Kurs i obuka - Princip održivosti sa ekonomskog aspekta

Svi koji su stekli diplomu za neko od zanimanja ekonomske struke će, gotovo sasvim sigurno naći kao vrlo zanimljivu temu, kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta. Međutim, zainteresovani moraju imati na umu činjenicu da institucija organizatora ne iznosi nikakav zahtev, koji mora sa njihove strane da bude ispunjen, da bi im bilo dozvoljeno nastavu da pohađaju. U tom smislu smo sasvim slobodni da navedemo i da svako, ko želi da se upozna sa principom održivosti, ali posmatrano sa ekonomskog aspekta, to jest da pohađa ovu stručnu obuku, ima pravo to svakako i da učini.

U obavezi je svako fizičko lice da se prijavi u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, a posle toga bi trebalo i da izvrši upis.

U bilo koje doba godine je dozvoljeno zainteresovanima da izvrše prijavljivanje, što mogu učiniti ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica navedene obrazovne institucije ili preko telefona, a u toku radnog vremena. Svakako u bilo kom trenutku imaju pravo i da zahtevane informacije pošalju na mejl adresu. Ovom prilikom napominjemo da se izričito zahteva da izuzev svog imena i prezimena, svako zainteresovano lice prilikom prijavljivanja navede i datum rođenja, te obavezno da ostavi broj telefona, a radi daljeg kontakta.


A nakon što bude kandidat izvršio prijavu, biće informisan o tome kog datuma bi trebalo da pristupi upisu. Naime, radi se o tome da se upis isključivo organizuje uz lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata, te da je svako od njih u obavezi i da zahtevanu dokumentaciju priloži. Svakako će nadležni u okviru izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije informisati pojedinačno svakog kandidata o dokumentima, koja će biti u obavezi da dostavi, a kako bi u skladu sa pravilima bio izvršen upis.

Ističemo i da časovi mogu biti organizovani na nekoliko načina, tako da svaki kandidat bira kako će pohađati specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspektai gde. Radi se o tome da nastava može biti održana u formi poluindividualne, zatim grupne i individualne, te da je predviđeno pravilnikom da se svaka od njih može organizovati online i u skladu sa klasičnim principom. Očekuje se da u trenutku zvaničnog prijavljivanja svaki kandidat izabere gde želi da boravi dok traje nastava i na koji način od svih dostupnih će časove da pohađa.

U svakom predstavništvu konkretne obrazovne institucije u Srbiji može da bude organizovana nastava na klasičan način, što znači da polaznik u određenim terminima prati predavanja u specijalno opremljenom prostoru konkretne poslovnice.

TESTOVI


Vrlo je važno da istaknemo i to da se u ponudi nalazi i specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta, koju polaznik pohađa preko sopstvenog računara. A da bi onlajn nastava bila organizovana na adekvatnom nivou, zahteva se da svaki kandidat obezbedi kompjuter odgovarajućih performansi, te da instalira predviđeni softver, kao i da obezbedi sve uslove, koji su neophodni za nesmetani rad. Prvenstveno se misli na osiguravanje stabilne internet konekcije i to za sve vreme trajanja nastave. Inače bi trebalo samostalno svaki kandidat da izvrši instalaciju konkretnog softvera na sopstveni računar, a prema onim smernicama, koje će mu pre toga dati nadležni u poslovnici institucije organizatora, u okviru koje su neposredno pre toga prijavu izvršili i zvanično se upisali. Ukoliko se tom prilikom ne bude snašao ili ima neko pitanje, a vezano prvenstveno za princip organizacije nastave online, ima mogućnost da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretne poslovnice. Sasvim je sigurno da će ti stručnjaci da se potrude što je moguće pre da bilo kakav problem otklone i omoguće kandidatu da bez ikakvih smetnji pohađa nastavu na taj način.

Svakako je važno istaći podatak da i online i klasična nastava mogu biti organizovane kako u formi grupne, tako isto i za samo jedno lice, a u ponudi se nalazi i poluindividualna obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta, u kom slučaju dvoje kandidata časove pohađaju. Razlikuje se broj polaznika, kojima će biti omogućeno da pristupe predavanjima, s tim što naravno postoji određena razlika i u principu organizacije nastave.

Ovom prilikom ističemo da u jednoj grupi predavanja treba od četvoro do osmoro kandidata najviše da pohađaju, a da dve osobe prate poluindividualnu nastavu, dok samo jedno lice treba individualnoj edukaciji da pristupi.

Da razjasnimo odmah, grupni tip edukacije podrazumeva izuzetno stroga pravila, dok se poluindividualna i individualna nastava organizuju prema istovetnom principu, a koji je u suštini naročito fleksibilan.

Isključivo organizator definiše koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - princip održivosti sa ekonomskog aspekta za grupu polaznika. A prilikom prijavljivanja će ta informacija da bude dostupna svakom zainteresovanom kandidatu, s tim što će biti napomenuto da prvo mora biti formirana grupa od minimalnog broja članova, a kako bi edukacija prema takvom principu mogla da bude organizovana. Istakli bismo i to da organizator zapravo i ne zna kada će početi edukacija za grupu polaznika, pošto to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih kandidata, te se podrazumeva da će taj podatak biti naveden svakome ko odluči nastavu na taj način da pohađa, a kako ne bi došlo ni do kakve zabune. Inače, pravilo je da nakon što grupa bude formirana, odnosno nakon što četiri osobe najmanje budu zvanično prijavu izvršile, obaveza je ovlašćenog koordinatora te poslovnice da precizira i sve ostale detalje. Prvenstveno se pod tim misli na definisanje datuma početka nastave u grupi, kao i na određivanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Sve te informacije će naknadno biti na raspolaganju polaznicima, a svakako će biti naglašeno i da se njihovi zahtevi u vezi sa promenom ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi. Ustvari je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da bi svaki član konkretne grupe trebalo u potpunosti da prihvati ono što koordinator za nastavu bude pre toga odredio.

S obzirom na to da se nastava u grupi organizuje prema vrlo strogim pravilima, to je na raspolaganju kandidatima mogućnost i da specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta pohađaju ili u paru ili samostalno, kojom prilikom će biti primenjena izuzetno fleksibilna pravila organizacije. Naime, dvoje kandidata ili samo jedan, a što zavisi samo od toga da li je u pitanju poluindividualni ili individualni tip edukacije, biće u obavezi da tom prilikom direktno sa predstavnicima institucije organizatora odluče kako će časovi biti organizovani. Zapravo je reč o tome da se oni usaglašavanju najpre o datumu početka jednog ili drugog tipa edukacije. A nakon toga odlučuju zajedno i o terminima održavanja časova, kao i o njihovom rasporedu, pa shodno tome donose odluku zajedno i o trajanju bilo nastave u paru, to jest poluindividualne, bilo individualne.

Svakako moramo napomenuti i to da na osnovu zahteva klijenata, ova obrazovna institucija može da organizuje i edukaciju, koju će isključivo pohađati zaposleni. Zapravo se u ponudi nalazi korporativna obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta, u kom slučaju će radnici određenog preduzeća časove da pohađaju. Upravo će nadležni u toj kompaniji biti u obavezi da se sa predstavnikom jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije usaglase oko načina organizacije časova, ali i oko lokacije. Naime, samo kada je u pitanju korporativni tip nastave, konkretna obrazovna institucija dozvoljava izmenu mesta održavanja nastave, tako da zaposleni mogu i u okviru svog preduzeća časove da pohađaju. U tom slučaju moraju biti ispoštovani svi zahtevi organizatora, a primarno sa aspekta opremljenosti konkretnog prostora. Biće informisani nadležni u toj kompaniji o obavezi u vezi sa odabirom prostora i svim, što se u njemu mora naći, kako bi bila dozvoljena izmena mesta održavanja časova. Svakako će se predstavnik institucije organizatora dogovoriti sa ovlašćenim licem te kompanije i oko svih ostalih detalja. Na prvom mestu se misli na određivanje datuma početka nastave za zaposlene, potom na definisanje termina održavanja časova i njihov raspored. A uzevši u obzir da će se oni dogovoriti i o rasporedu predavanja, obaveza im je da na taj način preciziraju i koliko bi ukupno trebalo edukacija namenjena radnicima te kompanije da traje.

Plan i program stručnog seminara - princip održivosti sa ekonomskog aspektaa - princip održivosti sa ekonomskog aspekta

Po kom principu funkcionišu ekonomski sistemi u današnje vreme je prva tema, koju će da predstavi specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta. A tom prilikom će profesor ukazati najpre na istorijski razvoj ekonomskih sistema, te će pojasniti i koje su razlike prisutne u tom smislu u današnje vreme. S obzirom na to da je održivost ekonomskih sistema izuzetno značajna, to je upravo tema kojoj će posebnu pažnju da posveti ova stručna edukacija. U tom smislu se podrazumeva da će profesor ukazati i na osnovni cilj primene različitih alternativnih sredstava, a koja bi trebalo da pomognu da ekonomski sistem bude zaista smatran održivim.

Podrazumeva da će taksativno navesti koje su to sve alternative zastupljene u današnje vreme, te će pojasniti i koje su njihove prednosti i mane, odnosno kako njihova primena uopšteno utiče na određeni ekonomski sistem. Naravno da će izuzev teorijskog predstavljanja biti prikazani i različiti primeri iz prakse. Međutim, da bi polaznici što bolje shvatili koja sve alternativna rešenja za održivost ekonomskih sistema postoje, biće prikazani primeri koji pokazuju njihov pozitivan aspekt, ali i oni na osnovu kojih se može zaključiti kako takva alternativna rešenja mogu negativno da utiču na održivost određenog ekonomskog sistema. Upravo će fokus ove edukacije biti stavljen na negativne primere, jer na osnovu toga polaznici mogu mnogo bolje razumeti zašto je važno da budu odabrana prava alternativna rešenja i primenjena na odgovarajući način.

Uzevši u obzir da postoje i brojni alati, koje različite kompanije treba da primene u svom poslovanju, a da bi određeni ekonomski sistem mogao da se smatra održivim, to svakako podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - princip održivosti sa ekonomskog aspekta i njima da se bavi. Naravno da će biti prikazani i oni, koji ne ispunjavaju u potpunosti predviđenu funkciju, a svakako će predavači da se potrudi i da odabere odgovarajuće primere i prikaže ih prisutnima.

A ne samo da će biti prikazani teorijski alati i alternativna rešenja, koja na lokalnom nivou mogu uticati pozitivno na održivost određenog ekonomskog sistema, već će to profesor predstaviti i praktično, to jest kroz vrlo pažljivo izabrane primere. U principu je ova edukacija osmišljena sa ciljem da omogući svakom prisutnom da nauči samostalno da primenjuje različite alternativne alate i tehnike u okviru svoje kompanije, te da na taj način uspostavi održivost određenog ekonomskog sistema.

Uz to, biće reči i o tome koji je cilj uvođenja koncepta održivosti ekonomskih sistema, te šta se u osnovi može smatrati pod pojmom održivog razvoja. Zapravo da bi neko mogao određeni ekonomski sistem da učini održivim, on mora detaljno da bude upoznat kako sa funkcionisanjem samog ekonomskog sistema, tako isto i sa samim pojmom principa održivosti. Upravo na tome će biti i baziran specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta.

Naravno da će profesor govoriti i o društvenoj odgovornosti i o tome koliko je važno da bilo koja kompanija, a koja teži da stvori ekonomski sistem, koji je održiv, funkcioniše u skladu sa obavezama društvene odgovornosti.

Uzevši u obzir da je ekonomski aspekt tek jedan, koji ima značajnu ulogu u funkcionisanju određenog preduzeća, a da mora biti zastupljen i društveni i ekološki aspekt, to podrazumeva da će profesor ukratko predstaviti i njih. I u tom delu će biti polaznicima predočeni i različiti praktični primeri, a na osnovu kojih mogu samostalno da zaključe koje tehnike je dobro primeniti, a koje bi trebalo izbegavati, zato što nemaju tako pozitivan efekat.

Još smo u obavezi da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može po zahtevu klijenata da organizuje i korporativni tip nastave. U tom slučaju bi trebalo časovima da prisustvuje određeni broj polaznika, koji su zaposleni u okviru kompanije, zainteresovane za taj tip edukacije. Baš zato što je jasno definisana ciljna grupa polaznika, te zato što oni rade u istom kolektivu, to njihovi nadležni mogu zahtevati od predavača da prilagodi primere iz prakse upravo onoj sferi, u kojoj njihova matična kompanija posluje- trebalo bi da im upravo sve to u velikoj meri olakša i razumevanje konkretne tematike, pa je iz tog razloga i dozvoljeno vršiti takve izmene prilikom organizacije korporativne edukacije.

U suštini bi trebalo u toku završnog predavanja svi prisutni da uzmu učešće, a u smislu da pitaju profesora sve što nisu prethodno razumeli u vezi sa tematikom ove stručne obuke.

Kada i na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta?

Prvo što moraju znati svi, koji smatraju tematiku ove edukacije zanimljivom, jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može da organizuje kako za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, tako isto i za pravna, uzevši u obzir da je i korporativni kurs i obuka - princip održivosti sa ekonomskog aspekta u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije.

Upravo iz tog razloga jeste važno da odmah budu informisani vlasnici kompanija njihovi zaposleni imaju mogućnost da se upoznaju sad tematikom ove stručne edukacije, a kroz korporativni tip nastave. U pitanju je specifičan vid edukacije, budući da se dozvoljava predstavniku zainteresovane firme da definiše detalje koji su vezani za način organizacije nastave i to direktno sa osobom, koja je u okviru poslovnice navedene obrazovne institucije upravo za takve poslove i zadužena. Izuzetno je važna informacija da isključivo korporativni tip nastave može da bude organizovan i van prostorija pomenute obrazovne institucije, to jest direktno u samoj kompaniji, a u okviru koje rade polaznici. Tada će nadležno lice konkretnog preduzeća da bude u obavezi da osigura optimalne uslove za rad, što znači da će biti u obavezi da i prostor odabere na osnovu tih pravila. Naime, važno je da se u odabranom prostoru nađe sve što je neophodno za kvalitetno i nesmetano odvijanje nastave. U svakom slučaju će nadležno lice te kompanije da dobije sve neophodne informacije o obaveznoj opremi, koja mora da postoji u izabranom prostoru, kao i o svim ostalim detaljima, koji su bitni za nesmetanu organizaciju nastave. Svakako će se predstavnik institucije organizatora, sa jedne strane, odnosno ovlašćeno lice u dotičnoj kompaniji sa druge, dogovori o apsolutno svemu što je važno za organizaciju nastave u tom slučaju. A to bi trebalo da znači da će oni najpre da odluče zajedno o lokaciji, na koja bi trebalo da budu časovi organizovani, te da će se zatim usaglasiti oko datuma početka nastave. A njihova je obaveza da definišu i u kojim će terminima predavanja da budu organizovana, ali i u skladu sa kakvom će dinamikom predviđeni broj predavanja da bude sproveden. Iz tog razloga smo u obavezi da napomenemo i to da će oni zajedno na taj način definisati i koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta u tom slučaju. Sve te informacije će zatim biti prosleđene polaznicima, to jeste tačno određenom broju zaposlenih u okviru zainteresovane kompanije.

Naravno da nastava može biti organizovana i isključivo za fizička lica, a njima je na raspolaganju više mogućnosti. Stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost pojedincima nastavu da pohađaju ili uobičajeni način ili online, s tim što važi pravilo za oba tipa edukacije da mogu biti održana na jedan od tri načina, to jest u okviru poluindividualne, individualne ili grupne nastave.

Ponuda ove obrazovne institucije je izuzetno obimna, pa se iz tog razloga od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da izabere između tih mogućnosti na vreme, te da prilikom prijavljivanja, a najkasnije kada bude bio vršen upis, saopšti nadležnima i gde želi da boravi dok edukaciju pohađa i na koji način će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta u konkretnom slučaju.

Bude li se kandidat odlučio da časove pohađa onlajn, to znači da prihvata uslove organizatora, to jest da je u obavezi na prvom mestu da obezbedi računar, čije će performanse biti usaglašene sa zahtevima navedene obrazovne institucije. Prethodno će nadležni informisati svakoga od njih o tome koje karakteristike odabrani uređaj mora da zadovolji. A zatim će dobiti informacije o tome kako bi trebalo da pristupi instalaciji namenskog softvera, što se očekuje da svaki kandidat učini potpuno samostalno. Vrlo je važno da veza sa internetom za sve vreme trajanja nastave na taj način bude na zahtevanom nivou, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja, a što će svakako biti napomenuto polaznicima. Inače u svakoj poslovnici konkretne obrazovne institucije postoji IT sektor, u kome su zaposleni vrhunski stručnjaci, spremni da pomognu svakom kandidatu da reši bilo kakvu poteškoću, koja se pojavi tokom trajanja nastave ili za vreme instalacije softvera.

Postoji mogućnost i da bude organizovan specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta na klasičan način. A to znači da će polaznici nastavu pohađati u prostorijama one poslovnice navedene obrazovne institucije, u okviru koje pre toga budu prijavu izvršili.

Kako je predviđeno pravilnikom da se i klasična nastava i online mogu organizovati na jedan od tri načina, to se očekuje da svaki kandidat odabere da li želi časove da pohađa u okviru grupne, odnosno poluindividualne ili individualne nastave. U skladu sa tom odlukom će dobiti informacije i o trajanju edukacije, zatim o datumu njenog početka, kao i o svemu ostalom što je vezano za princip sprovođenja časova.

Da naglasimo odmah i to da se prema potpuno istom principu organizuje nastava namenjena jednom kandidatu i ona, koje podrazumeva prisustvo dve osobe istovremeno, a koja je poznata kao poluindividualna. Zapravo se radi o izuzetno fleksibilnim pravilima organizacije, jer se tom prilikom dozvoljava svakom polazniku da precizira detalje sprovođenja časova samostalno sa predstavnicima institucije organizatora. U suštini se misli na ovlašćeno lice određene poslovnice, to jest na koordinatora za nastavu i stručnjaka, koji bi trebalo nastavu da vodi. Najjednostavnije govoreći, oni će zajedno da definišu kog datuma bi trebalo da počne poluindividualna ili individualna nastava, kao i u kojim terminima će da budu časovi u konkretnom slučaju organizovani. A uzevši u obzir da se usaglašavaju i oko toga kakva će dinamika biti primenjena, oni preciziraju i koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualni kurs i obuka - princip održivosti sa ekonomskog aspekta ili poluindividualna nastava.

Strožija su mnogo pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave, namenjene grupi polaznika. A mnogo je važnije napomenuti da ne postoji mogućnost sprovođenja nastave na taj način sve dok grupa od minimum četiri člana ne bude u okviru konkretnog predstavništva oformljena. Da pojasnimo, pomenuta obrazovna institucija podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro ljudi kada je u pitanju grupni tip edukacije. Iz tog razloga nije moguće ranije informisati polaznike kog datuma će da počne edukacija tog tipa. Ustvari to isključivo zavisi od toga da li će dovoljno kandidata prijavu izvršiti u konkretnoj poslovnici. Organizator ima pravo tek posle toga da definiše kog datuma će početi edukacija, ali i sve ostale detalje. U principu, jedina informacija koja je na raspolaganju kandidatima u tom slučaju jeste koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta. U svakom slučaju je predviđeno da ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu posle formiranja grupe od minimum 4 člana da precizira i ostale detalje. U suštini će on odlučiti o datumu početka edukacije tog tipa, a zatim će precizirati i u kojim bi terminima trebalo članovi te grupe časove da pohađaju i kakva će dinamika da bude sprovedena. Inače u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, pa u tom smislu ne sme da bude dozvoljeno vršenje nikakvih izmena, što će sasvim sigurno da bude napomenuto prijavljenim kandidatima.

Koliko bi trebalo da traje ukupno stručni kurs i obuka - princip održivosti sa ekonomskog aspekta?

Trajanje nastave nije moguće definisati ranije, izuzev kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - princip održivosti sa ekonomskog aspekta, koja bi trebalo da bude organizovana za grupu polaznika. Jednostavan je razlog za to, uzevši u obzir da upravo tako predviđaju pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Iz tog razloga napominjemo da će 15 časova nastavnog programa u konkretnom slučaju da bude sprovedeno za mesec dana. A predviđeno je pravilnikom da naknadno svaki član te grupe treba da dobije precizne informacije i o svim ostalim detaljima.

Naime, pošto četiri osobe najmanje u okviru samog predstavništva prijavu izvrše i navedu da žele časove da pohađaju na taj način, koordinator za nastavu će biti u obavezi da odredi najpre kog datuma će početi edukacija, zatim u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kakva će dinamika biti u tom slučaju primenjena. Svi ti podaci će biti kasnije na raspolaganju članovima konkretne grupe.

Međutim, u ponudi se nalazi i nastava u paru i ona, koja je poznata kao jedan na jedan, uzevši u obzir da samo jedno lice prisustvuje predavanjima. A i poluindividualna i individualna nastava podrazumevaju istovetan princip organizacije, koji se razlikuje bitno od onoga, koji se primenjuje prilikom sprovođenja grupne edukacije. Naime, o rasporedu časova će se u tom slučaju usaglasiti jedan ili dvoje kandidata i nadležni predavač, odnosno koordinator za nastavu. Isto tako će biti u obavezi da precizno odrede i sve ostale detalje, odnosno da se usaglase i oko toga koliko će ukupno u konkretnom slučaju specijalizovani seminar - princip održivosti sa ekonomskog aspekta da traje, a bez obzira da li je u pitanju individualni ili poluindividualni tip edukacije.

Biće primenjena potpuno istovetna pravila i kada je potrebno da bude organizovana korporativna obuka. Naime, jedina razlika jeste u tome što će u konkretnom slučaju ove detalje definisati predstavnik institucije organizatora i ovlašćeno lice kompanije, čiji će zaposleni predavanja u tom slučaju da pohađaju. Svakako da trajanje korporativnog kursa može biti drugačije u odnosu na nastavu u grupi, a koja je namenjena pojedinačnim polaznicima. Vrlo je bitno napomenuti i to da je korporativni tip nastave ujedno i jedini, koji podrazumeva promenu lokacije održavanja časova, a ako se to smatra neophodnim i ako klijent ostvari sve propisane uslove. U svakom slučaju će se predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora sa klijentom dogovoriti i o datumu početka nastave u konkretnom slučaju, kao i o tome u kojim će terminima da budu održani časovi za taj broj zaposlenih u okviru zainteresovane kompanije, a zatim će i sve njih detaljno o tome informisati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Princip održivosti sa ekonomskog aspekta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje