Stručni kursevi i obuke - Zakoni

Sva lica koja su odgovorna za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala, odnosno koja imaju obavezu da se upoznaju sa načinom postupanja sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom mogu da pohađaju specijalizovani vid edukacije, koji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Svi direktori i vlasnici kompanija, koji zapravo predstavljaju glavne aktere korporativnog upravljanja označeni su kao ciljna grupa na koju je primarno usmeren specijalizovani seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora.

Preporučljivo je da svi koji, na neki način učestvuju u postupku koji se u vidu reorganizacije bankrotstva ili likvidacije sprovodi nad nesolventnim pravnim licem, pohađaju predavanja koja obuhvata kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke.

Sve osobe koje obavljaju određene poslove u okviru građevinskih kompanija bi neizostavno trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, te tako saznaju sa kakvim je rizicima moguće da se u svom delovanju susretnu.

Osobe koje zauzimaju rukovodeće pozicije u javnim preduzećima, to jest u onima čiji je država većinski vlasnik označene su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima.

Preporučljivo je da rukovodioci i zaposleni u bankama svakako prisustvuju predavanjima koje će obuhvatiti obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti, budući da je u našoj zemlji zapažena tendencija rasta ovakvih pozajmica.

Kao osobe kojima su prvenstveno namenjena predavanja koja će vrhunskih stručnjaci držati dok se bude odvijao specijalizovani kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva označeni su svi koji direktno ili indirektno učestvuju u realizaciji određenih građevinskih projekata.

Nadzorni odbor je jedan od organa upravljanja u akcionarskim društvima, a njega mogu između ostalih da čine rukovodioci određenih kompanija, kao i predstavnici nekadašnjih radnika.

Sve osobe koje su u okviru banaka zadužene za nadgledanje računovodstvenog i sistema internih kontrola, za ispitivanje poslovnih i finansijskih informacija, te proveru usklađenosti delovanja sa predviđenim regulativama definisane su kao ciljna grupa kojoj je namenjena obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama.

S obzirom na to da su pravni savetnici u odgovarajućim privrednim društvima, kao i njihovi rukovodioci zaduženi za obezbeđivanje poverljivosti određenih informacija, svakako bi trebalo da prisusutvuju časovima koje obuhvata specijalizovani seminar - kako se čuva poslovna tajna.

Svi koji, u statusu zaposlenih u određenim privrednim subjektima stvaraju neka autorka dela predstavljaju cilju grupu na koju je usmeren kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu.

Svi vlasnici, rukovodioci i članovi različitih ortačkih, akcionarskih, komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću bi valjalo da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, budući da u današnje vreme postoje mnoga privredna društva u našoj zemlji kojima je potreban odgovor na ovo pitanje.

Zbog sve komplikovanije situacije kada je u pitanju namirivanje određenih dugovanja preporučljivo je da predavanja koja obuhvata obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate pohađaju zaposleni u javnim i komunalnim preduzećima.

Svi menadžeri, pravnici, komercijalisti i finansijski stručnjaci koji su zaposleni u različitim privrednim društvima navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova.

Svi zaposleni u bankama, koje su zapravo najčešći hipotekarni poverioci označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom.

Preporuka je da svi koji su zainteresovani da u Narodnoj banci Srbije polažu ispit za dobijanje zvanja posrednika ili zastupnika ili koji već obavljaju poslove u ovom svojstvu, pohađaju predavanja koja će obuhvatiti kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje, budući da će upravo oni imati značajnu ulogu u navedenom postupku.

Uzevši u obzir činjenicu da privredna društva imaju status pravnog lica, te nisu u poziciji da preduzimaju potrebne pravne radnje, to moraju da obavljaju preko svojih zastupnika.

Svi koji obavljaju pravne poslove u industriji, trgovini, građevinarstvu, turizmu, proizvodnji, bankarstvu i ostalim granama privrede trebalo bi da pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci držati dok traje kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca.

Osobe koje, direktno ili indirektno učestvuju u poslovima koji se tiču instrumenata obezbeđenja plaćanja označeni su kao oni na koje je prvenstveno usmeren seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja.

Svi privredni subjekti, što će reći preduzetnici i privredna društva mogu da se tretiraju kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija.

Preporučuje se da sva pravna lica, to jest predstavnici različitih preduzeća ili privrednih društava pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok traje specijalizovani kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima.

Izneta je opšta preporuka da osobe na rukovodećim položajima i zaposleni u bankama, koje kao poverioci imaju potraživanja od svojih dužnika pohađaju predavanja koja obuhvata obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika.

Zaposleni u opštinskim službama za katastar nepokretnosti, kao i u Republičkom geodetskom zavodu smatraju se ciljnom grupom za koju je kreiran seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti.

Svi oni koji obavljaju pravne poslove u firmama usmerenim na osiguranje smatraju se osobama kojima je namenjen kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija.

Izneta je preporuka da svi koji su zaduženi za obavljanje pravnih poslova kako u državnim, tako i u privatnim firmama prisusutvuju časovima koje uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajog postupka.

Svi koji se u okviru industrije, građevinarstva, trgovine, turizma, bankarstva, obrazovanja i drugih privrednih grana bave pravnim poslovima predstavljaju osobe kojima je namenjen stručni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Izneta je najtoplija preporuka da svi preduzetnici i zaposleni u različitim organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima koja posluju sa inostranstvom prisustvuju predavanjima koja obuhvata specijalizovani seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju.

Smatra se da svi pravnici zaposleni u bankama, osiguravajućim kompanijama, privrednim društvima i ostalim institucijama treba da pohađaju specijalizovani seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci.

Svi pravnici koji, samostalno ili u okviru nekih institucija obavljaju poslove vezane za namirivanje određenih dugovanja određeni su kao ciljna grupa kojoj je namenjen kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran.

Veruje se da je veoma korisno da sve osobe koje zauzimaju menadžerske pozicije u privrednim društvima prisusutvuju predavanjima koja uključuje stručna obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija.

Svim zaposlenima u različitim tipovima privrednih društava, kao što su ortačko, komanditno, akcionarsko ili ono sa ograničenom odgovornošću namenjen je specijalizovani seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva.

Zaposleni ili rukovodioci u svim tipovima organizacija ili preduzeća, bili oni u državnom ili privatnom vlasništvu koji imaju status pravnih lica označeni su kao osobe na koje je usmeren kurs i obuka za rad na CROSO portalu.

Izneta je preporuka da sve osobe koje, u okviru privatnih ili državnih kompanija obavljaju pravne poslove pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora.

Svi obveznici plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje treba da prisusutvuju predavanjima koja će eksperti za datu oblast držati dok traje kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala.

Istaknuto je da direktori pravnih sektora i ostali koji rukovode pravnim službama u različitim tipovima privatnih ili državnih preduzeća treba da budu obuhvaćeni nastavom koju podrazumeva stručna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija, ali da svakako njenu ciljnu grupu, zapravo predstavljaju sva lica koja su na neki način uključena u obavljanje pravnih poslova u određenim institucijama, organizacijama ili kompanijama.

S obzirom na to da obrađuju aktuelnu zakonsku regulativu, preporučuje se da svi advokati prisustvuju predavanjima koja obuhvata specijalizovani seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu.

Izneta je najtoplija preporuka da svi preduzetnici, menadžeri i osobe koje obavljaju pravne poslove u različitim tipovima privrednih društava čija je delatnost usmerena na vršenje prometa roba i usluga pohađaju predavanja koja uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi.

Zaposleni u građevinskim službama različitih državnih institucija, kao i vlasnici privatnih firmi koje se bave projektovanjem i izgradnjom označeni su kao grupa na koju je, pre svega usmeren specijalizovani seminar - kako se vrši legalizacija objekata.

Rukovodioci, kao i zaposleni u različitim organizacijama, institucijama i svim tipovima privrednih društava označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama.

Smatra se poželjnim da svi preduzetnici i zaposleni u različitim institucijama i privrednim društvima, koji se bave prometom roba i usluga pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci držati dok se odvija obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini.

Svi koji u okviru izvršnog menadžmenta neke kompanije imaju određenu funkciju, odnosno osobe kojima su u konkretnim institucijama i organizacijama dodeljene rukovodeće uloge naznačene su kao one kojima je primarno namenjen stručni kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je upravo ono koje se odnosi na zaštitu privatnosti, te se preporučuje da svi koji, kako u institucijama u vlasništvu države, tako i u onima koje poseduju privatna lica, obavljaju poslove vezane za prikupljanje ili obradu informacija vezanih za fizička lica svakako pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti.

Svi koji na neki način mogu da učestvuju u organizaciji rada akcionarskih društava bi trebalo da pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, a koja će držati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i potrebnih praktičnih veština u okviru naznačene oblasti.

Da bi zaposleni i rukovodioci u pravnim službama različitih privrednih subjekata mogli uspešno da deluju u postupcima pred privrednim sudovima, potrebno je da budu upoznati sa temama koje će se obrađivati dok se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, te se smatraju ciljnom grupom na koju je usmerena ova edukacija.

Svi koji mogu da istupaju u ime određenog privrednog društva trebalo bi da pohađaju predavanja i upoznaju se sa temama koje obuhvata specijalizovana obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima.

Kako je tema, koju specijalizovana edukacija obrađuje zanimljiva, praktično rečeno svima, zato smo i slobodni da navedemo da stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije može da pohađa ko god želi.

Lica koja su u firmama zadužena za oblast nabavki, a nevezano za to da li konkretna kompanija posluje u uslužnoj ili u nekoj drugoj delatnosti, su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma.

Činjenica je da oblast elektronske trgovine u našoj zemlji nije naročito dobro razvijena, a primarno zato što mnogi koji se njome bave nisu upoznati sa zakonskim okvirima, koji bi morali u toj oblasti da se primenjuju.

Pojedinci čije je osnovno zaduženje da brinu o bezbednosti zaposlenih na gradilištima bi, svakako trebalo da se upoznaju sa temom, kojom se primarno bavi specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima.

S obzirom na to da se radi o specifičnoj oblasti, primarno je specijalizovani kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu namenjen osobama koje su vlasnici kompanija ili direktori, a edukaciju svakako treba da pohađaju menadžeri sektora.

Podrazumeva se da je na prvom mestu specijalizovani seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine namenjen svim onim licima, koja su isključivo zadužena u određenoj firmi za sprovođenje postupka javnih nabavki u navedenoj oblasti.

Vrlo je specifična oblast kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, te zato slobodno možemo reći da je i grupa ljudi kojima je praćenje ove edukacije namenjeno, donekle ograničena.

Posebno će biti interesantno da se sa temom, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih upoznaju vlasnici kompanija različite strukture, ali i lica koja se bave pravnim poslovima, sa fokusom na one kandidate koji se bave advokaturom.

Precizno je definisano kome je tačno specijalizovani kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu namenjen, tako da bi trebalo primarno nadležni u različitim kompanijama, odnosno vlasnici i direktori da pohađaju edukaciju.

Sva ona lica koja su u institucijama različite strukture i polja delovanja zaposlena na rukovodećim pozicijama, a primarno oni čija je dužnost da vode računa o bezbednosti i zdravlju na radu, zatim o zaštiti životne sredine, kao i o zaštiti od požara su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar za HSE menadžera.

S obzirom na to da komunikaciju sa poreskim inspektorima u većini slučajeva imaju osobe, koje su zaposlene na rukovodećim pozicijama u odeljenju finansija, kao i računovođe, zato slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora primarno njima i namenjena.

Budući da se radi o vrlo osetljivoj temi, a sa kojom se neretko poslodavci susreću, to je navedeno da je specijalizovana obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza upravo vlasnicima kompanija, kao i direktorima prvenstveno namenjena.

Kako direktorima i vlasnicima različitih kompanija, tako je i nadležnima u odeljenjima ljudskih resursa namenjena specijalizovana obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja.

Naročito je važno da neposredno pre obezbeđivanja sredstava, koja se na nivou Evropske Unije dodeljuju za oblast poljoprivrede i uopšteno, za ruralni razvoj, ona osoba koja je zadužena za njihovo pribavljanje, bude upoznata sa načinom na koji funkcionišu takozvani IPARD fondovi za teritoriju naše zemlje.

Slobodno možemo reći da je na prvom mestu direktorima preduzeća različite veličine, a bez obzira u kojoj oblasti da posluju, namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika.

Svi koji su zaposleni u pravnom odeljenju bilo kog preduzeća bi trebalo da se propisno steknu znanja vezano za osnovnu temu, kojom se bavi kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, zato što će na taj način unaprediti ne samo kvalitet ličnog poslovanja, već i sektora u kome su zaposleni, a što će posredno dovesti do poboljšanja kvaliteta poslovanja firme u celosti.

Izuzev zaposlenih u osiguravajućim kućama, ovoj obuci bi trebalo da pristupe i svi oni pojedinci, koji u budućnosti žele da se bave poslovima u oblasti osiguranja, te oni koje jednostavno konkretna tema zanima.

Najjednostavnije bi bilo navesti da ovu edukaciju može, praktično rečeno svako ko želi da pohađa, jer ne postoji nikakav zahtev vezano za predznanje, koje bi kandidati morali da imaju.

Elektronski način poslovanja je sve zastupljeni, ali je činjenica da mnogi radnici nisu upoznati u potpunosti sa aktuelnim pravilima koja se tom prilikom poštuju, pa iz tog razloga nailaze na brojne poteškoće.

Želeći da zaposlenima u osiguravajućim kućama, ali i svima koji imaju interesovanje da se informišu o pravilnoj primeni navedenog zakona, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovu specijalizovanu edukaciju tokom cele kalendarske godine, a prema predviđenom rasporedu.

Zaposleni u svim onim kompanijama, koje su usmerene prvenstveno na stavljanje farmaceutskih sredstava u promet, ali i onima koji se bave prodajom dijetetskih i medicinskih sredstava, kao i njihovom distribucijom, te zaposlenima u firmama koje su zvanično ovlašćene od strane vodećih proizvođača farmaceutskih i medicinskih sredstava u svetu je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima.

Očekuje se da vlasnici, odnosno direktori agencija za zapošljavanje, te uopšteno lica koja su u takvim agencijama zaposlena najpre pohađaju specijalizovani seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe.

Od strane institucije organizatora nije naveden apsolutno nikakav zahtev, koji bi morali da ispune polaznici, da bi im bilo dozvoljeno da se detaljnije upoznaju sa tematikom, kojom se bavi stručni kurs i obuka - kako da primenjujete odredbe Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Nevezano za to da li je neko zaposlen u trgovinskoj radnji ili jednostavno vlasnik određene trgovinske radnje, on mora znati kako je aktuelnim Pravilnikom regulisano vođenje evidencije prometa.

Tematika ove stručne edukacije može da bude interesantna apsolutno svima, koji imaju dodira sa fiskalnim uređajima.

Iako nije naveden nikakav naročito zahtev za sve koje interesuje tematika, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, sasvim je jasno da osobe koje su ili zaposlene u agenciji za promet nekretnina, odnosno koje su vlasnici ili generalno samostalni agenti za promet nepokretnosti, svakako treba da budu upoznati sa odredbama ovog pravilnika.

Svako ko ima želju da se upozna sa nedavno donetim Zakonom o socijalnom preduzetništvu, to može da učini ukoliko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Da bi neko mogao da pohađa ovu stručnu edukaciju, ne mora da ima nikakva znanja o elektronskom fakturisanju, već je sasvim dovoljno ima želju da se upozna sa osnovnim odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju, odnosno sa aktuelnim izmenama i dopunama tog zakona.

Zakoni

Svima koji su ili nadležni u određenom preduzeću ili su zaduženi za rukovođenje samo jednog sektora je dobro poznato da zakoni moraju biti poštovani. A da bi to moglo da se dogodi, potrebno je da upravo nadležni budu sa zakonskom regulativom upoznati.

U tom smislu su kursevi i obuke u oblasti zakona izuzetno značajni, a upravo njih Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i u formi korporativne, to jest za određeni broj zaposlenih neke kompanije i za pojedinačne polaznike, to jest fizička lica.

Koja su prava i obaveze nadležnih u okviru pravnog subjekta, ali i kako unaprediti rad upravnog odbora i kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora su samo neke od tema, koje ove stručne edukacije obrađuju. Sem toga, u ponudi je i specijalizovana obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke, ali i upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora.Svakako treba istaći i to da će tokom specijalizovane edukacije biti predstavljena pravna pitanja u oblasti građevinarstva, a svi zainteresovani mogu da saznaju i kako se čuva poslovna tajna, odnosno kako se rešavaju problematični krediti.

Stručni seminar o Compliance funkciji u bankama je takođe dostupan.

Potrebno je napomenuti i to da svi zainteresovani imaju mogućnost da dobiju informacije o tome kako funkcioniše zaštita intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, ali i kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran. Imate mogućnost i da pohađate stručni seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate.

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova, kao i specijalizovani seminar - upoznajte se sa založnim pravom.

Pojedinci koji imaju potrebu, mogu da se upoznaju i sa time kako se vrši osiguranje potraživanja hipotekom, odnosno kako da ugovorite osiguranje.

Šta je to bankarska garancija i menica kao sredstvo naplate potraživanja i kako se u praksi primenjuje je tema još jedne od brojnih obuka, u ovoj oblasti. A tu je i seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, dok je dostupna i mogućnost da naučite kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca i kako se primenjuje Zakon o prekršajima u praksi.

Saznaće zainteresovani i kako se u praksi koristi bankarska garancija, zatim kako se vrši upis prava svojine na nepokretnosti. Svakako su u ponudi i stručni kursevi i obuke - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka i naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Dobro je napomenuti i to da je dostupna mogućnost da svi zainteresovani saznaju kako funkcioniše praktična primena Zakona o deviznom poslovanju, te da se informišu o tome kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran. Uz to, ponudom je obuhvaćen i specijalizovani seminar za rad na CROSO portalu, a kandidati mogu dobiti informacije o tome na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci.

Dostupna je i obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, a u toku specijalizovane edukacije će biti govora o tome kako postupiti u slučaju povrede ugovora i kako se menja osnovni kapital privrednog društva.

Koje su sve novine u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu, ali i šta je korporativna bezbednost, te na koji način se sprovodi reorganizacija i kako se vrši implementacija Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini su teme isto tako odvojenih kurseva u okviru oblasti poreza.

Osobe koje rade sa tim portalom imaju često određenih poteškoća, pa je potrebno da nauče kako rešiti probleme vezano za korišćenje CROSO portala, a što će biti u mogućnosti nakon pohađanja specijalizovane obuke.

Treba pomenuti i podatak da zainteresovani imaju priliku da saznaju kako se vrši legalizacija objekata, te da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama.

Kako da uskladite e - kupovinu sa aktuelnim zakonima, zatim kako se sprovodi zastupanje u stečaju i kako funkcioniše primena Zakona o bezbednosti i zaštite na radu na gradilištima su teme, koje su naročito interesantne, a koje stručne edukacije u oblasti poreza takođe obrađuju.

Na raspolaganju su zainteresovanima i specijalizovani kursevi i obuke - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije i saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini.

Isto tako treba pomenuti i da svako ko želi, može da pohađa specijalizovani seminar za zastupanje pravnih lica u privrednim sporovima i edukaciju, koja omogućuje polaznicima da upoznaju sve prednosti i mane primene okvirnog sporazuma.

Pored svega toga, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i stručna obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih.

Obuhvaćen je ponudom i stručni kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i specijalizovani seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza.

Kako bi trebalo da bude izvršena primena izmene Zakona o radu za tekuću godinu, ali i kako da se propisno pripremite za posetu poreskog inspektora su izuzetno značajne teme, koje profesori obrađuju tokom pojedinačnih edukacija.

A u slučaju da želite da naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, odnosno da saznate kako je pravno regulisan lizing radnika, te kako da dobijete sredstva Evropske Unije za ruralni razvoj i poljoprivredu, to neće biti nikakav problem, jer su i te teme zastupljene u programu ove specijalizovane obrazovne institucije. Sem toga, dostupna je i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, ali i zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja.

Svi koji imaju potrebu za tim, mogu da pohađaju edukaciju, a ukoliko žele da saznaju kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi.

U ovoj oblasti su dostupne i obuke i kursevi - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, zatim naučite da pravilno kreirate Ugovor o osiguranju i upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju. Svakako treba pomenuti i stručni seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima.

Bilo koju od svih ponuđenih edukacija da odabere polaznik da pohađa, njemu je dato pravo i da odluči kako želi predavanja da prati. Prethodno će biti informisan o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi opciju pohađanja nastave online i prema klasičnom principu, kojom prilikom se ona organizuje u prostorijama jedne od poslovnica te obrazovne institucije. Međutim, treba informisati sve zainteresovane i o tome da svako od njih ima pravo da odluči i da li će časove pohađati samostalno, odnosno u formi grupne ili poluindividualne nastave, uzevši u obzir da su na raspolaganju sve te opcije.

Očekuje se da saopšti nadležnima prilikom prijavljivanja sve to, a kako bi dobio neophodne informacije o načinu organizacije časova.

Obavezno je da svi zainteresovani izvrše prijavljivanje i upisivanje, a u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Potrebno je da osnovne podatke dostavi svaki kandidat prilikom prijavljivanja ili na mejl adresu ili lično u jednoj od poslovnica ili preko telefona. Najvažnije je da navede svoje ime i prezime i broj telefona, kao i datum rođenja u prijavi.

A kada je u pitanju upisivanje, ono podrazumeva obavezno lično prisustvo svakog kandidata, koji je pre toga u skladu sa pravilima prijavu izvršio. Biće naravno u obavezi da dostavi i propisanu dokumentaciju, a podrazumeva se da će pre toga predstavnik institucije organizatora svakog pojedinačno obavestiti o ovim detaljima.

Važno je napomenuti i to da postoji mogućnost organizacije i korporativne nastave, a ukoliko bude postojalo interesovanje za to. A u tom slučaju će predstavnik bilo koje kompanije, koja je zainteresovana da bude organizovan korporativni kurs i obuka za zakone, biti u obavezi da kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije u Srbiji, kako bi se usaglasili oko detalja. Najbitnije je naglasiti da će oni precizirati kog datuma će početi korporativni tip edukacije, koliko će trajati i u kojim terminima će polaznici morati časove da pohađaju, a važno je i da se dogovore na kojoj lokaciji bi trebalo predavanja da budu organizovana. Naime, samo kada je u pitanju korporativni seminar za poreze, pomenuta obrazovna institucija dopušta da nastava bude po zahtevu organizovana i u okviru kompanije klijenta, ali samo ako svi definisani zahtevi i uslovi budu ispunjeni.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Zakoni

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje