Kurs i obuka - Postanite finansijski administrator

Svakako da je potrebno da zainteresovani za ovo edukaciju imaju određenu predznanje iz oblasti ekonomije, ali to nije presudno za njeno pohađanje. U suštini, nadležni u okviru institucije organizatora ne zahtevaju nikakvo naročito predznanje od polaznika, već je sasvim dovoljno da budu zainteresovani da se edukuju za konkretno zanimanje i steknu validan sertifikat. U tom smislu napominjemo da je specijalizovana obuka i kurs - postanite finansijski administrator namenjena svakom fizičkom licu, koje smatra da će mu sticanje priznatog sertifikata za konkretno zanimanje biti od koristi.

Ne samo za fizička lica imaju pravo ovu edukaciju da pohađaju, već isto tako Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i zaposlenima u okviru bilo koje kompanije da pristupe predavanjima, budući da je korporativni tip nastave obuhvaćen zvaničnom ponudom.

Najbitnije je naglasiti da korporativni seminar može da bude organizovan isključivo onda, kada to bude zahtevao vlasnik ili direktor određenog preduzeća, to jest ovlašćeno lice. Potrebno je da kontaktira nadležne u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije, te da se o svim detaljima sa njim dogovori. A preciziraće, pored ostalog kog datuma bi trebalo nastava da počne, odnosno kojim tempom će predviđeni broj časova da bude sproveden. Svakako da oni zajedno odlučuju i o tome u kojim terminima bi trebalo radnici te kompanije časove da pohađaju. Inače je korporativni seminar - postanite finansijski administrator jedini, kod koga organizator dozvoljava da bude izvršena promena mesta održavanja nastave. Prvenstveno se misli na prostor u okviru same kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. A bitno je da taj prostor bude opremljen onako, kako je navedeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije, te se svakako podrazumeva da će nadležno lice zainteresovanog preduzeća o svemu tome da bude detaljno informisano. Dakle, jedino kada može biti omogućena promena lokacije sprovođenja nastave jeste ako klijent obezbedi prostor, čije karakteristike su u potpunosti usklađene sa zahtevima pomenute obrazovne institucije. Svi koji bi trebalo nastavu da pohađaju će dobiti jasne smernice od nadležnih, što mora u potpunosti da bude ispoštovano.


Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik odluči kako želi nastavu da pohađa, pa će na osnovu toga i da dobije sve neophodne informacije o tome na koji način će biti edukacija u tom slučaju organizovana. Ističemo da specijalizovani kurs i obuka - postanite finansijski administrator, koji treba fizička lica da pohađaju može biti organizovan kako u formi individualne i grupne nastave, isto tako i kroz takozvanu nastavu u paru ili poluindividualnu. Pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da fizička lica izabranu edukacije mogu pohađati ili onlajn ili u skladu sa klasičnim principom organizacije. Upravo zato što se toliko opcija u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne institucije nalazi jeste i sasvim logično što se zahteva da svaki pojedinačni polaznik u momentu upisivanja, odnosno prijavljivanja navede i gde će nastavu pohađati, to jest prema kom od svih ponuđenih principa.

Očekuje se prvo da izvrši prijavljivanje uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora svako ko je zainteresovan da se upozna sa tematikom ove stručne obuke. A u tom smislu se zahteva da svako zainteresovano lice dostavi osnovne informacije o sebi nadležnima, s tim da svako od njih bira hoće li te podatke poslati na meil adresu ili će ih izdiktirati zaposlenima u okviru izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije kako lično, tako isto i putem telefona. Od podataka je u obavezi svaki kandidat da navede prezime i ime, kao i datum rođenja. Podrazumeva se da bi trebalo i da tom prilikom dostavi informacije za kontakt, kako bi ga nadležni informisali o načinu upisivanja i uopšteno da bi mogli kasnije sa njim da komuniciraju.

U skladu je sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije da svaki kandidat treba lično da bude prisutan u trenutku, kada bude bio organizovan zvaničan upis. Takođe je potrebno i da priloži odgovarajuću dokumentaciju u tom trenutku, a prethodno će ga predstavnik institucije organizatora informisati o tome koja dokumenta će biti u obavezi da donese u tom momentu.

TESTOVI


Upravo u trenutku prijavljivanja će kandidat biti u obavezi da navede i kako će nastavu pohađati, odnosno gde.

Ko god se bude opredelio za varijantu da specijalizovani seminar - postanite finansijski administrator pohađa u formi poluindividualne nastave treba da zna da tada dvoje polaznika pristupaju predavanjima. Fleksibilna su pravila organizacije u tom slučaju zastupljena, tako da bi kandidati trebalo direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u toj poslovnici, ali i sa nadležnim predavačem da definišu na koji način će časovi u konkretnom slučaju da budu sprovedeni. Svakako zajedno odlučuju o datumu početka nastave u paru, a potom se usaglašavaju i o terminima održavanja časova i o dinamici, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom njihovog održavanja. S obzirom na to da donose zajedno odluku i o rasporedu časova, to podrazumeva da će se oni dogovoriti i o tome koliko bi ukupno konkretni tip edukacije trebalo da traje.

U zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i opcija pohađanja nastave samostalno, to jest u okviru takozvane individualne. Kako samo jedan kandidat tada predavanja treba da pohađa, to je taj tip edukacije okarakterisan kao nastava 1 na 1. Upravo će potpuno ista pravila da budu primenjena kao i kada dve osobe u isto vreme časove treba da pohađaju. U suštini je predviđen jednostavan princip organizacije individualne nastave, jer kandidat u tom slučaju treba da se dogovori kako sa profesorom, tako isto i sa ovlašćenim kordinatorom za nastavu oko toga kog datuma će početi obuka, te u kojim će terminima biti u obavezi da pohađa predavanja i naravno kakva će dinamika sprovođenja časova biti poštovana. Potpuno isto kao i kod poluindividualne nastave, to znači da će on sa predstavnicima pomenute obrazovne institucije da se dogovori i o tome koliko bi trebalo ukupno edukacija da traje, to jest na koliko dana će nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen u tom slučaju.

Sasvim će drugačija pravila biti primenjena kada se organizuje grupna obuka i kurs - postanite finansijski administrator. Najmanje četvoro kandidata u tom slučaju će da pristupe predavanjima, a zarad očuvanja kvaliteta edukacije, ova obrazovna institucije predviđa da osmoro njih najviše imaju pravo da pristupe obuci tom prilikom. Svakako je najbitnije da grupa od četiri osobe najmanje u okviru konkretnog predstavništva bude prvo zvanično oformljena, budući da je upravo to izneto kao zahtev, koji mora biti ispunjen da bi nastava za grupu kandidata bila organizovana. Potrebno je naglasiti i to da isključivo koordinator za nastavu i to u onom predstavništvu konkretne obrazovne institucije, u okviru koga navedeni uslov bude bio zadovoljen, ima pravo da donese odluku o načinu organizacije časova. A sve ono što on bude definisao ne sme da bude izmenjeno, čak i ako polaznici to budu zvanično zahtevali. Naravno da će sve to biti na vreme navedeno prijavljenima, kao i činjenica da moraju sačekati formiranje grupe da bi taj tip edukacije bio uopšte organizovan. U suštini, koordinator odlučuje o datumu početka nastave te vrste, a zatim precizira i u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Takođe je u obavezi i da odredi na koji način će biti raspoređena predavanja, s tim da nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu prethodno da odluče koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - postanite finansijski administrator. Upravo ta informacija bi trebalo da bude navedena svakom zainteresovanom kandidatu već u momentu kada bude izvršio prijavu i odlučio da časove pohađa u formi grupne nastave.

A kako ova obrazovna institucija omogućuje polaznicima da predavanja pohađaju na klasičan način i putem računara, to je i očekivano da svako od njih odluči koja mu opcija više odgovara.

Klasičan tip edukacije podrazumeva organizaciju predavanja u prostorijama odabranog predstavništva institucije organizatora. Ovom prilikom bismo istakli i to da Akademija Oxford u svakom većem gradu u našoj zemlji ima poslovnice, s tim da se one nalaze i u mnogim manjim gradovima, te ne bi trebalo nikakav problem da ima kandidat koje odluči predavanja na klasičan način da pohađa, jer se gotovo sigurno u mestu stanovanja nalazi jedna od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

A ukoliko nekome ne odgovara takav vid organizacije nastave, može se opredeliti za drugu opciju, koja podrazumeva takozvano učenje na daljinu. Uz korišćenje sopstvenog kompjutera bi tada trebalo polaznik da pristupa predavanjima, a biće u obavezi da osigura propisane uslove za rad. U suštini to znači da je njegova obaveza i da pažljivo izabere prostor, odnosno lokaciju na kojoj želi da boravi dok pohađa specijalizovani seminar - postanite finansijski administrator online. Važno je da veza sa internetom u tom prostoru bude stabilna i da ostane takva za sve vreme trajanja nastave. U obavezi je svaki polaznik u tom slučaju i da samostalno instalira tačno definisanu vrstu softvera na kompjuter, preko koga će časove da pohađa. Podrazumeva se da će dobiti precizne informacije od predstavnika institucije organizatora o tome kako bi trebalo da izvrši postupak instalacije. Moramo naglasiti i to da IT sektor postoji u predstavništvu ove institucije u svakom gradu, pa se podrazumeva da će se zaposleni u tom odeljenju potruditi da pomognu svakom polazniku kad god je to potrebno. Nevezano za to da li je njemu pomoć potrebna u toku procesa instalacije programa ili dok bude trajala nastava na daljinu, podrazumeva se da će se potruditi zaposleni u tom sektoru da mu pomognu da reši poteškoće koje se tada budu javile, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji nastavu na taj način da pohađa.

Plan i program stručnog seminar - postanite finansijski administratora - postanite finansijski administrator

Naravno da je potrebno da kandidati koji odluče da pohađaju ovo edukaciju imaju prilično dobro znanje matematike i ekonomije, odnosno da imaju želju da se upoznaju sa svim onim poslovima, koje će obavljati finansijski administrator.

Upravo iz tog razloga i napominjemo da će specijalizovani kurs i obuka - postanite finansijski administrator početi od predstavljanja tih poslova, a kako bi polaznicima bilo mnogo jasnije čime će se u budućnosti baviti nakon što steknu diplomu za ovo zanimanje. S obzirom na to da je dosta poslova u pitanju, a koje je lice sa tim zvanjem u obavezi da obavlja, to se podrazumeva da će svaki polaznik ove edukacije da bude o tome detaljno informisan.

Naravno da je akcenat stavljen na finansije i računovodstvo, pa će u tom smislu prisutni biti u mogućnosti da se upoznaju sa osnovama računovodstva, zatim sa poslovima revizije i kontrole, te će svakako profesor govoriti i uopšteno o finansijskom poslovanju. A biće reči i o administraciji, kao i o kancelarijskom poslovanju.

Saznaće prisutni i šta podrazumeva platni promet i na koji način on funkcioniše. Sem toga, profesor će govoriti i o tome kako se vrše obračun troškova u okviru različitih preduzeća, a kandidati će dobiti informacije i o tome što su prihodi, a šta rashodi kompanija, te na koji način bi trebalo da bude vođena evidencija svih računa, to jest ulaznih i izlaznih faktura.

S obzirom na to da lice, koje stekne diplomu za ovo zanimanje treba i da bude upoznato sa načinom obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, to znači da će specijalizovana obuka i kurs - postanite finansijski administrator biti usmerena i na taj segment. A ne samo da će teoretski profesor govoriti o tome kako bi trebalo obračuni da budu izvršeni u praksi, već će isto tako pokazati i adekvatne primere. Podrazumeva se da će u tom delu ukazati prisutnima i na činjenicu da se tom prilikom mogu dogoditi i greške, pa će biti navedeno i koje su to greške, koje se najčešće javljaju prilikom obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. A da bi zaista prisutni u potpunosti savladali sve to, njihova će obaveza biti i da izvrše neke jednostavnije zadatke, koje će im tom prilikom predavač dati.

Kako bi trebalo da vode kartoteku, ukoliko za tim bude bilo potrebe to će, isto tako biti u prilici svi prisutni da saznaju na koji način bi to trebalo pravilno da učine, jer je to još jedan segment koji obavlja finansijski administrator.

A samim tim što je njegova obaveza i da priprema različite vrste izveštaja, kao i da ih izrađuje, to podrazumeva da će profesor predstaviti osnovne tipove izveštaja, koji se najčešće u praksi sreću. Nakon što teoretski bude predstavio i koje sve informacije bi trebalo konkretni izveštaj da sadrži, profesor će se potruditi i da to na primerima pokaže prisutnima. U tom smislu napominjemo da će biti predstavljeni primeri različitih tipova izveštaja, te će i u ovom segmentu biti ukazano na greške, koje se u izveštajima često mogu javiti. Svakako će profesori objasniti prisutnima i o čemu mora da vodi računa prilikom pripreme i izrade izveštaja, a biće govora i o tome na koji način može da ispravi greške koje bude tom prilikom možda načinio.

Moramo napomenuti i to da može biti organizovan korporativni seminar - postanite finansijski administrator od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kada to bude zahtevao direktor određenog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik. S obzirom na to da u tom slučaju treba zaposleni u okviru zainteresovane kompanije nastavu da pohađaju, to nadležno lice ima pravo da iznese zahtev da gradivo bude prilagođeno potrebama polaznika. Naime, da bi njima bilo značajno pojednostavljeno savladavanje gradiva, profesor može ostvariti zahtev nadležnih u toj kompaniji i prilagoditi primere polju njenog poslovanja. Tako bi trebalo polaznici da budu u mogućnosti da bolje razumeju na koji način bi trebalo predviđene poslove da obavljaju. A sve to će, gotovo sigurno uticati i na kvalitet ove edukacije.

Inače je data mogućnost svakom kandidatu da uputi pitanje predavaču, a u slučaju da nešto od gradiva nije dobro razumeo.

Cilj ove specijalizovane edukacije jeste da osposobi svakog kandidata da potpuno samostalno i kvalitetno obavlja sve poslove, koje konkretno radno mesto predviđa.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - postanite finansijski administrator i u kojim terminima?

Uslov da bi bilo koji polaznik mogao da bude informisan kako o lokaciji, na kojoj bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - postanite finansijski administrator, tako isto i o terminima u kojima bi trebalo časove da pohađa jeste da se izjasni koja opcijama od ponuđenih mu u tom momentu odgovara najviše. A pre toga će svakoga od njih nadležni u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford obavestiti o tome da postoji mogućnost pohađanja predavanja na klasičan način i onlajn, odnosno u okviru grupne nastave, zatim individualne i poluindividualne.

S obzirom na to da je ponudom pomenute obrazovne institucije obuhvaćeno toliko mnogo opcija, to je i izuzetno značajno da svaki kandidat bude upoznat sa načinom organizacije svakog tipa edukacije, pa da na osnovu toga i izabere onaj koji želi da pohađa.

Dakle, ako se opredeli za varijantu da nastavu pohađa na klasičan način, na raspolaganju mu je čak 35 poslovnica ove obrazovne institucije. A to znači da svako ko živi u bilo kom većem gradu na teritoriji Republike Srbije ima mogućnost i da nastavu pohađa na taj način u svom gradu, vrlo berovatno, mada se predstavništva institucije organizatora nalaze i u mnogim drugim manjim gradovima.

Što se tiče mesta održavanja nastave, postoji mogućnost i da svaki kandidat samostalno izabere sa kojoj će lokacije predavanja pohađati, pošto je dostupna i opcija online praćenja nastave. U suštini to znači da on ima obavezu preko sopstvenog kompjutera predavanjima da pristupa, tako da i samostalno odlučuje gde će boraviti za sve vreme trajanja obuke. Međutim, ipak mora svako od njih voditi računa o kvalitetu nastave, pa se zato i zahteva da stabilna veza sa internetom postoji u okviru tog prostora. Jedino tako može da bude očuvan kvalitet online edukacije, pa će biti obavezan svaki polaznik da o tome posebno vodi računa. A tom prilikom predavanja treba svako od njih da pohađa preko specijalnog programa, što znači da je u obavezi i da prethodno izvrši njegovu instalaciju. Nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora će informisati svakog polaznika u tom slučaju kako bi trebalo da instaliraju konkretni softver. Očekuje se da svako ko odluči da pohađa stručni seminar - postanite finansijski administrator na ovaj način ima i dovoljno znanja da može potpuno samostalno postupak instalacije programa da izvrši. Ipak, za svaki slučaj ova obrazovna institucija nudi mogućnost svakom kandidatu i da kontaktira članove tima, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Naime, u okviru svake poslovnice postoji IT sektor, a zaposleni u njemu će nastojati da otklone bilo koji problem, na koji kandidat bude naišao dok bude instalirao konkretni program. Međutim, ako bude imao neko pitanje u vezi sa organizacijom nastave online, takođe bi trebalo te stručnjake da kontaktira, budući da će se oni potruditi da mu pomognu iskrsli problem u što kraćem roku i da reši, kako bi bez ikakvih smetnji nio u mogućnosti da nastavu po tom principu da pohađa.

Trebalo bi da zna svaki kandidat i to da se kako klasična nastava, tako i ona koju može da prati preko računara, mogu organizovati na jedan od tri načina. Baš iz tog razloga ja i naveden zahtev institucije organizatora da svaki prijavljeni polaznik treba da izabere hoće li časove da prati u društvu još jedne osobe, sasvim samostalno ili u društvu više osoba, jer se u ponudi nalazi kako poluindividualni i individualni kurs i obuka - postanite finansijski administrator, tako i edukacija koja je namenjena grupi polaznika.

S obzirom na to da je različit i broj osoba, kojima je dozvoljeno da prisustvuju predavanjima, ali isto tako i principi organizacije nastave, podrazumeva se da će svaki kandidat detaljno sa tim i na vreme da bude upoznat.

Moraju znati svi zainteresovani, da nastava namenjena grupi polaznika ne može da počne vrlo brzo pošto izvrše prijavu, jer se od strane nadležnih u okviru institucije organizatora zahteva da najpre bude formirana grupa. A da bi to moglo da bude učinjeno, potrebno je da najmanje četvoro kandidata bude prijavljeno u toj poslovnici, s tim da nastavu na taj način sme da prati najviše njih osmoro. U svakom slučaju zahtev mora da bude ostvaren, pa će o tome biti informisani svi prijavljeni, budući da nadležni u okviru konkretne poslovnice nisu u mogućnosti da im tačno navedu kog datuma će početi grupni tip edukacije. Vrlo brzo pošto konkretni uslov bude zvanično ispunjen i grupa formirana, ovlašćeni koordinator te poslovnice će da odredi i kako će časovi da budu organizovani. Tom prilikom on odlučuje o datumu početka nastave namenjene grupi kandidata, ali definiše i termine održavanja časova i njihov raspored. Praktično govoreći, jedina informacija koja će biti na raspolaganju svakom članu određene grupe u trenutku prijavljivanja jeste vezana za trajanje nastave. Naime, to će definisati nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije i mora biti primenjeno u okviru bilo koje grupe koje je formirana u ma kojoj poslovnici.

Mnogo su jednostavnija pravila, koja će biti primenjena prilikom organizacije edukacije, koju bi trebalo da pohađa samo jedan kandidat. Pravila su tada izuzetno slobodna i omogućuju polazniku da praktično samostalno izabere na koji način će biti u tom slučaju časovi organizovani. Jednostavnije rečeno, kandidat tom prilikom treba da sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje nastave u tom slučaju, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu, da se usaglasi kako oko toga kog datuma će početi individualni kurs i obuka - postanite finansijski administrator, tako isto i oko toga u kojim će terminima biti u obavezi časove da pohađa. Svakako će se oni dogovoriti i oko tačnog rasporeda predavanja, pa će na taj način da definišu i koliko bi u konkretnom slučaju dana nastava trebalo da traje.

A ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i poluindividualna nastava, u kom slučaju bi trebalo dvoje polaznika predavanja da prate. Inače će tom prilikom ista pravila da budu primenjena kao i kada časovima pristupa jedan polaznik, to jest kada se organizuje individualna nastava. Jednostavno rečeno, dvoje kandidata koji treba predavanja da prate će biti u obavezi da sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora odrede i kog datuma bi trebalo nastava da počne i u kojim terminima će časovi da budu održani u tom slučaju i naravno koliko će obuka trajati, budući da donose odluku i o rasporedu predavanja. U obavezi smo da informišemo i sve zainteresovane o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija može da odgovori na zahtev klijenata, koji su zainteresovani da određenom broju svojih zaposlenih omoguće edukaciju o ovoj temi. Naime, može biti organizovana po zahtevu i korporativna obuka i kurs - postanite finansijski administrator. A sve što klijent bude naveo nadležnima u okviru odabranog predstavništva institucije organizatora će biti ispoštovano koliko god je to u datom momentu moguće, jer je predviđen izuzetno fleksibilan princip organizacije nastave za zaposlene. Trebalo bi da se oni dogovore prvo oko toga na koji će lokaciji radnici biti u obavezi predavanja da pohađaju, jer nastava može biti organizovana i u prostorijama same kompanije, u kojoj su polaznici radno angažovani. A da bi organizator ispoštovao taj zahtev klijenta, mora biti izabran odgovarajući prostor. U tom smislu i napominjemo da će nadležno lice tog preduzeća dobiti precizne informacije od strane nadležnih o tome kako mora odabrani prostor da bude opremljen, da bi nastava mogla u njemu da bude tom prilikom organizovana. Nakon što to budu odredili, njihova je obaveza i da se dogovore oko toga kog datuma će početi korporativni tip nastave. Podrazumeva se da će definisati i u kojim će terminima časove zaposleni pohađati, odnosno kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond. S obzirom na to da donose odluku i o dinamici, a u skladu sa kojom će biti organizovani časovi, oni se usaglašavaju i oko detalja koji su vezani za trajanje nastave u konkretnom slučaju. A nakon što sve to budu zajedno odredili, biće neophodno i da informišu polaznike, odnosno članove kolektiva te kompanije o prethodno definisanim detaljima.

Trajanje specijalizovane obuke - postanite finansijski administrator

Uzevši u obzir da je dostupna mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da izabere na koji način će da pohađa specijalizovani seminar - postanite finansijski administrator, a da se svaki od ponuđenih tipova edukacije organizuje prema nešto drugačijim pravilima, to znači da će tek posle donošenja odluke svaki polaznik dobiti informaciju i o trajanju izabranog tipa nastave.

Ipak, da ne bismo zbunili zainteresovane kandidate, moram ovom prilikom napomenuti da samo kada je u pitanju grupni tip nastave, postoji mogućnost da već prilikom zvaničnog prijavljivanja oni dobiju podatak i o tome koliko će obuka u tom slučaju da traje. U suštini je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer tu informaciju nadležni definišu ranije i ona se primenjuje za apsolutno svako predstavništvo pomenute obrazovne institucije.

Predviđeno je da ukupno jedan mesec traje nastava u grupi. A informacije o tome prema kakvoj dinamici će ukupno 15 časova, koliko ih je zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu, da bude raspoređeno, članovi te grupe će dobiti tek nakon što osnovni zahtev za početak organizacije grupne nastave bude ostvaren. Ustvari pošto najmanje 4 osobe budu prijavu zvanično u okviru određene poslovnice izvršile, biće formirana grupa i samim tim ostvaren uslov za početak nastave, koja se na taj način organizuje. Posle toga će ovlašćeno lice tog predstavništva odrediti ne samo tačan raspored predavanja, nego isto tako i datum početka nastave u grupi i u kojim će terminima biti u obavezi polaznici predavanja da pohađaju.

Međutim, s obzirom na to da je u ponudi i poluindividualnu i individualna nastava, to svi zainteresovani moraju znati da se tada primenjuju potpuno ista pravila organizacija nastave, a da su ona dijametralno različita od onih, koja važe prilikom sprovođenja edukacije za grupu kandidata. Naime, predviđeno je zvanični pravilnilom da će u tom slučaju ili jedan polaznik ili njih dvoje, a što isključivo zavisi od toga da li se odlučiš za individualnu ili poluindividualnu nastavu, biti u obavezi da odrede kako će časovi biti raspoređeni. To jest posredno će odrediti i koliko će nastava trajati u dogovoru sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice. Da kažemo to jednostavnije, koordinator za nastavu bi trebalo zajedno sa profesorom i jednim ili dvoje kandidata u tom slučaju da precizira kakvom će dinamiko biti sproveden određeni broj časova, pa će samim tim oni da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - postanite finansijski administrator. Međutim, to nije sve, jer su oni u obavezi da se dogovore i oko tačnog datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, ali i oko toga u kojim će terminima u konkretnom slučaju da budu organizovana predavanja.

Praktično govoreći, potpuno će istovetna pravila da budu i u slučaju organizacije korporativne nastave primenjena. A jedina je razlika u tom slučaju što su polaznici ustvari radnici zainteresovane kompanije, pa će shodno tome nadležni u toj kompaniji biti u obavezi da se sa predstavnikom institucije organizatora, to jest bilo koje poslovnice i dogovore oko trajanja nastave. Ustvari će se oni usaglasiti oko toga kako bi trebalo da bude raspoređei prethodno definisani broj predavanja, odnosno na koliko dana. Preciziraće i kog datuma će početi korporativna obuka, te će da se dogovore i oko toga na kom mestu bi trebalo zaposleni časove da pohađaju i svakako će odrediti u kojim će terminima u tom slučaju da budu održani časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite finansijski administrator"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje