Kurs i obuka - Saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda)

U savremenom svetu je sticanje sertifikata za različita zanimanja izuzetno značajno, jer na taj način mnogi ljudi i te kako unapređuju svoju radnu biografiju. Samim tim uspevaju i da poboljšaju značajno mogućnosti za pronalazak mnogo bolje plaćenog zaposlenja.

Iz tog razloga bi svako, ko želi da stekne sertifikat da jedno od vrlo perspektivnih zanimanja mogao i da pohađa stručnu edukaciju.

Ipak, vrlo je važno napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ne iznosi nikakav zahtev pred polaznike, a vezano za bilo kakvo znanje iz konkretne oblasti. Zato i naglašavamo da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) može biti pohađan od strane bilo kog zainteresovanog pojedinca. Isto tako postoji mogućnost i da nastavu pohađaju isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, a u kom slučaju će biti organizovana korporativna edukacija.


Odmah moramo napomenuti da se u velikoj meri razlikuje princip organizacije nastave, koja je isključivo namenjena zaposlenima u nekom preduzeću i one, koju će pohađati pojedinačni polaznici, to jest fizička lica.

Važno je najpre da nadležni u okviru bilo koje kompanije, koja je zainteresovana da određeni broj svojih radnika upozna sa tematikom ove stručne obuke, kontaktira nadležne u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije i iznese zahtev za organizacijom korporativne nastave.

Zatim je neophodno da se upravo predstavnik konkretne kompanije i izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije oko svega, što je vezano za organizaciju nastave tog tipa dogovore.

TESTOVI


Najbitnije je da oni definišu kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) i u kojim će terminima taj broj zaposlenih da pohađaju časove. A posle toga je vrlo važno i da se usaglase oko tačnog rasporeda predviđenog broja časova, pa će na taj način da definišu i koliko bi ukupno trebalo edukacija u tom slučaju da traje.

Shodno zahtevima klijenta, korporativna nastava može da bude organizovana i u prostorijama same kompanije, čiji radnici će je i pohađati. U tom slučaju je važno da sve propisane uslove za rad klijent obezbedi, odnosno da prostor u okviru konkretne firme bude opremljen u skladu sa pravilima institucije organizatora. Svakako se podrazumeva da će nadležno lice u okviru dotične kompanije dobiti sve potrebne informacije o tome šta mora da sadrži izabrani prostor, odnosno kako bi trebalo da bude opremljen, da bi nastava tog tipa mogla u njemu da bude organizovana. Zatim će svi zaposleni, kojima je i namenjena korporativna obuka dobiti precizne informacije kako o lokaciji održavanja časova, tako isto i o svim ostalim detaljima.

Fizička lica kojima je tema ove edukacije interesantna, odnosno koja žele da steknu sertifikat za zanimanje menadžer proizvoda bi trebalo prvo da izvrše prijavljivanje. Tom prilikom se moraju u potpunosti poštovati pravila pomenute obrazovne institucije.

U toku radnog vremena bilo koje poslovnice kandidati imaju pravo da prijavu izvrše ili putem brojeva telefona ili ličnim dolaskom u prostorije izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Isto tako je dostupna i mogućnost da prijavljivanje bude izvršeno elektronskim putem, u kom slučaju se od svakog kandidata zahteva da na predviđenu mail adresu dostavi osnovne podatke o sebi. U suštini je važno da izuzev svog imena i prezimena, svaki kandidat navede i broj telefona, kao i datum svog rođenja. Samostalno će svako od prijavljenih da odabere i koji od dostupnih načina za prijavljivanje mu najviše odgovara.

Isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata može i sme da bude izvršen upis. Naravno da će o tome svako od njih pre toga da bude informisan. Isto tako su nadležni u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije u obavezi i da informišu svakog prijavljenog kandidata o tome, koja dokumenta će biti u obavezi da u trenutku upisa priloži lično.

Izuzev toga, od svakog fizičkog lica, odnosno pojedinačnog polaznika se zahteva i da vrlo precizno navede ne samo gde mu odgovara nastavu da pohađa, nego isto tako i na koji od svih načina, koji se nalaze u ponudi konkretne obrazovne institucije.

Stvar je u tome da sa jedne strane individualna, zatim grupna i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda), a sa druge postoje online i klasična nastava, pa samim tim svaki pojedinačni polaznik bira ne samo na koji način će da pohađa časove, nego i na kojoj će to tačno lokaciji to da učini.

A uzevši u obzir da je ponuda izuzetno obimna, te da postoji nekoliko opcija, to je vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik u trenutku zvaničnog prijavljivanja izabere koja mu odgovara, to jest na koji način od ponuđenih i gde će nastavu pohađati.

Najjednostavnije je onim kandidatima, kojima odgovara da predavanja pohađaju na klasičan način. U tom slučaju od svakoga od njih se očekuje da prihvati činjenicu da će nastava biti organizovana u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora.

Ipak, u ovom trenutku se primenjuju sve propisane mere, koje su donete usled pandemije korona virusa, pa se podrazumeva da će svaki kandidat njih takođe da se pridržava što je moguće bolje. Iako nastava za sada može da bude organizovana i na klasičan način, odnosno u prostorijama poslovnica ove obrazovne institucije, prosto zato što to dozvoljavaju trenutni epidemiološki uslovi, ako bude došlo do bilo kakve promene, institucija organizatora uzima na sebe obaveštavanje o tome svakog pojedinačnog polaznika.

Još postoji mogućnost i da kandidati izaberu predavanja da pohađaju online. Najednostavnije rečeno, u tom slučaju će svako od njih da odabere gde želi da bude dok predavanja traju. Preciznije rečeno, preko sopstvenog računara u tom slučaju svaki polaznik pohađa časove. Međutim, da bi online seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) mogao da funkcioniše onako, kako je definisano pravilnikom pomenute obrazovne institucije, prvo je neophodno da kandidat poseduje računar odgovarajućih karakteristika, zatim da na njega instalira tačno određenu vrstu softvera i na kraju da optimalne uslove za rad osigura.

Misli se prvenstveno na stabilnu vezu sa internetom i to za sve vreme trajanja ove edukacije, odnosno svakog časa pojedinačno. Inače, svaki kandidat će biti u obavezi i da u skladu sa smernicama, koje će prethodno da dobije od nadležnih, instalira tačno određenu vrstu programa na sopstveni računar, kako bi mogao predavanja da pohađa. Moramo napomenuti odmah da taj postupak uopšte ne može da se svrsta u zahtevne, te da se očekuje da svaki pojedinačni polaznik bez ikakvih poteškoća može da izvrši instalaciju. Ipak, za svaki slučaj, ova obrazovna institucija obezbeđuje i tim stručnjaka, koji su u obavezi da pružaju tehničku podršku polaznicima. Iz tog razloga niko ne bi trebalo da brine, jer ako se i ne snađe u toku časova, odnosno u toku instalacije predviđenog programa, na raspolaganju su mu IT stručnjaci, koji će mu pomoći da u najkraćem mogućem roku bilo koji problem otkloni i da bez ikakvih poteškoća nastavi da prati predavanja online.

Tek nakon što svaki pojedinačni polaznik bude odabrao na kojoj lokaciji mu najviše odgovara da pohađa seminar, dobiće mogućnost i da se opredeli između ponuđenih opcija, koje se odnose na organizaciju nastave. Na prvom mestu se pod tim misli na mogućnost da nastavu pohađa u formi poluindivudualne ili individualne, a zatim i u okviru grupne. Ovde je izuzetno značajno da naglasimo i to da grupe mogu biti standardne i takozvane mikro grupe, a da se svakako broj prisutnih u svakoj od njih razlikuje.

Svaki pojedinačni polaznik će dobiti informaciju o tome da poluindivudualna nastava podrazumeva prisustvo dve osobe, a individualna, koja je inače poznata i kao nastava jedan na jedan, podrazumeva da će samo jedan kandidat i profesor prisustvovati predavanjima. Nasuprot tome, nastavu u grupi podrazumeva prisustvo više polaznika. Ukoliko polaznik odluči da predavanja pohađa u okviru mikro grupe, to znači da će biti prisutno do tri osobe maksimalno. Ali ako se opredeli za rad u standardnoj grupi, to znači da predavanja treba između četvoro ljudi najmanje i osmoro njih najviše da prate. Dakle, sasvim je jasno da se broj polaznika može smatrati osnovnom razlikom između svih tih vrsta edukacija, mada postoje i značajna odstupanja u načinu organizacije.

Kada je u pitanju poluindivudualna seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda), odnosno onaj, koji treba dve osobe da pohađaju, važe prilično fleksibilna pravila. Tada će se dvoje kandidata direktno sa ovlašćenim licem u okviru poslovnici institucije organizatora, u okviru koje su izvršili prijavu i upis, kao i sa nadležnim profesorom, oko načina organizacije časova dogovoriti. A to znači da će oni precizno odrediti prvo kog datuma bi trebalo poluindivudualna obuka da počne, odnosno u kojim terminima će časovi da budu održavani. Zatim je njihova obaveza da se zajedno dogovore i oko tačnih termina, odnosno oko toga na koji način će da bude raspoređen ukupan nastavni fond, te kakva će dinamika prilikom sprovođenja časova da bude poštovana. U suštini to znači da oni treba zajedno da definišu i koliko će ukupno da traje nastava u paru.

U slučaju da bilo koji pojedinačni polaznik odluči da ovu stručnu obuku pohađa u formi individualne nastave, odnosno da samostalno pristupi predavanjima, važiće potpuno istovetna pravila organizacije, kao i kada dve osobe prate predavanja, odnosno kada se organizuje poluindivudualni tip edukacije. Zapravo je jedina razlika u tom slučaju vezana za broj osoba koje pohađaju časove, pa se samo jedan polaznik tada sa predstavnicima institucije organizatora oko svih detalja mora dogovoriti na vreme.

Strožija su pravila organizacije, kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda), koji se organizuje bilo za standardnu grupu polaznika, odnosno za između četvoro i osmoro njih, bilo za mikro grupu, kada je do tri osobe prisutno tokom svakog predavanja.

Isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu ima pravo da sve detalje u tom slučaju odredi. Prvenstveno se misli na detalje koji se tiču rasporeda časova i termina njihovog održavanja, odnosno na tačan datum početka nastave u grupi. Pomenuta obrazovna institucija ranije donosi odluku samo o tome koliko će nastava da traje i na vreme informiše sve polaznike, zainteresovane za pohađanje edukacije tog tipa.

Međutim, ne treba zaboraviti da je u ovom slučaju vrlo precizno definisan broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja, pa je tako i naveden uslov da prvo grupa od minimalnog broja članova mora da bude formirana u okviru konkretne poslovnice. Zapravo se to smatra osnovnim i glavnim uslovom za organizaciju nastave u grupi. I tek kada on bude ispunjen, ovlašćeno lice u toj poslovnici pristupa definisanju svih pomenutih detalja. Nakon što sve to bude učinio, a uz maksimalno poštovanje pravila, organizator će obavestiti na propisani način i svakog člana konkretne grupe o tome. Podrazumeva se da će članovima grupa, odnosno polaznicima koji su odlučili tako da pohađaju ovu specijalizovanu obuku, svakako biti naglašeno da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama kog segmenta ni u kom slučaju ne smeju prihvatiti. Naime, definisano je pravilnikom institucije organizatora da je polaznik u obavezi da u potpunosti prihvati sve ono, što u slučaju organizacije nastave za grupu kandidata, određuje koordinator konkretne poslovnice.

Kojim će se temama baviti specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda)?

Predviđeno je nastavnim programom da u toku uvodnog predavanja svaki pojedinačni polaznik prvo dobije informacije o tome koje je polje delovanja stručnjaka, koji je kvalifikovan za zanimanje product manager, odnosno menadžer proizvoda.

Nakon uvodnog predstavljanja, specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) će biti usmerena na to da informiše svakog pojedinačnog polaznika o tome zbog čega je važno da jedna kompanija ima i zaposleno lice sa tim kvalifikacijama.

Naravno da će edukacija biti maksimalno interaktivna, te da će primaran fokus biti stavljen na različite primere iz prakse. Upravo uz pomoć adekvatno odabranih primera će polaznicima biti značajno lakše da shvate kako bi trebalo da obavljaju svoj posao u budućnosti.

S obzirom na to da je osnovna specijalnost stručnjaka, koji je kvalifikovan za menadžera proizvoda upravo upravljanje svim onim aktivnostima, koje su vezane ne samo za plasiranje konkretnog proizvoda, nego i za sve marketinške aktivnosti u vezi sa tim, to će primarno biti omogućeno predstavljanje različitih tipova proizvoda polaznicima, a na osnovu čega će oni shvatiti kako u praksi treba da funkcioniše obavljanje svih predviđenih radnih zadataka.

O čemu sve treba da vode računa prilikom plasiranja konkretnog proizvoda na tržište, odnosno njegovog održavanja će saznati svi, koji budu odlučili da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda). Uzevši u obzir da je vrlo važno i da menadžer proizvoda zna na koji način je potrebno kreirati mesečni ili godišnji plan, to će akcenat svakako biti stavljen i na te teme.

Na osnovu dobrih primera iz prakse će svim polaznicima biti mnogo jasnije kako bi trebalo da se ponašaju prilikom obavljanja radnih zadataka, ali će profesor svakako predstaviti i primere, koji se ne mogu smatrati pozitivnim. A upravo zahvaljujući takvim primerima će svaki kandidat mnogo bolje razumeti o čemu treba da vodi računa prilikom obavljanja radnih zadataka, odnosno koje su to greške, koje se u praksi najčešće javljaju.

Važno je i da menadžer proizvoda pažljivo prati konkurenciju, odnosno da bude upoznat sa svim trendovima, koji su aktuelni na trenutnom tržištu. Iz tog razloga će predavač objasniti zašto je to važno, te će omogućiti svakom pojedinačnom polazniku da sazna i o čemu treba da vodi računa prilikom analize konkurencije, odnosno kako bi trebalo to da učini, korak po korak.

Isto tako je vrlo važno i da menadžer proizvoda vodi računa o tome da na najbolji mogući način motiviše članove svog tima, kako bi svi predviđeni zadaci bili sprovedeni. Baš zato će tokom ove edukacije da bude posvećena pažnja i temi, koja je vezana za poboljšanje komunikacionih aktivnosti.

Samim tim što je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) u osnovi bude interaktivne prirode, to bi trebalo da svaki pojedinačni polaznik uzme učešće tokom predavanja, onda kada je to predviđeno.

Isto tako je dobro da napomenemo i to da je korporativni tip edukacije takođe u ponudi ove obrazovne institucije. U slučaju da nadležni u okviru kompanije, čiji zaposleni će časove tada da pohađaju, zahtevaju da profesor izvrši određene izmene tokom predavanja, on će to svakako učiniti. Na prvom mestu se misli na prilagođavanje primera iz prakse upravo oblasti, u kojoj posluje dotično preduzeće. Neophodno je da klijent na vreme sve to navede predavaču, kako bi on mogao da izvrši adekvatna prilagođavanja.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) da bude organizovana?

Prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da se od svakog fizičkog lica prilikom prijavljivanja i upisivanja zahteva da izabere gde će nastavu pohađati, odnosno na koji način. Na osnovu izbora svakog pojedinačnog polaznika će biti određeno i gde će nastava biti organizovana, to jest na kojoj lokaciji, ali i kad da će stručni kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) biti održan.

Da pokušamo to da kažemo jednostavnije i da naglasimo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako pohađanja nastave u paru i u grupi, odnosno individualno, tako isto i na klasičan način i u formi takozvanog učenja na daljinu.

U suštini to znači da polaznik prvo bira da li će predavanja pohađati sa bilo koje lokacije, a preko računara ili će to učiniti direktno u poslovnici obrazovne institucije koja je i organizuje. Zatim donosi odluku o tome da li mu više odgovara princip, koji podrazumeva nastava u grupi, odnosno kako u standardnoj, tako isto i u mikro grupi ili mu više odgovara princip, koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u paru, kao i individualne.

Od odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi u suštini i na kojoj će lokaciji da pohađa predavanja i u kojim će to biti terminima, odnosno uopšteno kako će nastava biti organizovana.

Kod nastave koja se organizuje online je vrlo važno napomenuti da svaki pojedinačni polaznik mora u tom slučaju za pristup predavanjima da koristi sopstveni kompjuter. A da bi edukacija tog tipa besprekorno funkcionisala, taj uređaj mora imati odgovarajuće karakteristike. Prethodno će nadležni u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije svakako upoznati polaznike sa time koje performanse mora imati računar, da bi nastava mogla da bude na kvalitetan način organizovana. Isto tako će nadležni obavestiti svakog polaznika u tom slučaju i o načinu instalacije namenskog softvera, preko koga će predavanja i da prati. A da bi stručni seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda), koji se organizuje online, mogao da bude sproveden prema pravilima, polaznik je u obavezi i da optimalne uslove za rad osigura. Misli se na prvom mestu na vezu sa internetom, koja u toku svakog časa mora da bude na visokom nivou.

Iako instalacija namenskog softvera ni u kom slučaju ne može da bude okarakterisana kao zahtevan posao, polaznicima će biti na raspolaganju i mogućnost da koriste usluge tima za pružanje tehničke podrške.

A svi oni polaznici, koji budu odabrali opciju da nastavu pohađaju na uobičajeni način bi trebalo da znaju da su trenutno na snazi mere, koje važe usled pandemije korona virusa. Samim tim se nastava u okviru poslovnica ove obrazovne institucije na taj način i organizuje, odnosno tom prilikom se maksimalno poštuju svi trenutno aktuelni propisi, koji se odnose na pandemiju. A očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da se tih mera maksimalno pridržava. Za sada je dozvoljeno da nastava bude organizovana i na klasičan način, ali ako dođe do ma kakvih promena u tom smislu, obaveza je organizatora da na vreme o tome obavesti svakog polaznika pojedinačno koji se za tu opciju odlučio.

Kada polaznici budu doneli odluku koju od ovih opcija biraju, odnosno gde im više odgovara nastavu da pohađaju, oni bi trebalo i da se opredele između varijante da nastavu pohađaju u formi grupne, odnosno individualne ili poluindivudualne. Naime, sva tri tipa edukacija su na raspolaganju polaznicima, a na njima je odluka koji će izabrati.

Rad u grupi podrazumeva ili standardnu grupu, koja broji najviše osmoro članova, a najmanje četvoro, dok postoji mogućnost i da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) bude organizovan i za takozvanu mikro grupu.

Mikro grupa podrazumeva učešće tri osobe maksimalno tokom predavanja. Vrlo su strogo definisana pravila organizacije u tom slučaju, a njih se mora u potpunosti pridržavati svaki pojedinačni polaznik, to jest član konkretne grupe. Ustvari to podrazumeva da će svaki kandidat biti u obavezi da ispoštuje ono, što ovlašćeni koordinator za nastavu pre toga bude odredio. Da ne bi bila apsolutno nikakvih nedoumica, moramo napomenuti odmah da kandidati, koji se odluče da predavanja pohađaju u formi grupne nastave, moraju prihvatiti to, ali i biti strpljivi, jer prvo grupa od minimalnog broja članova mora u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora da bude oformljena.

Kada se dovoljno polaznika bude prijavilo, biće neophodno da ovlašćeno lice definiše najpre kog datuma će nastava početi za tu grupu kandidata. Onda je u obavezi da precizira i kojim tempom će časovi biti organizovani, odnosno u kojim terminima. Međutim, samo kada je u pitanju nastava tog tipa, ova obrazovna institucija unapred definiše koliko će ukupno edukacija da traje. A ta informacija je dostupna svakom pojedinačnom polazniku već u trenutku prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja.

Fizička lica mogu izabrati i opciju da predavanja pohađaju u formi nastave poznate kao jedan na jedan, a kada samo jedno lice pristupa predavanjima.

Fleksibilna su izuzetno pravila organizacije u tom slučaju, pa se podrazumevaju da polaznik direktno sa predavačem definiše sve detalje, koji se odnose na princip organizacije nastave. Ne samo da će se oni dogovoriti o tome kog datuma će specijalizovani seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) u tom slučaju da počne, nego će definisati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani. Uzevši u obzir da je pravilnikom ove obrazovne institucije određeno i da se oni zajedno usaglašavaju oko rasporeda predavanja, podrazumeva se da na taj način definišu i koliko će ukupno individualni tip edukacije da traje.

Mada dve osobe treba da pohađaju poluindivudualnu nastavu, važe potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije. U suštini, jedina razlika je u tome što će dvoje polaznika tom prilikom biti u obavezi da se dogovore najpre sa nadležnim predavačem, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu oko toga, na koji način će u konkretnom slučaju biti organizovani časovi.

Dobro bi bilo naglasiti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i pravnim licima da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) bude organizovana u formi korporativne nastave, to jest za tačno određeni broj njihovih zaposlenih.

Tom prilikom će zahtevi klijenata biti ispoštovani koliko god je to moguće, tako da je u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije. Naime, predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da se nadležno lice u okviru zainteresovane firme mora o svim detaljima vezano za organizaciju edukacije za zaposlene dogovoriti direktno sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije, to jest jedne od poslovnica. U suštini sa oni dogovaraju o uobičajenim detaljima, poput termina održavanja časova i datuma početka korporativne edukacije, odnosno o rasporedu predavanja. A kako su u obavezi da definišu i dinamiku prema kojoj će biti sprovedeni časovi, oni će se na taj način dogovoriti i o ukupnom trajanju nastave, koju će pohađati radnici te kompanije. Za razliku od edukacije, koju treba fizička lica da pohađaju, njihova je obaveza da se dogovore i o tome na kojoj će lokaciji časovi u tom slučaju da budu organizovani. Najbitnije je da definišu sve detalje u vezi sa tim, odnosno da klijent bude na vreme obavešten o tome koje karakteristike mora imati određeni prostor, da bi nastava bila u okviru njega za zaposlene organizovana. Vrlo je važno da edukacija bude organizovana na visokom nivou, pa je iz tog razloga potrebno da klijent dobije sve relevantne informacije o zahtevima u vezi sa prostorom na vreme. Posle svega toga će polaznici, to jest određeni broj zaposlenih u konkretnoj kompaniji da budu o detaljima u vezi sa organizacijom nastave obavešteni, odnosno sa lokacijom na kojoj će biti održana.

Koliko je predviđeno da će specijalizovani seminar - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) da traje?

Najpre moramo da naglasimo da je nastavni fond potpuno isti za svaki tip nastave. Prema zvaničnom nastavnom programu, koji se poštuje prilikom organizacije ove stručne edukacije je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) ima ukupno šest časova.

Međutim, iako je od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford vrlo precizno određeno koliko ukupno časova treba da pohađaju polaznici, neophodno je naglasiti da trajanje nastave zavisi isključivo od toga za koji tip se odluči fizičko lice, koje želi da je pohađa. Naime, određeno je da ukupno četiri dana treba da pohađaju predavanja polaznici, koji odluče da to učine u formi grupne nastave.

Potpuno je, u principu svejedno da li je reč o mikro grupi, koja broji do tri osobe najviše ili o standardnoj grupi, u okviru koje predavanjima treba da prisustvuje od najmanje četiri osobe, pa do najviše osmoro polaznika.

Svakako je predviđeno pravilnikom ove obrazovne institucije da će tek posle formiranja grupe biti određeni svi detalji, počev od datuma početka nastave za standardnu ili mikro grupu, pa do termina održavanja i njihovog rasporeda.

Svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio da edukaciju pohađa u formi poluindivudualne ili individualne, mora znati da su pravila organizacije posve drugačije. Upravo iz tog razloga unapred nije moguće navesti koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda) u ta dva slučaja.

Naime, predviđeno je da jedan ili dvoje kandidata preciziraju i te detalje zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica i sa predavačem. Između ostalog, oni će se dogovoriti i o tome na koliko dana će definisani nastavni fond da bude raspoređen, to jest koliko će ukupno da traje bilo poluindivudualna tip edukacije, bilo individualni.

Pravila koja se poštuju prilikom organizacije korporativne edukacije, odnosno one, koja je isključivo namenjena zaposlenima u nekom preduzeću su vrlo slično onima, koja se primenjuju prilikom organizacije individualne ili poluindivudualne nastave za pojedinačne polaznike. A to znači da će se predstavnik kompanije, čiji zaposleni će predavanja u tom slučaju da pohađaju, dogovarati o svemu, pa i o rasporedu predavanja, a samim tim i o trajanju nastave za zaposlene direktno sa ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Upravo iz tog razloga će zaposleni dobiti tek naknadno obaveštenje ne samo o tome koliko će ukupno da traje korporativni kurs, nego i o tome gde će biti organizovana nastava, odnosno kada će početi i u kojim terminima će časovi za taj broj zaposlenih da budu održani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da steknete kvalifikacije za zanimanje Product manager (Menadžer proizvoda)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje