Stručni kursevi i obuke - Mašinstvo

Stručno i dobro obučeno osoblje pri rukovanju postrojenjima od kojih zavisi normalan svakodnevni život građana je neophodno i obavezno u svakom odgovornom i dobro organizovanom društvu. U toku grejne sezone rukovanje, a van nje održavanje parnih i gasnih kotlova, bitan su aspekt za dobro funkcionisanje infrastrukture jednog mesta.

Kada se uzme u obzir zvaničan podatak da se više od 70 % proizvodnje čelika na svetskom nivou prerađuje zavarivanjem, sasvim je za očekivati i da je u celom svetu izuzetno velika potražnja za zanimanjem zavarivač varioc.

Obuka i kurs za bravara se organizuje u toku cele kalendarske godine i to prema odredbama jasno definisanog programa, a nju sprovodi Akademija Oxford. Namenjena je svakome ko je punoletan, a uz to je državljanin Republike Srbije.

Da bi osoba koja je zainteresovana da se upozna sa obradom metala rezanjem to mogla i da učini na najbolji način, pobrinula se Akademija Oxford koja u svom redovnom programu ima i obuku i kurs za metalorezača.

Svako ko ima želju da stekne validan sertifikat, a kako bi mogao da aplicira za posao vodoinstalatera, sada ima priliku da pohađa obuku i kurs za vodoinstalatera, a koji se organizuje širom naše zemlje, odnosno u svakom gradu u kome postoje poslovnice Akademije Oxford.

Savremena metaloprerađivačka industrija koristi veliki broj različitih vrsta obrade metala, ali pored novih i inovativnih metoda, klasična obrada rezanjem je i dalje prisutna u velikoj meri i u većini slučajeva nezamenljiva i najbolja.

Građevinski bravar obavlja montažne radove na stambenim i poslovnim objektima, na osnovu određenog građevinskog projekta.

Građevinski limar konstruiše i postavlja isečene i oblikovane elemente od različitih vrsta limova na privatne ili javne objekte u zavisnosti od potrebe investitora za koga obavlja posao. Asortiman proizvoda vezanih za građevinsku limariju je širok i potreba za ovim zanatom i kvalitetnim izvođačima limarskih radova je u porastu.

Metalostrugar obrađuje materijale pomoću mašine specijalizovane za ovu vrstu zanata – struga. Kao i u metalorezačkom i metaloglodačkom poslu i u ovoj mašinskoj struci se obavljaju postupci obrade materijala rezanjem.

Potreba za kadrom mašinbravara je ogromna, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Međutim, nasuprot ovoj potrebi, broj ljudi koji se ovim poslom bavi, je sve manji.

Kako je reč o specifičnom načinu rezanja koje se svrstava u termičko rezanje metala, a prvenstveno se gasno rezanje koristi za oblikovanje čelika, kao i livenog gvožđa, to je neophodno da kandidat koji želi da se bavi ovim poslom stekne i relevantna znanja.

Jedna od sigurno najzastupljenijih metoda zavarivanja jeste i takozvano elektrolučno zavarivanje koje može da se odvija na razičite načine. Najjednostavnije rečeno, ovaj postupak zavarivanja može da se okarakteriše kao spajanje, odnosno zavarivanje metala uz pomoć topljenja.

Kako je gasno zavarivanje izuzetno korisno ukoliko je potrebno spojiti tanje limene delove ili cevi, to je jasno zbog čega se mnogi ljudi odlučuju da se bave upravo ovim poslom.

Kada se spajaju delovi načinjeni od aluminijuma i njegovih legura, neophodno je da taj spoj bude savršen, a to može samo da se postigne pomoću takozvanog efekta katodnog čišćenja. Upravo takav efekat pruža i elektrolučno zavarivanje volframovom, odnosno tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koje je poznato kao WIG, to jest TIG zavarivanje.

Uzevši u obzir da se plazma karakteriše kao materija koja služi za prenošenje električne struje, te da je u pitanju materijal koji je jonizovan, to se ona vrlo često i sa velikim uspehom koristi i za proces zavarivanja.

Argon ili helijum, odnosno mešavina gasova koji imaju njima slične osobine se svrstavaju u gasove koji su poznati kao inertni. Oni se, između ostalog koriste u okviru procesa zavarivanja koje je pontao kao MIG zavarivanje (Metal Inertni Gas).

Postupak elektrolučnog zavarivanja uz pomoć topljive elektrodne žice u zaštiti gasa se može odvijati uz pomoć inertnih i aktivnih gasova. Kada se ovaj proces vrši pomoću inertnih gasova, radi se o MIG zavarivanju, budući da je to skraćenica od Metal Inertni Gas.

Jedna od vrsta elektrolučnog zavarivanja je poznata još i kao EPP zavarivanje, odnosno elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom ili jednostavno, zavarivanje pod praškom.

Kako Akademija Oxford teži da ide u korak sa zahtevima svojih klijenata, te da im omogući da pohađaju najkvalitetnije obuke po najpristupačnijim uslovima, to sa neskrivenim zadovoljstvom navodimo da smo trenutno jedini u Srbiji koji organizuju kurs za podvodno zavarivanje.

Jedan od primarnih razloga zbog čega se aluminotermijsko zavarivanje koristi vrlo često u železnici i to posebno za zavarivanje pruga jeste činjenica da je reč o izuzetno brzom postupku, za čije sprovođenje se ne zahteva električna struja.

Jedno od najzastupljenijih vrsta zavarivanja u praksi je svakako i takozvano elektrolučno zavarivanje. Prema prihvaćenoj definiciji, reč je o svim onim vrstama zavarivanja koje podrazumevaju da se koriste dodatni materijali i to najčešće u formi elektrode, koja može da bude topljiva, odnosno netopljiva. Prilikom ovog procesa se koristi električni luk kao svojevrstan izvor toplote, pa otuda i njen naziv.

Zavarivanje sklopova od termoplasta, odnosno zavarivanje plastičnih masa je u savremenom svetu prilično zastupljeno, a posebno u oblasti vodovoda, gde su sve prisutnije i popularnije plastične cevi i ostali elementi.

Preduslov za sigurno i kvalitetno obavljanje radnih zadataka na radnim mašinama je oštar alat koji je adekvatno prilagođen datom radnom procesu. Posao oštrača alata je izuzetno važan i njegova uloga je značajna kako bi se proizvodnja obavljala kontinuirano.

Zanimanje kovač, zaista pripada domenu zaboravljenih zanimanja. Dok je nekada, svako selo imalo svog kovača, danas se ovim zanatom bave samo retki ljudi.

Osnovni poslovi koje obavlja osoba zaposlena na radnom mestu precizni mehaničar podrazumevaju najpre servisiranje različitih vrsta uređaja, a koji se u okviru mašinske struke tretiraju kao takozvane složene konstrukcije.

Osim što će se svaki polaznik koji odluči da pohađa kurs i obuku za mehaničara građevinske mehanizacije upoznati sa različitim tipovima radnih mašina koje se primenjuju u određenim fazama tokom izgradnje objekata, oni će savladati i sva znanja potrebna za njihovo redovno održavanje, odnosno kontrolu i popravku, ali i sve ostale segmente koji spadaju u radna zaduženja osobe koja je zaposlena na ovoj poziciji.

U toku cele kalendarske godine svaki polaznik koji je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za montera može da se prijavi i to na nekoliko načina.

U slučaju da imate minimalno diplomu osnovne škole, a kada želite da steknete sertifikat koji će vam pomoći da se bavite poslom presera, nudimo vam mogućnostda po najpovoljnijim uslovima to učinite u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Ona osoba koja je angažovana na procesu obrade metala i zadužena je kako za izradu otvora i rupa, a uz primenu različitih mašina, tako i za njihovu završnu obradu, se zapravo bavi poslom metalobrusača.

Da bi neko mogao da budem zaposlen na radnom mestu mehaničar za održavanje kompresora od njega se zahtevaju najpre znanja vezana za funkcionisanje ovih mašina, a zatim i sve ono što se odnosi na njihovo pravilno održavanje i to svih njegovih delova.

Posao instalatera uređaja za grejanje i klimatizaciju je vrlo kompleksan i zahtevan. Pre pristupanja instaliranju i postavljanju ovih uređaja neophodno je dobro proučiti tehničku dokumentaciju i nacrt plana ugradnje.

Samim tim što je tekstilna proizvodnja u savremenom svetu manje - više automatizovana, javila se potreba za zanimanjem rukovalac tekstilnim mašinama, a od koga se zahteva adekvatna obučenost.

Kako se kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama sprovodi praktično rečeno iz dva dela, to jest sastoji se od teorijskog i praktičnog dela, to se svaki pojedinačni polaznik i odlučuje gde će da pohađa praksu i koji tip obuke će da prati u okviru teorijskog dela.

Svaka osoba koja želi da stekne sertifikat za rukovaoca poljoprivrednim mašinama će se tokom specijalizovane obuke, a koju organizuje Akademija Oxford da se najpre upozna sa različitim vrstama mašina koje se primenjuju u poljoprivredi, ali isto tako će da nauči i na koji način se ne samo njima upravlja, već i kako se održavaju prema pravilima, odnosno kako se vrše sve neophodne popravke.

Prema odredbama tačno određenog nastavnog plana se u toku cele kalendarske godine organizuje kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, a u sklopu Akademije Oxford. Budući da ova institucija poslovnice ima na preko 20 lokacija u zemlji, to slobodno možemo da kažemo i da je nastava dostupna svakome ko ispunjava konkretne uslove.

Rukovalac građevinske mahanizacije, obavlja svoj posao prema pavilima struke i specifikacijama. Za obavljanje ovog posla, potrebno je dosta strpljenja, znanja i preciznosti.

Ukoliko neko želi da se specijalizuje za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, a pritom je u pitanju punoletna osoba koja je stekla najmanje osnovno obrazovanje, on ima mogućnost da upiše specijalizovani kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, koja se tokom cele godine organizuje širom Srbije, to jest u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Upoznavanje funkcionisanja različitih mašina, odnosno uređaja koje se pokreću pomoću pneumatskog ili hidrauličnog pogona je osnov nastavnog plana koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike.

Da bi grafički proces mogao da funkcioniše besprekorno, neophodno je da postoji osoba koja će da bude zadužena za pravilno rukovanje svim grafičkim mašinama koje se tokom tog procesa koriste, te koja će moći da izvrši pravilna podešavanja njihovih funkcija, odnosno koja treba da bude zadužena i za njihovo održavanje, a kako bi mogla da izvrši i različite sitne popravke na tim mašinama, kada je to potrebno.

Da bi neko mogao da se fokusira na rad kompresora, neophodno je da bude za to kvalifikovan, a upravo te kvalifikacije svako ko je zainteresovan može da stekne ukoliko pohađa specijalizovani kurs i obuku za održavanje kompresora.

Svako ko je punoletan, a ima minimalno završenu osnovnu školu, te želi da stekne sertifikat kako bi se kvalifikovao za bavljenje limarskim zanatom ima mogućnost da se u toku cele godine prijavi u odabranoj poslovnici Akademije Oxsford i pohađa obuku i kurs za limara.

Mada je do pre koju godinu zanimanje livac, odnosno kalupar bilo zapostavljeno, vremenom se razvila potreba za kvalifikovanim radnicima koji će obavljati ove poslove u mašinskoj industriji.

Metalobušač učestvuje u postupku obrade metala izradom i obradom otvora i rupa pomoću namenskih mašina.

Oblast delovanja CNC operatera je veoma široka. Potrebna znanja za obavljanje ovog posla su iz mašinske struke, ali CNC operater mora da poznaje i rad na softverima pravljenim za ovu oblast. U opisu posla CNC operatera može biti mašinska obrada predmeta, upravljanje strugovima, glodalicama, itd.

Glavni uslov koji mora da ispuni svako koga zanima obuka i kurs za metalofarbara se odnosi na prethodno stečeno obrazovanje, uzevši u obzir da se od polaznika zahteva da su prethodno minimalno stkli osnovno obrazovanje istog.

Da biste mogli da se bavite ovim, ni malo lakim, a vrlo odgovornim zanimanjem, koje je od velikog značaja za sve zaposlene u određenoj kompaniji, neophodno je da završite adekvatnu obuku.

Moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar za plastifikaciju metala da je njihova obaveza na prvom mestu da izvrše prijavu u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svako ko ima želju da se sertifikuje u ovoj oblasti, a bez obzira da li ima ili nema bilo kakvo predznanje, ima svakako pravo da pohađa ovu stručnu edukaciju.

Ova stručna edukacija može da bude organizovana ne samo za fizička lica, nego po zahtevu i za pravna lica, odnosno za određeni broj zaposlenih u okviru bilo kog preduzeća.

Tematika ove edukacije može biti praktično govoreći da bude zanimljiva svima, ali treba naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator, ne zahteva od polaznika da imaju predznanje u vezi sa konkretnom temom.

Mašinstvo

Podrazumeva se da je i oblast mašinstva, odnosno da su zanimanja mašinske struke zastupljena u edukacijama, koji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford. A pored toga što su u ponudi kursevi i obuke za mašinstvo, nudi se i stručno osposobljavanje za brojna zanimanja. Uz to je u ponudi i opcija, koja podrazumeva prekvalifikaciju, kao i dokvalifikaciju.

Pohađanjem bilo kog od navedenih programa edukacija kandidati dobijaju sertifikat, koji je priznat u celoj Republici Srbiji. Trebalo bi da izvrše upis tog sertifikata u svoj radni dosije, a uz maksimalno poštovanje pravila, koja navodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Napomenućemo da isključivo zaposleni u toj državnoj instituciji imaju pravo da izvrše upis ne samo sertifikata, nego i diploma, koje kandidati steknu. Važno je da pošto završe stručni seminar za mašinstvo koji su odabrali, te postanu vlasnici sertifikata, oni direktno odu u ispostavu te državne institucije i od zaposlenih, odnosno od nadležnih zahtevaju zvaničan upis u radni dosije. Sem toga, podrazumeva se da će svaki kandidat u svoju radnu biografiju uneti podatak da je završio odabrani kurs i postao vlasnik sertifikata za izabrano zanimanje.

A pored toga što svi zainteresovani imaju mogućnost da se sertifikat za zanimanje bravar, odnosno zavarivač - varioc, u ponudi je i stručni kurs i obuka za rukovaoca parnih kotlova. Takođe postoji mogućnost vršenja prekvalifikacije za zanimanje metalorezač, ali i za obrazovni profil metaloglodač.Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćeno i stručno osposobljavanje za zanimanje građevinski bravar, kao i za zanimanje građevinski limar. Postoji mogućnost vršenja i dokvalifikacije za zanimanje vodoinstalater ili mašinbravar, odnosno metalostrugar.

Svakako moramo pomenuti i to da se u ponudi nalazi i stručna obuka i kurs za gasnog rezača, odnosno za zavarivača gasom. Isto tako zainteresovani imaju na raspolaganju mogućnost sticanja pravno validnog sertifikata za zanimanje elektrozavarivač.

Oblast zavarivanja, odnosno zanimanja koja su vezana za nju su zastupljene u potpunosti u ponudi ove obrazovne institucije. Pored toga što je ponudom obuhvaćena stručna obuka i kurs za WIG i TIG zavarivanje, odnosno za MIG zavarivanje, postoji mogućnost i sticanja sertifikata za MAG zavarivanje. Svakako treba pomenuti i to da je u ponudi kurs i obuka za EPP zavarivanje, a dostupna je i mogućnost sticanja sertifikata za aluminotermijsko zavarivanje i za podvodno zavarivanje. Ukoliko je neko zainteresovan za redovno školovanje ili vanredno, odnosno za bilo koji drugi program, treba da zna da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i seminar za zavarivanje sklopova od termoplasta i za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Otvorena je mogućnosti za sticanje sertifikata za zanimanje precizni mehaničar, kao i za obrazovne profile kovač, oštrač alata i preser, odnosno monter.

Ko god želi, ima pravo da izvrši prijavu i da stekne sertifikat za zanimanje mehaničar građevinske mehanizacije, zatim mehaničar za održavanje kompresora i rukovalac tekstilnim mašinama.

Ova obrazovna institucija u ponudi ima i druge edukacije u oblasti mašinstva, pa su zastupljene obuke i kursevi za instalatera uređaja za grejanje i klimatizaciju, za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP i za metalobrusača.

Postoji mogućnost sticanja validnih sertifikata i za obrazovni profil rukovalac građevinskom mehanizacijom, odnosno rukovalac radnim mašinama i rukovalac poljoprivrednim mašinama. A uz to, u ponudi su i kursevi i obuke za rukovaoca za održavanje kompresora, te mogućnost sticanja pravno validnog sertifikata za obrazovni profil rukovalac hidraulikom i pneumatikom, kao i za obrazovne profile rukovalac grafičkim mašinama i rukovalac hidroenergetski postrojenjima.

Jedno od posebno traženih zanimanja na tržištu rada naše zemlje, ali mnogih država u svetu jeste i CNC operater, a ova obrazovna institucija organizuje specijalizovanu nastavu i za taj obrazovni profil.

Svaki pojedinačni kandidat koji želi da stekne zvanje limar, metalofarbar ili livar - kalupar ima pravo da upiše specijalizovanu obuku, koje omogućuje sticanje sertifikata za konkretno zanimanje.

Važno je da će i to da je u ponudi kurs i obuka za metalobrusača, kao i specijalizovani seminar za ložača kotlova na čvrsto gorivo.

S obzirom na to da su u pitanju specijalizovane edukacije, te da je praktičan rad mnogo važniji od teoretskog, to će biti svi kandidati upoznati sa načinom organizacije prakse. Naime, pomenuta obrazovna institucija vodi računa o kvalitetu kako teorijskog dela edukacije, tako isto i praktičnog. Iz tog razloga praksu isključivo kandidati mogu pohađati u onim preduzećima, koja su proverena, to jest sa kojima institucija organizatora ima dugogodišnju saradnju. Tom prilikom će kandidati dobiti sve garancije za kvalitet koje su neophodne, ali će im biti ponuđena mogućnost i da samostalno izaberu u kojoj firmi žele da pohađaju taj deo edukacije. Podrazumeva se da će morati tačno određeni broj sati praksi da pohađaju u izabranoj kompaniji, ali će biti obavešteni o tome da institucija organizatora ne pruža garancije da kvalitet prakse u tom slučaju niti jednom kandidatu. Da razjasnimo, garancije mogu biti date zato što institucija organizatora nema informacije o načinu poslovanja te kompanije, pa iz tog razloga i nije u mogućnosti da pruži bilo kakve garancije da će praksa biti odrađena u skladu sa pravilima. Važno je da u tom slučaju svaki kandidat priloži odgovarajući dokument, kojim će potvrditi da je tačno određeni broj sati prakse u okviru tog preduzeća on pohađao.

Prilikom prijavljivanja se zahteva da svako lice navede i kako mu odgovara da specijalizovane obuke i kursevi za mašinstvo budu organizovane u teoretskom delu. Radi se o tome da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da izabere da li će predavanja da pohađa samostalno, odnosno u društvu još jedne osobe ili u paru, uzevši u obzir da svaki stručni seminar za mašinstvo može biti organizovan kroz individualnu, poluindividualnu i grupnu nastavu, a što se prvenstveno odnosi na teorijski deo edukacija. Svakako da postoji mogućnost i da bilo koji tip nastave od navedenih bude organizovan kako online, tako i na način koji se smatra uobičajenim, a u kom slučaju će predavanja da budu organizovana u prostorijama prethodno izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije.

Da napomenemo i to da je prijavljivanje obavezno za svako fizičko lice, a kada je potrebno da izuzev i imena i prezimena kandidat dostavi broj svog telefona i da navede obavezno datum rođenja. Uopšteno govoreći, dostupne su tri mogućnosti za prijavljivanje, pa je zato dozvoljeno svakom pojedinačnom kandidatu da izabere da li će konkretnr informacije poslati na mejl adresu poslovnice, koja im je najbliža ili će kontaktirati zaposlene lično, odnosno putem telefona i prijavu na taj način izvršiti.

No, bez obzira za koju opciju od ponuđenih da se odluče, biće u obavezi da upisu lično prisustvuju, uzevši u obzir da je tako zvaničnim pravilnikom definisano. Sem toga, njihova je dužnost i da prilože odgovarajuću dokumentaciju, a pre toga će svakoga od njih nadležni u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije svakako obavestiti o dokumentima, koja su neophodna prilikom upisa.

Samim tim što je tematika, koju obrađuju stručni kursevi i obuke za mašinstvo možda i interesantna pravnim licima, odnosno nadležnima u razliitim preduzećima, to se nudi i mogućnost organizacije korporativne nastave. Podrazumeva se da će pomenuta obrazovna institucija nastojati zahtevima klijenata da odgovori na što bolji način u tom slučaju. Iz tog razloga se i očekuje da svaki klijent, to jest predstavnik zainteresovanog preduzeća kontaktira nadležne u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, kako bi precizirali detalja. Moramo napomenuti i to da postoji mogućnost organizacije korporativne nastave u okviru samog preduzeća, u okviru koga su polaznici i radno angažovani. U svakom slučaju bi trebalo da se klijent sa nadležnima dogovori ne samo o lokaciji održavanja teorijskog i praktičnog dela ove edukacije, nego i o trajanju nastave, terminima održavanja časova i naravno o datumu početka.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Mašinstvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje