Kurs i obuka - Osnovni principi komunikacije na mreži

Najbitnije je naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford ni u kom slučaju ne zahteva od zainteresovanih za upoznavanje sa ovom tematikom da imaju nikakvo naročito predznanje. Zapravo jedino što se od svakog zainteresovanog pojedinca očekuje jeste da ima osnovna znanja korišćenja interneta, kao i da je imao donekle dodira sa korišćenjem društvenih mreža. Međutim, iako to nije slučaj, nema nikakve sumnje da će predavač da se maksimalno potrudi svakom pojedinačnom polazniku da olakša sticanje znanja, koja su predviđena nastavnim programom ove edukacije.

Vrlo je važno naglasiti i to da ova obrazovna institucija posluje na 40 lokacija u našoj zemlji, pa samim tim prijavljivanje može da bude izvršeno direktno u prostorijama jedne od brojnih poslovnica pomenute institucije organizatora.

Takođe je važno i da svaki zainteresovani pojedinac ima na umu činjenicu da osim mogućnosti ličnog prijavljivanja direktno u poslovnici, ima isto tako i mogućnost da se prijavi putem telefona, a u radno vreme konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Međutim, ako nekome ni jedan ni drugi način prijavljivanja ne odgovaraju, onda ima opciju da na mail adresu jedne od poslovnica pošalje sve zahtevane podatke. Uopšteno govoreći, bitno je da kandidat navede ime i prezime, kao i datum rođenja i svakako da ostavi kontakt podatke, odnosno broj telefona zbog buduće komunikacije sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici.


Svako koga interesuje specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži bi trebalo da zna i to da mora pristupiti zvaničnom upisu.

Upis se vrši isključivo u prisustvu svakog prethodno prijavljenog kandidata, s tim da je u obavezi ne samo da lično bude prisutan u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, nego i da svu propisanu dokumentaciju tom prilikom dostavi. Podrazumeva se da će nadležni u okviru konkretne poslovnice da informišu svakog zainteresovanog pojedinca o tome koja dokumenta mora da dostavi u momentu upisa. Takođe će svako od njih biti obavešten i o detaljima u vezi sa načinom upisivanja.

Pored toga što svaki pojedinačni polaznik mora ispoštovati pravilo pomenute obrazovne institucije u vezi sa načinom prijavljivanja, odnosno upisivanja, njegova je obaveza isto tako i da se odluči između svih opcija koje se nalaze u ponudi.

TESTOVI


A pod tim se na prvom mestu misli na činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford svim zainteresovanim fizičkim licima nudi mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - osnovni principi komunikacije na mreži bude organizovana u formi grupne nastave, a što se odnosi i na takozvanu mikro grupu i na standardnu grupu. Isto tako nastava može za fizička lica biti organizovana i u formi poluindividualne, to jest u paru, ali i individualne, kada samo jedna osoba treba predavanja da pohađa. Iako je dostupno čak četiri načina organizacije nastave, vrlo je važno naglasiti i to da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da odabere i da li će je pohađati prema klasičnom principu ili će to da uradi u formi takozvane nastave na daljinu.

Jednom rečju, svaki kandidat će izabrati i gde želi da ovaj specijalizovani kurs bude organizovan, ali isto tako i na koji način.

Prethodno će nadležni u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije informisati svakog pojedinačnog polaznika o osnovnim pravilima vezano za konkretni vid edukacije.

Ukratko rečeno, od polaznika koji odluče da nastavu pohađaju na uobičajeni, odnosno klasični način se očekuje da ispoštuju pravilo o praćenju predavanja direktno u prostorijama izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Podrazumeva se da u tom slučaju, a u skladu sa trenutno aktuelnom epidemiološkom situacijom, moraju biti maksimalno poštovane sve propisane mere. A bude li došlo do bilo kakvih izmene u vezi sa organizacijom nastave tog tipa, prevashodno zbog trenutno važećih epidemioloških mera, podrazumeva se da će svaki polaznik na propisani način o tim detaljima da bude obavešten na vreme.

Sledeće što moraju znati kandidati koji žele da nastavu pohađaju onlajn jeste da se u tom slučaju ona organizuje preko njihovog računara. A da bi nastava bila sprovedena onako kako je propisano, u obavezi je svaki pojedinačni polaznik da ispoštuje pravilo u instalaciji namenskog softvera na svoj računar, a zatim i da obezbedi uređaj koji ima odgovarajuće performanse, kako bi bez ikakvih smetnji mogao nastavu na taj način da pohađa. Još moramo napomenuti i to da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji i IT sektor, u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima. A to znači da ako se bilo koji polaznik ne snađe naročito dobro ili tokom praćenja nastave na taj način ili dok pokušava da instalira namenski softver, upravo tim stručnjacima ima pravo i da se obrati, kako bi mu pomogli da bilo koji problem, koji iskrsne reši u najkraćem mogućem roku.

Važno je da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - osnovni principi komunikacije na mreži bude upoznat i sa informacijom da kako nastava na klasičan način, tako isto i ona, koja se organizuje u formi učenja na daljinu, mogu biti održane za samo jednu osobu, zatim za dvoje njih u isto vreme, ali i za više polaznika, kada se sprovodi takozvana nastava u grupi. U principu, kod grupne nastave postoji mogućnost organizacije obuke kako za mikro grupu, tako isto i za standardnu.

Sasvim je jasno iz navedenog da svaki kandidat na raspolaganju ima i više nego dovoljno vrsta edukacija, tako da prilično lako može odabrati onu koja mu po karakteristikama najviše i odgovara.

Svako od njih bi trebalo da zna i to da su vrlo stroga pravila, prema kojima se organizuje ovaj specijalizovani seminar, a sasvim nevezano od toga da li je u pitanju mikro grupa ili ona, koja se smatra standardnom.

Međutim, ukoliko nekome više odgovara da ovu stručnu edukaciju pohađa samostalno ili u okviru takozvane poluindividualne nastave, imaće mogućnost da se direktno sa predstavnicima institucije organizatora o detaljima vezano za sprovođenje časova u tom slučaju i dogovori. Stvar je u tome da je u pitanju vrlo fleksibilan način organizacije, što važi kako za individualnu, to jest nastavu jedan na jedan, tako isto i za takozvanu poluindividualnu, odnosno nastavu u paru, a koju će da prati dvoje polaznika u isto vreme. Tada se koordinator za nastavu, zatim nadležni predavač, ali i polaznici, jedan ili dvoje njih, moraju dogovoriti o apsolutno svim detaljima, koji su bitni za sprovođenje časova.

Pored svega do sada navedenog, bitno je i da zainteresovani znaju i to da pomenuta obrazovna institucija, može da organizuje po zahtevu i takozvanu korporativnu edukaciju. U suštini se edukacija te vrste organizuje isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a kada se maksimalno poštuju zahtevi nadležnih lica u okviru te kompanije. Naime, stvar je u tome da se korporativni seminar - osnovni principi komunikacije na mreži organizuje isključivo prema pravilima, koja će pre toga definisati sa jedne strane nadležno lice u okviru dotične poslovnice institucije organizatora, a sa druge nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća. Dakle, časovi za tačno određeni broj zaposlenih će biti organizovani baš onako kako se klijent i organizator budu dogovorili. Nije zgoreg da napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost klijentima u tom slučaju i da izaberu opciju da korporativna obuka bude održana u prostorijama samog preduzeća. Da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da klijent u potpunosti ispoštuje sva trenutno važeća pravila, koja se odnose na opremljenost izabranog prostora. Naravno da će pre toga svako od njih dobiti precizne informacije o tome kako bi trebalo taj prostor da bude opremljen, odnosno šta sve mora da sadrži, da bi nastava mogla u okviru njega da bude organizovana. U skladu sa pravilima institucije organizatora, tek posle definisanja svih tih detalja će biti informisani zaposleni, za koje se i održava nastava tog tipa i to kako o mestu na kome će časovi biti organizovani, tako isto i o trajanju edukacije. Isto tako će biti obavešteni i o o terminima održavanja časova, kao i o datumu početka nastave.

Kojim temama će se baviti stručni seminar - osnovni principi komunikacije na mreži?

Naravno da se podrazumeva da svako, ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži ipak ima donekle iskustva u korišćenju ne samo interneta, nego i društvenih mreža. Međutim, čak i ako to nije slučaj kod svakog polaznika, od njega se ipak očekuje da ima osnovna znanja iz oblasti pisane komunikacije, odnosno da je u osnovi komunikativna osoba. Naravno da to nije presudno za pohađanje ove stručne edukacije, ali je ipak vrlo važno i bez ikakve sumnje će svakom pojedinačnom polazniku omogućiti da mnogo lakše shvati celokupnu materiju.

U toku uvodnog predavanja će se svako od njih upoznati sa osnovnim principima komunikacije, kako u usmenom, tako i u pisanom obliku. Zatim će predavač akcenat da stavi na komunikaciju putem društvenih medija, odnosno na različitim mrežama.

A posle toga je predviđeno nastavnim programom ove stručne edukacije da predavač omogući svakom pojedinačnom polazniku da na osnovu pažljivo odabranih primera shvati na koji način se razlikuje uobičajena komunikacija u odnosu na onu, koja je zastupljena na mrežama.

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik imati pravo da uzme učešće u okviru diskusija o tome, kao i da će se očekivati i da svako od njih pruži odgovarajuće primere iz prakse, na osnovu kojih će mnogo bolje konkretnu materiju i razumeti.

Između ostalog će polaznici saznati i zbog čega to ljudi komuniciraju i uopšteno kakvi to načini komuniciranja postoje, a što se odnosi i na usmeno komunikaciju, ali u ovom slučaju se naročito odnosi na komunikaciju pisanim putem.

Pošto sve te teme budu obrađene, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - osnovni principi komunikacije na mreži pruži mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da na osnovu najpre primera iz prakse, a zatim i predavanja, shvati koje su to barijere, koje se najčešće javljaju u okviru pisane komunikacije na društvenim mrežama.

Nakon toga je predviđeno da predavač objasni i koji su to alati, odnosno tehnike, koje bi trebalo primeniti, kako bi te barijere u komunikaciji bile svedene na minimum.

Svakako se podrazumeva da će predavač ponuditi i različite primere iz prakse prisutnima, te da će im na taj način upravo maksimalno olakšati shvatanje konkretne tematike.

Vrlo je važno naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti da specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži bude organizovan isključivo za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, a u formi takozvane korporativne nastave. Samim tim što je u pitanju vrlo strogo definisana ciljna grupa polaznika i s obzirom na to da su oni zaposleni u okviru iste kompanije, to može predavač da izađe u susret zahtevima njihovih nadležnih i da primere iz prakse u toku ove stručne edukacije prilagodi upravo polju delovanja kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Naravno da taj zahtev prvo mora izneti nadležno lice u okviru dotične kompanije, a profesor će se potruditi maksimalno da taj zahtev i ispoštuje.

A pošto budu obrađene sve teme, koje su propisane nastavnim programom ovog stručnog kursa, predviđeno je da predavač da određeni zadatak svakom polazniku, kako bi na taj način ustanovio da li je on u potpunosti shvatio tematiku ove obuke i da li stečena znanja može da primenjuje u praksi. Nakon što svako od njih bude izvršio propisani zadatak, profesor će povesti diskusiju na tu temu, pa se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika najpre da uoči greške u svom radu, a zatim i da objasni na koji način bi trebalo da ih ispravi, kako bi komunikacija na mreži bila mnogo kvalitetnija. U okviru te diskusije bi trebalo da učestvuju apsolutno svi koji ovu edukaciju budu pratili.

Na kojoj lokaciji i kada će biti specijalizovana obuka i kurs - osnovni principi komunikacije na mreži organizovana?

Primarni uslov koji mora da ispoštuje svaki pojedinac, da bi saznao gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - osnovni principi komunikacije na mreži i u kojim će tačno to biti terminima, jeste da prilikom prijavljivanja, to jest zvaničnog upisivanja jasno navede na koji način mu najviše odgovara da nastavu prati.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da nastavu pohađa na jedan od dostupnih načina, a da za svaki od njih važe i jasno definisano pravila o načinu organizacije, to u principu i nije moguće ranije da bilo ko od polaznika dobije informaciju o tome u kojim će terminima pohađati časove i na kojoj lokaciji.

Potrebno je da sve to kažemo jednostavnije i da navedemo da osim mogućnosti da časovi budu organizovani u formi grupne, odnosno individualne ili poluindividualne nastave, takođe postoji mogućnost i da svaki od tih tipova edukacija bude održan kako na klasičan način, tako isto i onlajn.

Upravo iz tog razloga nije uopšte niti jednostavno niti moguće da bilo koji polaznik dobije jasnu informaciju o ovim detaljima. Tačnije, nakon što bude izabrao gde želi nastavu da pohađa i kako, sve će informacije o načinu organizacije i dobiti.

Ukratko rečeno, online nastava podrazumeva da svaki kandidat ima pravo da lično izabere na kojoj lokaciji želi da bude dok predavanja traju. Ipak, da bi on to mogao da učini, mora prvo da obezbedi sopstveni računar, s tim da taj uređaj neizostavno mora imati i odgovarajuće performanse. Sledeće što mora da učini jeste da prema pravilima instalira tačno određenu vrstu softvera, preko koga će i da prati časove u tom slučaju. A da bi specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži, koji se organizuje online, mogao da funkcioniše besprekorno, neophodno je da polaznik obezbedi sve uslove koji su propisani, to jest da u toku svakog časa može da garantuje za kvalitet internet veze. Sve to će naravno biti predočeno svakome od njih na vreme, a biće informisan svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju i o činjenici da IT stručnjaci postoje u okviru svake poslovnice konkretne obrazovne institucije i da mogu pružiti stručnu podršku svakom zainteresovanom pojedincu.

Postoji takođe i opcija da polaznik odluči nastavu da pohađa na klasičan način, kada je neophodno da on lično bude prisutan u prostorijama izabranog predstavništva ove obrazovne institucije. Međutim, s obzirom na to da su trenutno na snazi mere donete usled pandemije korona virusa, to podrazumeva i da ova obrazovna institucija sve te mere poštuje, tako da se nastava u skladu sa njima i organizuje na klasičan način. Ako bude došlo do bilo kakvih promena, podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik biti obavešten na vreme o njima.

Od svakog prijavljenog kandidata se očekuje da izabere posle toga i na koji način želi nastavu da pohađa, s obzirom na to da je omogućeno da to bude u formi poluindividualne ili individualne, odnosno grupne i to kako za mikro, tako i za standardnu grupu.

Sasvim je jasno da je primarna razlika između tih tipove edukacija vezana za broj osoba, koje časovima treba da prisustvuju. U tom smislu napominjemo da specijalizovana obuka i kurs - osnovni principi komunikacije na mreži za standardnu grupu podrazumeva prisustvo od minimum četiri, a od maksimum 8 osoba. Zatim, mikro grupa podrazumeva učešće do tri polaznika tokom predavanja, dok je individualna nastava namenjena samo jednoj osobi, a poluindividualna je namenjena za dvoje polaznika u isto vreme.

Ipak, da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da nije jedina razlika između njih vezana za broj osoba, kojima je dozvoljeno da pohađaju časove, već se donekle razlikuje i način organizacije nastave.

Zapravo se poluindividualna i individualna edukacija organizuju prema potpuno istovetnim pravilima, a ona su izuzetno fleksibilna. U suštini to znači da ili jedan kandidat ili dvoje njih, a sve u zavisnosti od toga da li je reč o nastavi jedan na jedan ili nastavi u paru, imaju obavezu da sve detalje u vezi sa organizacijom definišu sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije, odnosno konkretne poslovnice i sa predavačem koji je nadležan u tom slučaju za vođenje nastave. U suštini to podrazumeva da će oni precizirati svakako kog datuma bi trebalo da počne ili individualni kurs i obuka - osnovni principi komunikacije na mreži ili poluindividualni, a zatim i da se usaglase oko toga u kojim će terminima časovi da budu organizovani. A osim toga, neophodno je i da precizno definišu i kojim tempom će predviđeni broj časova da bude održan, što automatski znači da će se oni zajedno dogovoriti i o trajanju bilo individualne, bilo poluindividualne edukacije.

Pravila su u velikoj meri strožija, kada se organizuje nastava za grupu polaznika, a u principu je potpuno svejedno da li je reč o mikro grupi, odnosno da li se radi o standardnoj grupi. U tom slučaju će isključivo predstavnik institucije organizatora, to jest u ovom slučaju koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici biti zadužen za definisanje svih detalja. On upravo određuje i kog datuma bi trebalo da počne grupni tip edukacije, a zatim precizira i termine u kojima će članovi te grupe časove da pohađaju i određuje kakvom dinamikom će oni biti organizovani. U principu je jedina informacija, koja je u ovom slučaju ranije dostupna polaznicima, vezana za trajanje nastave u grupi, jer se to definiše na nivou celokupne institucije organizatora i važi za apsolutnu svaku poslovnicu i za svaku grupu. Ukoliko bilo kom članu neke grupe ne odgovara nešto od ovoga, mora znati da ne postoji mogućnost da mu bilo kakav zahtev za izmenom bude uzet u obzir, jednostavno zato što su pravila institucije organizatora takva.

Da naglasimo još i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata može da organizuje i nastavu isključivo namenjenu zaposlenima u nekom preduzeću. Uzevši u obzir da specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži, koji se organizuje u formi korporativne nastave, podrazumeva isključivo prisustvo određenog broja radnika neke kompanije, te da je u pitanju prilično fleksibilan princip organizacije, to znači da će nastava u tom slučaju biti organizovana baš onako kako klijentu, to jest nadležnom u okviru zainteresovane kompanije i odgovara. Jednostavnije govoreći, direktor određene kompanije ili nadležno lice bi trebalo da se sa predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije dogovori kako o detaljima vezano za datum početka korporativnog seminara, tako isto i o trajanju, odnosno o dinamici sprovođenja časova. Podrazumeva se da će se oni dogovoriti i o tome u kojim terminima će časovi da budu organizovani u tom slučaju. U skladu sa pravilima institucije organizatora je određeno da će tek posle njihovog dogovora svi zaposleni biti detaljno informisani o načinu organizacije časova. A da bi sve bilo u skladu sa pravilima, moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svim klijentima i da njihovi zaposleni časove pohađaju u okviru same kompanije. Naime, da bi taj zahtev bio ispunjen, vrlo je važno da bude obezbeđen prostor sa odgovarajućim karakteristikama i opremom, o čemu će svaki klijent koji je zainteresovan za tu opciju, biti na vreme obavešten.

Koliko je predviđeno da će trajati ukupno stručni kurs i obuka - osnovni principi komunikacije na mreži?

S obzirom na to da je dostupno nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, a da se u principu svaka od njih organizuje na drugačiji način, to isključivo kandidati, koji odluče da specijalizovani seminar - osnovni principi komunikacije na mreži pohađaju u formi grupne nastave, imaju mogućnost da ranije dobiju informaciju o tome koliko će ona trajati.

Uzevši u obzir da se ukupno 10 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije, to je predviđeno da polaznici koji odluče da je pohađaju u formi grupne, a nevezano za to da li je reč o standardnoj ili o mikro grupi, to treba da čine ukupno pet dana.

Dakle, grupni tip edukacije će trajati toliko dana, s tim što će tek posle formiranja grupe u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford svaki član konkretne grupe dobiti informaciju o datumu početka nastave, a potom i o tačnim terminima održavanja časova i o njihovoj dinamici naravno.

Kada je reč o nastavi u paru ili o takozvanoj individualnoj, važiće potpuno ista pravila organizacije, kao i kada se organizuje korporativna, to jest nastava namenjena isključivo zaposlenima u nekoj firmi. A ta pravila su vrlo slobodna, odnosno omogućuju polaznicima ili nadležnima u okviru kompanija da zajedno sa predstavnicima izabrane poslovnice ove obrazovne institucije definišu, između ostalog i koliko će ukupno edukacija da traje. Ustvari oni će se usaglasiti o rasporedu časova, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja, pa će na taj način i da definišu koliko će ukupno da traje ili nastava u paru ili ona, koja je poznata kao jedan na jedan, kao i takozvana korporativna, koja je isključivo radnicima kompanija namenjena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnovni principi komunikacije na mreži"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje