Kurs i obuka - Naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo

Sasvim se logično nameće da je ova edukacija na prvom mestu namenjena privatnim preduzetnicima, to jest svima koji žele da se upoznaju sa brojnim prednostima, koje nudi takozvano interno preduzetništvo i da ih u svom poslovnom procesu iskoriste na najbolji mogući način. Ipak, nije zgoreg da pomenemo i to za Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svima da pohađaju specijalizovani seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo, budući da nema nikakvog ograničenja, odnosno zahteva, koji su stavljeni pred zainteresovane.

Takođe ova obrazovna institucija može shodno iznetim zahtevima da organizuje i korporativni tip nastave, a kojom prilikom bi trebalo isključivo zaposleni u nekoj kompaniji da pohađaju kurs. Svim zahtevima klijenta, to jest nadležnog lica tog preduzeća će organizator izaći u susret koliko god bude mogao, pa čak i ako bude bilo potrebno nastava može biti organizovana i u okviru namenskih prostorija same kompanije. Sa tim u vezi moramo naglasiti i to da klijent ima obavezu da sve zahteve u vezi sa opremljenošću prostora u tom slučaju ispoštuje, a na osnovu smernica koje će dobiti od organizatora. Inače je u pitanju slobodan princip sprovođenja nastave, jer se direktno klijent sa predstavnikom prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora mora o apsolutno svim detaljima dogovoriti. Najbitnije je da oni definišu prvo na kojoj lokaciji će biti organizovana korporativna obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo, a potom i da se usaglase oko datuma početka nastave. Svakako je potrebno i da preciziraju termine održavanje časova za zaposlene i u skladu sa kakvom će dinamikom biti predviđeni nastavni fond sproveden, što znači da će se dogovoriti automatski i o tome koliko bi u konkretnom slučaju trebalo obuka da traje.

A od fizičkih lica se prvenstveno zahteva da u skladu sa pravilima navedene obrazovne imstitucije izvrše i zvanično prijavljivanje, odnosno da se upišu.


Mogu dostaviti na mejl adresu osnovne informacije o sebi ili ih izdiktirati nadležnima u okviru konkretne poslovnice kako putem telefona, tako isto i lično. U principu je sasvim dovoljno da u prijavi navedu svoje prezime i ime, te datum rođenja i svakako broj telefona.

Biće informisan svaki pojedinačni polaznik o tome da je njegova obaveza upisu lično da prisustvuje, kao i da priloži odgovarajuću dokumentaciju. Naravno da će predstavnik konkretne poslovnice informisati svakoga od njih i o tome koja dokumenta će biti dužan da donese u momentu zvaničnog upisa.

Da bi svaki pojedinačni polaznik mogao da dobije precizne informacije o načinu organizacije časova, mora odlučiti na koji način će pohađati nastavu. Inače je u ponudi ove obrazovne institucije sa jedne strane klasični i online kurs i obuka - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo, a sa druge se oba tipa edukacije mogu organizovati u formi kako grupne nastave, tako isto i poluindividualne i individualne. S obzirom na to da postoji više opcija u ponudi, očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da izabere kako želi nastavu da pohađa i gde će boraviti dok traju predavanja.

TESTOVI


Najvažnije je da obezbedi računar odgovarajućih performansi onaj polaznik, koji se opredeli za varijantu praćenja nastave online. A u slučaju on samostalno bira na kojoj se lokaciji boraviti dok časove bude pohađao, ali uz uslov da u tom prostoru postoji stabilna veza sa internetom. Svakako se očekuje da samostalno kandidat u tom slučaju instalira namenski softver, kako bi mogao bez ikakvih poteškoća nastavu na taj način da pohađa. Isto tako će biti omogućeno svakom pojedinačnom kandidatu i da kontaktira članove tima za pružanje tehničke podrške, s obzirom na to da taj sektor postoji u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Moramo napomenuti da se klasična nastava organizuje u okviru same poslovnice, u kojoj pre toga bude u skladu sa pravilima kandidat prijavu izvršio.

Navedeno je prethodno da se i klasična i onlajn nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, pa se iz tog razloga očekuje da kandidat odluči da li će stručni seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo pohađati u paru, samostalno ili u grupi. A na osnovu te odluke će mu i biti saopšteno kako se nastava organizuje, to jest da li i koje obaveze on u konkretnom slučaju ima.

Odmah moramo istaći informaciju da samo kada je u pitanju grupni tip nastave nije moguće prethodno navesti kog datuma će ona početi, jer to isključivo zavisi od broja zainteresovanih kandidata. Stvar je u tome da je pomenuta obrazovna institucija precizno odredila da u okviru jedne grupe nastavu treba od četvoro do osmoro ljudi da pohađaju. Samo iz tog razloga je naveden zahtev da prvo grupa od najmanje 4 člana mora biti formirana u okviru konkretnog predstavništva, a da bi bio ostvaren uslov za početak nastave te vrste. Svakako će upravo u momentu prijavljivanja kandidati biti informisani o tome koliko će ukupno da traje nastava u grupi, uzevši u obzir da je to jedini podatak koji se na nivou celokupna institucije organizatora određuje. A sve ostale informacije će naknadno, to jest posle formiranja grupe u tom predstavništvu da dobiju polaznici. Ovlašćeni koordinator za nastavu će tom prilikom definisati kako datum početka edukacije, tako isto i termine održavanja časova i njihov raspored, a biće naročito istaknuto svakom pojedinačnom kandidatu da se prilikom organizacije nastave za grupu polaznika promene ne dopuštaju.

Posebno ovom prilikom treba istaći informaciju da su pravila organizacije nastave za jednog ili za dvoje polaznika mnogo slobodnija i fleksibilnija, a prvenstveno zato što se dozvoljava svakome od njih da precizira sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi biti organizovani. U suštini je predviđeno da koordinator za nastavu izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije i predavač, koji će biti zadužen da nastavu u paru ili individualnu vode, a u dogovoru sa jednim ili sa dvoje kandidata, sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo ili poluindividualni tip edukacije, odredi kog datuma će edukacija početi. Sem toga, oni su u obavezi da se usaglase i oko termina održavanja časova i naravno oko njihovog rasporeda, što podrazumeva da zajedno odlučuju i o tome koliko će konkretni tip edukacije da traje ukupno.

Kojim temama se bavi stručni seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo?

Kako je definisan sam pojam internog preduzetništva će u toku uvodnog predavanja saznati svi, koji budu odlučili ovu stručnu edukaciju da pohađaju. Zatim je prema nastavnom programu predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo ponudi prisutnima kratku informaciju o tome koje su osnovne karakteristike tržišta i na koji način se ono razvijalo u prošlosti.

Trebalo bi da posle toga nadležni predavač objasniti i koje su promene zabeležene u razvoju savremenog tržišta. A podrazumeva se da će biti adekvatni primeri ponuđeni, kako bi prisutnima bilo mnogo lakše da razumeju konkretnu temu.

Biće govora i o analizama, koje su vrše nevezano za interno preduzetništvo, tako da će polaznici dobiti informacije i o tome koliko ono procenata zauzima od ukupne prodaje u celom svetu. Potom će govoriti o tome zašto je važno da brojne prednosti, koje takva vrsta preduzetništva nudi, budu na najbolji mogući način iskorišćene.

Sa pojmom inovativnog razvoja će specijalizovani seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo upoznati sve prisutne, a zatim će profesor fokus usmeriti na analizu proizvodnih procesa u različitim kompanijama, odnosno na postupak plasiranja novih usluga i proizvoda. A tom prilikom će objasniti prisutnima šta treba da učine kada uoče određene nedostatke, te na koji način mogu oni samostalno, a sa aspekta internog preduzetništva te nedostatke da otklone.

Ukoliko se bude javila potreba da ova obrazovna institucija organizuje isključivo nastavu za zaposlene u nekom preduzeću, to određeni segmenti ove edukacije mogu biti prilagođeni potrebama polaznika. A pod tim se prvenstveno misli da prilikom obrade naredne teme, koja se tiče primarno preoblikovanja konkretnog biznisa, može za primer biti uzet poslovni proces kompanije, u okviru koje su polaznici zaposleni. Podrazumeva se da bi nadležno lice kompanije, čiji radnici treba korporativni tip nastave da pohađaju, valjalo da prvo kontaktira nadležne u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da od njih zahteva ovakvu promenu.

Zbog čega je proaktivnost izuzetno značajna u poslovnom procesu, te kako doći do ideja, koje će unaprediti poslovanje, to jest kako ih realizovati je naredna tema koju će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo predstaviti. Naravno da će profesor objasniti i da su promene sastavni deo poboljšanja poslovnog procesa, te će omogućiti prisutnima da zaključe zbog čega je važno ne odupirati im se.

Kako bi trebalo sa aspekta internog preduzetništva da funkcioniše upravljanje konkretnom kompanijom, odnosno koji tip organizacije bi trebalo da bude primenjen su naredne teme, o kojima će detaljno profesor govoriti. A da bi profitabilnost određenog preduzetnika, to jest preduzeća bila na visokom nivou, potrebno je i da finansijski sektor bude dobro organizovan. Upravo zato će predavač objasniti koje promene je potrebno uvesti u odeljenje finansija, odnosno na koji način to učiniti, a da poslovni proces ne trpi u velikoj meri.

U određenim segmentima ove stručne edukacije će biti predstavljeni i odgovarajući primeri iz prakse, a kako bi bilo mnogo lakše prisutnima da konkretnu temu razumeju i da nauče kako da je primenjuju u svom budućem radu. U svakom slučaju će nastava primarno biti interaktivna, pa se iz tog razloga očekuje da svaki kandidat uzme učešće u toku diskusije. Naravno da tom prilikom može postaviti pitanje, a ukoliko ima bilo kakvu nedoumicu u vezi sa ma kojim segmentom ove specijalizovane obuke.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo?

Već kada budu vršili zvanično prijavljivanje će svi kandidati dobiti informaciju o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo.

A to se prvenstveno odnosi na princip organizacije časova, jer je u ponudi kako individualna i grupna nastava, tako isto i poluindividualna, tokom koje dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. Upravo je pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno i da svaki polaznik, a bez obzira da li odabere nastavu da pohađa kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu, ima mogućnost i da odluči da li će časove pratiti online ili će to učiniti direktno u predstavništvu organizatora, u kom slučaju će biti primenjena pravila nastave, koja podrazumeva klasičan princip organizacije.

Trebalo bi da u trenutku zvaničnog prijavljivanja svako od njih odabere gde želi da boravi dok predavanja pohađa, ali i prema kom od svih pomenutih principa želi da im pristupiti. A kada to bude naveo zaposlenim u konkretnoj poslovnici, oni će ga o svim neophodnim detaljima u vezi sa sprovođenjem časova informisati.

Svakako je najrigorozniji princip, koji podrazumeva specijalizovani seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo za grupu kandidata, najpre zato što se mora sačekati formiranje grupe, da bi na taj način nastava uopšte bila organizovana. Stvar je u tome da je od strane organizatora definisano da u jednoj grupi sme biti prisutno najmanje četvoro ljudi, s tim što je određeno da ih najviše osmoro smeju predavanja pohađati u tom slučaju. samim tim je i zvanično naveden zahtev da prvo u okviru određenog predstavništva grupa od minimalnog broja polaznika mora biti oformljena, jer zapravo tek posle toga može biti nastava prema takvom principu organizovana. Biće sve ovo objašnjeno prijavljenim kandidatima, kako ne bi bili u nedoumici zbog čega moraju da pričekaju da bi dobili informaciju o datumu početka nastave i o svim ostalim detaljima. Ustvari će oni podatak o trajanju edukacije u grupi dobiti jedino ranije, to jest u momentu kada budu vršili prijavu, uzevši u obzir da se to određuje na nivou celokupne institucije organizatora i da se primenjuje za grupu u svakoj poslovnici. A pošto četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile, određeno je pravilnikom da ovlašćeni koordinator za nastavu u tom predstavništvu ima obavezu da definiše ne samo kog datuma će početi edukacija, nego isto tako i kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude organizovan i u kojim terminima će članovi te grupe biti u obavezi časove da pohađaju. S obzirom na to da je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, zahteva se od svakog člana bilo koje grupe da se pridržava tih pravila, pošto čak i ako iznese zahtev za izmenom, to od strane organizatora ni u kom slučaju ne sme da bude prihvaćeno.

Upravo zato što se radi o naročito strogom načinu organizacije, ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da časove pohađaju na nešto drugačiji način. Naime, ponudom je obuhvaćen i specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo za dve osobe i za samo jednu, to jest poluindividualna i individualna nastava. Pravila su potpuno drugačija nego kada je u pitanju grupni tip edukacije, a ujedno idu u velikoj meri na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Reč je o tome da je omogućeno kandidatima tom prilikom da precizno odrede i to zajedno sa nadležnim profesorom i sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa kordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj su se upisali, kako će časovi da budu organizovani. Najkraće rečeno, oni će definisati datum početka ili nastave u paru ili one, koja se često karakteriše kao nastava „ jedan na jedan “, to jest individualne. A zatim je potrebno da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, to jest oko trajanja konkretnog tipa obuke i oko toga u kojim će terminima časovi da budu u tom slučaju organizovani.

Već smo objasnili da je predviđeno pravilnikom da kako individualna, tako isto i grupna i poluindividualna nastava mogu biti održane online ili u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a kojom prilikom će biti primenjena pravila klasičnog tipa obuke. Upravo zato se zahteva da u momentu zvaničnog prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik zaposlenima navede kako želi nastavu da pohađa, to jest gde mu odgovara da boravi za vreme njenog trajanja.

A pre nego što objasnimo kako funkcioniše specijalizovani seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo koji se organizuje online, moramo napomenuti da ova obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u celoj našoj zemlji, tako da više od 35 njenih poslovnica postoji, a u svakoj od njih može biti prema klasičnom principu organizovana ova stručna obuka.

Takozvano učenje na daljinu podrazumeva da će svaki kandidat koristiti lični računar da bi časove pohađao, a pre toga će na njega u skladu sa pravilnikom institucije organizatora instalirati tačno definisanu vrstu softvera. predstavnike institucije organizatora će obavestiti svakog kandidata tom prilikom kako bi trebalo da prođe kroz postupak instalacije softvera, a biće mu ponuđena i usluga korišćenja tehničke podrške, koja je u okviru apsolutno svakog predstavništva navedene obrazovne institucije na raspolaganju polaznicima. A da bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan onako kako predviđaju pravila, neophodno je da propisane uslove za rad svaki kandidat lično obezbedi. Prvenstveno se pod tim misli na stabilnu internet konekciju u odabranom prostoru, a to važi za sve vreme trajanja ovog stručnog kursa.

Tačno određeni broj zaposlenih u okviru apsolutno bilo kog preduzeća može da pohađa ovu edukaciju, a u tom slučaju će pomenuta obrazovna institucija organizovati korporativni tip nastave. Sve ovo napominjemo zato što su pravila organizacije izuzetno fleksibilna i podrazumevaju da će najpre biti saslušani svi zahtevi klijenta, a zatim i ispunjeni koliko god da je u datoj situaciji to moguće. U tom smislu ova obrazovna institucija će dopustiti čak i izmenu lokacije održavanja nastave za zaposlene. Naime, bude li predstavnik zainteresovane kompanije to zahtevao, a da prethodno obezbedi sve propisane uslove za rad, organizator će dopustiti da nastava bude sprovedena u okviru same kompanije, to jest biće omogućeno zaposlenima da na svom radnom mestu časove prate. Isto tako je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da klijenti, to jest vlasnici ili direktori zainteresovanih preduzeća imaju obavezu da u direktnom kontaktu sa predsedstavnikom izabrane poslovnice preciziraju i kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo. A pored svega toga su oni u obavezi zajedno da odrede i u kojim će terminima taj broj radnika pohađati časove, to jest na koji način će u konkretnom slučaju da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen za ovu stručnu edukaciju. Samim tim što je predviđeno da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, oni će odlučiti zajedno i o tome koliko bi ukupno dana trebalo da traje obuka za zaposlene. S zatim će uz poštovanje pravilnika institucije organizatora sve te informacije biti prosleđene polaznicima i to na tačno propisani način.

Koliko bi trebalo da traje ukupno specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo?

Samo u situaciji kada pojedinačni prolaznik bude odlučio da pohađa nastavu u društvu više osoba, to jest u formi grupne, imaće priliku da odmah dobije informaciju o tome koliko će specijalizovani seminar - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo ukupno da traje. Nadležna lica u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da polaznicima daju tu informaciju već prilikom prijavljivanja, to jest da ranije definišu trajanje nastave u grupi.

Prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je definisano da će svaki član određene grupe dobiti informaciju i o svim ostalim detaljima, koji se tiče organizacije nastave na taj način, tek onog trenutka kada u toj poslovnici četiri osobe minimalno prijavu izvrše, to jest nakon što grupa bude bila formirana zvanično.

S obzirom na to da se u nastavnom programu ove stručne obuke nalazi ukupno osam školskih časova, to je od strane nadležnih u okviru konkretne obrazovne institucije određeno da će 5 dana ukupno da traje nastava za grupu polaznika. Svako od njih će kasnije da dobije podatak i o ostalim detaljima, a tek posle nastnka grupe i definisanja svih tih detalja od strane koordinatora za nastavu u okviru konkretne poslovnice.

U slučaju da fizičko lice odluči predavanja da pohađa u formi individualne ili poluindividualne nastave, ona može trajati duže ili kraće nego grupni tip obuke. Dobiće dozvolu svaki pojedinačni kandidat da u dogovoru sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizno odredi koliko će ukupno da traje individualna obuka i kurs - naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo ili poluindividualna, to jest nastava u paru. Pored ostalog će oni zajedno definisati i dinamiku sprovođenja časova, pa će zahvaljujući tome da odrede i koliko bi ukupno konkretni tip nastave trebalo da traje.

A što se tiče korporativnog tipa edukacije, tom prilikom će takođe da bude primenjen prilično fleksibilan princip organizacije. Naime, ovlašćeno lice u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije bi trebalo da u tom slučaju direktno sa predstavnikom kompanija, čiji će zaposleni nastavu pohađati, pored ostalog odluči i o trajanju obuke. Preciznije govoreći, oni će se usaglasiti i o dinamici sprovođenja časova, to jest definisaće precizno njihov raspored, pa će zahvaljujući tome zajedno i da odluče koliko bi edukacija ukupno trebalo da traje. Zatim će informisati svakog pojedinačnog polaznika, a prema smernicama koje navodi pravilnik pomenute specijalizovane obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da iskoristite sve prednosti koje nudi interno preduzetništvo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje