Kurs i obuka - Koja su osnovna računovodstvena načela

Trebalo bi da je svima već na prvi pogled jasno da ljudi, koji su u određenim kompanijama zaposleni u sektoru računovodstva i finansija treba da budu upoznati sa gradivom, koje će prezentovati specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela. Ali, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva da nitijedan kandidat ima određenu predznanja, odnosno da ispuni neki važan zahtev, to svako ko ima želju da se upozna sa osnovnim računovodstvenim načelima treba da izvršiti prijavu, odnosno da se uz poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije i prijavi za pohađanje ove stručne edukacije.

Važno je napomenuti da nastava može biti organizovana ne samo za fizička lica, nego i za pravna, uzevši u obzir da je u ponudi i korporativni tip nastave. Tom prilikom određeni broj zaposlenih u okviru zainteresovane firme treba časovima da pristupe, To podrazumeva da će nadležni u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije da se potrude i da im maksimalno olakša je u pohađanje obuke. Jednostavno, upravo će se direktor te kompanije, to jest njen ovlašćeni predstavnik dogovoriti oko svih detalja precizno i direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora. A to znači da će se oni usaglasiti prvo oko toga na kojoj će lokaciji biti organizovana korporativna obuka i kurs - koja su osnovna računovodstvena načela, pošto postoji mogućnost i da to bude u okviru same kompanije, čiji radnici treba časovima da pristupe. Međutim, to će biti dozvoljeno klijentu samo ako prostor bude odgovarao zahtevima organizatora, a u smislu da poseduje sve ono što je neophodno za nesmetano sprovođenje predavanja. Dobiće sve informacije o tome šta mora da sadrži izabrani prostor klijent na vreme, a kako bi mogao da sve to i obezbedi. Posle toga će se oni dogovoriti i o datumu početka nastave za zaposlene u toj kompaniji, ali će precizirati i u kojim će terminima biti u obavezi polaznici časove da pohađaju. Izuzev toga, pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno i da se oni usaglase oko trajanja nastave za zaposlene, to jest da definišu kojim tempom će da bude organizovan predviđeni nastavni fond.

Kao što smo već pomenuli, postoji mogućnost i da pojedinačni polaznici pohađaju ovu stručnu obuku. A od njih se u tom slučaju zahteva prvo da se prijave, a zatim i da ispoštuju pravilnik institucije organizatora i lično dođu u jednu od poslovnica, kako bi zvanično bili upisani.


Od podataka za prijavu se zahteva prezime i ime svakog pojedinca, kao i datum njegovog rođenja. Isto tako se podrazumeva i da će tom prilikom navesti broj telefona, a kako bi nadležni u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije mogli sa njima da stupe u kontakt. Inače je dostupno tri mogućnosti za prijavljivanje, pa svaki pojedinac bira da li će navedene informacije izdiktirati zaposlenima preko telefona ili će ih poslati na mejl adresu, a otvorena je mogućnost i ličnog prijavljivanja u prostorijama izabranog predstavništva.

Upisivanje kandidata će biti naknadno organizovano i to isključivo uz njihovo lično prisustvo, budući da je tako zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno. Informacije o tome koja sve dokumenta bi trebalo svaki polaznik u trenutku upisa da lično dostavi će njemu biti na raspolaganju vrlo brzo pošto izvrši prijavu. Svakako će biti dodatno napomenuto da je lično prisustvo apsolutno svakoga, ko pre toga bude izvršio prijavu, obavezno prilikom zvaničnog upisa.

Postoji mogućnost da specijalizovani seminar - koja su osnovna računovodstvena načela bude organizovan kako online, to jest putem računara, tako isto i na klasičan način. A to znači da bi u trenutku prijavljivanja svaki polaznik trebalo da odluči koja opcija mu više odgovara.

TESTOVI


Ukoliko se bude odlučio da nastavu pohađa onlajn, to znači da je njegova dužnost i da koristi sopstveni računar, a kako bi mogao predavanja da prati. Naravno da veza sa internetom mora da bude stabilna i to u toku svakoga časa, pa je preporuka kandidatu da pažljivo bira na kojoj će lokaciji u tom slučaju da boravi. Sledeće što svako od njih mora znati jeste da nastava online treba da bude praćena uz korišćenje specijalnog softvera. A na sopstveni kompjuter će kandidat u tom slučaju instalirati predviđeni program i to potpuno samostalno. Prethodno će od strane nadležnih da dobije informacije o samom procesu instaliranja, a biće mu ponuđena i tehnička podrška. Naime, IT stručnjaci su zaposleni u posebnom odeljenju, koje funkcioniše u okviru svake poslovnice konkretne obrazovne institucije. A njihova uloga je da pomažu svakom kandidatu, kad god je to potrebno, odnosno kako u toku postupka instalacije programa, tako isto i za sve vreme trajanja edukacija online.

Klasičan princip organizacije nastave se odnosi na sprovođenje predavanja u prostorijama izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. A trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik zna i to Akademije Oxford ima poslovnice Kako u svakom većem gradu na teritoriji naše zemlje, tako isto i u mnogim gradovima koji su manji. Baš iz tog razloga i naglašavamo da bi vrlo lako trebalo kandidat da pronađe poslovnicu, koja je najbliže mestu njegovog stanovanja i da u okviru nje časove u tom slučaju pohađa.

Nakon što svaki pojedinačni polaznik izabere gde želi za vreme trajanja nastave da boravi, odnosno na kojoj lokaciji se predavanja da pohađa, trebalo bi da se odluči da li će to učiniti sasvim samostalno, a kroz individualnu nastavu ili će se ipak opredeliti za opciju praćenja nastave u paru ili u grupi. Da pojednostavimo sve to - ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena kako individualna nastava, tako isto i poluindividualni kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela i grupni.

Uzevši u obzir da se najpre razlikuje broj polaznika kod svakog tipa edukacije koji je u ponudi, to moramo informisati zainteresovane da jedno lice pohađa individualnu nastavu, zatim da poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata i da u jednoj grupi časove treba da prati najmanje četvoro polaznika, a najviše osmoro.

Međutim, da ne bismo bez potrebe stvarali dodatnu zabunu, moramo napomenuti da nije broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja, jedina razlika između ta tri tipa edukacije, ali je u svakom slučaju osnovna.

U principu, najjednostavnije bi bilo reći da se poluindividualna i individualna nastava organizuju na jedan način, a grupni tip edukacije na potpuno drugačiji. I dok nastava u paru i ona, koja je poznata kao nastava jedan na jedan, podrazumevaju prilično slobodna pravila organizacije, dotle grupni tip edukacije uključuje izuzetno strogo definisana pravila, koja ne podrazumevaju vršenje izmena po zahtevu polaznika.

Svaki kandidat koji bude odlučio da predavanja pohađa i samostalno ili sa još jednim polaznikom bi trebalo i da ima na umu činjenicu da je reč o vrlo fleksibilnim pravilima organizacije. A to znači da će se upravo polaznik o načinu organizacije časova u oba slučaja dogovarati sa organizatorom.

Jedan će kandidati ili dvoje njih, a u skladu sa time da li je u pitanju individualni ili poluindividualni seminar - koja su osnovna računovodstvena načela, usaglasiti Kako sa kordinatorom za nastavu, tako isto i sa nadležnim profesorom oko detalja. Pored ostalog, definisaće datum početka izabranog tipa obuke, a zatim i termine održavanja časova, kao i njihov raspored, što zapravo znači da će se dogovoriti i oko toga koliko bi trebalo konkretni tip nastave da traje ukupno.

Znatno su strožija pravila organizacije nastave, koju bi trebalo grupa kandidata da pohađa. Ustvari će detalje vezano kako za termine održavanja časova i dinamiku, odnosno trajanje nastave, ali i datum početka, definisati nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Tačnije, samo će podatak o trajanju edukacije tog tipa biti dostupan ranije, pošto se o tome odlučuje na nivou svih poslovnica. Naveden je uslov za početak nastave u grupi, budući da organizator zahteva da grupa bude formirana i da u njoj bude najmanje četvoro prijavljenih. Samim tim što ova obrazovna institucija navodi i koliko tačno kandidata treba da bude prisutno, to znači da sve do onog momenta dok četvoro njih najmanje ne bude zvanično prijavu u toj poslovnici izvršilo, neće biti ostvaren ni uslov za početak edukacije u grupi. A pošto koordinator bude sve to definisao i saopštio polaznicima, od njih se zahteva da se svega toga u potpunosti pridržavaju, jer se izmene po njihovom zahtevu ne smeju dozvoliti u konkretnom slučaju.

Šta izučava stručni kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela - koja su osnovna računovodstvena načela?

Bitno je da svaki pojedinačni polaznik na samom početku ove stručne edukacije bude upoznat sa pojmom računovodstva. U tom smislu će profesor, koji bi trebalo da vodi specijalizovani seminar - koja su osnovna računovodstvena načela objasniti prisutnima da je u pitanju nauka, koja se prvenstveno bavi beleženjem različitih poslovnih događaja, a sa ciljem vršenja analize poslovne imovine, odnosno promena koje se u okviru nje javljaju. Na osnovu svih tih analiza, to jest promena će nadležni u okviru neke firme biti u prilici da bolje kontrolišu poslovanje i da donose značajne odluke, koje će uticati na kvalitet poslovnog procesa.

S obzirom na to da se računovodstvo sastoji od čak pet segmenata, to znači da će predavači prvo predstaviti svaki segment, a zatim će objasniti i šta je karakteristično za njega. Naime, biće objašnjeno i teoretski i kroz primere šta podrazumeva knjigovodstvo, odnosno koje su karakteristike analitičkog i sintetičkog knjigovodstva. zatim će prisutni biti upoznati sa pojmom računovodstvene analize, odnosno računovodstvenog planiranja i računovodstvenog informisanja, a biće govora i o računovodstvenom nadzoru, to jest o računovodstvenoj kontroli. Da bi polaznici lakše razumeli šta koji segment obuhvata, profesor će najpre teoretski da objasni njegove osnovne karakteristike, a posle toga će i kroz primere uglavnom to da opiše.

Svakako će prisutni dobiti informacije i o tome na koji način se deli računovodstvo. nNime, ovde je vrlo važno naglasiti da je podela računovodstva dvojaka, tako da je ustvari zastupljena podela po predmetu analize i po oblasti koje se tiče.

Kada je u pitanju podela po predmetu analize, računovodstvo se može podeliti na upravljačko i na finansijsko. A poslovno i društveno računovodstvo je vezano za podelu prema oblasti za koju je vezano.

Pošto profesor bude predstavio osnovnu podelu, objasniće prisutnima i koje su osnovne karakteristike svakog tipa računovodstva. Zatim će specijalizovana obuka i kurs - koja su osnovna računovodstvena načela pružiti priliku prisutnima da nauče i gde se koji tip računovodstva primenjuje, odnosno u kojim slučajevima.

A posle toga će biti predstavljena osnovna računovodstvena načela, koja važe na području naše zemlje. Biće objašnjeno prisutnima šta su računovodstveni standardi i zbog čega je važno da se u okviru svakog preduzeća, koje posluje na području naše zemlje oni primenjuju pravilno.

Sem toga, predavači će govoriti o načelu zaokruženja celine, zatim o načelu celokupnosti razmatranja i o načelu sadržine računovodstvene funkcije. Šta podrazumeva načelo neodređenog trajanja delatnosti, kao i načelo svrsishodnosti i načelo permanentne revalorizacije su takođe teme, kojima će se profesor baviti.

Svakako će polaznici naučiti i šta obuhvata načelo jedinstvenosti i srodnosti, ali i načelo periodičnog i organizacionog sučeljavanja odgovarajućih podataka, prihoda i rashoda. Kako bi trebalo da bude primenjeno pravilno načelo opreznosti, odnosno načelo dokumentarnosti, kao i načelo korišćenja vrednosnog izražavanja su značajne teme, koje bi trebalo detaljno da obradi specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela. Biće govora i o načelu ekonomičnosti, zatim o načelu objektivnosti i o načelu blagovremenosti, kao i o načelu preglednosti, te o načelu kontinuiteta i o načelu prioriteta zakonitosti i o načelu metodološke ujednacenosti.

Pomenuta su tek neka od načela, o kojima će biti govora tokom ovog kursa. Ukoliko polaznici budu imali potrebu da se sa nekim određenim načelom bolje upoznaju, svakako mogu predložiti profesoru da na njega obrati naročitu pažnju.

Nakon što budu predstavili brojna računovodstvena načela, koja važe na području naše zemlje, profesori će predočiti prisutnima i šta se smatra osnovnim sredstvima, ali i koji oblici osnovnih sredstava postoje u praksi. Posle toga će biti govora o poslovnim rezultatima, pa će u tom segmentu biti informisani prisutni o tome šta je neto, a šta bruto dobit, odnosno kako se vrši raspodela neto dobiti. Dobiće informacije o tome šta se smatra gubitkom, to jest kada ona nastaje i kako bi trebalo izvršiti njegovo pokriće, a uz maksimalno maksimalno poštovanje važećih zakonskih akata.

Bitno je napomenuti i to da će prisutni imati pravo da pitaju predavača sve što od gradiva ne budu na najbolji mogući način razumeli. Samim tim što je svrha pohađanja ove specijalizovane edukacije da svaki kandidat bude osposobljen da može osnovna računovodstvena načela, a koje se primenjuju na teritoriji naše zemlje i da on lično implementira u svoje poslovanje, to bi trebalo da svaki kandidat u potpunosti razume ono čime će se baviti specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela. Iz tog razloga i naglašavamo da svako od njih treba da postavi pitanje profesoru, a u slučaju da ima bilo kakvu nedoumicu u vezi sa obrađenim temama.

Kada i gde će da bude organizovan specijalizovani seminar - koja su osnovna računovodstvena načela?

Naročito je važno da svako fizičko lice, koje je zainteresovano da se edukuje u ovoj oblasti, na umu ima činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da specijalizovani seminar - koja su osnovna računovodstvena načela bude organizovan na nekoliko načina. Upravo sa tog aspekta i jeste naveden zahtev da svaki pojedinačni polaznik, a u trenutku prijavljivanja, to jest najkasnije prilikom upisa, informiše zaposlene u okviru konkretne poslovnice gde želi nastavu da pohađa i na koji će to način da učini. Naravno da će pre toga svako od njih biti obavešten o tome da nastava može biti organizovana kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, tako isto i za dvoje njih u isto vreme, uzevši u obzir da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćena kako grupna i individualna, tako i takozvana poluindividualna nastava. A pored toga će svaki prijavljeni kandidat da bude informisan o činjenici da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana kako na uobičajeni način, to jest u okviru konkretnog predstavništva institucija organizatora, isto tako i putem računara, odnosno online.

S obzirom na to da se toliko varijanti nalazi u ponudi, očekuje se da svaki kandidat u momentu zvaničnog upisivanja informiše nadležne o tome odakle će predavanja pohađati, odnosno gde će boraviti dok obuka traje, kao i da li će časove pohađati u paru, u grupi ili samostalno. Kada sve te informacije bude naveo nadležnima, biće detaljno obavešten kako o datumu početka i o terminima održavanja časova, tako isto i o obavezama koje ima u konkretnom slučaju.

Istakli bismo da ova obrazovna institucija ima poslovnice na brojnim lokacijama u celoj zemlji, tako da kandidati koji se odluče za praćenje nastave na klasičan način imaju mogućnost da to učine u Beogradu, Nišu, Jagodini i Mladenovcu, odnosno Valjevu i u Subotici, tako isto i u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim gradovima širom naše zemlje.

A ako nekome ne odgovara klasičan princip organizacije nastave, na raspolaganju mu je specijalizovana obuka i kurs - koja su osnovna računovodstvena načela, koja će biti organizovana onlajn. Obaveza je svakog kandidata u tom slučaju da obezbedi računar odgovarajućih performansi, kao i da za sve vreme trajanja nastave boravi u prostoru, u okviru koga je dostupna stabilna veza sa internetom. Ovo je vrlo važno da bude ispoštovano, zato što će tako biti i očuvan kvalitet nastave na daljinu. Predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da polaznici u tom slučaju predavanja pohađaju uz korišćenje specijalnog programa. Nadležni u okviru konkretne poslovnice će biti u obavezi da svakog kandidata pojedinačno informišu o tome kako funkcioniše postupak instalacije softvera, posle čega će on taj proces samostalno da izvrši. Međutim, iako je činjenica da proces instalacije programa ne može da bude okarakterisan kao posebno zahtevan, pa se u tom smislu od svakog kandidata očekuje da bez ikakvih problema taj postupak izvrši samostalno, ova obrazovna institucija nudi svakom pojedincu i mogućnost da kontaktira članove tima za pružanje tehničke podrške. Radi se o tome, naime, da IT sektor funkcioniše u okviru svakog predstavništva, tako da će ti stručnjaci izaći u susret zahtevima apsolutno svakog pojedinačnog polaznika i pomoći mu da u najkraćem mogućem roku reši problem, na koji je našao ili u toku praćenja časova putem računara ili u toku postupka instalacije programa.

Uzevši u obzir da se i klasičan tip edukacije i onaj, koji podrazumeva praćenje časova preko računara kandidata, mogu pohađati na jedan od tri načina, izmet je zahtev pred svakog polaznika da prilikom prijave navede nadležnima da li će nastavu pohađati u formi grupne, odnosno poluindividualne ili individualne.

Ko god se opredeli da časove prati u formi grupne nastave, ima obavezu da nakon prijavljivanja pričeka da četiri osobe u toj poslovnici minimum takođe prijavu izvrše, pošto će tek posle toga grupa zvanično moći da bude oformljena. Upravo je formiranje grupe od najmanje četiri člana navedeno kao jedini zahtev, koji neizostavno mora da bude ostvaren, da bi nastava na taj način mogla da bude sprovedena u konkretnom predstavništvu. Inače je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da osmoro polaznika najviše u tom slučaju imaju pravo časove da pohađaju, kako bi bio visok kvalitet nastave u potpunosti očuvan. Jedina informacija koja je svakom članu te grupe ranije dostupna jeste koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela, s obzirom na to da se na nivou celokupne institucije organizatora taj podatak definiše i da važi za predstavništvo u svakom gradu. A opet u skladu sa pravilnikom jeste da posle formiranja grupe članovi saznaju kog datuma će nastava početi, zatim na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, to jest kakva će dinamika biti poštovana i u kojim će terminima biti u obavezi polaznici predavanja da pohađaju. A sve to će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati naknadno, to jest pošto u toj poslovnici bude zvanično grupa oformljena. Sve ono što koordinator bude odredio u skladu sa pravilima ne sme da bude promenjeno, pa u tom smislu ne smeju da budu ni prihvaćeni zahtevi polaznika, a u čemu će svako od njih da bude precizno obavešten.

Mnogo se slobodnija pravila organizacije primenjuju kada je u pitanju individualni tip edukacije. Jedan kandidat će tada predavanja da pohađa, a nastava će biti organizovana onako kako njemu najviše odgovara. Zapravo se radi o tome da u tom slučaju polaznik ima obavezu da se o načinu organizacije časova dogovori sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest kako sa nadležnim profesorom, isto tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Pored toga što će se oni usaglasiti oko tačnog datuma početka nastave poznate kao jedan na jedan, biće u obavezi i da precizno definišu u kojim će terminima kandidat časove da pohađa. A u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno i da oni zajedno odlučuju o rasporedu časova, to jest o tome kakva će dinamika u tom slučaju da bude poštovana, pa će shodno tome da se usaglase i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - koja su osnovna računovodstvena načela u konkretnom slučaju.

Dvoje kandidata u isto vreme treba da pristupe poluindividualnoj, to jest takozvanoj nastavi u paru. I ako jeste različit broj polaznika, biće primenjena potpuno ista pravila organizacije kao i kada časove treba jedno lice da pohađa, to jest ukoliko se organizuje individualni tip nastave. Dakle, dvoje kandidata će sa prethodno pomenutim nadležnim licima da se u konkretnom slučaju oko svih detalja dogovore.

Ukoliko nadležni u okviru apsolutno bilo kog preduzeća budu smatrali da je tema, kojom se ova specijalizovana edukacija bavi iz nekog razloga zanimljiva njihovim zaposlenima, pomenuta obrazovna institucija će organizovati korporativni kurs. Svakako će klijent izneti sve zahteve, koje ima u vezi sa organizacijom nastave, a kako bi zaposlenima u toj kompaniji bilo maksimalno olakšano da prate predavanja. Iz tog razloga i napominjemo da je upravo korporativni seminar - koja su osnovna računovodstvena načela ujedno i jedini vid edukacije, u okviru koga navedena obrazovna institucija dozvoljava da dođe do izmena u vezi sa lokacijom, na kojoj bi nastava trebalo da bude sprovedena. Dakle, ako u okviru matičnog preduzeća polaznika postoji prostor, čije karakteristike su usklađene sa zahtevima institucije organizatora, a klijent to smatra boljom opcijom, podrazumeva se da će radnicima te kompanije biti omogućeno da, praktično u okviru svog radnog mesta ovu obuku pohađaju. Princip organizacije nastave u tom slučaju je vrlo jednostavan, jer će se klijent direktno sa predstavnikom jednE od poslovnica institucijw organizatora dogovoriti i o svim ostalim detaljima. A zapravo to u suštini znači da će oni odlučiti kako o datumu početka korporativnog kursa, tako isto i o terminima u kojima bi zaposleni trebalo da pohađaju predavanja. Isto tako je pravilnikom određeno da je njihova obaveza da se usaglase i oko toga kako će predviđeni broj časova da bude raspoređen to jest kakva će dinamika biti poštovana, što zapravo znači da će zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo korporativni edukacije da traje. Shodno pravilima, svaki pojedinačni polaznik, to jest radnik te kompanije će da bude precizno informisan o svemu što pre toga budu definisali klijent, to jest predstavnik tog preduzeća i nadležno lice prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da će trajati stručna obuka i kurs - koja su osnovna računovodstvena načela?

Sve informacije koje su vezane za organizaciju nastave će, uopšteno govoreći dobiti svaki pojedinačni polaznik onog momenta kada bude izvršio prijavu i naveo na koji način želi časove da pohađa. Međutim, jedino kada je moguće da dobije informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - koja su osnovna računovodstvena načela jeste kada se bude odlučio da predavanja prati u formi grupne nastave. Zapravo će isključivo u tom slučaju svaki kandidat ranije biti u prilici da o tome bude informisan, pošto je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Od strane nadležnih u okviru konkretne obrazovne institucije je predviđeno da na ukupno 3 sedmice treba da bude raspoređeno 12, koliko ih se nalazi u zvaničnom nastavnom programu.

Naknadno će svaki član određene grupe, odnosno pošto četiri osobe najmanje budu prijavu izvršile u tom predstavništvu i pošto grupa bude i zvanično formirana, da dobije informacije i o svim ostalim detaljima. A to znači da će svi oni naknadno saznati kog datuma će početi edukacija, zatim u kojim će terminima biti u obavezi časove da pohađaju i uopšteno kako će biti raspoređen taj broj časova.

Svako fizičko lice koje odluči da predavanja pohađa u društvu još jedne osobe bi trebalo tom prilikom i da se sa predavačem, a zatim i sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici dogovori oko trajanja. Naime, radi se o tome da u tom slučaju treba da budu primenjena vrlo slobodna pravila organizacije, uzevši u obzir da kandidati tada sa nadležnima preciziraju sve. Izuzev definisanja rasporeda predavanja, pa samim tim i donošenja odluke o tome koliko će ukupno da traje poluindividualni seminar - koja su osnovna računovodstvena načela, oni se dogovaraju i oko termina održavanja časova, te svakako preciziraju i kog datuma bi trebalo poluindividualna obuka da počne.

U suštini će potpuno isti princip biti primenjen i kada polaznik odluči da nastavi pristupa samostalno. Zapravo se individualni tip edukacije organizuje prema istim pravilima, pa tako jedan kandidat zajedno sa zvanično ovlašćenim licem u okviru odabranog predstavništva institucije organizatora i naravno sa profesorom, treba da donese odluku i o svim ostalim detaljima, a koji se tiču organizacija nastave u konkretnom slučaju.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i edukacije, koja je isključivo namenjena radnicima u okviru zainteresovanog preduzeća, to će isto biti prilično slobodna pravila organizacije primenjena i u tom slučaju. Reči je o tome da se dozvoljava predstavniku konkretne kompanije da u dogovoru sa zvanično ovlašćenim licem u okviru poslovnice, koju on lično izabere, definiše i koliko bi ukupno korporativnI tip nastave trebalo da traje. U suštini će se oni usaglasiti oko toga kako će biti raspoređen prethodno definisani broj časova, a zatim će da odrede i na kojoj lokaciji će radnici časove da prate, to jest kada će nastava početi i u kojim terminima bi trebalo da budu organizovana predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koja su osnovna računovodstvena načela"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje