Kurs i obuka - Kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika)

Kompanije koje vode računa o potencijalnim rizicima i te kako obraćaju pažnju na to koga će zaposliti na radnoj poziciji procenitelj rizika. Upravo zato je važno da osobe koje žele da se kvalifikuju za to zanimanje, imaju želju da se upoznaju na najbolji mogući način sa tim poslom, što će im sasvim sigurno specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) omogućiti.

Tim pre što se od bilo kog zainteresovanog kandidata ne zahteva da ima bilo kakvo predznanje o ovoj temi, odnosno da ispuni neke zahteve. Slobodni smo iz tog razloga da kažemo da apsolutno svako ko ima volju i želju da se sertifikuje za navedeno zanimanje, treba da izvrši prijavljivanje i da se uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora upiše.

Svakog radnog dana, u vreme kada je otvorena konkretna poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford kandidati mogu da izvrše prijavljivanje lično ili preko telefona. Još je dostupna i opcija da prijava bude izvršena elektronski, odnosno da kandidat sve zahtevane podatke pošalje na zvaničnu mail adresu konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije. A u te podatke izuzev imena i prezimena svakog zainteresovanog lica, spada i broj telefona i datum njegovog rođenja.


Nakon što dostavi na željeni način te informacije, odnosno izvrši prijavu, obaveza svakoga od njih će biti i da se upiše. Što se tiče samog postupka upisa, on je naravno takođe definisan pravilnikom institucije organizatora. Tom prilikom se očekuje, odnosno zahteva lično prisustvo svakog kandidata, koji pre toga bude izvršio prijavljivanje u skladu sa pravilima. Naravno da mora dostaviti i određena dokumenta, a informacije o tome koja su to dokumenta će da dobije od strane nadležnih blagovremeno.

Potrebno je da svako fizičko lice, koje odluči da pohađa ovu stručnu edukaciju zna da navedena obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti u vezi sa organizacijom nastave, pa samim tim nije ni moguće da unapred bude određeno gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika), a ni u kojim terminima. Jednostavno, sve to isključivo zavisi od odluke pojedinačnog polaznika o tome kako želi nastavu da pohađa, odnosno da li u okviru individualne, grupne ili poluindivudualne, ali i od toga da li mu više odgovara edukacija, koja se organizuje na klasičan način ili ona koja se organizuje uz poštovanje pravila nastave na daljinu.

Upravo iz tog razloga je važno da u trenutku prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja, svaki kandidat naglasi kako mu više odgovara predavanja da prati.

TESTOVI


Svako fizičko lice koje bude odabralo da nastavu pohađa na daljinu, moraće u tu svrhu da koristi sopstveni kompjuter. Neophodno je da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, kako bi nastava na zahtevanom nivou kvaliteta bila organizovana. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju prethodno biti informisan o detaljima, koji se odnose na performanse samog računara, koje će kandidat da koristi za pristup predavanjima.

Sledeće što moraju pojedinci znati, ako im najviše odgovara da specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) bude organizovan online jeste da je njihova obaveza namenski softver na svoj kompjuter pre početka nastave da instaliraju. U svakom slučaju će nadležni u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije da informišu svakog polaznika pojedinačno i o tom postupku. A sem toga, svima njima će biti na raspolaganju i članovi tima za pružanje tehničke podrške, koji u svakoj od 40 poslovnica ove obrazovne institucije postoji.

Najvažnije je da kandidat, koji se opredeli da nastavu pohađa online zna i to da je njegova obaveza da odabere sa puno pažnje prostor, iz koga će pratiti časove. Radi se o tome da je stabilnost internet veze zahtev, koji mora biti ispunjen u toku svakog časa. Sve to će na vreme biti naglašeno svakom pojedinačnom kandidatu.

Ako nekome bude odgovaralo da nastavu pohađa na klasičan način, to znači da će predavanja da pohađa u prostorijama izabranog predstavništva ove obrazovne institucije. U ovom trenutku se poslovnice organizatora nalaze na ukupno 40 lokacija u celoj našoj zemlji, tako da je očekivano da svaki polaznik pojedinačno izabere poslovnicu u kojoj mu najviše odgovara da predavanja pohađa.

Važno je napomenuti i to da se kako onlajn, tako i klasični tip edukacije mogu organizovati na tri načina, odnosno za jednog polaznika, za dvoje njih i za grupu, s tim što grupa može biti mikro i standardna.

Odmah moramo naglasiti da je osnovna razlika između individualne, poluindivudualne i grupne edukacije vezana isključivo za broj polaznika, iako postoje razlike i u načinu organizacije časova u tim slučajevima. Naime, jedna osoba će pohađati specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) ukoliko se nastava organizuje prema pravilima individualne. Dvoje kandidata pohađaju predavanja u okviru poluindivudualnog tipa edukacije, a mikro grupa podrazumeva prisustvo tri osobe, dok je između četvoro i osmoro polaznika prisutno tokom predavanja, kada se obuka organizuje za standardnu grupu.

Svi oni kandidati kojima bude odgovaralo da nastavu pohađaju u okviru individualne moraju znati da se tada primenjuju vrlo fleksibilna pravila organizacije. Reč je o tome da se prepušta svakom polazniku pojedinačno da se direktno sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu oko apsolutno svih detalja u vezi sa organizacijom časova dogovara. A sve to u suštini podrazumeva da će se oni kao prvo usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo da počne individualna nastava. U obavezi su i da definišu detalje u vezi sa terminima održavanja časova, kao i u vezi sa njihovim rasporedom, što posredno znači da zajedno odlučuju o tome koliko će u konkretnom slučaju stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) da traje ukupno.

Pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u paru, to jest takozvane poluindivudualne su potpuno ista kao i pravila prema kojima se organizuje individualna nastava. Praktično je jedina razlika u tome što u tom slučaju moraju i jedan i drugi kandidat da se zajedno dogovaraju sa predstavnicima institucije organizatora, to jest konkretne poslovnice o svim ovim detaljima.

Kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, moramo navesti razliku između mikro i standardne grupe, a ona se odnosi na broj prisutnih tokom časova.

Kao što je već pomenuto, od četvoro da osmoro ljudi predavanja pohađaju kad je u pitanju standardna grupa, a troje njih kada je reč o takozvanoj mikro grupi.

Međutim, pravila organizacije su u oba slučaja potpuno ista. Naravno da se bitno razlikuju u odnosu na pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije individualne ili poluindivudualne nastave. Naime, radi se o tome da ovlašćeno lice konkretne poslovnice institucije organizatora definiše sve što se tiče organizacije časova, izuzev trajanja. U principu se na nivou celokupne institucije organizatora donosi odluka o tome koliko će ukupno nastava za grupu polaznika da traje i taj podatak se primenjuje za svaku grupu, bez obzira u kojoj poslovnici je formirana i bez obzira da li se radi o mikro ili o standardnoj grupi.

Svakako će koordinator za nastavu jedne od poslovnica doneti odluku ne samo o terminima održavanja časova i o tačnom datumu početka nastave, nego i o rasporedu svih predavanja. Međutim, uzevši u obzir da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije vrlo jasno određeno koliko polaznika treba da bude prisutno kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika), to znači da prvo u konkretnoj poslovnici grupa mora da bude oformljena. Zato i nije moguće prethodno navesti kog datuma će taj tip edukacije da počne, budući da sve isključivo zavisi od toga koliko se prijavljenih kandidata bude izjasnilo za praćenje nastave na taj način, odnosno od formiranja grupe. U principu tek posle toga koordinator za nastavu donosi odluku o svim pomenutim detaljima i o tome na vreme obaveštava članove te grupe. Posebno će svakome od njih da bude naglašeno da se izmene po zahtevu ne smeju dozvoliti kada je u pitanju nastava za mikro ili za standardnu grupu.

Kako tematika ove stručne edukacije može da bude interesantna i poslovnim ljudima, to oni treba da iznesu zahtev za organizacijom takozvane korporativne obuke. Isključivo određeni broj zaposlenih u okviru nekog preduzeća bi trebalo u tom slučaju da pohađaju predavanja. Iz tog razloga i nije čudno što organizator nastoji da sve zahteve klijenta ispoštuje i ispuni u najvećoj mogućoj meri.

Dakle, nakon što ovlašćeno lice bude iznelo zvaničan zahtev nadležnima u konkretnoj poslovnici, pristupiće se definisanju načina na koji će specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) u tom slučaju da bude organizovan. Pored toga što će nadležni u okviru zainteresovane kompanije i u okviru jedne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford biti u obavezi da preciziraju uopštene detalje, poput termina održavanja časova, datuma početka i rasporeda predavanja, odnosno trajanja korporativnog tipa edukacije, oni su u obavezi i da se dogovore oko toga na kojoj lokaciji će nastava namenjena zaposlenima u toj kompaniji da bude organizovana. Uopšteno govoreći, ukoliko klijent to bude zahtevao i ukoliko obezbedi optimalne uslove za rad, časovi mogu biti organizovani i u prostorijama same kompanije. A nakon toga će svaki klijent zainteresovan za tu opciju biti informisan o detaljima, koji se odnose na opremljenost samog prostora, u okviru koga bi časovi trebalo da budu organizovani. Prema pravilniku navedene obrazovne insituacije je predviđeno da posle definisanja svih tih detalja bude obavešten na propisani način svaki pojedinačni polaznik.

Koje teme će obraditi specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika)?

Šta se sve može smatrati rizikom za poslavanje je prva tema o kojoj će govoriti specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika). U toku vodnog predavanja će naravno profesor objasniti ukratko i koje sve poslove u praksi treba da obavlja procenitelj rizika, odnosno šta se od njega u principu očekuje.

Naravno da će prisutni saznati i šta je po definiciji procena rizika, a zatim će im biti objašnjeno i koje sve koje sve podatke treba da sadrži dokument poznat kao akt o proceni rizika. Svakako će biti prikazan i primer tog dokumenta, kako bi prisutni bolje razumeli šta sve on mora da se drži, odnosno kakva je njegova forma.

Akcenat ove stručne edukacije će biti stavljen na predstavljanje svih koraka, koji moraju biti obuhvaćeni tokom celokupnog postupka procene rizika.

Dobiće informacije prisutni i o tome kako bi trebalo zvanično da bude pokrenut postupak procene rizika.

U kojoj formi bi trebalo da bude napisana odluka o proceni rizika i ko će da je pokrene prema pravilima je svakako tema o kojoj će biti govora tokom ove stručne edukacije.

Šta sve mora ispuniti stručno lice, koje je takvom jednom odlukom određeno da vrši procenu rizika će zatim da saznaju prisutni. Koje odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu moraju biti poštovane tom prilikom, odnosno da li procenitelj rizika mora ili ne mora da ima položen stručni ispit je isto tako informacija koju će dobiti svako ko bude prisustvovao nastavi.

Naredna tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) upoznati prisutne jeste kako treba da izgleda plan sprovođenja postupka procene rizika i ko izrađuje taj plan.

U principu je važno da osoba koja se kvalifikuje za zanimanje procenitelj rizika može da reaguje u skladu sa potrebama. A pre toga mora biti upoznat procenitelj rizika sa svim detaljima koji su vezani za poslovanje konkretne kompanije. A to znači da njegova saradnja mora biti odlična sa predstavnicima te kompanije, odnosno sa ovlašćenim licima. Upravo zato je važno da procenitelj rizika vodi računa o načinu na koji komunicira sa svojim poslovnim partnerima ili kolegama, odnosno nadređenima. U skladu sa nastavnim programom je predviđeno da kandidati posle toga budu upoznati sa različitim metodama, koje se primenjuju prilikom procene rizika. Nakon predstavljanja različitih metoda, biće predstavljeni i primeri iz prakse, što bi trebalo da im olakša u velikoj meri shvatanje konkretne tematike. Podrazumeva se da kandidati imaju pravo i da postave pitanja profesoru, ako nešto od ovih tema nisu razumeli u potpunosti.

Kako bi trebalo da bude prepoznata opasnost na radnom mestu i utvrđena je isto tako tema kojom će se baviti profesor tokom ove edukacije. Saznaće pored ostalog prisutni i kako funkcioniše procenjivanje rizika, u odnosu na opasnosti i štetnosti na radnom mestu. Biće im predočeno i koje bi metode trebalo u tom slučaju da budu primenjene.

Sem navedenog, biće govora i o tome koji nivoi rizika postoje i kako se oni karakterišu. A saznaće svako ko bude pohađao ovaj stručni kurs i koje su to mere, koje bi trebalo da budu primenjene kada je nizak nivo rizika, koje kad je srednji, a koje kada je visok ili veoma visok rizik u pitanju.

Podrazumeva se da će svako tokom ove edukacije dobiti informacije i o tome kako bi trebalo da bude donet zaključak o vrednosti i na osnovu kojih parametara. Isto tako će specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) omogućiti prisutnima da nauče na koji način se izrađuje izveštaj o proceni rizika i kome se predaje, odnosno ko je kasnije zadužen za primenu tih mera.

U slučaju da bude iznet zahtev da ova obrazovna institucija organizuje korporativni tip nastave, može doći do određenih odstupanja. Naime, s obzirom na to da je u pitanju edukacija, koju isključivo treba da pohađaju radnici zaposleni u nekoj kompaniji, to njima može biti olakšano pohađanje nastave upravo kroz primere iz prakse. A ti primeri mogu biti odabrani tako da imaju veze sa poslovanjem kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni, jer se pretpostavlja da će im sve to dosta značiti prilikom razumevanja konkretne materije.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) i u kojim terminima?

Neophodno je da svako fizičko lice, koje bude odlučilo da pohađa ovaj specijalizovani kurs bude upoznato sa time da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti svakom prijavljenom. Radi se o tome da specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) može biti organizovana na različitim lokacijama, odnosno prema drugačijim principima.

Uopšteno govoreći, nastava može biti održana na klasičan način, odnosno u okviru bilo koje od 40 poslovnica pomenute obrazovne institucije. Polaznici koji se za tu opciju budu odlučili jednostavno treba samo da kontaktiraju nadležne u izabranom predstavništvu institucije organizatora, te da navedu da su za tu opciju zainteresovani i da preciziraju detalje.

Takođe postoji mogućnost i da nastava bude organizovana online. A kada je u pitanju takozvano učenje na daljinu, postoje određene beneficije za svakog pojedinačnog polaznika. Naime, njima je u tom slučaju omogućeno prvo da izaberu na kojoj lokaciji će da borave dok nastava traje. U suštini oni mogu odabrati bilo koju lokaciju, ali u okviru nje mora da postoji stabilna veza sa internetom i to u toku svakog časa. Sledeće što moraju znati polaznici jeste da je njihova obaveza da obezbede računar, čije karakteristike moraju biti odgovarajuće, a zatim i da prema pravilima na taj računar treba da instaliraju tačno određeni tip softvera. Upravo preko tog softvera će pohađati predavanja online. Ako bilo ko od njih ne bude mogao sa uspehom da izvrši instalaciju konkretnog programa ili ako naiđe na ma kakvu poteškoću dok traju predavanja, biće mu na raspolaganju članovi tima za pružanje tehničke podrške, koji funkcioniše u okviru apsolutno svake poslovnice ove obrazovne institucije.

Nakon što svaki polaznik bude odabrao gde želi da boravi dok predavanja traju, potrebno je da odluči i kako će stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) da bude organizovan. A od opcija su mu na raspolaganju tri i to praćenje nastave u paru, u grupi ili pojedinačno.

Odmah da naglasimo da grupni tip edukacije može biti organizovan kako za mikro grupu, tako isto i za standardnu grupu. U mikro grupi je prisutno troje polaznika, a standardna grupa podrazumeva prisustvo između četvoro i najviše osmoro njih. Princip organizacije nastave u oba slučaja je potpuno isti i vrlo je strog.

Naime, isključivo nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora donose odluku o svim detaljima, koji se odnose na organizaciju nastave tog tipa. A to znači da oni definišu ne samo datum početka i termine održavanja časova, nego i dinamiku njihovog sprovođenja.

Međutim, da bi edukacija na taj način uopšte mogla da bude organizovana, vrlo je važno da dovoljan broj kandidata bude prijavljen u okviru konkretne poslovnice. Zapravo tek posle formiranja grupe će ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati apsolutno sve pomenute detalje.

A nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika se formira grupa i on o tome donosi odluku, pa informiše svakog pojedinačnog polaznika na vreme. Isto tako svakome od njih će biti napomenuto da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave za grupu polaznika, bez obzira da li je u pitanju mikro ili standardna grupa.

Sledeća opcija koja je dostupna podrazumeva organizaciju nastave za samo jednog polaznika. Kada je u pitanju specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika), koji se organizuje prema pravilima individualne nastave, sve je drugačije nego kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Polaznik će direktno sa predavačem u tom slučaju sve detalje u vezi sa organizacijom nastave da precizira. A to znači da oni treba da definišu prvo kog datuma će edukacija početi, a posle toga i da odrede u kojim će terminima časovi da budu održani. Nakon toga je prema pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da oni zajedno donose odluku i o tome kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden, što znači da se usaglašavanju oko toga koliko će tačno individualni tip edukacije da traje.

S obzirom na to da se u ponudi nalazi i specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika), koja se može organizovati u formi poluindivudualne nastave, kada je dvoje kandidata prisutno, to su zapravo pravila organizacije potpuno ista kao i kada je u pitanju individualni tip nastave.

Praktično govoreći je jedina razlika u tome što dvoje polaznika tada treba časove da pohađaju, a naravno da će se oni u tom slučaju direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem oko svih detalja u vezi sa sprovođenjem časova dogovarati.

Na zahtev nadležnih u okviru bilo koje kompanije može ova edukacija biti organizovana i u formi takozvane korporativne.

Pravila organizacije u tom slučaju će biti znatno fleksibilnija, nego kada nastavu pohađaju fizička lica.

Ne samo da je fleksibilan princip organizacije, nego čak može biti izvršena i promena lokacije održavanja časova. U slučaju da nadležni u okviru neke kompanije to procene, odnosno smatraju da je bolje za njihove zaposlene da nastava bude direktno u kompaniji organizovana, potrebno je da oni to iznesu kao zvaničan zahtev. Naime, nastava može biti organizovana i u prostorijama samog preduzeća, ali isključivo onda kada svi propisani uslovi budu obezbeđeni. Naravno da će nadležni pre toga dobiti sve potrebne informacije o onome, što se mora naći u konkretnom prostoru, da bi nastava na taj način u njemu mogla da bude organizovana.

Sledeće o čemu bi trebalo da se dogovore jeste kog datuma će nastava početi, koliko će trajati i u kojim terminima će časovi biti organizovani. O svemu tome se dogovaraju nadležno lice zainteresovanog preduzeća i zvanično ovlašćeni predstavnik poslovnice institucije organizatora. U principu klijent može izabrati bilo koju od 40 poslovnica i kontaktirati nadležne u vezi sa dogovorom o tome. A pošto oni budu sve precizirali što je neophodno, biće obavešten i svi polaznici, to jest članovi kolektiva konkretne firme o tome.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika)?

Jedino kada će polaznici ranije dobiti informaciju o tome koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika) traje jeste kada se odluče da nastavu pohađaju u formi grupne. A taj podatak se odnosi i na standardnu grupu polaznika, kada je prisutno između četvoro i osmoro njih, ali i na mikro grupu, kada troje kandidata pohađaju predavanja.

Razlog za to jeste princip organizacije, koji podrazumeva da će ovlašćeno lice konkretne poslovnice definisati sve detalje u vezi sa sprovođenjem nastave tog tipa.

S obzirom na to da se u nastavnom programu ove stručne edukacije nalazi ukupno 12 časova, predviđeno je da grupni tip edukacije traje ukupno sedam dana.

A pojedinačni polaznici, koji budu odabrali nastavu da pohađaju ili u paru ili samostalno će naknadno dobiti informaciju o trajanju. Naime, radi se o takvom principu organizacije, koji podrazumeva da će se upravo jedan ili dvoje kandidata dogovarati direktno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa predavačem o svim detaljima, pa i o trajanju nastave. Najpre će definisati kog datuma će početi ili poluindivudualna ili individualna edukacija. A sem toga je predviđeno da se dogovore i o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani i prema kom principu će predviđeni broj časova da bude raspoređen. Sve to u suštini znači da poluindivudualna i individualna edukacija mogu da traju i duže nego nastava u grupi, ali i kraće od tog perioda.

Kada je u pitanju stručni seminar - kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika), koji se organizuje isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji, važe takođe prilično fleksibilna pravila organizacije. Naime, korporativni tip edukacije je specifičan upravo zato što nastavu pohađaju isključivo zaposleni u nekoj firmi. Iz tog razloga je predviđeno da se nadležno lice u toj kompaniji direktno dogovara sa predstavnikom institucije organizatora o svim detaljima. A ti detalji, pored ostalog uključuju i definisanje rasporeda predavanja, odnosno trajanje korporativnog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kvalifikujte se za zanimanje Risk manager (Procenitelj rizika)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje