Kurs i obuka - Steknite sertifikat za brokera

Da napomenemo odmah da je specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera namenjena svakome, kome je ova radna pozicija interesantna i ko ima želju da nauči tajne tog zanata. Jedino što je neophodno i što svaki kandidat mora da ispoštuje jeste da ima osnovni nivo poznavanja rada na računarima, te jednostavno da želi da se upozna sa svime što jedan broker radi i uopšteno da nauči kako funkcioniše poslovanje na berzi.

Pored toga što Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu za fizička lica, postoji mogućnost da ona bude organizovana i kao korporativna, kada će određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću predavanja da pohađaju. Kako je reč o donekle specifičnoj grupi polaznika, to i ova obrazovna institucija nastoji da sve zahteve klijenta što je moguće više u tom slučaju ispuni. Baš iz tog razloga i navodimo da samo kada je u pitanju korporativni tip nastave, časovi mogu biti organizovani i u okviru kompanije, u kojoj su polaznici i zaposleni. Inače je u pitanju takav princip organizacije, gde je predviđeno da nadležno lice zainteresovane firme definiše sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica, gde će časovi biti organizovani, ali i na koji način. Tako oni odlučuju i o datumu početka, ali i o tome u kojim će terminima da bude organizovan korporativni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera. Sem toga, neophodno je i da se oni usaglase oko tačnog rasporeda predavanja, pa će zahvaljujući tome definisati zajedno koliko bi ukupno nastava za zaposlene trebalo da traje.

Pravila prema kojima će biti organizovana nastava za pojedinačne polaznike su posebna u tom smislu što je data mogućnost izbora svakom prijavljenom kandidatu. Naime, on bi trebalo da odluči u trenutku prijavljivanja kako želi da pohađa nastavu. Biće informisan o tome da specijalizovani seminar može biti organizovan ne samo za grupu polaznika, nego i u formi individualne nastave i za dve osobe u isto vreme, jer je ponudom obuhvaćena i nastava u paru, odnosno poluindividualna. Sem toga, kandidati moraju znati i da svaka od njih može da bude organizovana kako online, tako isto i prema klasičnom principu.


U grupi predavanja treba od četvoro do najviše osmoro kandidata da pohađaju. Individualna nastava podrazumeva prisustvo samo jedne osobe, a s obzirom na to da je karakteristična kao nastava u paru, poluindividualna će biti organizovana za dvoje polaznika istovremeno.

Međutim, iako je primarna razlika između njih vezana upravo za broj polaznika, kojima je data mogućnost predavanja da pohađaju, ipak su prisutna i značajna odstupanja u načinu organizacije časova.

Svakako je najbitnije tom prilikom napomenuti da su najstrožija pravila prema kojima će biti organizovan grupni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera. U tom slučaju će o svim detaljima odluku da donese isključivo ovlašćeni koordinator jedne od poslovnica, ali on ima pravo to da učini tek pošto grupa od četiri osobe najmanje u toj poslovnici zvanično bude bila formirana. Dakle, tek posle prijavljivanja tolikog broja osoba minimum će biti ostvaren zahtev, odnosno biće ostvaren uslov za početak nastave, koju bi trebalo grupa kandidata da pohađa. Upravo će ovlašćeno lice te poslovnice vrlo brzo nakon toga zvanično da oformi grupu i da precizira kog datuma će početi nastava. Tom prilikom će odrediti i u kojim terminima će da budu organizovani časovi za tu grupu kandidata, a informacija o tome koliko bi ukupno trebalo nastava u grupi da traje će da bude dostupna zainteresovanima već kada budu vršili zvaničan upis. Upravo to je podatak koji se na nivou celokupne institucije organizatora određuje ranije i primenjuje se za svaku poslovnicu. Sve ono što ovlašćeni koordinator odredi, članovi te grupe će biti u obavezi da prihvate, jer se ne dozvoljava ostvarenje zahteva kandidata u vezi sa izmenama bilo čega što je prethodno koordinator za nastavu definisao.

TESTOVI


Svakako je na raspolaganju zainteresovanima i mogućnost da nastavu pohađaju u formi poluindividualne ili individualne. U tom slučaju će dvoje kandidata ili samo jedan pohađati predavanja, a biće primenjena izuzetno fleksibilna pravila organizacije. Naime, u tom slučaju će ili samo jedna osoba ili dvoje njih, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualna obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera ili poluindividualna nastava, biti u obavezi da direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora preciziraju sve detalje. Zapravo će oni direktno kako sa koordinatorom za nastavu, tako isto i sa profesorom, a koji bi trebalo da vodi ili poluindividualnu ili individualnu nastavu, da se usaglase kako oko datuma početka edukacije, isto tako i oko termina održavanja časova, te oko dinamike u skladu sa kojom će da budu organizovana predavanja. A kako odlučuju i o rasporedu časova, to jest preciziraju dinamiku njihovog sprovođenja, u obavezi su na taj način da donesu zajedno odluku i o tome koliko će ukupno da traje jedan ili drugi tip edukacije.

Nastavni program stručnog seminara - steknite sertifikat za brokera

Poznato je da je rad na berzi posebno stresan, ali isto tako se zna i da brokeri izuzetno mnogo novca mogu da zarade.

Međutim, s obzirom na to da je u pitanju stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera, te da edukaciju vode isključivo vrhunski profesionalci, to će se oni potruditi da već u toku uvodnog predavanja razbiju određene mitove, koji se često vezuju za ovo zanimanje.

A upravo u okviru tog predavanja će biti dozvoljeno svakom polazniku i da predavaču uputi pitanje, ako je možda čuo neke informacije o brokerima, pa želi da na licu mesta proveri da li su istinite ili ne.

Dobiće informaciju prisutni i o tome kako se zvanično definiše ovo zanimanje, te koja ovlašćenja broker ima.

Sem toga je predviđeno i da profesor objasni koje su obaveze brokera prema poslodavcu, ako ga ima, odnosno prema klijentu.

Naime, s obzirom na to da u praksi postoje brokeri, koji na berzama rade kako u svoje ime, tako isto i u ime određene firme, to će profesor da se potrudi vrlo jasno da objasni koje su prednosti, ali i mane jednog, kao i drugog načina angažovanja.

Zatim je definisano važećim nastavnim programom, a u skladu sa čijem smernicama će biti specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera organizovana, da kandidati dobiju informaciju o tome i koje zadatke sve lice, koje je zaposleno na toj radnoj poziciji, ima obavezu da izvrši.

Šta podrazumeva takozvana licenca za brokera, te ko je izdaje i šta je potrebno da pripremi je izuzetno značajna tema, pa će iz tog razloga profesor da se potrudi svakom polazniku što jasnije da objasni sve to.

Uzevši u obzir da broker treba i da napiše izveštaje, to znači da će svako, ko bude odlučio da pohađa, u apsolutno bilo kojoj formi od ponuđenih, specijalizovani seminar - steknite sertifikat za brokera, imati prilike i da se upozna sa time kako bi jedan izveštaj brokera trebalo da izgleda. Takođe će biti reči i o takozvanom dnevniku rada, te o tome zbog čega je važno da jedan broker o tome vodi računa.

Kako u praksi funkcioniše postupak prodaje hartije od vrednosti, odnosno kupovina na berzi je posebno zanimljiva tema, a najpre teorijski, pa zatim i praktično, to jest kroz simulaciju situacija iz stvarnog života, bi trebalo da svaki kandidat bude i sa tim detaljima u potpunosti upoznat.

Očekuje se od svakog prisutnog kandidata da bude potpuno slobodan da postavi pitanje profesoru, a bude li se možda dogodilo da ne razume u potpunosti sve ono, o čemu je predavač pre toga govorio prisutnima, a što je svakako bilo predviđeno zvaničnim nastavnim prorgamom, prema čijim pravilima se i organizuje edukacija koja se bavi ovom tematikom.

Gde će biti organizovan stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera i u kojim terminima?

Zvanični pravilnik institucije organizatora je vrlo jasan, te je u njemu navedeno da svako fizičko lice samostalno treba da donese odluku kako će specijalizovani seminar - steknite sertifikat za brokera da pohađa.

Podrazumeva se da će nadležni u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford svakoga od njih da informišu o tome da se u ponudi nalazi mogućnost pohađanja časova u okviru kako individualne i grupne nastave, tako isto i poluindividualne. Uz to će dobiti informaciju i o mestu, odnosno o lokaciji održavanja nastave, uzevši u obzir da u sva tri slučaja mogu biti održana predavanja online ili direktno u namenskim prostorijama te poslovnice. Sada bi već trebalo da bude jasnije svima zašto je vrlo važno da se prilikom prijavljivanja, to jest upisivanja svako od njih odluči između brojnih opcija, koje se nalaze u ponudi navedene obrazovne institucije.

Ukratko rečeno, svaki kandidat ima obavezu da izabere i gde želi nastavu da prati i prema kom principu od svih navedenih, pa će posle toga da dobije sve neophodne informacije.

Jasno je definisan broj polaznika u okviru jedne grupe, ali i činjenica da dok četiri osobe u toj poslovnici ne izvrše prijavu, ne može biti ni organizovana nastava za grupu polaznika. Upravo to je najmanji broj lica, potrebnih za formiranje jedne grupe, pa je zato i to navedeno kao zahtev za početak nastave te vrste. Najviše osmoro kandidata ima pravo časove da pohađa u tom slučaju, uzevši u obzir da je tako procenjeno da jedino može biti očuvan adekvatan kvalitet edukacije. Svakako će članovi određene grupe u momentu prijavljivanja imati na raspolaganju mogućnost da saznaju koliko je predviđeno da traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera u tom slučaju. Razlog je vrlo jednostavan i logičan, budući da nadležni u okviru institucije organizatora imaju obavezu da prethodno definišu trajanje nastave u grupi, dok koordinator konkretnog predstavništva ima obavezu da precizira sve ostale detalje. Najjednostavnije rečeno, nedugo pošto grupa od četiri osobe minimalno bude u tom predstavništvu oformljena, koordinator će odrediti kog datuma će nastava početi. Takođe je u obavezi i da precizno definiše raspored predavanja, odnosno da navede u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Pošto sve to bude odredio, biće informisan svaki član te grupe, a naročito će biti istaknuta informacija da se izmene po zahtevu kandidata ne smeju ni u kom slučaju dozvoliti. Kada je u pitanju grupni tip edukacije, jednostavno rečeno, svako od njih je u obavezi da se u potpunosti pridržava onoga što koordinator bude odredio.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovan individualni vid edukacije. Upravo će kandidat, koji odluči tako predavanja da pohađa, imati pravo u tom slučaju da odredi kog datuma će nastava početi, koliko će trajati i u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Naravno da on sve to ne može odlučiti samostalno, već isključivo u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije i sa onim stručnjakom, koji će biti zadužen da vodi nastavu u tom slučaju. Jednostavno, oni će se usaglasiti oko svih detalja, pa i oko rasporeda časova, što ustvari znači da će precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera.

A kada je u pitanju takozvana nastava u paru, tada predavanja treba polaznika u isto vreme da pohađaju. Iako se razlikuje broj kandidata koji časove prate, biće primenjena potpuno ista pravila organizacije kao i kada je u pitanju individualni tip edukacija. Podrazumeva se da će u tom slučaju dvoje polaznika zajedno sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora da preciziraju sve detalje. Svakako će tom prilikom biti u obavezi da definišu i kakvom dinamikom će predviđeni broj časova organizovan, što znači da odlučiti i o tome koliko bi ukupno trebalo nastava da traje.

Svako od prijavljenih bi trebalo da odluči i na kojoj će lokaciji časove da pohađa, jer je ponudom obuhvaćena kako onlajn edukacija, tako isto i ona koja podrazumeva klasičan princip organizacije. Zato se navodi kao obaveza da svaki prijavljeni odabere koja od tih varijanti njemu lično više odgovara, pa će na osnovu toga da dobije i detaljne informacije.

U suštini je najbitnije da ako želi nastavu da pohađa online, on u tom slučaju koristi i lični kompjuter. Biće mu prethodno predočeno i koje tačno performanse bi trebalo taj uređaj da ima, a kako bi bez ikakvih smetnji bila organizovana specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera putem računara. Takođe je potrebno i da tačno određenu vrstu programa kandidat u tom slučaju instalira, trebalo bi da to samostalno učini. Bitno je naglasiti da celokupan postupak instalacije softvera nije komplikovan, te bi bez ikakvih smetnji polaznik trebalo da to učini, tim pre što hoće nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora informisati o detaljima u vezi sa instalacijom programa. Iako se ne svrstava u red zahtevnih postupaka, može se dogoditi da neki polaznik ne uspe samostalno to da učini. U tom slučaju ima pravo da kontaktira nadležne u okviru konkretne poslovnice, te da zahteva pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u svakom predstavništvu te obrazovne institucije. Kvalitet internet veze za sve vreme trajanja online nastave mora da bude na posebno visokom nivou. Zapravo je neophodno da optimalni uslovi za nesmetano odvijanje časova budu obezbeđeni od strane polaznika, pa će to svakom zainteresovanom i biti na vreme predočeno.

Druga opcija koja je zastupljena, podrazumeva da svaki polaznik ima pravo nastavu da pohađa prema principu, koji važi za klasičan, odnosno uobičajeni. U tom slučaju će časovi da budu organizovani u prostorijama, koje se nalaze u okviru predstavništva navedene obrazovne institucije. Svakako da polaznik bira gde će časove pohađati, to jest da li će nastavu na klasičan način da prati samostalno ili u paru, odnosno u grupi, pa će na osnovu toga da dobije informacije i o detaljima koji su vezani za datum početka edukacije, trajanje i termine u kojima će da budu održani časovi.

Postoji mogućnost i da nadležni u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora ostvare zahtev klijenata i stručni seminar - steknite sertifikat za brokera organizuju u formi takozvane korporativne nastave. Naravno da će predstavnici zainteresovane firme biti u obavezi da nadležnima u jednoj od poslovnica navedu apsolutno sve zahteve, koji se tiču organizacije nastave, te da se sa njima usaglase i oko svih potrebnih detalja. U principu, oni bi trebalo prvo da dogovore gde će nastava za određeni broj zaposlenih da bude organizovana, pošto je dozvoljeno i da to bude u okviru same kompanije, koja je i zainteresovana za sprovođenje korporativne obuke. Tačno definisani uslovi i zahtevi moraju biti ostvareni u tom slučaju, te se podrazumeva da će klijent biti informisan na vreme o svim tim detaljima. Na prvom mestu je važno da bude odabran prostor, čija opremljenost je na zahtevanom nivou kvaliteta. Posle toga će se oni usaglasiti i oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima u toj kompaniji, kao i oko termina u kojima će biti organizovani časovi. A samim tim što je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se usaglase i oko toga kakva će dinamika da bude poštovana prilikom sprovođenja predviđenog broja časova, to automatski znači da će se dogovoriti i oko toga koliko bi trebalo korporativni tip nastave u konkretnom slučaju da traje. Shodno pravilima, nadležni će informisati sve one, koji treba nastavu da pohađaju o svemu tome vrlo brzo pošto bude definisano.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za brokera?

U skladu sa trenutno aktuelnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za brokera traje ukupno 10 dana. Međutim, ta informacija isključivo važi kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, odnosno za najmanje četvoro njih, te najviše osmoro.

Inače je u zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije zastupljeno 16 časova, a ta informacija važi i za grupnu i za individualnu i za poluindividualnu nastavu.

S obzirom na to da je razlika u načinu organizacije časova to se ne tako retko događa i da nastava za jednog ili za dvoje kandidata traje i duže od tog perioda. Da pojednostavimo, u tom slučaju je predviđeno da ili jedan polaznik ili dvoje njih odluče zajedno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu kako će definisani broj časova u tom slučaju da bude raspoređen. Iz tog razloga ne postoji mogućnost da ranije bude navedeno koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - steknite sertifikat za brokera ili za jednu osobu ili za dvoje njih.

A potpuno isti princip važi i kada je u pitanju korporativni tip nastave. Praktično je jedina razlika u tom slučaju što ovlašćeno lice zainteresovane firme definiše direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije kako će da budu časovi organizovani. U suštini oni odlučuju i o svemu ostalom, ali je najbitnije da zahvaljujući određivanju rasporeda predavanja, odnosno dinamike sprovođenja tolikog broja časova, oni odlučuju i o trajanju korporativne nastave na taj način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za brokera"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje