Kurs i obuka - Steknite sertifkat za zanimanje prokurista

Sem posedovanja osnovnih znanja iz oblasti ekonomije i prava ne postoji niti jedan zahtev, koie bi zainteresovani za pohađanje pomenute specijalizovane edukacije bili u obavezi da ispune. Zato i ne navodimo ciljnu grupu polaznika, budući da je stručna obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista namenjena apsolutno svakom pojedincu, koji smatra ovu temu interesantnom i koji želi da stekne pravno validan sertifikat za konkretno zanimanje.

Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da je Obrazovni centar Akademije Oxford institucija, koja posluje uz poštovanje svih pravila i poseduje odgovarajuće dozvole za sprovođenje ove edukacije, što svakako znači da kandidati stiču pravno validan sertifikat nakon završetka konkretne obuke. A u skladu sa trenutno aktuelnim zakonom, taj sertifikat imaju pravo i u svoj radni dosije da upišu, a ukoliko su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Svakako im se preporučuje da odmah pošto postanu vlasnici sertifikata za zanimanje prokurista, kandidati kontaktiraju nadležne u pomenutoj službi i informišu se o postupku upisa sertifikata, odnosno zahtevaju od njih da to učine, pošto je tako predviđeno trenutno aktuelnim zakonom.

Pre nego što objasnimo na koji način će biti organizovana nastava za fizička lica, moramo napomenuti da se u ponudi konkretne obrazovne institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista. A taj tip edukacije će biti organizovan po zahtevu klijenta, odnosno nadležnih u okviru bilo kog preduzeća, jer je potrebno da određeni broj zaposlenih pristupe predavanjima u tom slučaju. Princip organizacije nastave te vrste je prilično jednostavan i nezahtevan, uzevši u obzir da je potrebno da se nadležno lice u okviru dotične kompanije dogovori o svim detaljima direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Ne samo da će oni definisati datum početka nastave te vrste, nego će se odlučiti i o terminima održavanja časova, kao i o tome koliko će nastava trajati, s obzirom na to da su u obavezi da definišu i raspored predavanja, odnosno da odrede u skladu sa kakvom dinamikom će časovi u tom slučaju da budu organizovani. A izuzev svega toga, u obavezi su i klijent i organizator da se usaglase oko lokacije, na kojoj bi trebalo zaposleni časove da pohađaju. Naime, da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, moramo napomenuti da je korporativni tip nastave ujedno i jedini kod koga pomenuta obrazovna institucija dozvoljava da budu izvršene izmene u tom segmentu. Važno je da prostor u okviru doticne firme, a u kome će u tom slučaju da bude organizovana nastava, bude opremljen onako kako je to predviđeno pravilnikom, pa se podrazumeva i da će klijent biti informisan o tim detaljima.


Prvo što se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika jeste da izvrši prijavu za pohađanje ove specijalizovane edukacije. A prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija, koje moraju uključivati njegovo ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona. Svaki pojedinačni kandidat ima pravo i da izabere da li će konkretne informacije poslati na zvaničnu mejl adresu pomenute obrazovne institucije i tako se prijaviti ili će ih izdiktirati nadležnima lično u jednoj od brojnih poslovnica, odnosno putem telefona. Ističemo da je sasvim svejedno na koji način od svih ponuđenih će pojedinac da izvrši prijava.

Samim tim što je zvaničan postupak upisa svakog prijavljenog kandidata usklađen sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije, to se podrazumeva da je njegovo lično prisustvo u datom momentu obavezno. Naravno da će o tom detaljeu biti informisan svako od njih, a saznaće i koja dokumenta treba da priloži tom trenutku, kako bi upis bio izvršen u skladu sa aktuelnim pravilima.

A s obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista bude organizovan online i u prostorijama bilo koje poslovnice, odnosno u skladu sa klasičnim principom, to je i vrlo važno da svaki kandidat izabere varijantu koja mu više odgovara.

TESTOVI


Ukoliko se opredeli za praćenje nastave onlajn, mora posedovati računar, a taj uređaj svakako mora da ima odgovarajuće karakteristike. Prethodno će nadležni u okviru izabrane poslovnice informisati svakog polaznika o tome koje karakteristike neizostavno mora da ima konkretni kompjuter, da bi nastava mogla da bude praćena uz njegovo korišćenje. Isto tako je važno napomenuti i to da polaznici imaju obavezu da brinu o kvalitetu internet veze u toku trajanja ove edukacije, pa je iz tog razloga i vrlo važno da izaberu prostor, u kome ona postoji. Nastava će u tom slučaju da bude praćena uz korišćenje namenskog programa, a informacije o postupku njegove instalacije će dobiti svaki pojedinačni kandidat. Inače je pravilnikom ove obrazovne institucije predviđeno da postupak instalacije softvera treba apsolutno samostalno svaki polaznik u tom slučaju da izvrši. Međutim, da bi on to učinio bez ikakvih smetnji i poteškoća, potrebno je da poseduje osnovnu računarsku pismenost, a što sasvim sigurno svaki prijavljeni kandidat ima. Biće mu na raspolaganju i članovi IT sektora konkretnog predstavništvu institucije organizatora, koji će mu pomoći da u što kraćem roku reši bilo kakav problem, na koji bude naišao dok predavanja online bude pohađao ili dok bude instalirao konkretni program.

Napominjemo da se kako klasična nastava, tako isto i specijalizovani seminar - steknite sertifkat za zanimanje prokurista koji se organizuje online mogu pohađati na jedan od tri načina, jer je u ponudi kako grupna nastava, tako isto i individualna i poluindividualnu.

Pored toga što je predviđen različit broj polaznika za svaki tip edukacije, od tipa obuke do tipa obuke se razlikuje i princip organizacije. Uopšteno govoreći, sa jedne strane su individualni i poluindividualni kurs, a koji se organizuju na isti način, dok je sa druge grupna nastava, koja podrazumeva i vrlo strogo definisana pravila.

Da razjasnimo odmah, individualnu nastavu treba da pohađa jedan kandidat, a dvoje polaznika će prisustvovati predavanjima ukoliko je u pitanju nastava u paru, koja je svakako poznata i pod nazivom poluindividualna.

Svaki bi polaznik trebalo da zna da će u oba slučaja njemu biti data sloboda da odabere kako želi nastavu da pohađa, pošto sve detalje u vezi sa organizacijom on u konkretnom slučaju definiše kako sa zvaničnim koordinatorom za nastavu, nadležnim u predstavništvu institucije organizatora, tako i sa ovlašćenim predavačem. A ne samo da će se oni usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista, nego i oko svih ostalih detalja. U suštini ti detalji se odnose na trajanje nastave, jer oni zajedno definišu i raspored predavanja, ali i na datum njenog početka, kao i na termine u kojima će časovi da budu u tom slučaju organizovani.

Prethodno smo naveli da su mnogo stroga pravila, koja se primenjuje prilikom organizacije grupne nastave. A isključivo koordinator za nastavu ima pravo, ali i obavezu da ta pravila definiše. Praktično govoreći, jedina informacija koju članovi određene grupe, odnosno prijavljeni kandidati dobijaju prethodno je vezana za trajanje edukacije tog tipa. Taj podatak je dostupan svima prilikom zvaničnog prijavljivanja, a njega isključivo određuju nadležni ne u okviru poslovnice, nego u okviru celokupne institucije organizatora. Svakako mora da bude oformljena grupa u okviru tog predstavništva, kako bi nastava prema tom principu mogla da bude organizovana. A da bi jedna grupa zvanično mogla da bude formirana potrebno je da najmanje četiri osobe prijavu izvrše, pošto u grupi nastavu treba da prati između četvoro i osmoro ljudi najviše. Kada konkretni uslov bude bio ispunjen, to jest pošto toliki broj polaznika minimum prijavu izvrše, koordinator za nastavu će pristupiti određivanju načina organizacije časova. A pošto sve to bude definisao, biće informisan i svaki pojedinačni član određene grupe o svim tim detaljima. Svakako bi valjalo još jednom da navedemo podatak da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave tog tipa.

Koje teme će obraditi stručna obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista?

Zvaničan zastupnik određenog privrednog društva, a koji ima obavezu da se u potpunosti pridržava trenutno aktuelnih zakona je osoba, koja je kvalifikovana za zanimanje prokurista. Međutim, da bi neko mogao tim poslom da se bavi, on mora biti upoznat sa oblašću prava, ali i sa marketingom, te se uz to smatra i da bi trebalo da ima odlično razvijene organizacione sposobnosti. Upravo lica koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista treba da budu upoznata sa činjenicom da je u pitanju izuzetno važno zanimanje za određeno privredno društvo.

Profesor će objasniti u toku uvodnog predavanja prvo šta je to prokura, pa će samim tim prisutni saznati da je u pitanju zakonska forma, kojom se određenom licu daje ovlašćenje da zaključuje različite pravne poslove u ime određenog privrednog društva. Naravno da će predavač objasniti i da prokura može biti data ne samo jednoj osobi, već da određeno privredno društvo može imati i više zvaničnih zastupnika, odnosno prokurista. Pored toga što bilo koje privredno društvo, a koje ima potrebu za angažovanjem ovih stručnjaka, može dati propisana ovlašćenja, isto tako i pojedinačni trgovac, ali i trgovačko društvo ima pravo da ovlasti prokuristu.

Dobiće informacije prisutni i o tome da prokurista isključivo može biti fizičko lice, koje ima određeni stepen kvalifikacija, te koje je steklo zvaničan sertifikat za ovo zanimanje.

Takođe je predviđeno i da specijalizovani seminar - steknite sertifkat za zanimanje prokurista obradi temu, koja je vezana za sam postupak davanja prokure. A u tom segmentu će profesor objasniti prisutnima koje podatke mora sadržati konkretno ovlašćenje, te zbog čega je važno da u zvaničan sudski registar pri nadležnim institucijama bude upisana prokura.

Svakako će biti govora i o tome šta se dešava kada dođe do prestanka prokure i na koji način bi trebalo taj postupak da bude izvršen, a da istovremeno budu u potpunosti ispoštovana pravila, koja su propisana trenutno aktuelnim zakonom.

Naravno da polaznici imaju pravo i da razjasne sve nejasnoće prilikom ove edukacije, tako da mogu pitati profesora sve što od predstavljenog gradiva ne budu u potpunosti razumeli.

Biće govora i o tome na koji način jedan prokurista treba da se potpisuje, kako bi ispoštovao pravila.

Uzevši u obzir da prokurista ima obavezu i da u određenim slučajevima pregovara sa pravnim licima, a koja su ili trenutni ili potencijalni poslovni partneri privrednog društva koje zastupa, to će tokom ove edukacije svaki polaznik biti informisan i o tome koja ovlašćenja u konkretnom slučaju ima. Izuzev toga, trebalo bi da stručna obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista pruži priliku kandidatima da nauče na koji način bi trebalo da jedan prokurista bude uključen u marketinške aktivnosti, odnosno prodajne.

Uzevši u obzir da prokurista ima obavezu da komunicira sa članovima top menadžmenta, na prvom mestu, to je izuzetno značajno i da njegove komunikacione veštine budu na visokom nivou. Baš iz tog razloga će profesor predočiti polaznicima o čemu treba posebno da vodi računa prilikom komunikacije sa vlasnikom kompanije, u kojoj je radno angažovan, to jest sa članovima najvišeg menadžmenta.

Trebalo bi da profesor predstavi i adekvatne primere iz prakse, a u smislu da pokaže polaznicima gde prokuristi najviše greše, kako i oni ne bi to činili.

U kojim slučajevima će doći do prestanka važenja prokure je tema, koju će ova specijalizovana edukacija obraditi u završnom delu.

Gde će biti organizovan stručni kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista i kada?

Dostupno je nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, a u skladu sa tim za koju opciju se kandidat opredeli će zavisiti na kojoj lokaciji bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista da bude organizovana, ali i u kojim terminima.

U svakom slučaju će prilikom prijavljivanja svaki kandidat od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da dobije informacije o tome da nastava može da bude organizovana na klasičan način i u formi učenja na daljinu. Isto tako će ga nadležni obavestiti i o tome da predavanja ima pravo da prati ili samostalno ili u društvo još jedne osobe ili u formi grupne nastave, uzevši u obzir da je u ponudi individualna nastava, tako isto i poluindividualna i grupna. S obzirom na to da se toliko opcija nalazi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, trebalo bi da je sasvim jasno i zbog čega kandidati informacije o načinu organizacije časova dobijaju tek pošto se između tih varijanti opredele.

Svakako nastavu imaju pravo da pohađaju prema klasičnom principu, to jest direktno u prostorijama onog predstavništva navedene obrazovne institucije, u okviru koga u skladu sa pravilima izvrše prijavljivanje i zvanično se upišu.

Takođe postoji opcija i da specijalizovani seminar - steknite sertifkat za zanimanje prokurista bude organizovan online, a u kom slučaju će kandidat predavanja da pohađa uz korišćenje sopstvenog računara. Vrlo je važno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, kao i da polaznik osigura propisane uslove za rad. Prethodno će od strane nadležnih u okviru same poslovnice institucije organizatora svako od njih da bude informisan kako o performansama, koje izabrani računar mora da zadovolji, tako isto i o činjenici da stabilna internet veza mora biti dostupna za sve vreme trajanja nastave. A uz sve to je obaveza svakog pojedinačnog polaznika i da specijalni softver instalira na konkretni računar, o čemu će pre toga da dobije jasne smernice od strane nadležnih. S obzirom na to da je postupak instalacije programa prilično jednostavan i nezahtevan, to organizator očekuje od svakog pojedinačnog kandidata da bez ikakvih problema konkretni program samostalno instalira. Ali i pored toga ova specijalizovana obrazovna institucija obezbeđuje i IT podršku, uzevši u obzir da su stručnjaci, čija specijalnost je upravo poslovanje u sektoru informacionih tehnologija, u okviru svake poslovnice zaposleni. Ako imaju problem u toku postupka instalacije softvera ili za vreme trajanja nastave online, kandidati se mogu slobodno tim stručnjacima obratiti i od njih zatražiti pomoć u rešavanju nastalog problema.

Sledeće što moraju znati svi polaznici jeste da kako klasični, tako isto i online kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista može biti organizovana na jedan od tri načina. Zapravo se radi o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave u paru, u grupi ili pojedinačno, što podrazumeva da svaki kandidat u momentu prijavljivanja bira koja mu opcija najviše odgovara od svih ponuđenih. A tek na osnovu toga će dobiti jasne smernice o datumu početka nastave i o načinu organizacije časova.

Svaki kandidat koji se opredeli da predavanja pohađa u grupi mora biti svestan činjenice da najmanje četiri osobe u tom predstavništvu institucije organizatora treba prijavu da izvrše, jer je formiranje grupe od minimalnog broja članova navedeno kao osnovni zahtev za početak organizacije nastave na taj način. Podrazumeva se da će svaki polaznik od strane nadležnih biti informisan o ovom, izuzetno značajnom detalju, jer praktično nije moguće unapred navesti kog datuma će da počne edukacija za grupu kandidata. Iz tog razloga se zahteva strpljenje od prijavljenih, te napominjemo da će u najkraćem mogućem roku posle formiranja grupe svako od njih dobiti precizne informacije ne samo o tome kog datuma će da počne grupni seminar, nego i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu. Upravo to će posle formiranja grupe da definiše ovlašćeno lice u okviru konkretnog predstavništva, to jest koordinator za nastavu. Kada budu bili informisani svi članovi te grupe o ovim detaljima, biće obavešteni i o tome da se izmene ne dozvoljavaju prilikom organizacije nastave u grupi. U suštini, to podrazumeva da njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo kog segmenta ne smeju da budu uzeti u obzir od strane organizatora. Moramo naglasiti i to da će podatak o trajanju nastave u grupi dobiti svaki prijavljeni kandidat onog momenta, kada bude izvršio prijavu i naveo da predavanja želi upravo na taj način da pohađa. Naime, na nivou celokupne institucije organizatora se određuje unapred koliko će ukupno da traje nastava u grupi, a taj podatak se odnosi na svaku poslovnicu.

Postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista bude organizovana samo za jednu osobu, a kojom prilikom će biti sprovedena pravila individualne nastave. Upravo u tom slučaju će biti primenjena i vrlo slobodna pravila organizacije, jer će biti dozvoljeno tom kandidatu da se usaglasi oko načina sprovođenja časova sa ovlašćenim licima u okviru poslovnice, u kojoj je prijavu i upis izvršio pre toga. Jednostavnije govoreći, tada će polaznik sa profesorom, koji bi trebalo individualni tip edukacije da vodi i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, da se dogovori najpre oko toga kog datuma će individualni tip edukacije da počne. A uz to se podrazumeva da će oni precizirati i u kojim terminima će biti održani časovi. Pored svega toga, njihova je obaveza da definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen broj časova, koji je predviđen zvaničnim nastavnim programom, što znači da će samim tim da se usaglase i oko detalja koji su vezani za trajanje individualnog tipa obuke.

Uz to što mogu pohađati nastavu u grupi i individualno, fizička lica imaju pravo i da se opredele za opciju da predavanja pohađaju u društvu još jedne osobe, jer se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i individualni tip nastave. Ističemo da će biti primenjena potpuno ista pravila kao i kada ovaj specijalizovani kurs pohađa jedno lice, to jest kada se organizuje individualni seminar - steknite sertifkat za zanimanje prokurista. A u suštini to podrazumeva da će se dvoje kandidata, koordinator za nastavu u okviru izabrane poslovnice i sa nadležnim profesorom usaglasiti oko svih detalja, koji se tiče organizacije nastave. Prosto, oni će se dogovoriti kako oko datuma početka poluindividualne nastave, isto tako i oko toga u kojim bi terminima dvoje kandidata trebalo predavanja da pohađaju, a definisaće i raspored časova, odnosno preciziraće koliko bi ukupno nastava u paru trebalo da traje.

Pored mogućnosti da ova specijalizovana edukacija bude organizovana za fizička lica, postoji i opcija sprovođenja takozvanog korporativnog kursa. Taj tip edukacije se smatra specifičnim, a na prvom mestu zato što nastavu treba određeni broj radnika neke kompanije da pohađaju. Samim tim što je u pitanju specifičan tip edukacije, u smislu da je ciljna grupa polaznika vrlo jasno definisana, te da su u pitanju ljudi koji nemaju baš tako mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, pomenuta obrazovna institucija će se potruditi da zahteve klijenta ispuni koliko god je to u njenoj moći. Zapravo će nadležno lice zainteresovanog preduzeća biti u obavezi u tom slučaju da precizno definiše sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora i na koji način će časovi da budu organizovani za zaposlene i na kojoj lokaciji. Prvo i osnovno što oni moraju precizirati jeste gde će tačno da bude održan korporativni kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista, to jest da li u jednoj od poslovnica institucije organizatora ili direktno u prostorijama konkretne kompanije. Ukoliko postoji potreba da dođe do promene lokacije održavanja časova za radnike tog preduzeća, to podrazumeva da će njihovi nadležni biti informisani o obavezama, koje svakako moraju u tom slučaju ispuniti. Na prvom mestu se misli na pravilan odabir prostora, odnosno na njegovu opremljenost u skladu sa smernicama, koje će klijentu pre toga dati nadležno lice u okviru konkretnog predstavništva navedene institucije. Ukoliko klijent sve to ispoštuje u potpunosti, ne postoji razlog da organizator ne dozvoli izmenu mesta održavanja nastave. Takođe je potrebno da oni zajedno definišu i kog datuma će edukacija za zaposlene da počne, ali i da se usaglase oko toga u kojim će terminima časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Pored svega toga će nadležno lice zainteresovanog preduzeća biti u obavezi da sa predstavnikom institucije organizatora odredi i koliko će nastava trajati ukupno, jer bi oni trebalo da se usaglase i oko dinamike, koja će u konkretnom slučaju da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja. A pošto sve to budu zajedno odredili, svaki polaznik, to jest zaposleni u određenoj firmi će o tome da bude obavešten na propisani način i naravno na vreme.

Koliko je prema programu određeno da traje stručni seminar - steknite sertifkat za zanimanje prokurista?

Jedino kada je u pitanju nastava koja se organizuje za grupu kandidata, moguće je unapred navesti koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifkat za zanimanje prokurista. Napominjemo da to ima veze sa principom organizacije edukacije, jer isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford odluku o trajanju nastave u grupi ima pravo da donese.

U tom smislu smo u obavezi da napomenemo da je 15 časova ukupno predviđeno nastavnim programom ove stručne edukacije. A pomenuta obrazovna institucija podrazumeva da će mesec dana članovi jedne grupe predavanja da pohađaju. Međutim, kako se radi o takvom principu organizacije nastave, to će svako nakon formiranja grupe i ostvarenja osnovnog zahteva za početak edukacije te vrste, biti informisan kako o datumu početka nastave, tako isto i o tome u kojim će terminima predavanja biti organizovana i svakako o njihovom rasporedu.

A ukoliko pojedinačni polaznik odluči nastavu da pohađa u formi individualne, tada će imati pravo sa nadležnim licem jedne od poslovnice institucije organizatora i sa profesorom da odredi i koliko će nastava trajati. Stvar je u tome da je pravilnikom određeno da bi trebalo da se oni, pored ostalog usaglase i oko toga kako će nastavni fond, koji je zvanični programom predviđen, u tom slučaju da bude raspoređen. Samim tim će oni i da definišu koliko bi ukupno trebalo da traje individualna obuka i kurs - steknite sertifkat za zanimanje prokurista.

Isti princip se primenjuje i kada dvoje polaznika treba predavanja da pohađaju, to jest kada se organizuje poluindividualni vid edukacije.

Prilikom organizacije nastave, koju bi trebalo zaposleni u nekoj kompaniji da pohađaju će da budu primenjena gotovo istovetna pravila kao i kada jedno ili dvoje fizičkih lica predavanja treba da prate. Naime, odluku o tome na koliko dana će biti raspoređen prethodno definisani nastavni fond će zajedno doneti klijent, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i jedne od poslovnica institucije organizatora. Izuzev toga, u obavezi su i da se usaglase oko svih ostalih detalja u vezi sa organizacijom nastave, pa i oko toga na kojoj će lokaciji predavanja zaposleni da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifkat za zanimanje prokurista"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje