Kurs i obuka - Naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju

S obzirom na to da institucija, koja je zadužena za organizaciju ove edukacije ne navodi da zainteresovani moraju posedovati određene veštine ili znanja, to napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju svima namenjen. Naravno da će najveću koristi imati nadležni u različitim odeljenjima, ali bez sumnje je i da zaposleni treba da pristupe praćenju nastave, kako bi mogli da nakon stečenih znanja počnu da ih primenjuju i na taj način zaista komunikaciju u kolektivu podignu na viši nivo kvaliteta.

A pre nego što napomenemo kako će nastava biti organizovana, moramo istaći i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford može edukaciju osim za fizička lica, organizovati i za radnike kompanija. U tom slučaju se primenjuju pravila, koja podrazumeva takozvani korporativni tip nastave.

U suštini tada organizator ispunjava zahteve klijenta koliko god je to u datoj situaciji moguće, pa u tom smislu se dozvoljava nadležnima u okviru dotičnog preduzeća da definišu detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Uz to što će se oni dogovoriti o datumu početka edukacije, zatim o tačnim terminima u kojima će predviđenih broj radnika predavanja da pohađaju, njihova je obaveza da preciziraju i raspored predavanja. Budući da odlučuju na taj način o dinamici, koja će biti poštovana prilikom organizacije predavanja, posredno će oni da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju. Zatim će se usaglasiti i oko lokacije, na kojoj bi trebalo zaposleni predavanja da pohađaju. Ovde je vrlo važno da istaknemo podatak da samo kada je u pitanju nastava za zaposlene, organizator dozvoljava promenu mesta održavanja nastave. Naravno da u okviru same firme, u kojoj su oni radno angažovani, mora postojati prostor, koji ispunjava tačno definisane karakteristike. A svi radnici te firme, koji bi trebalo i da pohađaju nastavu će biti obavešteni o lokaciji njenog održavanja, kao i o apsolutno svim ostalim detaljima koji su dogovoreni između organizatora i klijenta.


Nešto se drugačija pravila organizacije primenjuju kada ovu edukaciju treba da pohađaju fizička lica. Najvažnije je da oni izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije, a da posle toga opet uz poštovanje tih pravila pristupe i zvaničnom upisu.

U suštini bi svaki pojedinačni polaznik trebalo samostalno da odabere kako mu odgovara da osnovne podatke za prijavu pošalje, jer se nude tri mogućnosti. Dakle, može izdiktirati putem telefona ili lično u jednoj od poslovnica te informacije ili ih poslati na mejl adresu. Naravno da će navesti svoje ime i prezime, a potrebno je i da ostavi broj telefona za kontakt i da navede kog datuma je rođen.

Vrlo brzo pošto bude izvršio prijavu, biće neophodno i da se zvanično upiše. Tada mora lično doći u prethodno odabrano predstavništvo pomenute obrazovne institucije, te dostaviti sva dokumenta koja su obavezna. Zaposleni u toj poslovnici će svakako na vreme informisati svakog kandidata o dokumentima, koja će biti u obavezi da prilikom upisa donese.

TESTOVI


Uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, to će naravno biti predočeno svakom prijavljenom kandidatu, jer on mora da se odluči između svih tih opcija. Napominjemo da i onlajn i klasična edukacija mogu biti organizovane za grupu kandidata, zatim za samo jednu osobu i za njih dvoje istovremeno, budući da je u ponudi grupna nastava, zatim individualna i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna.

Broj osoba koja treba da pohađaju predavanja se razlikuje kod svake od njih, pa je pravilnikom navedene obrazovne institucije definisano da od 4 do 8 ljudi najviše prate grupni tip edukacije, potom da dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, a individualna je namenjena samo jednoj osobi.

Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da je to tek osnovna razlika između njih, a da je svakako prisutan i različit princip organizacije.

Stvar je u tome da se razlikuje ko donosi odluku o načinu sprovođenja časova, odnosno o datumu početka nastave, kao i o terminima održavanja predavanja i svakako o njihovom rasporedu.

Prilikom organizacije individualne nastave važe potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju, koji će pohađati dvoje kandidata, to jest kada se organizuje poluindividualna edukacija. A u tom slučaju je neophodno da se ili jedan kandidat ili dvoje njih dogovore sa nadležnim licima odabrane poslovnice kako će časovi biti organizovani. Prvenstveno se u tom slučaju misli na koordinatora za nastavu i na profesora, koji će biti zadužen da vodi ili poluindividualnu ili individualnu edukaciju. Pored toga što će oni definisati datum početka odabranog tipa nastave, odlučiće i o detaljima vezano za termine održavanja časova i naravno o njihovom tačnom rasporedu. Upravo zahvaljujući tome što donose zajedno odluku o rasporedu predavanja, biće precizno određeno i koliko bi ukupno trebalo da traje jedan ili drugi tip obuke.

Ali zato kada kandidat izrazi želju da nastavu pohađa u formi grupne, mora biti spreman na izuzetno strog princip organizacije. Sve što je pomenuto će definisati isključivo koordinator za nastavu, ali samo u onom predstavništvu konkretne obrazovne institucije, u kome bude osnovni uslov za organizaciju nastave u grupi ostvaren. A taj uslov je vezan za formiranje grupe od minimum četiri člana, pa tek posle toga koordinator donosi odluku o svemu navedenom. Zatim će biti na propisani način obavešteni svi članovi konkretne grupe o tome, a oni svakako moraju znati da se izmene ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi, čak i ako neko od njih to bude zahtevao zvanično. Inače informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju će dobiti kandidati kada budu vršili zvanično prijavljivanje, jer je to podatak koji je definisan za svaku poslovnicu pomenute obrazovne institucije unapred.

Onog momenta kada se opredele između te tri opcije, te odluče kako žele nastavu da pohađaju, trebalo bi i da navedu da li su zainteresovani za klasičan tip edukacije ili onaj, koji podrazumeva praćenje nastave preko računara.

Prva opcija se odnosi na organizaciju časova u prostorijama svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. A na više od 30 lokacija u ovom trenutku se nalaze poslovnice organizatora, tako da kandidat treba samo da izabere onu koja mu je trenutno najbliža.

U principu ima pravo svaki polaznik da izabere lokaciju, na kojoj želi da boravi dok nastavu pohađa online. Meljutim, tada mora posebno voditi računa o kvalitetu internet veze na toj lokaciji, kako bi specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju u tom slučaju bila organizovana u skladu sa pravilima i naravno na visokom nivou kvaliteta. A sve to će biti istaknuto polaznicima, kao i činjenica da je njihova obaveza poseban tip programa da instaliraju neposredno pre početka održavanja edukacije na taj način. Upravo zahvaljujući korišćenju tog softvera će oni i pratiti predavanja online. Svakako da će biti informisani i o tome da svaka poslovnica ove obrazovne institucije zapošljava i IT stručnjake, čija je obaveza da budu na raspolaganju polaznicima, koji imaju potrebu da zatraže pomoć bilo dok časove budu pohađali po tom principu, bilo dok budu pokušavali da instaliraju namenski program.

Plan i program stručnog kursa - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju

U svakom razgovoru ili u pisanoj komunikaciji ima i povratnih informacija. Pa da bi učesnik tog razgovora ili prepiske mogao zaista sve benefite takvih informacije da iskoristi, on mora naučiti i da ih prepozna. Upravo time će se na samom početku baviti specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju, kako teoretski, tako isto i kroz primere.

Svakako će profesor objasniti i šta se smatra povratnom informacijom u različitim slučajevima i kako bi nju trebalo prepoznati.

U tom smislu će biti takođe predstavljeni brojni primeri, na osnovu kojih će kandidat i moći samostalno da zaključi šta je potrebno da promeni u načinu komuniciranja, da bi zaista bio u mogućnosti da iskoristi sve prednosti prepoznavanja i prihvatanja povratnih informacija.

Najbitnije je naglasiti da je prema programu ove edukacije predviđeno da se očekuje aktivno učešće svakog kandidata u diskusiji.

Naime, trebalo bi da specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju prva teoretski predstavi celokupno gradivo, a zatim i da se fokusira na brojne primere iz prakse, te na kraju i da pred kandidate stavi zahtev da izvrše različite zadatke. A sve to će njima sigurno pomoći da nauče kako da prepoznaju povratnu informaciju i kako da iz nje izvuku zaista maksimum.

Gde treba da bude organizovana stručna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju i kada?

Najpre moramo napomenuti da izuzev fizičkih lica, ovu edukaciju imaju pravo da prate i isključivo zaposleni u preduzećima, jer je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju.

Nadležni u okviru bilo koje kompanije bi trebalo najpre da kontaktiraju predstavnike Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer se upravo sa njima dogovaraju o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave za zaposlene. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije, potrebno je da se oni dogovore ne samo oko uobičajenih detalja, kao što su termini održavanja časova, njihov raspored i datum početka nastave, već i oko toga na kojoj bi lokaciji trebalo definisani broj radnika te kompanije časove da prate. Stvar je u tome da navedena obrazovne institucija izlazi u susret zahtevima klijenata, koji smatraju da će njihovim zaposlenima biti bolje ukoliko nastava bude organizovana u okviru dotične kompanije. Međutim, da bi taj zahtev bio maksimalno ispoštovan, neophodno je da vlasnik te firme osigura propisane uslove za rad, a u smislu da opremi prostor onako kako predviđa pravilnik institucije organizatora. A tek kada obezbedi takav prostor, nastava može da bude organizovana za zaposlene i na njihovom radnom mestu, pa se podrazumeva da će polaznici biti precizno informisani nakon što se njihovi nadležni budu dogovorili sa predstavnikom institucije organizatora o svemu što je vezano za sprovođenje korporativnog tipa edukacije.

Kada su u pitanju fizička lica, koja žele da pohađaju specijalizovani seminar - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju, pred njih je iznet zahtev da se opredele između brojnih opcija, koje ova obrazovna institucija nudi. Posle toga će dobiti detaljne informacije o načinu organizacije časova, a primarno o tome gde će predavanja biti organizovana i u kojim će to terminima da bude.

Da stvar bude jednostavnija, ističemo da se kako klasična nastava, odnosno ona koja se organizuje u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije, tako isto i online, mogu održati na tri načina. Zapravo je data mogućnost izbora svakom kandidatu da časove pohađa ili u društvu još jedne osobe ili u grupi ili samostalno, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi poluindividualna, individualna i grupna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju.

Da istaknemo i to da je posedovanje računara navedeno kao obaveza za svakoga, ko odluči da časove pohađa online. Isto tako se podrazumeva da propisane performanse mora imati taj uređaj, a svakako će kandidati biti i sa tim detaljima na vreme upoznati. Važno je da pristupe instalaciji definisanog softvera, a neposredno pre početka edukacije, budući da će upravo preko njega predavanja da u tom slučaju oni pohađaju. Jasne smernice će nadležni u konkretnoj poslovnici dati svakom polazniku u vezi sa postupkom instalacije programa. A u slučaju da ne uspe u potpunosti taj postupak da izvrši, biće mu data mogućnost da se obrati IT stručnjacima, koji su zaposleni u okviru svakog predstavništva navedene institucije i koji će se sigurno potruditi da na najlakši i najbrži mogući način reše bilo kakvu poteškoću. Ipak, najvažnije je da kandidat sa puno pažnje odabere odakle će pohađati predavanja, to jest gde će boraviti dok traje edukacija na taj način, pošto njen kvalitet ne sme da bude doveden u pitanje. Iz tog razloga se zahteva da vode računa o kvalitetu veze sa internetom za sve vreme trajanja nastave.

Naravno da može izabrati svaki pojedinačni polaznik časove da pohađa na onaj način, koji važi za klasičan i uobičajeni, a u kom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju da bude organizovan u prostorijama poslovnice, koja je kandidatu najbliža u tom trenutku.

Za oba tipa edukacije važi pravilo da može biti organizovan ne samo za grupu polaznika, to jest za četvoro do osmoro ljudi u isto vreme, nego i za jedno lice i za njih dvoje, što znači da svaki kandidat ima obavezu da odluči kako želi predavanja da pohađa.

Ako se opredeli za grupni tip edukacije, od njega organizator zahteva da bude strpljiv, jer najpre prema pravilniku organizatora, grupa od 4 osobe minimalno u tom predstavništvu mora da bude formirana. Posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata će ovlašćeno lice te poslovnice oformiti zvanično grupu i definisati kako datum početka edukacije, isto tako i tačne termine održavanja časova i njihov raspored. Već u trenutku zvaničnog prijavljivanja će biti data informacija svakom kandidatu koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi, a naročito će biti istaknuto da se zahtevi članova bilo koje grupe u vezi sa izmenama ne prihvataju, budući da je tako definisano aktuelnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije.

Naravno da kandidat ima pravo da izabere i časove da pohađa u društvu još jedne osobe, odnosno u formi takozvane poluindividualne nastave. S obzirom na to da su posebno fleksibilna pravila organizacije u tom slučaju, to znači da bi dvoje polaznika trebalo da detalje u vezi sa sprovođenjem časova tom prilikom definišu sa nadležnima u odabranom predstavništvu. Prvenstveno se misli da će oni direktno sa profesorom, koji će i voditi poluindividualni seminar - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da odluče na koji način će časovi biti organizovani, tako da će zajedno odrediti datum početka nastave, raspored predavanja i svakako termine njihovog održavanja. Kako je pravilnikom predviđeno da se dogovaraju i o dinamici, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova, to automatski podrazumeva da oni definišu i trajanje nastave u paru.

Praktično se potpuno ista pravila primenjuju i kada polaznik odluči da časove pohađa potpuno samostalno. Potrebno je da se u tom slučaju on direktno sa nadležnima u izabranoj poslovnici dogovori oko svih pomenutih detalja, pa će svakako tom prilikom precizirati i trajanje takozvane nastave jedan na jedan.

Koliko bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju da traje?

U zvaničnom nastavnom programu ove edukacije se nalazi 14 časova. Sve to važi i za individualni tip edukacije i za grupni, ali i kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju.

Ali uzevši u obzir informaciju da se svaki pomenuti tip nastave organizuje u skladu sa drugačijim pravilima, to se vrlo često događa i da svaka od njih drugačije traje.

Zapravo se radi o tome da kada je u pitanju individualni tip nastave, jedan kandidat koji predavanja pohađa odlučuje o načinu organizacije časova direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Da budemo precizni, tada će polaznik zajedno sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu da odluči o svemu, pa čak i o tome koliko će individualni tip edukacije da traje. Jednostavnije rečeno, oni se dogovaraju o rasporedu predavanja, odnosno o tome u skladu sa kakvom će dinamikom definisani broj časova u tom slučaju da bude raspoređen. Posredno sve to znači da će se oni usaglasiti i oko trajanja individualne nastave.

Potpuno ista pravila će biti primenjena i kada neko odluči da časove pohađa u formi poluindividualne nastave, ali tada dvoje kandidata predavanja treba u isto vreme da pohađaju. Baš iz tog razloga i naglašavamo da će dvoje polaznika u konkretnom slučaju definisati se nadležnim licem jedne od poslovnica nevedene obrazovne institucije i sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualni tip obuke da vodi, kako će da bude raspoređen predviđeni broj časova. A zahvaljujući tome će se oni usaglasiti i o trajanju nastave u paru, te je vrlo važno da se zajedno dogovore i oko termina u kojima će predavanja da budu održana i naravno kog datuma će u tom slučaju edukacija da počne.

Ovom prilikom naročito moramo istaći da kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju koji treba da pohađa grupa polaznika, organizator primenjuje mnogo strožija pravila. Stvar je u tome da nadležni u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije imaju obavezu u tom slučaju da definišu prethodno koliko će trajati grupni kurs. Zatim će sve te informacije dati prijavljenima, a posebno će im biti tom prilikom napomenuto da grupa prvo mora biti kreirana u toj poslovnici, kako bi bio glavni i jedini uslov za organizaciju nastave te vrste ostvaren. Dakle, pošto četiri osobe zvanično u konkretnom predstavništvu prijavu budu izvršile, kordinator će formirati grupu i doneti odluku ne samo o datumu početka edukacije, nego i o svemu ostalom, a prvenstveno se misli na termine održavanja časova i na njihov raspored. Svakako će pre toga polaznici biti informisani o činjenici da ukupno jedan mesec imaju obavezu predavanja da pohađaju. Naravno da će naknadno od nadležnih dobiti i raspored predavanja, odnosno informaciju o tome u skladu sa kakvom će dinamikom definisani broj časova u tom slučaju da bude sproveden.

Ako se javi potreba da određeni broj radnika neke kompanije upozna konkretnu temu, pomenuta obrazovna institucija će organizovati korporativni kurs. A u tom slučaju će vrlo slična pravila kao i kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava za fizička lica, biti primenjena, što znači da trajanje može varirati. Stvar je u tome da organizator dozvoljava nadležnom licu tog preduzeća da zajedno sa predstavnikom jedne od poslovnica odluči o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje korporativne obuke, pa i o tome koliko će ona trajati. Ne samo da će se klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnici obe strane, dogovoriti o mestu održavanja nastave u tom slučaju i o datumu njenog početka, već će definisati i termine u kojima bi časovi trebalo da budu održani i njihov raspored, što će dovesti do toga da se zajedno usaglase i oko trajanja edukacije tog tipa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje