Kurs i obuka - Postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju

Trebalo bi odmah na početku napomenuti da samim tim, što je tematika ove stručne edukacije specifična, ipak se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da ima određenog iskustva u korišćenju savremenih sredstava komunikacije. Naravno da to nije presudno, ali će sasvim sigurno pomoći svakom pojedinačnom polazniku da mnogo bolje shvati tematiku, kojom se u osnovi bavi specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju.

Od svakog fizičkog lica, koje želi da se upozna sa temom ove stručne edukacije se zahteva prvo da izvrši prijavljivanje i to uz maksimalno poštovanje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

U suštini će svaki pojedinačni polaznik lično odabrati kako mu najviše odgovara da prijavu izvrši, a na raspolaganju su mu tri opcije.


Prva opcija podrazumeva da osnovne informacije o sebi, odnosno najpre ime i prezime, zatim datum rođenja i na kraju broj telefona zarad daljeg kontakta, dostavi na mejl adresu jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Druga opcija za prijavljivanje jeste da u toku radnog vremena konkretne poslovnice izvrši prijavu direktno u njenim prostorijama, a treća je da to učini putem telefona.

Moramo naglasiti i to da je u principu sasvim svejedno na koji način od svih navedenih će polaznik odlučiti da izvrši prijavljivanje, jer u sva tri slučaja mora na propisani način da dostavi zahtevane podatke.

Isto tako se od pojedinačnih polaznika zainteresovanih za praćenje ove stručne obuke zahteva da izvrše i upis u skladu sa pravilima. U suštini je njihovo lično prisustvo u tom slučaju obavezno, a neophodno je i da dostave sva dokumenta koja su propisana. O svemu tome će ih prethodno informisati nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

TESTOVI


Pre nego što objasnimo kako se organizuje specijalizovani seminar - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju namenjen fizičkim licima, moramo naglasiti i to da ova obrazovna institucija nudi svim zainteresovanim pravnim licima mogućnost da nastava bude prilagođena isključivo određenom broju njihovih zaposlenih.

A u tom slučaju će biti organizovana takozvana korporativna nastava. Potrebno je da se oko svih detalja u vezi sa načinom organizacije časova u tom slučaju, ali i u vezi sa lokacijom na kojoj će određeni broj zaposlenih predavanja pohađati, dogovore zajedno predstavnik bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije i predstavnik zainteresovane kompanije. Najjednostavnije govoreći, to znači da će oni prvo da se dogovore oko detalja vezano za datum početka edukacije, a zatim i za ostale detalje. Svakako su u obavezi da preciziraju i termine u kojima će taj broj zaposlenih časove da pohađaju, kao i sve detalje u vezi sa njihovim rasporedom.

Kako je cilj organizacije nastave namenjene zaposlenima da im bude maksimalno olakšano pohađanje časova, to je svakako predviđeno i da bude ispunjen zahtev klijenta za promenom lokacije održavanja nastave. Naime, radi se o tome da samo kada je u pitanju stručna obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju namenjena zaposlenima u preduzećima, postoji mogućnost da časovi za njih budu organizovani i u okviru njihovog radnog mesta. Ukoliko to bude bio zvaničan zahtev klijenta, organizator će ga ispoštovati, a prethodno će informisati nadležne u okviru zainteresovane kompanije o tome kako bi trebalo izabrani prostor da bude opremljen i šta je sve neophodno da sadrži, kako bi zaposlenima bilo omogućeno nesmetano pohađanje predavanja. Kad svi ti detalje budu definisani, polaznici će biti blagovremeno o tome obavešteni.

Kada je reč o organizaciji nastave za pojedinačne polaznike, nakon što izvrše prijavljivanje i upišu se uz poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije, njihova je obaveza i da se opredele između više ponuđenih mogućnosti, a vezano za način organizacije časova.

Da kažemo sve to mnogo jednostavnije, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi fizičkim licima mogućnost da specijalizovani seminar - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju pohađaju kako u formi individualne nastave, tako isto i u formi takozvane nastave u paru, a zatim i u okviru grupne edukacije. Kada je reč o nastavi za grupu polaznika, ona se može organizovati u okviru klasične grupe, koja broj između četvoro i osmoro kandidata, a zatim i u okviru takozvane mikro grupe, koja broji do tri osobe. Što se tiče poluindivudualne, ona je namenjena za dvoje polaznika, dok samo jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu.

Svakako da se ne razlikuje samo broj polaznika između tih tipova edukacija, nego se razlikuju i pravila njihove organizacije.

A kada se održava nastava za grupu polaznika, kako za mikro, tako isto i za standardnu grupu, primenjuju se ista pravila, koja su prilično stroga. Njih definišu nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, a polaznik mora sve to da prihvati, jer se po zahtevu polaznika izmene kod nastave tog tipa ne vrše. Još je važno naglasiti i to da navedena obrazovna institucija nastavu za grupu polaznika ne može i nema pravo da organizuje dok se za to ne steknu uslovi. A pod tim se misli na činjenicu da je neophodno da se prijavi dovoljno zainteresovanih kandidata, kako bi edukacija mogla da bude na taj način organizovana i sa svim tim detaljima će na vreme svaki zainteresovani kandidat da bude precizno upoznat.

Pravila organizacije poluindivudualne i individualne nastave su potpuno ista i mnogo fleksibilnija. Tom prilikom će ili jedan kandidat ili dvoje njih, a što sve u suštini zavisi od toga da li je u pitanju poluindivudualni ili individualni kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju, definisati u direktnom kontaktu sa nadležnima u okviru same poslovnice institucije organizatora sve potrebne detalje. Zapravo će se oni dogovarati i o datumu početka edukacije i o svim ostalim detaljima, tako da se u principu nastava u oba slučaja organizuje onako kako najviše odgovara polaznicima.

Za sve pomenute vrste edukacija je predviđeno da mogu biti organizovane i prema klasičnom principu i online, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu. A to znači da svaki kandidat treba da izabere i koji tip edukacije od ponuđenih mu u tom trenutku i odgovara.

Ko god se bude opredelio da nastavu pohađa onlajn mora tom prilikom da koristi lični računar. A da bi nastava funkcionisala besprekorno, važno je da taj uređaj ima odgovarajuće performanse i da u toku svakog časa postoji adekvatna konekcija sa internetom, što će svakako da bude predočeno svakom pojedinačnom kandidatu. U tom slučaju se ovaj specijalizovani seminar organizuje uz korišćenje specijalne vrste softvera, koju treba svaki kandidat pojedinačno i potpuno samostalno na svoj računar blagovremeno da instalira.

Ponuđena je i opcija da nastava bude praćena na klasičan način, to jest u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije. Treba svakako naglasiti i to da je trenutno na snazi pandemija korona virusa i da Obrazovni centar Akademije Oxford u potpunosti poštuje sva pravila, odnosno mere koje su donete usled pandemije. Prilikom organizacije nastave je predviđeno maksimalno poštovanje svih tih mera, a ako bude došlo do bilo kakve izmene u vezi sa održavanjem nastave na klasičan način, podrazumeva se da će svaki polaznik koji se za tu opciju opredeli biti blagovremeno o tim detaljima i obavešten.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju?

Da bi svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju, mogao da se precizno upozna sa tematikom ove edukacije i da stečena znanja na najbolji mogući način primenjuje u praksi, neophodno je prvo da bude upoznat sa time šta se podrazumeva pod digitalnim okruženjem, ali isto tako i da bude upoznat sa odrednicom korporativne reputacije.

Upravo od objašnjenja ova dva pojma će i početi ova stručna obuka, a podrazumeva se da će profesor nastojati što pažljivije da odabere odgovarajuće primere iz prakse. Uz pomoć kako pozitivnih, tako isto i onih primera koji to nisu, kandidati će mnogo lakše i brže shvatiti tematiku ove edukacije. Upravo to će im pomoći da u budućem radu primjenjuju stečena znanja na najbolji mogući način i da zaista poboljšaju korporativnu reputaciju.

Na koji način se gradi reputacija jedne kompanije, odnosno konkretnog brenda je izuzetno značajna tema, koju će nakon toga predstaviti profesor.

Posle toga će biti govora o tome kako bi trebalo da izgleda uspešna strategija komunikacije u digitalnom okruženju i koji su to sve segmenti, na koje naročito treba obratiti pažnju. A da bi svako, ko bude odlučio ovu stručnu edukaciju da pohađa, tu temu mnogo bolje razumeo, profesor će ponuditi i odgovarajuće primere iz prakse. S obzirom na to da je poznato da negativni primeri, odnosno oni na osnovu kojih se mogu uočiti greške u građenju brenda u digitalnom okruženju, i te kako mogu da pomognu boljem shvatanju ove tematike, to podrazumeva da će profesor i njih predstaviti.

Svakako da je predviđeno i to da specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju posveti jedan deo predstavljanju pojma krize reputacija u digitalnom okruženju. Upravo na osnovu odgovarajućih primera će biti objašnjeno prisutnima i kako se ta kriza detektuje i na koji način se postupa u tom slučaju, odnosno šta sve treba učiniti da ona ima minimalno negativan efekat na poslovanje.

Saznaće između ostalog prisutni i koji sve društveni mediji postoje i koji se smatraju najboljom opcijom za reklamiranje u datom momentu. Biće objašnjeno detaljno i to koje su prednosti korišćenja društvene mreže Facebook na primer za reklamiranje, ali i koje su mane. Isto tako će biti govora i o svim ostalim vodećim društvenim mrežama, a ovde se svakako očekuje učešće polaznika, u smislu da iznesu svoje mišljenje o konkretnoj temi.

Nakon što budu obrađene sve jedinice, koje su zastupljene u programu ove stručne edukacije, od svakog pojedinačnog polaznika će profesor zahtevati i da pristupi izradi određenog zadatka. A taj zadatak u većini slučajeva će zahtevati da svaki kandidat definiše odgovarajuću reklamu, odnosno predstavljanje na konkretnoj društvenoj mreži nekog preduzeća. Posle toga sledi diskusija o urađenim radovima, u smislu da se očekuje da svaki kandidat prvo uoči koje greške je načinio prilikom izrade rada, a zatim i da objasni, naravno ukoliko zna, kako bi trebalo te greške da ispravi u budućem poslovanju.

Dobro je da napomenemo i to da se u ponudi nalazi i specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju, kada samo određeni broj zaposlenih treba da pohađaju ovu edukaciju. S obzirom na to da je ciljna grupa kod korporativne edukacije izuzetno precizno definisana i da su to upravo radnici samo jedne kompanije, ćije je poslovanje usmereno na određenu oblast, to znači da predavač može i te kako da izađe u susret klijentu, te da omogući i predstavljanje određenih primera iz prakse. Obično klijent zahteva da to budu primeri, koji su isključivo vezani za poslovanje dotičnog preduzeća, jer se smatra da će na taj način taj broj zaposlenih mnogo lakše da shvati tematiku ove edukacije i naučiti kako da znanja tokom nje stečena primenjuje u praksi. Očekuje se u principu da svaki pojedinačni polaznik usvojena znanja može samostalno i da primeni, te da će na taj način u digitalnom okruženju u velikoj meri poboljšati reputaciju određene kompanije. Sva pitanja koja polaznik bude imao u vezi sa obrađenim temama može da postavi predavaču u okviru predavanja, koje je zato predviđeno.

Gde i u kojim terminima se održava specijalizovani seminar - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost izbora između više mogućnosti, to će oni tek posle te odluke saznati i na kojoj lokaciji će biti specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju organizovana, ali i u kojim će to da bude terminima.

Da ne bi bila apsolutno nikakve zabune, moramo napomenuti da za fizička lica postoji mogućnost pohađanja nastave u paru, u grupi i individualno, s tim što grupe mogu biti standardne i mikro. Takođe, za sve tipove edukacija važi pravilo da mogu biti organizovane i online, odnosno u okviru učenja na daljinu i prema klasičnom principu.

Upravo zato što sve te opcije postoje, nije moguće unapred da bilo ko od polaznika sazna ni na kojoj lokaciji će nastava biti organizovana, odnosno ni kada će početi, ali ni u kojim terminima će biti časovi održani, sve dok ne bude izabrao između njih.

Neophodno je napomenuti odmah da su striktno definisana pravila vezana za organizaciju nastave za grupu polaznika, s tim da je potpuno svejedno da li se radi o mikro ili o standardnoj grupi. Inače u standardnoj grupi može biti prisutno do osmoro ljudi, a minimum njih četvoro, dok je predviđeno do troje ljudi da bude prisutno u okviru mikro grupe.

Nastava se u oba slučaja organizuje na potpuno isti način, ali je vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik zna da se izmene onoga što nadležni u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije budu definisali, ni u kom slučaju tada ne smeju dozvoliti. Dakle, polaznici u okviru svake grupe prihvataju ono što nadležni budu definisali. A oni će definisati prvo kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju, a zatim i u kojim terminima će časovi da budu organizovani i svakako kakva dinamika će u tom slučaju da bude primenjivana. Međutim, iako oni sve to određuju, svakako nemaju pravo to da učine dok se dovoljan broj polaznika u okviru konkretne poslovnice ne bude prijavio. Dakle, prvo mora biti oformljena jedna grupa od minimalnog broja članova, a tek posle toga će se pristupiti definisanju navedenih detalja. Isto tako moraju znati prisutni i to da je jedina informacija, koja im je ranije dostupna vezana isključivo za trajanje nastave u grupi, što se odnosi i na mikro i na standardnu grupu. Inače, dobro je da napomenemo još jednom da se promene kod nastave ove vrste ne dozvoljavaju, pa samim tim polaznici imaju obavezu da se u potpunosti tih pravila pridržavaju.

Nasuprot tome, kada kandidat odluči da nastavu pohađa individualno, on samim tim ima pravo da odredi sve pomenuto. Da ne bude zabune, kada je u pitanju nastava jedan na jedan, potrebno je da se polaznik direktno sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu o svim detaljima dogovori. Svakako će oni precizirati prvo kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs u tom slučaju. Zatim je njihova obaveza da se dogovore o tačnim terminima, u kojima će časovi biti organizovani i svakako da preciziraju i njihov raspored, odnosno da se usaglase oko toga kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana.

Iako važe potpuno ista pravila i kada je u pitanju poluindivudualna obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju, tom prilikom je prisutno dvoje polaznika tokom časova. Dakle, jedina razlika između nastave jedan na jedan i nastave u paru je isključivo vezana za broj kandidata, koji pristupaju časovima. A u tom slučaju će dvoje njih da se sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom oko svih pomenutih detalja dogovore.

U slučaju da nadležni u okviru bilo kog preduzeća procene da ova edukacija može biti korisna njihovim zaposlenima, potrebno je da kontaktiraju predstavnika Obrazovnog centra Akademije Oxford i iznesu zahtev da bude organizovan korporativni kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju. U tom slučaju može doći do promene lokacije održavanja časova, tako da oni mogu biti organizovani i u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Međutim, s obzirom na to da ova obrazovna institucija i te kako poštuje jasno određena pravila, to podrazumeva da nastava može biti na izmenjenoj lokaciji organizovana samo ako klijent obezbedi propisane uslove za rad. Isto tako se podrazumeva da će pre toga svako od zainteresovanih za promenu lokacije održavanja časova biti i precizno obavešten o detaljima, koji su vezani za opremljenost samog prostora. Važno je naglasiti i to da u tom slučaju klijent, odnosno nadležno lice u okviru dotične kompanije ima obavezu da sve detalje precizira direktno sa nadležnim licem bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. Dakle, ne samo da će oni definisati gde bi trebalo nastava da bude organizovana, nego će se usaglasiti i oko rasporeda časova, odnosno oko trajanja edukacije namenjene zaposlenima. Uz to će, naravno da se dogovore i oko termina u kojima će časovi za taj broj radnika da budu organizovani, ali i oko datuma početka korporativnog tipa edukacije. Tek onda kada svi ti detalje budu između njih određeni, na propisani način će o njima biti obavešteni svi polaznici, to jest zaposleni u okviru konkretne kompanije.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju?

Da bi bilo koje fizičko lice, koje bude odlučilo da se upozna sa tematikom ove stručne edukacije, moglo da dobije informaciju o tome koliko je ukupno predviđeno da će specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju trajati, neophodno je da izabere na koji način nastavu da pohađa.

Svakako je vrlo važno napomenuti da prema trenutno aktuelnom planu, ova stručna edukacija podrazumeva praćenje ukupno šest časova, jer je toliko časova i obuhvaćeno važećim nastavnim programom.

U suštini, individualna nastava može trajati onoliko, koliko to odgovara polazniku, budući da upravo on treba da definiše sa predstavnikom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford sve detalje o organizaciji, pa samim tim i trajanje nastave, odnosno dinamiku prema kojoj će časovi biti sprovedeni.

Ukoliko nekome odgovara da edukaciju pohađa u formi poluindivudualne, to jest u društvu još jedne osobe, to znači da će takođe da se sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice dogovori oko detalja u vezi sa trajanjem. Preciznije govoreći, odlučiće zajedno i o datumu početka, ali i o terminima održavanja časova, odnosno o dinamici prema kojoj će oni biti održani, što automatski podrazumeva da će se usaglasiti i o ukupnom trajanju nastave u paru.

Isključivo kada je u pitanju edukacija za grupu polaznika, određeno je da ona traje ukupno tri dana.

Svakako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da polaznici dobiju te informacije blagovremeno, budući da one uopšte nisu podložne promeni. Zato je važno da oni u potpunosti prihvate ono što organizator bude definisao. Inače se ta informacija odnosi i na organizaciju nastave za standardnu grupu i na organizaciju nastave za mikro grupu.

Vrlo je sličan princip organizacije nastave za zaposlene i one, koju treba da pohađa jedno fizičko lice ili dvoje njih u isto vreme. U suštini, ovlašćeno lice zainteresovane firme bi trebalo da se o svemu, pa i o tome na koliko dana će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, dogovori sa nadležnima u okviru institucije organizatora. A to znači da će klijent i organizator definisati i koliko ukupno treba da traje specijalizovani seminar - postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju za zaposlene, kao što će definisati i sve ostale detalje. Upravo iz tog razloga i nije moguće unapred reći zaposlenima koliko dugo bi trebalo da pohađaju ovu edukaciju, budući da ona može trajati i duže nego grupni tip nastave za pojedinačne polaznike, ali i kraće od tog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite stručnjak za korporativnu reputaciju u digitalnom okruženju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje