Kurs i obuka - Postignite uspeh u digitalnom svetu

Svi smo manje ili više svesne činjenice da je digitalno okruženje vrlo važno i to naročito za uspešnost neke kompanije. Zapravo sve one kompanije koje nisu to shvatile i dalje kaskaju u odnosu za konkurencijom.

U suštini je važno istaći da je specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu je namenjen na prvom mestu ljudima, koji su shvatili prednosti digitalnog okruženja i žele maksimalno da ih iskoriste. Svakako da je potrebno najpre osnovno znanje vezano za korišćenje računara, da bi neko uopšte mogao da pohađa ovu edukaciju. Ipak, dobro je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ni u kom slučaju ne iznosi zahteve pred polaznike, već da ovu edukaciju praktično može ko god želi da pohađa. Naravno da je dobro da naročito marketing menadžeri i uopšteno, osobe koje su u sektoru marketinga zaposlene, a naročito one koje su zaposlene u sektoru koji je vezan za online poslovanje, budu upoznate sa tematikom ove edukacije. A budući da ne postoji nikakav zahtev koji moraju da ispune polaznici, ovu stručnu obuku može da pohađa svako ko želi da se upozna sa konkretnom tematikom.

Važno je napomenuti da ova obrazovna institucija, koja inače posluje na 40 lokacija u ovom momentu, nudi mogućnost i zainteresovanim pravnim licima da bude organizovana korporativna edukacija.


Naravno da se nastava organizuje i za fizička lica, a kad je u pitanju takozvana korporativna obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu, važe nešto fleksibilnija pravila organizacije. Naime, kod edukacije tog tipa bi trebalo da se predstavnik zainteresovane kompanije direktno dogovori sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije o svim detaljima. Na prvom mestu se pod tim misli da oni moraju da definišu kog datuma će početi nastava namenjena zaposlenima, a zatim i da se usaglase oko tačnih termina u kojima će taj broj radnika časove da pohađaju. Sem toga, prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da svako od njih treba da iznese i svoje zahteve u vezi sa rasporedom predavanja, tako da će se dogovarati zajedno i o trajanju edukacije koja je namenjena zaposlenima. Postoji mogućnost da dođe i do izmene lokacije održavanja nastave u ovom slučaju, ali samo ako klijent bude sve zakonom propisane uslove za rad obezbedio. Pre toga će nadležni u okviru konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije svakako informisati svakog klijenta, koji je zainteresovan za promenu lokacije održavanja časova, o tome šta bi sve trebalo prostor u okviru same kompanije da sadrži, da bi nastava za određeni broj zaposlenih u njemu bila organizovana.

Samim tim što nastava može biti organizovana i za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, važe nešto drugačija pravila.

Prvo i osnovno što svako od njih mora da uradi jeste da izvrši prijavljivanje, a uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih pravila. Posle toga je takođe važno i da se upiše, a podrazumeva se da će dobiti sve neophodne informacije i o tome.

TESTOVI


Ističemo ponovo da ova obrazovna institucija posluje na ukupno 40 lokacija u zemlji, što znači da svaki zainteresovani kandidat ima apsolutno pravo da ili putem telefona ili direktno u poslovnici izvrši prijavljivanje. Izuzev tog načina, dostupan je i onaj, koji podrazumeva slanje osnovnih informacija o svakom zainteresovanom polazniku na mejl adresu izabrane poslovnice institucije organizatora. Da naglasimo i to da izuzev imena i prezimena, svaki kandidat treba tom prilikom da navede i broj telefona, kao i datum rođenja.

Prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da posle zvaničnog prijavljivanja, svaki pojedinačni kandidat treba i da izvrši upis. Prilikom upisa se zahteva lično prisustvo svakoga od njih, kao i dostavljanje predviđenih dokumenata. Ranije će nadležni u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije da informišu svakog pojedinačnog polaznika i o postupku samog upisa i o tome koja dokumenta treba tom prilikom da lično dostave.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost fizičkim licima da nastavu pohađaju baš onako kako oni žele i kako im u tom trenutku odgovara, to se očekuje od svakoga od njih da izabere između mogućnosti da časove pohađa na klasičan način ili online, odnosno da specijalizovani kurs i obuka - postignite uspeh u digitalnom svetu bude organizovan za grupu polaznika, za dvoje njih ili za jednu osobu. Sve to možemo reći i jednostavnije. Naime, kako klasičan tip edukacije, tako isto i onaj koji se organizuje online, može biti održan u formi poluindivudualne ili individualne nastave, ali i grupne. Što se tiče nastave u grupi, omogućeno je da polaznici časove pohađaju u okviru takozvane mikro grupe ili standardne.

Trebalo bi da je sasvim jasno posle svega navedenog da ova obrazovna institucija i te kako ima bogatu ponudu, tako da je potrebno da svaki pojedinačni polaznik lično izabere i na kojoj će lokaciji nastavu da pohađa i na koji način. Ukratko rečeno, nastava koja podrazumeva klasičan princip organizacije se odnosi na njeno sprovođenje direktno u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora. Uzevši u obzir da su u ovom momentu i dalje na snazi epidemiološke mere, donete usled pandemije korona virusa, to podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik mora u potpunosti tih mera da se pridržava.

U slučaju da dođe do apsolutno bilo kakvih promena u vezi sa organizacijom nastave na klasičan način, to jest direktno u poslovnici institucije organizatora, svaki pojedinačni polaznik će na vreme o tome da bude informisan.

Postoji opcija i da nastava bude organizovana online, odnosno u formi takozvanog učenja na daljinu. U tom slučaju je neophodno da svaki pojedinačni polaznik koristi sopstveni kompjuter, kako bi pristupao predavanjima. Važno je i da odgovarajuće karakteristike ima taj računar, a sa čime će svakako kandidat na vreme da bude i upoznat. Isto tako je on u obavezi i da instalira tačno definisanu vrstu programa na sopstveni kompjuter, kako bi mogao nastavu na taj način da prati. Pored svega toga, svaki pojedinačni polaznik će biti informisan i o tome da je njegova obaveza da propisane uslove za rad obezbedi, a što se odnosi prvenstveno na stabilnu vezu sa internetom. Dakle, iako u osnovi svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere gde želi da boravi dok predavanja traju online, njegova je obaveza da vodi računa i o tome da li je veza sa internetom stabilna u toku svakog časa. A ako se ne snađe u tom slučaju, može da kontaktira IT sektor konkretne poslovnice institucije organizatora i zahteva pomoć tih stručnjaka.

S obzirom na to da se i klasičan tip edukacije i onaj, koji podrazumeva učenje na daljinu mogu organizovati na jedan od ponuđenih načina, to znači da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da izabere da li mu odgovara da časove pohađa u formi individualne nastave, zatim grupne ili poluindivudualne, to jest kroz takozvanu nastavu u paru. Naročito je važno da istaknemo i to da nastava u grupi podrazumeva rad u standardnoj grupi, kada je prisutno između četvoro i osmoro polaznika tokom časova, ali i rad u mikro grupi, kada nastavu treba da prati do troje polaznika u isto vreme.

Inače, i nastava u mikro i nastava u standardnoj grupi podrazumevaju potpuno isti princip organizacije. Radi se o vrlo strogim pravilima, koje definiše isključivo ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora, ali tek nakon što jedini i osnovni uslovi za organizaciju nastave tog tipa bude ostvaren. Stvar je u tome da grupni tip edukacije može biti organizovan isključivo onda, kada bude formirana grupa, što znači da u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije mora prijavu da izvrši dovoljan broj polaznika. Tek posle toga specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu na taj način može da bude organizovan. U suštini će koordinator za nastavu te poslovnice definisati posle toga kog datuma bi trebalo edukacija za mikro ili standardnu grupu da počne, zatim u kojim terminima će da budu održani časovi i kako će biti raspoređeni. Samim tim što je predviđen takav način organizacije, u okviru ove obrazovne institucije je unapred predviđeno da kandidati budu informisani samo o tome koliko će ukupno nastava u grupi da traje. Inače, ništa od navedenog ne može da bude promenjeno, ako to neko od kandidata bude zahtevao i to će svakome od njih ponaosob na vreme da bude predočeno.

Još je preostalo da napomenemo i to da pojedinačni polaznici mogu da izaberu nastavu da pohađaju i u formi individualne ili poluindivudualne. Iako je drugačiji broj polaznika predviđen za nastavu pozntu kao jedan na jedan i nastavu u paru, u oba slučaja se primenjuju potpuno ista pravila organizacije. Važno je da istaknemo i to da jedno lice pohađa individualni tip edukacije, a poluindivudualnoj nastavi u isto vreme treba da pristupi dvoje polaznika. Pravila organizacije u oba slučaja su izuzetno fleksibilna i podrazumevaju da jedan ili dvoje kandidata treba da se direktno sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici institucije organizatora i sa profesorom, koji bi trebalo da vodi ili poluindivudualni ili individualni kurs, oko apsolutno svih detalja u vezi sa organizacijom nastave dogovore. Na prvom mestu je važno da definišu kog datuma će specijalizovana obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu da počne. Zatim je njihova obaveza da se usaglase i oko toga, u kojim će terminima časovi da budu organizovani u konkretnom slučaju. A kada sve to budu definisali, potrebno je da se dogovore i oko rasporeda predviđenog broja časova, što znači da će na taj način zajedno odlučiti o tome koliko bi trebalo ili poluindivudualna tip edukacije ili individualni da traje. Napominjemo da to može da bude i duže nego nastava u grupi i kraće, prosto zato što je odluka o trajanju nastave takođe prepuštena polaznicima, odnosno nadležnima u konkretnoj kompaniji i poslovnici, koji bi trebalo da se oko svega toga usaglase.

Kojim temama se bavi stručni kurs i obuka - postignite uspeh u digitalnom svetu?

Prva tema sa kojom će predavač upoznati svakoga, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu jeste zbog čega je važno predstavljanje jedne kompanije na takav način. Tom prilikom će objasniti na osnovu primera i kako izgleda dobro marketinško predstavljanje u digitalnom svetu, ali i kako izgleda predstavljanje one kompanije, koja nije naročitu pažnju posvetila takvoj vrsti marketinga.

Polaznici će zatim imati priliku da se upoznaju i sasvim prednostima marketinških aktivnosti u savremenom svetu.

Digitalna transformacija je izuzetno značajna, te je neophodno da u svakoj kompaniji postoji stručnjak, koji će pratiti sve novitete u toj oblasti i blagovremeno reagovati. Kada kažemo blagovremeno reagovati, pod tim mislimo da će marketinške aktivnosti u okviru konkretne kompanije da prilagodi potrebama tržišta, ali i digitalnog okruženja.

Pored ostalog će polaznici i tokom ove stručne edukacije biti u prilici i da nauče na koji način je potrebno definisati prioritete određene kompanije, a opet na osnovu pažljivo odabranih primera.

Trebalo bi svakako napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i opciju organizacije nastave samo za zaposlene. S obzirom na to da je korporativna obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu namenjena isključivo radnicima nekog preduzeća, to podrazumeva da njihovi nadležni mogu zahtevati i da primeri iz prakse naročito budu prilagođeni upravo polju poslovanja konkretne kompanijd. Pretpostavlja se da će na taj način i polaznici, odnosno radnici konkretnog preduzeća mnogo lakše, ali i brže da shvate kako sve to u praksi funkcioniše i šta bi trebalo da učine u okviru same kompanije, da bi ona bila mnogo bolje predstavljena u digitalnom okruženju.

Podrazumeva se da će profesor predstaviti različite alate, koji se moraju koristiti u praksi, a kako bi bili unapređeni sistemi digitalne komunikacije, odnosno svi trenutni postupci u tom segmentu.

Zatim će polaznicima biti objašnjeno i koje sve korake treba da preduzmu, da bi zaista njihova kompanija bila mnogo bolje predstavljena u takvom okruženju.

S obzirom na to da je u pitanju edukacija, koja je primarno interaktivna, to se očekuje od svakoga, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu i da uzme učešće tokom nastave. Prvenstveno se misli na izvršavanje nekih jednostavnih zadataka, koje će polaznicima davati predavač, kako bi oni mnogo bolje razumeli tematiku.

Nakon što svako od njih bude izvršio predviđene zadatke, potrebno je i da se uključi u diskusiju o njima. Prvenstveno se misli na to da pokuša da uoči da li je neku grešku načinio i da objasni kako je trebalo da postupi, da ne bi to učinio i u budućem radu.

Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik, nakon što završi ovu stručnu obuku i stekne dovoljno znanja, može i da zaista unapredi poslovanje, odnosno prezentovanje svoje kompanije u digitalnom okruženju. Upravo zahvaljujući alatima, ali i znanjima koja će biti predstavljena, on to treba da učini potpuno samostalno i bez ikakvih smetnji ubuduće.

U kojim terminima i gde će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - postignite uspeh u digitalnom svetu?

Kada je u pitanju organizacija nastave za fizička lica, svako od prijavljenih polaznika će biti informisan o tome da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko tipova edukacija. Uzevši u obzir da nastava za pojedinačne polaznike može biti organizovana na više različitih načina, to znači da svako od prijavljenih treba da izabere kako mu najviše odgovara da predavanja pohađa.

Jednostavnije rečeno, polaznik će informaciju o tome u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu i na kojoj lokaciji dobiti tek nakon što samostalno bude između svih dostupnih opcija odabrao.

Prilikom prijavljivanja, odnosno kasnije upisivanja će od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora saznati da nastava za fizička lica može biti organizovana u formi grupne, kada je reč o mikro i o standardnoj grupi, a zatim i u formi individualne i poluindividualni nastave.

Sve to se odnosi primarno na termine održavanja časova, zato što isključivo u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika može da bude to i definisano. Naime, na različite načine se organizuje svaki tip edukacije, koja se nalazi u ponudi.

Ako želi da sazna na kojoj lokaciji će biti održana nastava, mora da se opredeli između mogućnosti da je pohađa online ili na klasičan način.

Da se vratimo sada na tipove edukacija koji su u ponudi, te da navedemo da je primarna razlika između nastave u grupi, odnosno individualne i takozvane nastave u paru vezana isključivo za broj osoba, koje treba predavanja da pohađaju u tom slučaju.

U suštini, jedna osoba treba da pristupi individualnoj nastavi, a dvoje njih će pratiti predavanja, ukoliko se organizuje poluindivudualna ili takozvana nastava u paru. A što se tiče grupnog tipa edukacije, već smo pomenuli da specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu u tom slučaju može biti organizovan za mikro grupu i za standardnu grupu. U mikro grupi može biti prisutno najviše do tri osobe, a kada je u pitanju standardna grupa, ona podrazumeva prisustvo od najmanje četiri kandidata tokom predavanja, pa do najviše njih osmoro.

Potpuno ista pravila organizacije će biti primenjena kada polaznik odluči da nastavu pohađa samostalno i kada odluči da to učini u društvu još jedne osobe, odnosno kada se organizuje individualna i poluindivudualna edukacija. A tada važe pravila, koja su izuzetno fleksibilna i idu na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Naime, radi se o tome da je prepušteno upravo kandidatima da se tada direktno sa predavačem, ali isto tako i sa kordinatorom za nastavu, oko svih detalja vezano za organizaciju nastave tog tipa usaglašavaju.

U osnovi će oni precizirati prvo kog datuma bi trebalo da počne individualni kurs i obuka - postignite uspeh u digitalnom svetu ili takozvana nastava u paru, poznata i kao poluindivudualna. Nakon toga je potrebno da se dogovore i oko toga u kojim će terminima da budu časovi organizovani i na koji tačno način će oni biti raspoređeni. S obzirom na to da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni zajedno treba da se usaglase i oko dinamike, prema kojoj će biti sprovođeni časovi, to automatski podrazumeva da će se oni dogovarati i o ukupnom trajanju bilo jednog, bilo drugog tipa edukacije. Upravo iz tog razloga i nije moguće da unapred bilo koji polaznik bude informisan o detaljima vezano za trajanje poluindivudualne ili individualne edukacije.

Naravno da fizička lica mogu odabrati i opciju da nastavu pohađaju u formi grupne. Ranije smo već pomenuli da grupa može biti mikro i standardna, pa i od toga umnogome zavise detalji koji se odnose na organizaciju nastave.

Neophodno je da prvo osnovni uslov za početak edukacije za grupu polaznika bude ispunjen. Pod tim se na prvom mestu misli na formiranje grupe, odnosno na prijavljivanje dovoljnog broja polaznika u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Tek nakon što se dovoljno kandidata bude prijavilo i navelo da želi specijalizovana obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu da bude organizovana u formi grupne nastave, ovlašćeno lice u toj poslovnici će pristupiti definisanju svih detalja. Svakako treba odmah pomenuti da jedino informaciju o tome koliko će nastava u grupi da traje, svaki kandidat dobija blagovremeno. Reč je o tome da ova obrazovna institucija definiše unapred samo taj podatak, dok sve ostalo određuje isključivo koordinator za nastavu poslovnice, u okviru koje je prijavljeno dovoljno polaznika i u okviru koje je grupa oformljena. Pošto se to bude dogodilo, koordinator za nastavu će precizirati i kog datuma bi trebalo da počne edukacija za tu grupu i u kojim terminima će da budu organizovani časovi, ali i na koji način će oni da budu tačno raspoređeni. Zatim će u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije svaki član konkretne grupe da bude informisan o tim detaljima. Takođe će svakome od njih biti naglašeno da se izmene ne dozvoljavaju, budući da je tako definisano pravilnikom institucije organizatora.

S obzirom na to da je tematika ove edukacije i te kako interesantna poslovnim ljudima, to podrazumeva da ona može biti prilagođena i isključivo zaposlenima u nekoj kompaniji. Naime, ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena i opcija da specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu bude organizovan u formi korporativne nastave. Kako tada isključivo zaposleni u okviru nekog preduzeća časove treba da pohađaju, to će princip organizacije biti njima maksimalno i prilagođen. U suštini to znači da će ovlašćeno lice jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije biti u obavezi da se direktno sa klijentom, to jest sa direktorom ili sa vlasnikom zainteresovane kompanije, odnosno ovlašćenim predstavnikom, oko svih detalja dogovori. Na prvom mestu se misli na definisanje datuma početka edukacije, potom na određivanje termina održavanja časova, a na kraju i na njihov raspored. Potpuno isto kao i kada je u pitanju nastava namenjena fizičkim licima, koja se organizuje u formi poluindivudualne ili individualne, tako isto i ovde važi pravilo da oni zajedno definišu i koliko će ukupno korporativni tip edukacije da traje. Međutim, za razliku od edukacije namenjene fizičkim licima, ovde postoji mogućnost da ona bude održana i na nekoj drugoj lokaciji. U suštini je praksa da korporativni tip nastave može da bude organizovan i u okviru same kompanije, a ako za tim postoji zahtev od strane klijenata i naravno ako postoje svi propisani uslovi. Dakle, bude li klijent izneo zahtev da dođe do promene lokacije održavanja nastave, koja je namenjena određenom broju zaposlenih u nekoj kompaniji, on se automatski obavezuje i da ispoštuje sva pravila u vezi sa odabirom i opremljenošću samog prostora. Sve to je izuzetno važno zbog organizacije nastave i njenog kvaliteta. A pošto se klijent i predstavnik jedne od poslovnica ove obrazovne institucije budu oko svih detalja dogovorili, njihova je obaveza i da u skladu sa pravilima informišu svakog polaznika o tim detaljima na vreme.

Koliko je predviđeno da će trajati stručna obuka i kurs - postignite uspeh u digitalnom svetu?

Osnovni uslov koji mora da ispoštuje svaki pojedinačni polaznik, koji želi da pohađa specijalizovani seminar - postignite uspeh u digitalnom svetu, a da bi dobio informaciju o tome koliko će ukupno da traje, jeste da odabere na koji način želi časovima da pristupa.

Sve je to vrlo jednostavno, jer Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako nastavu namenjenu isključivo jednom polazniku, tako isto i onu, koju treba da pohađa dvoje polaznika, a može da bude ova edukacija organizovana i u formi grupne nastave. Što se tiče grupne nastave, predviđeno je da polaznici biraju da li će raditi u mikro grupi ili u standardnoj grupi.

Vrlo je važno da svako od prijavljenih kandidata bude informisan o tome da samo kada je u pitanju nastava za mikro ili standardnu grupu, ova specijalizovana obrazovna institucija može da unapred navede informacije o njenom trajanju.

U zvaničnom nastavnom programu se nalazi ukupno 10 časova. U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da taj broj časova bude raspoređen na ukupno četiri dana. A to se svakako odnosi samo na nastavu u grupi.

Svi koji se odluče tako časove da pohađaju će dobiti tek posle formiranja grupe, odnosno pošto prijavljivanje izvrši dovoljno polaznika u okviru jedne od poslovnica, informacije o tome kako će taj broj časova tačno da bude raspoređen, odnosno kog datuma će edukacija za tu grupu polaznika da počne i u kojim će terminima oni da budu održani.

Naravno da postoji i opcija da polaznici pohađaju individualnu ili poluindivudualnu nastavu. Međutim, u tom slučaju nije moguće reći unapred koliko će ona trajati, jednostavno zato što o tome odluku donose sa jedne strane koordinator za nastavu konkretne poslovnice i profesor, a sa druge strane jedan ili dvoje polaznika.

Zato se lako može desiti da individualna ili poluindivudualna nastava traju duže od grupne ili kraće od navedenog perioda.

Što se tiče korporativnog tipa edukacije, važe takođe prilično fleksibilna pravila organizacije. U mnogo čemu podsećaju na pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave za jednog ili za dvoje polaznika. Zato takođe nije moguće unapred da zaposleni u nekoj kompaniji, a za koje će biti organizovan korporativni kurs i obuka - postignite uspeh u digitalnom svetu, ranije dobiju informaciju o tome koliko će edukacija trajati. Potrebno je da se i oko tih detalja, to jest oko rasporeda predviđenog broj časova, ali isto tako i oko svih ostalih, dogovore zajedno predstavnik jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije i kompanije, čiji određeni broj radnika bi trebalo nastavu u tom slučaju da pohađaju. Isto tako važi pravilo kao i kod nastave u paru ili individualne za fizička lica, da korporativni tip edukacije može trajati i duže od perioda, predviđenog za nastavu u grupi za fizička lica, ali isto tako i kraće od tog perioda. U svakom slučaju će radnici dobiti preciznu informaciju o tome, nakon što sve to bude definisano između klijenta i nadležnih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postignite uspeh u digitalnom svetu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje