Kurs i obuka - Naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine

Ova stručna edukacija može da bude organizovana ne samo za fizička lica, nego po zahtevu i za pravna lica, odnosno za određeni broj zaposlenih u okviru bilo kog preduzeća. Naravno da Obrazovni centar Akademije Oxford ne stavlja nikakav zahtev pred bilo kog polaznika, a u vezi sa ovom tematikom, u smislu da nema obavezu da je sa njom ranije imao dodira, prosto zato što će se tokom edukacije adekvatno upoznati sa svime što je važno u vezi sa kontrolom lož ulja prilikom trgovine.

Što se tiče korporativnog tipa edukacije, ističemo da je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine koja se organizuje isključivo po zahtevu klijenta, to jest nadležnog lica u okviru konkretnog preduzeća. Nakon što bude uputio zahtev nadležnima u okviru bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije, sa njima će se i usaglasiti o detaljima. A da bi zaposlenima bilo lakše predavanja da pohađaju, organizator je spreman da ispuni zahtev klijenta i nastavu održi u okviru njihove kompanije. U tom slučaju svi uslovi, koji su propisani od strane institucije organizatora, moraju biti ispunjeni, kako bi nastava bila u skladu sa pravilima organizovana. Inače se klijent i organizator dogovaraju i o trajanju korporativne edukacije i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, odnosno o datumu početka.

A fizička lica mogu svakog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena konkretne poslovnice da izvrše prijavljivanje ili preko telefona ili direktno u prostorijama. Takođe je dostupna i opcija prijavljivanja preko mail adrese. U principu je potpuno svejedno koji način za prijavljivanje će polaznik odabrati, jer u sva tri slučaja mora dostaviti potpuno iste podatke. A ti podaci uključuju najpre njegovo ime i prezime, potom datum njegovog rođenja i broj telefona zarad daljeg kontakta sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.


Najbitnije je da svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice, bude informisano o tome da ova obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje edukacije. Naime, radi se o tome da stručni seminar - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine može biti organizovan u formi individualne, grupne i poluindivudualne nastave. Isto tako važi i da sva tri tipa edukacije mogu biti održana kako na klasičan način, tako isto i u formi takozvanog učenja na daljinu.

Sada kada znate da se sve te opcije nalaze u ponudi, sasvim je jasno zbog čega je važno da prilikom prijavljivanja kandidati izaberu i kako će nastavu pohađati.

Ako se neko odluči da predavanja pohađa individualno, mora znati da tada treba da bude primenjen izuzetno fleksibilan princip organizacije nastave. U suštini to znači da bi taj kandidat trebalo da se dogovori oko svega što se tiče sprovođenja časova direktno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora.

TESTOVI


Oni bi trebalo da definišu prvo kog datuma tačno im odgovara da počne edukacija. Nakon toga će se dogovoriti o tačnim terminima, u kojima će časovi biti održani. Na kraju, njihova je obaveza i da se usaglase oko toga koliko će ukupno da traje individualni tip edukacije, odnosno da precizno definišu raspored predviđenog broja časova.

Polaznici koji budu izabrali da predavanja pohađaju u paru, odnosno sa još jednom osobom, treba da znaju da se i poluindividualni kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine organizuje prema potpuno istim pravilima kao i individualni tip nastave. U tom slučaju bi trebalo i jedan i drugi polaznik da definišu sve prethodno pomenute detalje sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom koji će edukaciju da vodi.

Međutim, sasvim su drugačija pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika. A potrebno je da napomenemo i to da ovaj tip edukacije može biti organizovan za standardnu grupu, u okviru koje predavanja treba između četvoro i osmoro ljudi da pohađaju, ali i za takozvanu mikro grupu, kojom prilikom predavanja treba tri osobe da prate.

Valjalo bi da napomenemo i to da su pravila potpuno ista i za jedan i za drugi tip grupne nastave. A pravila su u suštini izuzetno stroga i treba naglasiti da kandidati nemaju pravo da iznose zahteve za promenom bilo termina, bilo datuma održavanja nastave ili drugih segmenata, jer njihovi zahtevi ne smeju da budu prihvaćeni, pošto je to suprotno pravilima navedene obrazovne institucije.

Mora biti ispunjen osnovni uslov da bi specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine za grupu polaznika bila organizovana. Potrebno je da minimalan broj ljudi bude prijavljen u okviru same poslovnice institucije organizatora, to jest da zvanično grupa bude oformljena. Koordinator za nastavu u toj poslovnici praktično tek posle toga može sve detalje da definiše.

Kada se pominje klasičan tip edukacije, misli se zapravo na organizaciju nastave direktno u prostorijama odabranog predstavništva konkretne obrazovne institucije. Uzevši u obzir da su trenutno aktuelne mere, koje se tiču pandemije korona virusa, to podrazumeva da Obrazovni centar Akademije Oxford sve njih u potpunosti poštuje i da to isto zahteva od svakog polaznika. Bude li do bilo kakvih promena u vezi sa time došlo, organizator će nastavu sprovesti u skladu sa tim promenama i o tome svakako obavestiti na vreme svakog pojedinačnog polaznika.

Postoji mogućnost i da nastava bude organizovana online, to jest da je kandidati prate u formi učenja na daljinu. A u tom slučaju oni koriste sopstveni računar i na njega u skladu sa smernicama instaliraju tačno definisanu vrstu softvera. Mora biti ispoštovano pravilo institucije organizatora, a koje se tiče stabilnosti internet konekcije. Naime, iako svako koga interesuje da specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine bude organizovana online ima mogućnost da izabere na kojoj lokaciji želi da boravi dok časove pohađa, definitivno u tom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom i o tome bi kandidat svakako trebalo da vodi računa. Dobro je da napomenemo i to da u okviru svake od 40 poslovnica postoji i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku polaznicima u skladu sa potrebama.

I na kraju da dodamo i to da nakon što izvrše prijavljivanje, svi kandidati imaju obavezu i da se zvanično upišu. A kako je pravilnikom definisano da je njihovo prisustvo u tom trenutku obavezno, to će nadležni svakoga od njih na vreme i o tom, inače vrlo važnom detalju da informišu. Isto tako će dobiti informacije i o tome koja dokumenta će biti obavezni da u trenutku upisa lično donesu.

Šta izučava kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine?

Vrlo je važno da svi koji su zaposleni na određenim pozicijama u kompanijama, koje se bave trgovinom lož uljem budu upoznati sa brojnim zakonskim regulativama u toj oblasti. Naravno da će primarno na to i da bude fokusirana specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine.

Podrazumeva se svakako da su odgovorna lica i te kako upoznata sa ovom činjenicom, ali će profesor da se potrudi posebno da im ukaže na to o čemu treba da vode računa prilikom kontrole lož ulja.

Neophodno je da u skladu sa pravilima svako od njih vrši i nadzor kretanja konkretnog tovara, odnosno da bude upoznat sa svakim korakom, te da ispoštuje i zahtevani nivo kvaliteta određene pošiljke, ali i sve željene količine.

Naravno da će profesor na osnovu odgovarajućih primera objasniti prisutnima koje bi metode trebalo da koriste, odnosno koje tehnike su najbolje u praksi, da bi propisana kontrola kvaliteta lož ulja tokom trgovine bila ispoštovana. Biće govora i o standardnoj metodologiji, ali isto tako i o metodama koje i te kako mogu da pomognu svakome da konkretne zakonske regulative ispoštuje.

Svakako da odrednice standarda kvaliteta, koji su na snazi moraju biti ispoštovani, što podrazumeva da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine imati prilike da se upozna i sa osnovnim smernicama konkretnih standarda u tom domenu.

Pored ostalog će biti govora i o tome kako je najjednostavnije izmeriti zapreminu, odnosno težinu lož ulja ne samo na obali, nego i u tankerima, zatim i o tome na koji način se obrađuju uzorci, te na koji način se vrše propisane analize.

Podrazumeva se da će profesor da se potrudi i da ponudi odgovarajuće praktične primere svakom pojedinačnom polazniku, na osnovu kojih bi on trebalo i bolje da razume ovu tematiku.

U principu samo ako se specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine bude organizovao isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji, a u okviru takozvane korporativne nastave, primeri donekle mogu da budu polaznicima prilagođeni. Misli se prvenstveno na to da bi nadležno lice u okviru te kompanije trebalo da kontaktira profesora i obavesti ga o tome da smatra da je bolje da primeri budu uzeti iz oblasti u kojoj posluje matična kompanija polaznika.

Predviđeno je da završno predavanje bude interaktivno, tako da bi trebalo svaki pojedinačni polaznik tom prilikom da uzme učešće. Biće diskusija o različitim temama koje su obrađene, a očekuje se i da polaznici navedu koju metodologiju oni koriste prilikom provere, odnosno kontrole lož ulja i šta smatraju da su prednosti, a šta mane svake od njih. Naravno da može svaki polaznik postaviti pitanje profesoru, ukoliko nešto od gradiva nije na najbolji mogući način razumeo.

Kada i na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine?

Ne samo da ova stručna edukacija može biti organizovana za fizička lica, to jest da je mogu pohađati pojedinačni polaznici, već može biti po zahtevu organizovana i korporativna obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine.

Taj tip nastave je specifičan u tom smislu što isključivo zaposleni u nekom preduzeću treba da pohađaju predavanja. A s obzirom na to da je vrlo precizno definisana ciljna grupa polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford će zahtevima klijenta maksimalno da izađe u susret.

Svakako je neophodno da predstavnik konkretne kompanije, koja je zainteresovana da svojim zaposlenima obezbedi pohađanje ove stručne edukacije, prvo kontaktira nadležne u bilo kojoj od 40 poslovnica institucije organizatora. Zatim je neophodno da iznese zahtev za sprovođenje korporativnog tipa nastave, a onda i da se sa nadležnima u toj poslovnici oko apsolutno svih detalja u vezi sa organizacijom dogovori.

A oni će se, između ostalog usaglasiti kako o datumu početka nastave za zaposlene, isto tako i o terminima u kojima će časovi za njih da budu organizovani. Potom je važno da se dogovore i o tome koliko će ukupno nastava u konkretnom slučaju da traje, odnosno da preciziraju na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen.

Kao što smo već pomenuli, radi se o tačno definisanoj ciljnoj grupi, pa će zahtevima klijenata u tom slučaju organizator maksimalno izaći u susret, čak i ako on bude želeo da nastava bude organizovana u konkretnoj kompaniji. Svakako je važno da napomenemo i to da jedino u slučaju održavanja korporativne nastave može da dođe do izmene lokacije njenog održavanja, kada ona može biti organizovana u prostorijama same kompanije. Naravno da je obavezan klijent u potpunosti da obezbedi sve propisane uslove za rad, o čemu će pre toga organizator da ga obavesti. A kada oni budu sve te detalje definisali, informisaće i svakog pojedinačnog polaznika ne samo o mestu na kome će pohađati predavanja, nego i o svim ostalim detaljima.

Trebalo bi da svako svako fizičko lice, koje želi da pohađa stručni seminar - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine, izvrši prijavu i upiše se, te da navede gde mu odgovara da pohađa predavanja i na koji način.

Upravo u trenutku prijavljivanja će dobiti informaciju o tome da nastava može biti organizovana prema pravilima individualne, grupne i poluindivudualne, te da polaznik može odabrati da li će je pohađati direktno u poslovnici instituciji organizatora ili će to učiniti putem računara.

Sasvim je jasno da polaznici moraju odabrati između ponuđenih opcija, jer će na osnovu toga i dobiti informacije o datumu početka nastave, kao i o rasporedu časova i o terminima održavanja, odnosno o trajanju edukacije i o svim ostalim detaljima.

Svi oni pojedinačni polaznici koji budu izabrali da nastavu pohađaju individualno bi trebalo da znaju da imaju i slobodu u donošenju odluke o tome kada će tačno ona početi, koliko će trajati i u kojim terminima će biti održani časovi. Radi se o vrlo fleksibilnom principu organizacije nastave, budući da je dozvoljeno svakom pojedinačnom polazniku da direktno sa profesorom i sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, sve detalje u vezi sa sprovođenjem individualnog tipa edukacije definiše. Uzevši u obzir da oni treba da se dogovore i o tačnom rasporedu predavanja, na taj način će precizirati i koliko bi ukupno trebalo nastava poznata kao jedan na jedan da traje.

Mada će dve osobe pohađati poluindivudualni tip edukacije, pravila organizacije su potpuno ista kao i kada je u pitanju nastava jedan na jedan. U tom slučaju će naravno dvoje polaznika da se sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji bi trebalo da vodi poluindivudualni kurs, dogovore oko datuma početka na prvom mestu, a zatim i oko termina u kojima će časovi biti organizovani i rasporeda predavanja, odnosno oko toga koliko će ukupno da traje poluindivudualna i kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine.

Pravila organizacije nastave za grupu polaznika su potpuno drugačija. Naime, u tom slučaju isključivo nadležni u okviru institucije organizatora odlučuju o svemu, a članovi bilo koje grupe prihvataju sve definisano bez pogovora, zato što na njihov zahtev izmene ne smeju da budu izvršene.

Da naglasimo i to da nastava za grupu polaznika može biti organizovana u okviru standardne grupe, kada časove pohađa najmanje četvoro njih, a najviše osmoro, kao i u okviru takozvane mikro grupe, kada tri osobe treba predavanja da pohađaju. Međutim, bez obzira da li se radi o standardnoj grupi polaznika ili o mikro grupi, pravila organizacije su potpuno ista.

Prilikom zvaničnog prijavljivanja i upisivanja će polaznici, koji su zainteresovani za opciju da nastavu pohađaju u formi grupne, dobiti informaciju o tome koliko će ona ukupno da traje. I to je ujedno i jedina informacija koja će njima ranije da bude na raspolaganju.

Naravno da će biti informisani i o tome da mora biti ostvaren osnovni uslov za početak nastave tog tipa. Naime, pre nego što grupa od minimalnog broja članova bude formirana u konkretnoj poslovnici, nastava u grupi ne može ni da bude organizovana. Baš zato jednostavno i nije moguće da predstavnici konkretne poslovnice navedu informaciju polaznicima o tome kog datuma će da počne specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine u tom slučaju. Onog momenta kada se dovoljan broj polaznika u konkretnom predstavništvu institucije organizatora prijave, koordinator za nastavu definiše kog datuma bi trebalo da počne edukacija u tom slučaju, zatim u kojim će terminima koji čas da bude organizovan i kako će generalno nastavni fond da bude raspoređen. Svi koji su prijavu do tog momenta izvršili i koji su uvršteni u konkretnu grupu će kasnije dobiti informaciju o tome, a još jednom će im biti naglašeno da se njihovi zahtevi u vezi se izmenom bilo kog segmenta ne prihvataju.

Pošto svaki pojedinačni polazak bude izabrao na koji način mu odgovora od svih ponuđenih da pohađa predavanja, njegova je obaveza i da se izjasni o tome da li želi nastavu da pohađa prema klasičnom principu, odnosno u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, u kojoj prijavu izvrši ili mu više odgovara druga opcija, koja se odnosi na učenje na daljinu.

Shodno tome za koju od ovih opcija se bude odlučio će dobiti i informacije o načinu organizacije časova.

Najbitnije je naglasiti da polaznici koji se odluče za prvu varijantu, odnosno za praćenje nastave na klasičan način, to čine direktno u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora. Jedina njihova obaveza u tom slučaju jeste da budu prisutni na dogovorenoj lokaciji u konkretnim terminima.

A pojedinačni polaznici koji budu izabrali drugu ponuđenu opciju, odnosno mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine bude organizovan online, kao prvo moraju da obezbede računar, preko koga će u konkretnom slučaju da pohađaju predavanja. Svakako da taj uređaj mora da ima odgovarajuće karakteristike, o čemu će naravno nadležni u konkretnoj poslovnici da obaveste svakoga od njih pojedinačno. Takođe je neophodno i da instaliraju program, preko koga je predviđeno da pohađaju predavanja u konkretnom slučaju. I o tome će biti svako od njih pojedinačno informisan od strane nadležnih. Na kraju, najvažnije je da svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju obrati pažnju i na prostor u kome će da bude dok pohađa predavanja. Naime, da bi edukacija tog tipa bila organizovano u skladu sa pravilima i maksimalno kvalitetno, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi da stabilnost internet konekcije osigura u toku apsolutno svakog časa i to će biti predočeno svakome od njih. Uzevši u obzir da u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji i tim stručnjaka, koji pružiaju tehničku podršku polaznicima, to se oni mogu obratiti njima i u toku instalacije softvera, a ako naiđu na bilo kakvu poteškoću i generalno dok prate predavanja, ukoliko budu imali ma kakav problem.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine?

Da bi bilo koji pojedinačni polaznik mogao na vreme da bude informisan o tome koliko će ukupno nastava da traje, važno je prvo da prilikom prijavljivanja izabere kako mu odgovara da specijalizovani seminar - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine spremila bude organizovan.

Na osnovu toga će saznati i kada počinje nastava i u kojim terminima će časovi biti organizovani i sve ostale detalje koji se tiču sprovođenja edukacije.

S obzirom na to da je u pitanju specifičan princip organizacije nastave u grupi, to samo polaznici koji taj tip edukacije budu odabrali dobijaju ranije informaciju i o trajanju. Ali kasnije svako od njih će dobiti obaveštenje o terminima održavanja časova, kao i o tačnom datumu početka nastave i o rasporedu predavanja. Naime, tek posle formiranja grupe od dovoljnog broja članova će organizator definisati i kog datuma će nastava početi.

U zvaničnom nastavnom programu, prema čijim pravilima se ovaj vid edukacije organizujee navedeno je ukupno 12 časova.

Kada se nastava organizuje za mikro ili za standardnu grupu, taj broj časova će da bude raspoređen na ukupno 5 dana.

Svi kandidati koji budu izabrali da predavanja pohađaju u formi nastave u paru ili individualne će definisati zajedno sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford između ostalog i koliko će ukupno da traje edukacija. A oni će se dogovoriti zapravo o tome na koji način će predviđenih 12 časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno, odnosno na koliko dana. Sve to zapravo znači da poluindivudualna ili individualna nastava mogu trajati i duže od pet dana, ali i kraće.

Kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine koja se organizuje samo za zaposlene u nekoj kompaniji, a u formi korporativne nastave, pravila su takođe fleksibilna. Baš zato što je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se u tom slučaju o detaljima u vezi sa organizacijom nastave dogovaraju sa jedne strane predstavnik zainteresovane kompanije, a sa druge predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora, to će oni tom prilikom da se dogovore i o tačnom trajanju korporativnog tipa edukacije. Između ostalog će definisati gde će nastava za zaposlene da bude organizovana i kada će početi, ali i u kojim terminima će biti održani časovi i na koji način, to jest u kom vremenskom periodu će predviđeni broj časova da bude raspoređen.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da kontrolišete lož ulje prilikom trgovine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje