Kurs i obuka - Osnovna načela Zakona o privatizaciji

U principu je ekonomskim ekspertima na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji, mada ne postoji ograničenje koje je navedeno od strane institucije organizatora. A to ustvari znači da svako ko želi ima i pravo da se prijavi za pohađanje ove edukacije.

Najbitnije je da svako fizičko lice, koje je zainteresovano za pohađanje tog seminara, izvrši prijavu u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. Posle toga će biti u obavezi i da pristupi upisu, a kada je neophodno da lično bude prisutan u okviru one poslovnice, u kojoj je pre toga u skladu sa pravilnikom izvršio i prijavu.

Potrebno je da prilikom prijavljivanja svako zainteresovano lice navede kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona za kontakt, kao i datum rođenja. A sve te informacije su u obavezi zainteresovani ili da pošalju na zvanični mejl adresu organizatora ili da ih izdiktiraju zaposlenima direktno u okviru izabrane poslovnice, s tim što je predviđena i mogućnost prijavljivanja putem telefona.


Biće obavešten svaki prijavljeni kandidat i o tome da se upis vrši isključivo uz njegovo lično prisustvo, jer je tako definisano pravilnikom navedene obrazovne institucije. Takođe je važno da svaki polaznik bude obavešten i o svim onim dokumentima, koja će biti dužan da dostavi u trenutku zvaničnog upisivanja.

Upravo kada bude vršio prijavljivanje bi trebalo svaki kandidat i da navede kako želi nastavu da pohađa. A pre toga će dobiti informaciju o tome da se specijalizovana obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji organizuje putem računara i prema klasičnom principu, s tim da svaki polaznik treba da odabere i hoće li nastavu pratiti samostalno, u grupi ili u paru, jer je dostupna individualna, grupna i poluindividualna edukacija.

Dakle, ima mogućnost da nastavu pohađa u okviru predstavništva pomenute institucije, a koje mu je najbliže, u kom slučaju će časovi da budu organizovani prema klasičnom principu.

TESTOVI


Druga opcija koja se isto nalazi u ponudi podrazumeva da će specijalizovani seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji da bude organizovan online. U suštini će u tom slučaju kandidat biti u obavezi da koristi sopstveni računar, kako bi pristupao predavanjima. Potrebno je da neposredno pre početka odabranog tipa edukacije on instalira potpuno samostalno namenski softver na konkretni kompjuter. U tome mu mogu pomoći članovi IT sektora konkretne poslovnice, budući da su njihove usluge na raspolaganju polaznicima. Prethodno će biti informisan svaki kandidat o postupku instalacije programa, a može kontaktirati članove tima za tehničku podršku ukoliko za tim bude bilo potrebe. Važnije je da kvalitet edukacije online bude na visokom nivou. U tom smislu se svaki polaznik obavezuje da obezbedi propisane uslove za rad. A to znači da će biti u obavezi da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom, jer će jedino na taj način kvalitet edukacije biti zadovoljavajući.

Nakon što se bude svaki prijavljeni kandidatat odlučio između toga da li želi nastavu da pohađa na klasičan način ili online, njegova je obaveza i da odabere da li će časove pohađati u paru, u grupi ili samostalno. U principu to znači da treba da se odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji ili ćete ipak opredeliti da predavanja pohađaju samostalno, odnosno u okviru individualne ili će se odlučiti da pohađa poluindividualnu nastavu.

Ističemo da između četvoro i osmoro ljudi treba da prisustvuje časovima ukoliko se organizuje nastava u grupi. Isključivo ovlašćeno lice poslovnice organizatora, u kojoj pre toga bude prijavu izvršilo četiri osobe najmanje, ima dozvolu da odluči kako će časovi biti organizovani. Dakle, najvažnije je da grupa bude formirana, što je glavni uslov za organizaciju nastave u grupi. O tome će biti informisan svaki pojedinačni polaznik prilikom upisa, jer nadležni u konkretnoj poslovnici nemaju mogućnost da kažu kada će početi edukacija te vrste, pošto to isključivo zavisi od broja prijavljenih kandidata. Uopšteno govoreći, koordinator precizira datum početka nastave, zatim termine u kojima će članovi te grupe časove da pohađaju i definiše njihov raspored. A s obzirom na to da nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji prethodno određuju koliko će trajati nastava u grupi, tu informaciju kandidat ima na raspolaganju već u trenutku prijavljivanja. Izuzetno je značajna informacija da sve ono što koordinator za nastavu, vezano za organizaciju grupne edukacije, bude odredio, nije podložno izmenama. Samim tim ni zahtevi polaznika neće biti prihvaćeni, a ukoliko budu želeli da nešto od definisanih segmenata bude izmenjeno.

U ponudi se nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne, kao i individualni tip edukacije. Napominjemo da se i jedan i drugi vid nastave organizuje na potpuno isti način. Praktično govoreći, jedina razlika jeste vezana za broj osoba koje predavanja pohađaju, pošto dvoje njih treba da pristupe poluindividualnoj, a individualnu prati samo jedan kandidat. Zajedno sa koordinatorom za nastavu i profesorom, koji bi trebalo da vodi poluindividualni ili individualni seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji će se kandidati u tom slučaju dogovarati o načinu organizacije časova. Bitno je da definišu kog datuma će početi edukacija, ali i da se dogovore oko termina održavanja časova. Samim tim što je pravilnikom ove obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se dogovore i o rasporedu časova, to jest da preciziraju na koji način će ukupan nastavni fond da bude raspoređen, oni će se dogovoriti i o trajanju bilo nastave u paru, bilo takozvane nastave „1 na 1“, to jest individualne.

Potrebno je istaći i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije edukacije za zaposlene u preduzećima. A da bi korporativna obuka bila održana, potrebno je da nadležno lice zainteresovane firme iznese zahtev o tome nadležnima u okviru bilo koje poslovnice. Najvažnije je napomenuti da samo korporativni kurs može biti organizovan i na drugoj lokaciji. Naravno ukoliko u okviru konkretne firme postoje uslovi za sprovođenje časova, nadležni u okviru institucije organizatora će tu promenu dozvoliti. Ističemo i to da bi predstavnik zainteresovanog preduzeća trebalo da se sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora dogovori oko detalja, koji su vezani za sprovođenje časova. Bitno je da pošto se usaglase o lokaciji održavanja nastave, oni zajedno definišu i kog datuma će početi korporativni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji. A izuzev toga su u obavezi i da se dogovore oko termina održavanja časova, kao i da se usaglase oko dinamike, u skladu sa kojom će predviđeni nastavni fond da bude održan. Da kažemo to jednostavnije, oni će se dogovoriti i oko toga koliko bi trebalo korporativni tip nastave ukupno dana da traje. Pošto sve to budu odredili, u obavezi su da informišu zaposlene, to jest radnike koji će časove pratiti o svim tim detaljima.

Program i plan stručnog kursa - osnovna načela Zakona o privatizaciji

Kada je doneta ova verzija konkretnog zakona, ali i uopšteno osnovne odredbe, te predmet uređivanja su informacije koje će biti predstavljene u toku početnog časa.

U skladu sa nastavnim programom je predviđeno da posle toga specijalizovana obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji bude usmerena na detaljno predstavljanje osnovnih pojmova, koji će biti pomenuti u tom zakonu, kao i na prezentovanje definicija.

Pored ostalog će polaznicima biti objašnjeno kako je definisan pojam privatizacije, zatim javnog kapitala, a saznaće i ko su subjekti privatizacije. Sem toga će biti govora i o modelima privatizacije, kao i o različitim metodama, koje se primenjuju prilikom privatizacije i o svim ostalim pojmovima, u kojima će biti reči tokom predstavljanja konkretnog zakona.

Koja su osnovna načela privatizacije, u skladu sa trenutno aktuelnim zakonom će biti objašnjeno svakom polazniku, a dobiće informacije i o tome šta se sa aspekta ovog zakona može smatrati predmetom privatizacije.

Posle toga će profesor govoriti i o zakonski propisanim rokovima za sprovođenje konkretne privatizacije, a podrazumeva se isto tako da će stručni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji obraditi i temu koja je vezana za različite modele privatizacije. Uz to što će biti objašnjeno kako izgleda model privatizacije vezano za prodaju imovine i prodaju kapitala, predavači će objasniti i kako u praksi funkcioniše strateško partnerstvo kao princip privatizacije i na koji način se vrši prenos kapitala bez naknade u tom slučaju. Adekvatni primeri za svaki model privatizacije će, takođe u tom segmentu da budu predstavljeni.

S obzirom na to da u praksi postoji mogućnost i da se različiti modeli i metode privatizacije kombinuju, to će biti ukazano prisutnima i na takve situacije.

Kako je definisan pojam kupca za vreme trajanja postupka privatizacije je definisano ovim zakonom, pa će i o tome biti reči tokom edukacije.

Poseban segment će biti usmeren na sredstva plaćanja, koja su predviđena tokom privatizacije. Detaljno će profesor govoriti i o tome gde bi trebalo da bude uplaćena sredstva, neće biti otvorena prodajom tokom postupka privatizacije, te koji je od njih su predmet prinudnog izvršenja, a koja nisu.

Celokupan postupak privatizacije mora da bude sproveden uz maksimalno poštovanje pravila, te se očekuje da bude izvršena i adekvatna priprema. S obzirom na to da je i taj segment definisan konkretnim zakonom, to je predviđeno da obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji detaljno obrade i tu temu. Koji sve koraci tada treba da budu preduzeti će saznati polaznici, a pored ostalog biće govora o postupku pokretanja privatizacije, zatim o vršenju popisa i o proceni, te o donošenju odluke o tome koji model privatizacije bi trebalo da bude primenjen u konkretnom slučaju.

Podrazumeva se da će prisutni dobiti i sve informacije o dokumentaciji, koja mora tom prilikom biti priložena, a takođe će biti govora i o kriterijumima, koji se uzimaju u obzir za učesnike javnog nadmetanja.

Kako bi trebalo da izgleda javno nadmetanje i ko ima pravo učešća je sledeća tema, koju će predstaviti specijalizovani seminar. U kojim se slučajevima se održava javno nadmetanje i po kom principu će objasniti nakon toga profesor.

Isto tako će biti govora i o postupku javnog prikupljanja ponuda, pa će saznati i šta sve mora sadržati prijava za strateško partnerstvo, ali će predavač govoriti i o tome kako se u slučaju strateškog partnerstva procenjuje visina obaveznog depozita.

S obzirom na to da pomenuti zakon podrazumeva definisanje i segmenta prodaje, to će predavači govoriti o određivanju predmeta prodaje društvenog kapitala, koji bi trebalo da bude privatizovan, tako da će polaznici između ostalog saznati i ko određuje koliki procenat javnog kapitala treba da bude privatizovan.

Biće predstavljeno i kako bi trebalo da izgleda ugovor o prodaji kapitala, odnosno koje sve informacije on mora da sadrži. U praksi ponekad dolazi i do ustupanja ugovora o prodaji kapitala, te se podrazumeva da će predavač objasniti i u kojim situacijama je to moguće i dozvoljeno.

Moraju biti ispoštovani jasno definisani uslovi, da bi ugovor o prodaji kapitala bio raskinut, pa će i o tome da govori stručni seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji. Naravno da će profesor objasniti i koje su pravne posledice u slučaju raskida, a prisutni će saznati i ko ima pravo da bude zastupnik kapitala u tom slučaju.

Kako bi u praksi trebalo da funkcioniše prodaja imovine i to korak po korak je vrlo važan segment, koji će svakako da obuhvati ova specijalizovana obuka i to detaljno.

Nakon svega toga će predavač govoriti o postupku kontrolisanja izvršenja obaveza, a koje su navedene u ugovoru o prodaji imovine ili kapitala, te će naravno biti navedeno i kako sve to izgleda kada je u pitanju strateško partnerstvo i ostali načini privatizacije.

U kojim slučajevima je dozvoljeno da dug pravnog subjekta, koji je učesnik privatizacije bude pretvoren u trajni nalog, odnosno u kojim situacijama je dozvoljeno da bude izvršen otpis duga će objasniti profesor posle toga.

Ukratko će se osvrnuti i na postupak privatizacije društvenog kapitala iz takozvane sukcesije, odnosno na definisanje pojma stečaja i njegovo pokretanje, te na onu vrstu privatizacija pravnih subjekata, koja se vodi kao privatizacija sa manjinskim kapitalom.

Podrazumeva se da će biti predstavljene i kaznene odredbe ovog zakona, a pitanja koja kandidati imaju, mogu da upute tokom završnog predavanja.

Gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji i u kojim terminima?

Vrlo je važno da svi koji su zainteresovani da pohađaju ovu stručnu edukaciju, znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovani seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji organizuje kako za grupu polaznika, tako isto i u formi individualne, te takozvane nastave u paru. A uzevši u obzir da za sva tri tipa edukacije važi pravilo o mogućnosti organizacije nastave na klasičan način i online, to je vrlo važno da svaki pojedinačni kandidat izabere i gde želi da boravi u toku praćenja časova i na koji način će nastavi pristupiti.

Da kažemo to jednostavnije, prilikom prijavljivanja je potrebno da svaki kandidat odluči da li će pohađati individualni, grupni ili poluindividualni tip nastave, te da li će koristiti sopstveni računar da bi pratio predavanja ili bi mu više odgovara princip da to učini na uobičajeni način.

Potrebno je napomenuti da nastavu u grupi sme pratiti između četvoro ljudi najmanje i njih osmoro najviše. Što se tiče poluindividualne nastave, ona je namenjena praćenju od strane dvoje kandidata, a individualni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji podrazumeva da časovima treba da prisustvuje samo jedna osoba.

Iako jeste osnovna razlika između svih njih prvenstveno vezana za broj polaznika, koji predavanja pohađaju, uočljiva je i razlika u načinu organizacije individualne i poluindividualne nastave, sa jedne strane, a sa druge edukacija koju treba da pohađa grupa polaznika.

U svakom slučaju su strožija pravila, koja moraju biti primenjena prilikom organizacije nastave u grupi, dok se individualni i poluindividualni vid edukacije sprovode na fleksibilan način.

Potrebno je prvo da grupa bude formirana u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora, kako bi bio ispunjena glavni zahtev za sprovođenje nastave tog tipa. A za formiranje jedne grupe je neophodno da četiri osobe minimalno izvrše prijavu. Pošto nadležni u konkretnoj poslovnici nemaju mogućnost da navedu kog datuma će početi grupna obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji, jer isključivo to zavisi od broja zainteresovanih i prijavljenih kandidata, to će biti naglašeno svakome zainteresovanom da je potrebno da bude strpljiv. Čim se dovoljan broj polaznika bude prijavio, nadležni u toj poslovnici, a prvenstveno se misli na koordinatora za nastavu, će biti u obavezi da odredi na koji način će biti organizovana edukacija u tom slučaju. Napominjemo da će prethodno svaki kandidat biti informisan o tome koliko je predviđeno pravilnikom da će trajati nastava u grupi, uzevši u obzir da se to definiše prethodno i da se primenjuje za svaku poslovnicu konkretne obrazovne institucije. A posle formiranja grupe od minimalnog broja članova je obavezan koordinator za nastavu najpre da definiše kog datuma će startovati edukacija, a zatim i da precizno odredi termine održavanja časova, kao i njihov raspored. Biće poštovana pravila institucije organizatora tom prilikom, te se podrazumeva da će svaki član konkretne grupe na propisani način dobiti informacije o svemu onome što je ovlašćeni koordinator odredio. Isto tako se podrazumeva i da će svakome od njih biti naglašeno da nije dozvoljeno vršenje izmena u tom slučaju, tako da je neophodno u potpunosti da se pridržavaju prethodno definisanih pravila.

Naravno da se mogu odlučiti i za opciju da predavanja pohađaju u okviru individualne ili takozvane nastave u paru. U oba slučaja će biti primenjena istovetna pravila, a jedina razlika je u tome što jedan kandidat pohađa individualnu edukaciju, a dvoje njih pristupaju poluindividualnoj. Svakako se radi o naročito slobodnim pravilima organizacije, tako da polaznici treba da se usaglase sa organizatorom oko svih detalja. A to u suštini znači da će predavač, zatim ovlašćeni koordinator za nastavu i jedan ili dvoje kandidata u tom slučaju definisati na prvom mestu kog datuma bi trebalo da počne individualni ili poluindividualni seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji. Posle toga su u obavezi i da se dogovore oko termina, u kojima će jedan ili dvoje polaznika biti u obavezi da pohađaju predavanja, te se podrazumeva i da će definisati raspored časova. A s obzirom na to da se usaglašavaju i oko dinamike, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova, odredi će posredno i koliko bi ukupno trebalo da traje jedan ili drugi vid nastave.

Svakako je pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana na klasičan način i uz korišćenje kompjutera. A to znači da je obaveza svakog prijavljenog kandidata da izabere kako želi predavanjima da pristupa.

Neophodno je napomenuti i to da ova obrazovna institucija na više od 35 lokacija u našoj zemlji posluje. Upravo u okviru svakog predstavništva može biti na klasičan način organizovana nastava.

A ukoliko se za drugu ponuđenu opciju opredeli polaznik, on mora za pristup predavanjima da koristi lični kompjuter. Očekuje se da tačno definisane karakteristike ima taj uređaj, a svakako će kandidat dobiti precizne informacije o tome od strane nadležnih. Posebno je važno da sa puno pažnje on odabere gde će da boravi dok časovi traju, jer u tom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom. A to se zahteva zato što je vrlo važno da online kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji bude organizovan kvalitetno, tačnije potpuno isto kao i kada polaznik časove pohađa na klasičan način. Istakli bismo i to da se u tom slučaju nastava organizuje preko specijalne vrste programa. Od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici će biti informisan svaki polaznik o koracima, koje more ispoštovati prilikom instalacije konkretnog softvera. Napominjemo da je u pitanju vrlo jednostavan postupak, te da bi trebalo bez ikakvih poteškoća svaki kandidat da izvrši instalaciju konkretnog programa. Međutim, ako se ne bude tom prilikom u potpunosti dobro snašao, biće mu ponuđena mogućnost da kontaktira članove tima za tehničku podršku, te da bilo koji problem reši. Inače je tehnička podrška dostupna u okviru apsolutno svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. A IT stručnjaci koji su u tom sektoru zaposleni će pomoći svakom polazniku da reši i bilo koju nejasnoću ili poteškoće vezano za učenje na daljinu.

Mada mahom fizička lica odlučuju da pohađaju ovu edukaciju, postoji mogućnost i da bude organizovana korporativna obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji. U pitanju je edukacija koju treba da prati tačno određeni broj radnika neke firme. Neophodno je da u tom slučaju ili direktor konkretne kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik uputi zahtev nadležnima u okviru institucije organizatora. Zanimljivo je i to što isključivo korporativni vid nastave može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, to jest u okviru namenskih prostorija zainteresovanog preduzeća. A ukoliko nadležni u okviru kompanije klijenta budu izrazili želju za tim, njihova je obaveza i da ispoštuju sva pravila u vezi sa prostorom, odnosno primarno u vezi sa njegovom sadržinom. Naime, iako ova specijalizovana obrazovna institucija teži maksimalno da ostvari zahteve svih svojih klijenata, promena lokacije održavanja korporativne obuke neće biti dozvoljena ukoliko klijent ne obezbedi optimalne uslove za rad. Svakako će se nadležni u okviru zainteresovane firme o načinu organizacije časova za njihove zaposlene dogovarati direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest konkretne poslovnice. Nakon što se budu usaglasili oko mesto održavanja časova, biće neophodno da definišu i datum početka nastave i termine u kojima će da budu održana predavanja. Sem toga, potrebno je i da se usaglase oko dinamike, prema kojoj će biti sproveden predviđeni nastavni fond, a što će dovesti do toga da se dogovore i oko toga koliko bi trebalo nastava za zaposlene da traje. Radnici te kompanije, koji treba da pristupe pohađanju časova će vrlo brzo nakon postignutog dogovora da budu informisani kako o trajanju nastave i o datumu njenog početka, tako isto i o lokaciji održavanja i o rasporedu časova.

Koliko će trajati specijalizovani seminar - osnovna načela Zakona o privatizaciji?

Najpre je potrebno da se svaki kandidat odluči prilikom prijavljivanja kako želi nastavu da pohađa. A posle toga će od nadležnih u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford da dobije informacije i o tome koliko će specijalizovana obuka i kurs - osnovna načela Zakona o privatizaciji ukupno dana da traje.

Odmah bi bilo da napomenemo i to da kada se odluči da pohađa nastavu u grupi, on tom prilikom dobija podatak i o trajanju, jer je tako definisano zvaničnim pravilnikom institucije organizatora. Ipak, u obavezi smo da naglasimo i to da će posle formiranja grupe od 4 člana minimum, svako od njih biti informisan i o detaljima, koji su vezani za datum početka nastave, kao i za raspored časova i termine u kojima će predavanja da budu organizovana.

Ukupno se prema programu predviđa 16 časova. U slučaju organizacije nastave u grupi će taj broj časova da bude raspoređen na ukupno jedan mesec.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalaze i nastava u paru i individualna, a da one podrazumevaju drugačiji princip organizacije, lako se može desiti da i njihovo trajanje bude kraće od mesec dana ili duže. Radi se o tome da će ili dvoje kandidata, a u slučaju poluindividualne nastave ili samo jedan, a kada je u pitanju individualni kurs i obuka - osnovna načela Zakona o privatizaciji, da sa nadležnima odluče o dinamici, u skladu sa kojom će časovi da budu organizovani. Jednostavnije govoreći, polaznici će sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu te poslovnice da se usaglase kako oko rasporeda časova, pa samim tim i oko trajanja nastave, tako isto i oko detalja koji su vezani za datum početka individualne ili individualne obuke, te se podrazumeva da će definisati i u kojim će terminima časovi da budu održani u konkretnom slučaju.

Takođe je potrebno da naglasimo i to da ova obrazovna institucija organizuju i korporativnu nastavu, a kojom prilikom zaposleni u kompaniji predavanja treba da pohađaju. Koliko će edukacija u tom slučaju da traje, zavisi isključivo od dogovora, koji će imati nadležni u instituciji organizatora sa nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća. Sem toga, oni će se tom prilikom usaglasiti i oko datuma početka korporativnog seminara, definisaće i termine održavanja časova i njihov raspored, kao i lokaciju na kojoj će zaposleni da pohađaju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnovna načela Zakona o privatizaciji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje