Kurs i obuka - Steknite sertifikat za geobušača

Akcenat ove stručne edukacije je svakako stavljen na praktičan deo. A što se tiče teoretskog dela, on može biti organizovan i u poslovnici i online, a svakako će kandidati dobiti sav neophodan materijal za učenje.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača uključi ukupno 40 časova, s tim da će o trajanju biti informisan svaki kandidat na vreme.

Praksa se organizuje u saradnji sa određenim kompanijama u brojnim gradovima širom Srbije, u kojima pomenuta obrazovna institucija ima svoje poslovnice i u kojima organizuje ovu stručnu edukaciju.


Svakako da polaznici nastavu mogu pohađati ili u formi grupne, što znači da najviše osmoro, a najmanje četvoro kandidata treba da prisustvuju predavanjima, ali i kroz takozvanu individualnu, kada samo jedan kandidat treba da prati nastavu. Još je dostupna i mogućnost da stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za geobušača bude organizovan u paru, kada se sprovodi nastava poznata kao poluindividualna, a ukoliko u okviru određene poslovnice budu postojali uslovi, može biti organizovana i nastava u mikro grupi. Da bi taj tip edukacije bio organizovan, zahteva se prisustvo dvoje do troje kandidata.

A kada je u pitanju praktičan deo edukacije, svi prijavljeni imaju mogućnost da ga pohađaju u okviru same kompanije, sa kojom institucija organizatora ima saradnju.

Još treba napomenuti da postoji i opcija da teorijski deo nastave kandidat pohađa u poslovnicama ili online, tako da može samostalno izabrati prilikom prijavljivanja i upisivanja koja mu opcija više odgovara.

TESTOVI


U obavezi je svaki pojedinačni polaznik, a koji se odluči za varijantu da teoretski deo nastave pohađa online, da obezbedi sve uslove za nesmetani rad. Prvenstveno se misli na računar odgovarajućih karakteristika, a zatim i na stabilnu vezu sa internetom, s tim što je njegova obaveza i da samostalno instalira odgovarajući softver na izabrani kompjuter. Upravo preko tog softvera će i pohađati teoretski deo nastave.

U okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora može biti sprovedena i nastava prema klasičnom principu, a ako se prijavljeni kandidat za tu opciju bude odlučio.

Treba napomenuti i to da ako postoji interesovanje, može biti organizovan i korporativni seminar - steknite sertifikat za geobušača. Prethodno definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću će predavanja tada pohađati, s tim da nastava može biti organizovana i na već opisane načine, ali i u prostorijama matične kompanije polaznika. Naravno da će se o svemu tome dogovoriti predstavnici zainteresovane firme i izabrane poslovnice institucije organizatora.

Da napomenemo i to da u toku cele godine kandidati imaju pravo da izvrše prijavu, odnosno da se upišu.

Prijavljivanje može biti izvršeno putem telefona ili lično u prostorijama bilo koje od preko 40 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. A ako nekome ne odgovaraju te dve opcije, može se opredeliti za elektronski način prijavljivanja, što znači da zahtevane podatke ima obavezu da pošalje na mail adresu. Što se tiče podataka, potrebno je da svaki kandidatu u prijavi navede prvo svoje ime i prezime, a zatim i datum rođenja, te se podrazumeva da mora ostaviti i broj telefona za dalji kontakt.

Isključivo ukoliko je prethodno prijavljeni kandidat prisutan može da bude izvršen zvaničan upis i o tome će svako od njih da bude precizno i na vreme informisan. Takođe će od nadležnih u konkretnoj poslovnici dobiti informacije i o tome koja tačno dokumenta će biti u obavezi da pripremi i dostavi prilikom upisa.

Upravo tada će i odlučiti na koji način želi da pohađa nastavu, odnosno na kojoj lokaciji i prema kakvom principu.

Kojim temama će se baviti specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača?

U toku početnog predavanja je zvaničnim nastavnim programom predviđeno da svaki polaznik dobije informaciju o tome šta zapravo podrazumeva zanimanje geobušač.

Tom prilikom će specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača biti najpre fokusirana na objašnjenje, odnosno davanje potrebnih informacija o tome koje poslove obavlja osoba, koja je na tom radnom mestu zaposlena, ali i koje veštine i znanja bi trebalo da ima, te koji su uslovi rada. Između ostalog se očekuje da zdravstveno stanje geobušača bude dobro, te da ima fizičke snage da izrađuje bušotine i vodi računa o konsolidaciji tlaka, ali i naravno da bude upoznat sa svim onim što je neophodno da svoj posao radi kako je propisano.

Svakako će profesor govoriti i o tome kako se vrše istražne radnje prilikom bušenja bunara, odnosno bušenja za vodu. U tom delu će biti takođe prikazani i odgovarajući primeri iz prakse, što će u velikoj meri i pomoći svakom kandidatu da što bolje razume koje zapravo obaveze ima osoba zaposlena na radnom mestu geobušača.

Govoriće profesor o mineralnim sirovinama i o njihovim osnovnim osobinama, ali i o tome na koji način su one klasifikovane, jer je to izuzetno značajno za obavljanje ovog posla.

Biće reči i o tome na koji način treba pripremiti osnovna sredstva prilikom izvođenja geodetskih bušotina, odnosno kako se planira teren i na koji način se postavljaju i montiraju uređaji, to jest mašine za bušenje, što je sve izuzetno značajno za praksu.

U skladu je sa nastavnim programom predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača omogući svakom polazniku da nauči i kako se uzimaju uzorci za bušenje, ali i na koji način se prethodno montirana oprema, odnosno uređaji demontiraju i transportuju.

A u opisu posla lica koje je zaposleno na radnom mestu geobušač jeste i da svu potrebnu dokumentaciju vodi na propisani način, pa će i o tome govoriti predavač.

Između ostalog će biti govora i o tome na koji način se ispituje vodopropusnost i koja se sve sredstva u tom slučaju moraju koristiti. Zatim će profesor govoriti o tome kako je potrebno izrađivati obloge od prskanog betona i kako u praksi funkcioniše hidroizolacija.

Prema nastavnom planu i programu je predviđeno da predavač govori i o tome kako se izvode takozvane minske bušotine, odnosno kako se opremaju i pune, te na koji način se mine vezuju.

U toku završnog predavanja će biti govora i o osnovnim odredbama Zakona o zaštiti na radu, odnosno Zakona o zaštiti životne sredine i radne, kao i o protivpožarnoj zaštiti i uopšteno o svim merama zaštite koje moraju biti preduzete u slučaju izvođenja radova.

Pored toga je predviđeno da stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za geobušača omogući svakom kandidatu da nauči kako u praksi funkcioniše ne samo bušenje bunara, nego i zemljišta sa ciljem pronalaženja nafte i koje su to faze koje moraju biti ispoštovane.

Svakako će osim uređaja biti predstavljeni različiti alati koje geobušač bez ikakve sumnje koristi u svom radu, a u okviru praktičnog dela će imati priliku da pokažu koliko su usvojili teoretska znanja, koja im je predstavio predavač pre toga.

Sva pitanja koja budu imali kandidati o obrađenim temama imaju pravo i da postave predavaču obično u toku završnog predavanja, koje je zamišljeno da bude interaktivno.

Kada će biti održan stručni seminar - steknite sertifikat za geobušača i na kojoj lokaciji?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford fizičkim licima nudi mogućnost da nastavu pohađaju na jedan od dostupnih načina, to svako od njih naknadno dobija informacije o tome i kada će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za geobušača i na kojoj lokaciji.

Da pojasnimo, nastavu polaznici mogu pohađati kako u okviru grupne i individualne, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu. A ukoliko postoji interesovanje, edukacija može biti organizovana i za mikro grupu. Mikro grupa podrazumeva da će dvoje ili troje polaznika biti prisutno tokom predavanja.

Fleksibilna pravila važe prilikom organizacije i nastave za mikro grupu, ali i poluindividualne i individualne, a ona su potpuno ista. Međutim, kad je u pitanju nastava u grupi, biće primenjena mnogo strožija pravila organizacije, sa kojima će svakako polaznici da budu na vreme upoznati.

Biće dozvoljeno svakom pojedinačnom kandidatu da precizira sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako će biti organizovani časovi, a ako je u pitanju poluindividualna, individualna ili nastava za mikro grupu. U suštini to znači da oni preciziraju prvo kog datuma bi trebalo konkretni tip edukacije da počne. Zatim je njihova obaveza da se dogovore i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, pa će zahvaljujući tome da se usaglase i oko toga koliko će tačno da traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača u tom slučaju.

Kao što smo već napomenuli, na potpuno drugačiji način će biti organizovana nastava za grupu polaznika. Inače u grupi predavanja treba da pohađa najmanje četvoro polaznika, a od strane institucije organizatora je predviđeno prisustvo maksimalno osmoro ljudi predavanjima u tom slučaju, kako bi bio zagarantovan kvalitet edukacije. Isključivo koordinator za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome se prijavi dovoljan broj polaznika i oformi grupa će precizirati kog datuma bi trebalo nastava da počne i sve ostale detalje. U suštini će ranije biti dostupna samo informacija o trajanju nastave za grupu polaznika, a sve ostalo definiše koordinator posle formiranja grupe. Sve to nije podložno promenama, što znači da zahtevi polaznika u vezi sa time ne smeju da budu prihvaćeni, prosto zato što je tako pravilima definisano.

Lokacija održavanja nastave takođe može biti izabrana od strane svakog pojedinačnog polaznika, a dostupna je klasična edukacija i specijalizovani seminar - steknite sertifikat za geobušača koji može da bude organizovan online.

Kada kažemo klasična edukacija, to znači da će nastava biti organizovana u prostorijama jedne od poslovnica ove obrazovne institucije. A kako se one nalaze na trenutno 40 lokacija u celoj zemlji, ne bi trebalo da predstavlja problem zainteresovanima da pronađu poslovnicu koja im je najbliža.

Varijanta koja podrazumeva praćenje nastave onlajn se odvija sa bilo koje lokacije, a preko polaznikovog računara, s tim da taj uređaj mora imati tačno definisane performanse, sa kojima će svako od njih pre toga da bude detaljno upoznat. U obavezi je svaki kandidat takođe da obezbedi i nesmetani rad, a u smislu da osigura kvalitet internet veze za sve vreme trajanja nastave. Prethodno će svako od njih biti informisan i o postupku instalacije softvera, jer to mora da učini samostalno svaki kandidat u skladu sa jasno definisanim smernicama.

U slučaju da je nadležnima u nekoj kompaniji ova tema interesantna, može biti organizovana korporativna obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača. Tačno određeni broj zaposlenih će tom prilikom pohađati predavanja, s tim da ona mogu biti organizovana čak i u prostorijama same kompanije, a ako to nadležni budu smatrali potrebnim i ako obezbede optimalne uslove za rad. Važno je da se nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i jedne od poslovnica institucije organizatora prvo dogovore o lokaciji održavanja nastave, a potom da definišu i apsolutno sve ostale detalje. Misli se prvenstveno na datum početka edukacije, zatim i na termine održavanja časova i na njihov raspored. Uzevši u obzir da će precizirati i dinamiku, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom sprovođenja definisanog broja časova, oni će se dogovoriti i oko toga koliko bi trebalo da traje korporativni vid edukacije. Sve zaposlene koji treba da pristupe predavanjima će zatim u skladu sa jasno definisanim pravilima o svemu tome i obavestiti nadležni.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za geobušača?

U zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije je predviđeno ukupno 40 časova.

A samo kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za geobušača koja se organizuje za grupu polaznika je određeno unapred koliko će nastava trajati ukupno. Zapravo se radi o takvom načinu organizacije, gde je predviđeno da isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford definiše sve detalje. Međutim, da bi edukacija te vrste mogla da bude organizovana, grupa od minimum 4 člana prvo mora da bude u toj poslovnici oformljena. Posle prijavljivanja dovoljnog broja ljudi će svako od njih biti informisan i o tačnom datumu početka nastave u grupi, ali i o tome u kojim će terminima biti organizovani časovi i kakvom dinamikom.

Inače je ponudom ove obrazovne institucije obuhvaćena i nastava u paru i individualna, a postoji mogućnost organizacije i časova za mikro grupu, odnosno za dvoje do troje polaznika u isto vreme. Pravila organizacije u sva tri slučaja su potpuno istovetna i vrlo fleksibilna. U dogovor oko datuma početka nastave, termina održavanja časova i njihovog rasporeda, odnosno trajanja izabranog tipa edukacije će biti uključeni i polaznici, koji će sa ovlašćenim licem u samoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu i predavačem sve te detalje precizirati.

A po zahtevu može da bude organizovan i korporativni seminar - steknite sertifikat za geobušača, kao specifičnom vidu edukacije, zato što samo zaposleni u okviru zainteresovane firme u tom slučaju pohađaju predavanja. Pravilo je da se nadležno lice u toj kompaniji mora dogovoriti o svim detaljima sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. U te detalje pored definisanja datuma početka, spada i određivanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda, pa na taj način se oni usaglašavaju i oko tačnog trajanja nastave namenjene zaposlenima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za geobušača"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje