softvera instaliraju na konkretni računar i to potpuno samostalno, a na osnovu uputstava, koja će im dati nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Mora se priznati da postupak instalacije softvera nije uopšte zahtevan, pa u tom smislu postoji očekivanje da kandidat može bez ikakvih problema samostalno da pristupi postupku njegove instalacije. Međutim, ako ne bude u tome uspeo, to jest ako naiđe na bilo kakav problem dok instalira konkretni program ili generalno dok nastavu bude pratio online, može da se obrati članovima tima, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Upravo oni će u najkraćem mogućem roku nastojati da konkretni problem otklone, odnosno da omoguće polazniku da nastavi bez ikakvih problema da prati časove online.

Ponuđena je opcija i da kandidat nastavu pohađa na klasičan način. A u tom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini da bude organizovan direktno u prostorijama one poslovnice Obrazovanog centra Akademije Oxford, koju bude pre toga izabrao, odnosno u kojoj se bude prijavio i zvanično upisao.

Trebalo bi takođe da u trenutku prijavljivanja, odnosno kada se budu upisivali, kandidati donesu odluku i o tome da li im više odgovara da nastavu prate u formi grupne ili u formi individualne, budući da su obe opcije u ponudi.

Kandidatima je na raspolaganju mogućnost da izaberu i u kojoj od tri ponuđene grupe će pohađati nastavu. Izuzev standardne ili grupe poznate kao 6 +, dostupna je mogućnost i za praćenje nastave u okviru mikro i u okviru male grupe. Standardna ili grupa 6 + broj između šestoro i desetoro polaznika, dok je mikro grupa ona, u okviru koje će stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini da pohađaju dve ili tri osobe, a četvoro ili pet njih će biti prisutno kada se nastava organizuje u formi male grupe.

Mada postoji razlika u broju osoba, koje bi trebalo da prisustvuju nastavi, Obrazovni centar Akademije Oxford podrazumeva da se poštuju potpuno ista pravila organizacije u sva tri slučaja. Radi se o izuzetno striktno definisanim pravilima, što znači da kandidati jednostavno moraju da ih se pridržavaju, uzevši u obzir da organizator ne dozvoljava mogućnost vršenja apsolutno nikakvih izmena kada se specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini organizuje za bilo koju od ponuđenih grupa.

Najpre mora doći do formiranja grupe u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije, što zapravo znači da se minimalan broj kandidata mora na prvom mestu prijaviti, jer će na taj način biti ispunjen osnovni zahtev i grupa formirana. Sve dok se to ne dogodi, organizator ne može da obavesti niti jednog polaznika o tome kog datuma će da počne nastava, odnosno u kojim terminima će da budu organizovani časovi i u skladu sa kakvom dinamikom će unapred određeni nastavni fond u konkretnom slučaju da bude sproveden. Međutim, kada se budu prijavljivali i upisivali, te naveli da im najviše odgovara da stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini pohađaju u okviru mikro, male ili standardne grupe, koja je poznata i kao grupa 6 +, kandidati će dobiti informaciju o tome koliko je školskih časova navedeno u nastavnom programu i koliko je Obrazovni centar Akademije Oxford predvideo da će u tom slučaju edukacija da traje. Sve ostale informacije će biti navedene nakon formiranja grupe, budući da je to označeno kao osnovni uslov za organizaciju nastave na takav način.

Pravila koja se poštuju kada je u pitanju takozvana nastava jedan na jedan, odnosno individualna, zapravo su mnogo jednostavnija.

Naime, kandidat će u tom slučaju biti u obavezi da apsolutno sve detalje koji se odnose na organizaciju definiše sa nadležnim licima u okviru predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome je izvršio pre toga prijavu i zvanično se upisao.

Dakle, profesor, koordinator za nastavu i polaznik će da se najpre dogovoriti oko toga kog datuma će početi stručna obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Posle toga je njihova obaveza da se dogovore i oko tačnih termina, u kojima će da budu organizovani časovi i da se usaglase oko njihovog rasporeda. Uzevši u obzir da treba da preciziraju i kakvom će dinamikom predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju sproveden, to znači da će se oni dogovoriti i oko toga koliko će ukupno da traje nastava.

Pored toga što ja ova edukacija namenjena fizičkim licima, postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, to jest nastava koju će isključivo da pohađaju zaposleni u okviru istog preduzeća.

U principu, korporativni tip edukacije se organizuje na zahtev klijenata, a način organizacije je izuzetno fleksibilan. Naime, direktor određene kompanije, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik bi najpre trebalo da uputi zahtev nadležnima u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Posle toga će se oni dogovoriti o detaljima koji se odnose najpre na mesto održavanja nastave.

Da razjasnimo, samo kada je u pitanju stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini koji se organizuje u formi korporativne nastave, ova obrazovna institucija može da dozvoli izmenu koja se tiče mesta održavanja nastave. Ukoliko u okviru određene kompanije postoji prostor, koji može da odgovori na zahteve institucije organizatora, a klijent uputi zahtev za promenu mesta održavanja nastave, zaposlenima će biti omogućeno da časovima prisustvuju praktično na svom radnom mestu.

Pošto se klijent i organizator budu usaglasili oko toga na kom mestu će nastava da bude organizovana, oni će se usaglasiti i oko detalja koji su vezani za datum početka nastave, potom za termine održavanja časova i njihov raspored. S obzirom na to da se dogovaraju i o rasporedu onoliko časova, koliko ih je određeno zvaničnim nastavnim programom, predstavnik dotične kompanije će se sa zvanično ovlašćenim licem izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovoriti i oko toga koliko će ukupno da traje edukacija u tom slučaju. Svi radnici te kompanije, koji treba da pristupe predavanjima će nakon toga biti detaljno o svemu ovome obavešteni.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini?

Isključivo u zavisnosti od toga za koju od ponuđenih opcija se kandidat bude opredelio, uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini može biti organizovana i za grupu polaznika i u formi individualne, zavisiće i koliko bi trebalo da traje nastava.

Naime, informacije o tome unapred mogu dobiti isključivo oni polaznici, koji se prilikom prijavljivanja, odnosno kada budu vršili zvaničan upis, budu opredelili za praćenje nastave u grupi. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da se sve navedene informacije odnose kako na standardnu ili grupu 6 +, tako isto i na mikro i na malu grupu polaznika.

Kandidati će tada dobiti informaciju o tome da se u nastavnom programu edukacije nalazi ukupno 10 školskih časova. Takođe će saznati i da prema pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford stručni seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za grupu polaznika traje ukupno četiri dana.

Međutim, da bi mogli da saznaju kog datuma će početi edukacija, kao i u kojim terminima će časovi u tom slučaju da budu organizovani i generalno na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, kandidati moraju biti strpljivi. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford zahteva najpre da grupa od minimalnog broja članova bude oformljena, pa će posle ispunjenja tog zahteva ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da i te detalje definiše, te da obavesti polaznike o njima. Takođe je važno da znaju i to da se izmene kod nastave za grupu ne dozvoljavaju.

Nasuprot tome, kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini koja se u formi koji se organizuje u formi takozvane nastave jedan na jedan, primenjuju se drugačija pravila.

Zapravo bi trebalo polaznik sa zvanično ovlašćenim licem izabrane poslovnice ove obrazovne institucije i sa predavačem da se, između ostalog dogovori i o rasporedu predviđenih 10 školskih časova. A zahvaljujući tome, polaznik, profesor i koordinator za nastavu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford donose zajedno odluku i o tome koliko će da traje nastava jedan na jedan za konkretnog kandidata.

Vrlo slična pravila će biti primenjena i ukoliko postoji zahtev za organizacijom korporativne nastave, kada određeni broj radnika nekog preduzeća treba da pohađaju specijalizovani seminar - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Jedina razlika jeste što u tom slučaju predstavnik te kompanije, a ne lično polaznici definiše sa nadležnim licem izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford sve detalje koji su vezani za organizaciju korporativne nastave, pa i to koliko će ona u konkretnom slučaju da traje. Zatim o svemu tome obaveštavaju polaznike na način, koji je unapred za to propisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje