Kurs i obuka - Kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi

Interesantna je tematika ove stručne edukacije svim poslovnim ljudima, koji su na određeni način ili vezani za sektor finansija ili jednostavno, imaju interesovanje o tim temama.

Ali sve to, naravno uopšte ne znači da i lica, koja praktično nemaju veze sa tom sferom u poslovanju, nemaju pravo da pohađaju specijalizovani seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi. Baš suprotno, Obrazovni centar Akademije Oxford pruža mogućnost baš svakom pojedincu da se upozna na najbolji mogući način sa ovom temom, pa da kasnije može slobodno stečena znanja da pravilno primeni i u svom poslovanju, te da ga na taj način uanpredi. A naravno da će napredak u ličnom poslovanju imati i te kako pozitivan uticaj i na poslovanje određenog preduzeća u celosti.

U toku cele godine će biti organizovana nastava i to u okviru više od 35 poslovnica konkretne obrazovne institucije, s tim da je u ponudi i mogućnost da nastava bude organizovana preko računara svakog zainteresovanog kandidata.


Kako se online nastava organizuje uz korišćenje specijalnog programa, to je i vrlo važno da svaki polaznik koji na taj način želi časove da prati, njega pravilno i sasvim samostalno prethodno i instalira na svoj računar. Stručna pomoć će biti na raspolaganju svakome od njih u toku tog procesa, a ako to bude bilo potrebno i ako polaznik zahteva. Naime, IT stručnjaci, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, zaposleni su u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Izuzetno je važno istaći i to da se, kako klasična, tako isto i onlajn nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, to jest jest ili za samo jednog polaznika, a kroz individualnu nastavu ili za njih dvoje, kada će da bude organizovana poluindividualna obuka i kurs - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi ili u okviru grupne nastave.

Naravno da će svaki prijavljeni polaznik biti u obavezu da prilikom zvaničnog upisa jasno navede i koji od svih tih vidova eduakcija bi on tada želeo da pohađa. Prethodno će svako od njih i da bude precizno informisan o svim detaljima, koji se odnose na princip organizacije konkretne vrste nastave.

TESTOVI


U slučaju da prijavljeni kandidat odluči da časove pohađa u grupi će, svakako imati obavezu da pričeka i zvanično da grupa u tom predstavništvu bude oformljena, odnosno sačekaće prijavljivanje najmanje 4 osobe, koje nastava tog tipa, to jest koji odluče da nastavu u grupi pohađaju ili onlajn ili na klasičan način. A nakon što konkretni uslov bude bio ispunjen, organizator će da formira grupu, a koordinator za nastavu će tom prilikom i da samostalno odredi u kojim će terminima predavanja da budu organizovana, to jest definisaće datum početka, te termine održavanja časova i u skladu sa kakvom dinamikom. Posle toga će i zvanično obavestiti svakoga ko se pre toga prijavio o ovim detaljima, a posebno će biti naglašeno svakom kandidatu da se promene nijednog definisanog segmenta ne dozvoljavaju. Zato, čak i ako iz nekog razloga neko ne bude mogao da prihvati ono što bude odredio organizator, može da odluči časove da prati na drugi način, ali promene neće biti tom prilikom dopuštene.

A kada se organizuje kako individualna, tako i nastava koja je poznata kao nastava u paru, jer dve osobe pohađaju predavanja, to jest takozvana poluindividualna. Biće istovetna pravila primenjena. Svaki kandidat koji odluči da prati časove na jedan od tih načina treba da sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici institucije organizatora odredi, na prvom mestu kog datuma će da počne nastava. Inače tom dogovoru obavezno mroa da prisustvuje i onaj profesor, koji bi trebalo nastavu da vodi. Takođe će oni zajedno da definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će stručni seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi za jednu ili dve osobe, to jest individualna ili poluindividualna nastava da bude sproveden. Isto tako že zajedno da odrede i u kojim terminima bi trebalo da budu održani časovi. Sasvim jasno da je u pitanju izuzetno fleksibilan princip organizacije, tako da najjednostavnije rečeno, apsolutno sve zavisi isključivo od dogovora pojedinačnog polaznika i pomenutih lica, to jest nadležnih u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije.

Potrebno je da se svako ko je zainteresovan ovaj kurs da pohađa prijavi, što može da učini lično i to bilo kog dana u toku godine, to jest u toku radnog vremena, a u prostorijama svake poslovnice pomenute obrazovne institucije. Takođe svaki zainteresovani kandidat ima i opciju da prijavljivanje izvrši elektronski, to jest preko mejla, odnosno putem telefona predstavništva institucije organizatora. A svi oni pojedinci koji budu odlučili prijavu da izvrše elektronskim putem, imaju obavezu da osim svog datuma rođenja, te imena i prezimena, napišu u tom mejlu i kontakt podatke. Naravno da sve te iste informacije dostavljaju i lično ili putem telefona. Vrlo brzo nakon prijavljivanja će se svakome od njih pojedinačno javiti ovlašćeni predstavnik te poslovnice institucije organizatora, kako bi ih detaljno uputio u princip organizacije nastave, ali i u sve one obaveze koje moraju da ispoštuju u trenutku zvaničnog upisivanja.

Prilikom zvaničnog upisa su kandidati u obavezi i da prilože odgovarajuću dokumenatciju. Obaveza je svakoga od njih i da u ukviru konkretne poslovnice budu lično prisutni, kako bi pravila u vezi sa zvaničnim upisivanjem bila u potpunosti ispoštovana.

Pored svega toha, u obavezi smo da naglasimo i to da će specijalizovana obuka i kurs - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi u formi korporativne da bude organizovana isključivo na osnovu iznetih zahteva. A princip kojim se tada rukovodi organizator je posebno fleksibilan, pošto najpre svaki klijent treba da iznese sve zahteve, koji se tiču kako termina u kojima će da budu održani časovi, tako isto i dinamike njihovog sprovođenja, ali i datuma početka. Svaki klijent u tom slučaju ima pravo i da traži od nadležnih da bude promenjeno mesto održavanja korporativne obuke. U slučaju da, recimo bilo kom klijentu možda više bude odgovaralo da se nastava za određeni broj zapsolenih organizuje direktno u toj firmi, važno je da ispoštuje pravila koja se tiču odabranog prostora i njegove opremljenosti. Svakako će ovlašćeni predstavnik izabrane poslovnice organizatora da prethodno o svemu tome obavesti klijenta, kako bi on mogao da osigura propisane uslove. Jedino ako sve to obezbedi, kako je i predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije, biće dopuštena izmena u vezi sa lokacijom održavanja časova.

Program i plan stručne obuke - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi

Iz samog naziva ove edukacije je sasvim jasno da će još u toku uvodnog časa profesor da se potrudi što je moguće jasnije i bolje da objasni šta tačno podrazumeva pojam kvantitativnih finansija. Svakako da će na kraju uvodnog predavanja biti dozvoljeno svakome, ko bude pohađao specijalizovani seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi, a ako možda ne bude u potpunosti razumeo o čemu je profesor govorio, da uputi pitanje, jer će jedino tako moći da nastavi bez ikakvih smetnji sa praćenjem ove obuke.

Šta je to dinamičko kompletiranje tržišta, odnosno prema kom principu funkcioniše ravnoteža procena takozvane dugoročne hartije od vrednosti je naredna tema, kojom će se predavač detaljno bavite.

Uzevši u obzir da postoje brojne metode, koje se uglavnom koriste kada je potrebno da bude izvršena procena vrednosti, to će predavač da predstavi upravo one, koje se u praksi mogu i vrlo često sresti.

A biće govora i o teoriji kapitalne strukture preduzeća, kao i o Modiljani i Muller teoremi koja je označena brojevima I, II i III. Praktično će svaka od njih detaljno i da bude predstavljena, a posle toga će biti predstavljene i neke druge teoreme, koje su značajne za kvantitativne finansije.

Saznaće prisutni i šta su to konvertibilne obveznice u okviru određenog preduzeća, ali i na koji način funkcioniše procena njihove vrednosti u praksi.

Dobiće polaznici isto tako informacije i o tome na koji način je potrebno analizirati korporativne rizične obveznice i takozvane suverene, to jest kako se u tom slučaju vrši procena njihove vrednosti na najbolji mogući način.

A o čemu bi trebalo da vodi računa o tom slučaju stručnjak, koje je fokusiran na kvantitativne finansije će svaki polaznik da sazna u toku završnog predavanja. Naime, u tom segmentu bi trebalo da profesor pruži dodatna objašnjenja prisutnima. Svakako da će specijalizovani kurs i obuka - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi omogućiti svakom kandidatu upoznavanje ne samo sa pojmom i njegovom definicijom, nego i sa time u kojim slučajevima se takozvane kvantitativne finansije primenjuju u praksi, te kada je njihov efekat maksimalno pozitivan.

U suštini je cilj Obrazovnog centra Akademije Oxford da svaki polaznik bude precizno upoznat sa ovim pojmom, tako da može kasnije, a ako se za tim ukaže potreba i da koristi neku od predstavljenih analiza. Baš u tom smislu će biti dozvoljeno svakome od njih da pitaju predavača, a ako nešto od obrađenog gradiva nisu baš najbolje razumeli.

Gde će biti organizovan stručni seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi i u kojim terminima?

Isključivo na osnovu podataka koje je u obavezi da navede svaki kandidat u trenutku upisa, odnosno u okviru prethodnog obaveznog prijavljivanja će izneti prilikom upisa, a vezano za tip nastave koji želi da pohađa, svako od njih će i moći da sazna na kom mestu i u kojim terminima će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima tri različita načina sprovođenja predavanja, jer je u ponudi i poluindividualna i grupna i individualna nastava. A svaki navedeni tip edukacije podrazumeva specifičan način organizacije. Isto tako je definisano, a prema pravilniku te obrazovne institucije da svaka od njih može da bude održana ili u poslovnicama te institucije ili preko interneta. Upravo i to sve zavisi isključivo od toga kako odluči pojedinačni polaznik da pohađa predavanja.

Nastava u paru ili poluindividualni tip nastave je onaj koji je predviđen za dvoje polaznika u isto vreme, a pravilnikom je određeno da individualnu edukaciju prati isključivo polaznik samostalno, ali je princip koji se primenjuje prilikom njihove organizacije potpuno isti. Ustvari se radi o vrlo jednostavno načinu organizacije nastave, pošto svako ko izvrši prijavu i tom prilikom navede da želi časove da pohađa kroz individualnu ili nastavu u paru, određuje u dogovoru sa ovlašćenim licem određene poslovnice i sa predavačem kog datuma bi nastava trebalo da počne, te svakako definiše i tačne termine u kojima će časovi da se sprovođeni u tom slučaju. Svakako odlučuju i o dinamici organizacije časova, te na taj način definišu i trajanje.

Od onih polaznika koji se opredele da stručni seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi pohađaju u formi grupne nastave se an prvom mestu očekuje da budu strpljivi, a potom i da se u potpunosti pridržavaju svih onih smernica koje će tada da dobiju od ovlašćenog lica u poslovnici organizatora u kojoj se budu pre toga prijavili i upisali. Najvažnije je u tom slučaju da se četiri osobe najmanje prijave, a kako bi konkretna vrsta edukacije mogla da počne. Ističemo da je predviđeno da najviše osmoro polaznika smeju u tom slučaju nastavu u grupi da prate. A inače sve to važi i za online nastavu, ali isto tako i za onu koja se sprovodi u skladu sa pravilima klasične. Praktično rečeno, odmah nakon ispunjenja pomenutog uslova će biti kreirana grupa i koordinator za nastavu će da odredi, na prvom mestu datum početka obuke, a posle toga će svakako da definiše i dinamiku, kao termine u kojima će predavanja da budu održana.

Pored svega što je do sada pomenuto, ističemo i da može da bude održana i nastava koju će pratiti samo one osobe, koje su zaposlene u određenoj kompaniji. Tada koordinator za nastavu bilo koje poslovnice institucije organizatora, kao i predstavnik konkretne firme treba da odrede kako dinamiku održavanja časova u tom slučaju, tako i datum početka obuke i termine, u kojima bi trebalo predavanja da budu u tom slučaju organizovana. Ističemo da samo tom prilikom sme da bude data dozvola u vezi sa izmenom mesta održavanja časova. Naravno da se klijent maksimalno mora pridržavati tačno navedenih pravila, budući da konkretni prostor neizostavno mroad da zadovolji određene zahteve, a kako bi zaposleni u tom preduzeću mogli predavanja da prate na najkvalitetniji mogući način.

Koliko bi trebalo da traje stručni kurs i obuka - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi?

Uzevši u obzir da je dozvoljeno svakom fizičkom licu da odluči na koji način želi da pohađa specijalizovani seminar - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi, a da se i poluindividualna i grupna i individualna nastava organizuju prema drugačijim pravilima, to su informacije o njihovom trajanju dostupne svakom prijavljenom kandidatu tek nakon što navede kako želi časovima da pristupa.

Uopšteno govoreći, u nastavnom programu se nalazi ukupno 10 časova. A taj broj časova važi za sva tri tipa edukacije, kojA se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. Međutim, na koliko dana će taj broj časova da bude u konkretnom slučaju raspoređen, zavisi isključivo od toga da li polaznik odluči da nastavu pohađa samostalno, odnosno u grupi ili kroz poluindividualnu, kada časovima dvoje kandidata u isto vreme pristupaju.

Jednostavno govoreći, kako će biti raspoređen nastavni fond u slučaju individualne obuke će da odrede zajedno jedan polaznik, koji časove i treba da prati, zatim profesor i koordinator za nastavu, a u okviru one poslovnice institucije organizatora, u kojoj je prethodno taj kandidat prijavu izvršio. Sem toga, oni će se usaglasiti i oko datuma početka individualne obuke, kao i oko toga u kojim će terminima da budu održani časovi.

Posebno moramo istaći i podatak da se na potpuno istovetan način organizuje i nastava u paru, a u kom slučaju dvoje polaznika pohađaju časove. Upravo će se oni sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice dogovoriti u tom slučaju na koji način će časovi da budu organizovani, odnosno kakva će biti dinamika poštovana prilikom njihovog sprovođenja, pa će tako da preciziraju i trajanje nastave u paru.

Međutim, kada kandidat odluči časove da pohađa u formi grupne edukacije, mora biti spreman da u potpunosti prihvati pravila, koja u tom slučaju organizator definiše. Jednostavno, unapred će biti određeno koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi, a taj podatak će svaki kandidat imati na raspolaganju već kada bude vršio prijavljivanje i upis. Naknadno će saznati i sve ostale detalje, odnosno kog datuma će početi edukacija, kojim tempom će biti definisani broj časova organizovan i u kojim terminima. Svakako je neophodno da prvo grupa bude formirana, odnosno da se u okviru te poslovnice najmanje četiri osobe prijave.

Moramo pomenuti i podatak da ova obrazovna institucija može po zahtevu nadležnih u bilo kojoj kompaniji da organizuje i korporativni vid edukacije. A uzevši u obzir da prilično fleksibilna pravila organizacije tada važe, to znači da će u tom slučaju predstavnik zainteresovane firme biti u obavezi da direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije odredi na koji način će časovi biti organizovani. Svakako moraju precizirati i na kojoj lokaciji će nastava za zaposlene biti održana, ali i kog datuma će početi i u kojim će terminima predavanja biti u obavezi radnici da prate, te naravno kojim tempom će programom predviđeni nastavni fond da bude sproveden. Samim tim će oni zajedno odlučiti i o trajanju nastave namenjene zaposlenima, pa će informisati sve polaznike i o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kvantitativne finansije - pojam i primena u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje