Kurs i obuka - Upoznajte se sa analizom privrednih kretanja

Ne bi trebalo mnogo objašnjavati kome je na prvom mestu namenjena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja. Ipak, mi smo u obavezi da istaknemo informaciju da ne mora nikakav zahtev da ispuni osoba, koja želi da pohađa ovu specijalizoavnu edukaciju.

Zapravo, jedino ima obavezu da ispoštuje pravilo o zvaničnom prijavljivanjem i kasnijem upisivanju.

A kako nastava može da bude organizovana na više načina, to će svaki kandidat da dobije precizne informacije o svemu tome, jer on ima obavezu u momentu prijave da se opredeli i gde želi da boravi za vreme trajanja kursa i na koji način, od svih koji se u zvaničnoj ponudi nalaze, on želi da prati časove.


Inače se u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje ova obuka u toku cele godine i to najpre za fizička lica. U tom slučaj use primenjuje takozvani klasičan princip organiazcije nastave.

Sem toga, u ponudi se nalazi i opcija nastave online, a u kom slučaju se od polaznika kao prvo zahteva da poseduju računar i da on ima odgovarajuće karakteristike. Zatim je potrebno i da specijalnu vrstu softvera na njega instalira svaki kandidat pojedinačno, ali i da obezbedi optimalne uslove za rad, a primarno stabilnu internet vezu u odabranom prostoru. Naravno da će članovi tima za pružanje tehničke podrške biti na raspolaganju apsolutno svakom polazniku, a ako mu to bude eventualno bilo potrebno, bez obzira da li naiđe na poteškoću kada pristupa časovima na taj način ili tokom postupka instalacije namenskog softvera. Veza sa internetom za sve vreme trajanja edukacije mora da bude adekvatna, jer ne bi smelo da to utiče loše na kvalitet nastave.

Kako se i online i klasični kurs i obuka - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja mogu organizovati na jedan od čak tri dostupna načina, to podrazumeva da će svaki prijavljeni kandidat lično izabrati da li će predavanja da prati u okviru individualn, odnosno poluindividualne ili grupne nastave.

TESTOVI


Činjenica je da postoji razlika i u načinu organizacije nastava koje se nalaze u ponudi, ali je ipak osnovna razlika vezana za broj polaznika, pa ih od četvoro do osmoro sme biti prisutno u grupi, dok samo jedan polaznik treba da pohađa individualnu nastavu, a dvoje njih u isto vreme treba da prate poluindividualnu ili takozvanu nastavu u paru.

Svakako da je drugačiji i način organizacije, a u smislu da se kod grupne nastave svi prijavljeni obavezuju da prihvate kako datum početka, tako isto i dinamiku i termine održavanja časova, što u ovom slučaj usve isključivo definiše koordinator za nastavu. A kod individualne, odnosno poluindividualne nastave se o tim detaljima dogovara jedan ili dvoje prijavljenih sa nadležnim licem konkretne poslovnice institucije organizatora i sa osobom koja bi trebalo tu edukaciju i da vodiu, to jest sa nadležnim profesorom.

Posebno je važno i da polaznici, koji se odluče za pohađanje obuke u grupi, znaju da se ne mogu uzeti u obzir njihovi zahtevi za promenom ničega od definisanog. Takođe će morati i da pričekaju da grupa od minimum 4 polaznika bude formriana, jer tek posle toga specijalizovani seminar - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja za grupu kandidata može da bude organizovan.

Istakli bismo i to da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i korporativni vid nastave. U tom slučaju će časovima da prisustvuju isključivo lica, koja su zaposlena u određenom preduzeću. Trebalo bi da se nadležni u tom preduzeću dogovore kako će radnici da pohađaju nastavu i gde će ona biti organizovana, a direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. U tom slučaju isključivo može da eventualno da bude dozvoljeno radnicima zainteresovanog preduzeća da baš na svom radnom mestu, to jest u namenskim prostorijama, koje se nalaze u okviru te firme pohađaju časove. A da bi to moglo da bude odobreno, vlasnici preduzeća će morati propisane uslove da ispune, sa čime će ih upoznati nadležni u instituciji organizatora prilikom zvaničnog dogovora.

Da istaknemo i to da kandidati imaju obavezu da izvrše zvaničnu prijavu za pohađanje ove edukacije, kada zahtevane podatke (prezime, ime, datum rođenja informacije za kontakt) treba da pošalju ili na mejl ili da ih izdiktiraju lično zaposlenima u poslovnici organizatora, ali to isto mogu učiniti i preko telefona.

Dobiće sve neophodne infromacije i o svim dokumentima, koja su obavezni da prilože prilikom zvaničnog upisa, s tim da je tada i njihovo lično prisustvo obavezno, pa će ih i o tome nadležni infomrisati na vreme.

Program i plan stručnog kursa - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja

Iako organizator ne zahteva nikakvo naročito predznanje od svih, koji odluče da pohađaju ovu edukaciju, svakako se donekle smatra da su oni ipak upoznati sa funkcionisanjem privrede. Ipak, predviđeno je nastavnim programom da će profesor, koji treba da vodi specijalizovani seminar - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja ukratko prisutnima da objasni u toku uvodnog časa na koji način funkcioniše privreda i šta se, prema definiciji može svrstati pod privredna kretanja.

A na koje informacije bi trebalo da obrate stručnjaci pažnju kada vrše najpre makroekonomske analize će da saznaju svi, koje budu odlučili ovu stručnu obuku da pohađaju.

Naravno da će profesor objasniti i koja je relevantna državna institucija zadužena za procenu kretanja u privredi, a isto tako će biti svako informisan i o tome gde se i u kom trenutku objavljuju finansijski rezultati, koji se tiču isključivo poslovanja privrede najpre cele Republike Srbije, a zatim i pojedinačnih gradova, odnosno opština.

Isto tako je važno napomenuti i to da postoji tačno određeni parametri, koji se moraju uzeti u obzir kada se vrši analiza kretanja u privredi. A koji su to tačno parametri će detaljno da predstavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja svakom polazniku.

Isto tako će prisutni saznati i kome se sve rezultati takvih analiza moraju dostaviti i naravno, gde će oni zvanično da budu objavljeni.

Pored toga što će naučiti i kako se vrši godišnja analiza finansijskih rezultata poslovanja privrede određene zemlje, svako ko odluči da pohađa ovu stručnu edukaciju će, uz to saznati i na koji način je potrebno analizirati spoljnotrgovinsku razmenu, bez obzira da li je ta analiza uopštena ili se samo na pojedine zemlje, a sa kojima Republika Srbija ima saradnju, odnosi.

Vrlo je važno da isteknemo i to da ova specijalizovana obrazovna institucija može, kada to neko zahteva, da organizuje i korporativnu obuku. A kako isključivo tada nastavi pristupaju samo zaposleni u okviru zainteresovane kompanije, to njima može biti donekle nastava i prilagođena. Zapravo se radi o tome da bi trebalo predstavnik te firme da kontaktira direktno nadležnog profesora, te da ga zamoli da koriguje primere iz prakse, odnosno da izabere upravo one, koji su u direktnoj vezi sa oblašću poslovanja tog preduzeća. Trebalo bi da sve to maksimalno olakša polaznicima ne samo razumevanje mnogo bolje tematiku ove edukacije, nego i da lakše izvrše implementaciju tih znanja u daljem radu.

Najpre u toku završnog predavanja će polaznici razgovarati međusobno i za predavačem o svemu, o čemu je bilo govora za vreme trajanja nastave. A upravo u tom segmentu će imati pravo svaki polaznik i da eventualno postavi pitanje profesoru, a bude li se dogodilo da pre toga nije u potpunosti sve razumeo, o čemu je bilo reči za vreme trajanja predavanja. Svakako je cilj ove edukacije da ponudi dovoljno znanja polaznicima, tako da oni mogu bez ikakvih smetnji i samostalno da vrše analizu privrednih kretanja kako na makro, tako isto i na mikro planu, te da rezultate tih analiza implementiraju na najbolji mogući način u poslovanje kompanije, u kojoj su ili zaposleni ili za čije vođenje su u tom momentu zaduženi.

U kojim terminima i na kom mestu će biti organizovana stručna obuka i kurs - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja?

Kako se u ponud Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi više načina za organizaciju nastave, to ne postoji mogućnost da prijavljeni pre nego što odluče kako će časove pohađati i gde, dobiju informacije kako o tome u kojim će terminima specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja da bude održan, tako isto i o mnogim drugim detaljima, a primarno o mestu na kome će nastava da bude organizovana.

Upravo zato se od fizičkih lica koja odluče da pohađaju ovaj seminar i očekuje da prilikom zvaničnog prijavljivanja lično izaberu i na koji način će časove pohađati i gde.

Ipak, da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da se nastava organizuje kako direktno u poslovnicama ove institucije, a na klasičan način, isto tako i onlajn, kada kandidat treba časove da pohađa odakle god želi, jer to čini preko sopstvenog kompjutera. Dakle, tom prilikom koristi lični računar, a neophodno je i da veza sa internetom bude što stabilnija na konkretnoj lokaciji, a kako bi predavanja mogao bez ikakvih smetnji da budu održana prema takvom principu. Važno je napomenuti i da će svako od njih časove tada da prati preko posebnog programa, a njega će svaki kandidat biti u obavezi da samostalno na taj kompjuter instalira, a pre nego što nastava počne. Podrazumeva se da će mu biti dostupne i sve informacije o postupku instalacije softvera, kao i pomoć stručnjaka koji su u timu za pružanje tehničke podrške svakog predstavništva ove specijalizovane institucije zaposleni, tako da uopšte ne rteba da brine ako mu nešto ne bude bilo jasno.

A pošto prijavljeni budu odlučili gde će kurs da pohađaju, to jest sa kog mesta, od svakoga od njih se zatim očekuje i da navede da li ih interesuje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja ili poluinvidualna, odnosno takozvana nastava jedan na jedan, jer su sve one u zvaničnoj ponudi konkretne obrazovne institucije dostupna.

Individualnu prati samo jedno lice. A nastavu u paru, odnosno poluindividualnu, dvoje njih istovremeno. U jednoj grupi može biti prisutno najviše 8 ljudi, a da bi nastava tog tipa mogla da bude organizovana zahteva se da prijavu izvrši četvoro polaznika minimalno. Tek pošto bude bio ostvaren uslov za početak obuke te vrste, ovlašćeno lice te poslovnice institucije organizatora će biti u obavezi da odredi najpre kog datuma će ta vrsta edukacije početi. Zatim će da definiše i u kojim terminima će članovi te grupe da prate predavanja i kakva će dinamika u tom slučaju da bude primenjivana. A kada budu obaveštavali prethodno prijavljene o tome, zaposleni u okviru te poslovnice institucije organizatora će svakako i naglasiti da se sve to mora maksimalno poštovati, budući da se po zahtevu polaznika ne smeju dozvoliti apsolutno nikakve izmene kod edukacije te vrste.

Prilikom održavanja poluinvidualne i individualne nastave će biti primenjena znatno slobodnija pravila organizacije, jer se svaki polaznik tada direktno sa svojim profesorom, kao i sa ovlašćenim predstavnikom poslovnice pomenute institucije dogovara o svemu - i o datumu početka nastave i o dinamici održavanja časova i o terminima.

Još svakako treba naglasiti i da se specijalizovani seminar - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja može organizovati u formi korporativne nastave. U tom slučaju će, organizator zahteve klijenata nastojati da ostvari koliko god je to moguće. Upravo iz tog razloga i jeste dozvoljeno samo u tom slučaju kako direktorima, tako isto i vlasnicima zainteresovanih kompanija da se sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica te obrazovne institucije dogovore oko toga na koji način će se časovi da budu organizovani i na kojoj lokaciji. Reč je o tome da je u pitanju jedini tip edukacije, koji podrazumeva i mogućnost promene mesta održavanja. Tačnije se misli na prostor, koji se nalazi u okviru same firme. Međutim, to će biti dozvoljeno isključivo ukoliko nadležni u tom preduzeću budu taj prostor opremili baš onako, kako je predviđeno pravilima, koja važe u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko je određeno da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja ukupno trajati?

Precizne informacije o tome koliko da traje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja će biti dostupne isključivo oni fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima, koji odluče da predavanja pohađaju u okviru grupne nastave.

Zapravo se radi o takvom načinu organizacije gde nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford jedini imaju pravo da definišu koliko će nastava u grupi da traje. Od kandidata se očekuje da se pridržava u potpunosti i toga i svega ostalog, što organizator bude prethodno odredio.

Ukupno je u nastavnom programu, a prema čijim pravilima će biti organizovana obuka, 15 časova zastupljeno.

Zvaničnim pravilnikom je određeno da će ukupno 10 dana biti u obavezi članovi bilo koje grupe da pohađaju ovu edukaciju.

Iako je jasno definisano trajanje, naknadno je predviđeno da svaki član grupe bude informisan kako o datumu početka, tako isto i o tome u kojim će terminima da budu časovi organizovani i naravno o njihovom rasporedu. Upravo će taj podatak dobiti polaznici tek pošto grupa od minimalno 4 člana u okviru određenog predstavništva navedene obrazovne institucije bude bila zvanično formirana.

S obzirom na to da se u ponudi nalazi i individualna, odnosno takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna, a da se primenjuju drugačija pravila organizacije, to i trajanje jednog ili drugog tipa edukacije može da bude i duže i kraće nego kod nastave za grupu kandidata. Stvar je u tome da će biti u obavezi svaki polaznik u tom slučaju da precizno odredi kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru prethodno izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije, kako će biti raspoređen predviđeni broj časova.

Prilikom organizacije nastave, koja je namenjena isključivo radnicima određene kompanije, važe pravila koja su vrlo slična onima, koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u paru ili individualne za fizička lica. Zato i nije moguće prethodno navesti koliko će ukupno da traje korporativni seminar - upoznajte se sa analizom privrednih kretanja. Zahvaljujući takvom načinu organizacije nastave, predviđeno je da se nadležna lica u okviru zainteresovanog preduzeća i u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora, između ostalog dogovore i o tome kakva će dinamika biti primenjivana prilikom sprovođenja časova. Na taj način će oni da definišu i koliko će tačno korporativni tip nastave da traje, a nakon toga će detaljno da informišu o tome i sve polaznike, odnosno zaposlene u tom preduzeću koji bi trebalo nastavu u konkretnom slučaju da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa analizom privrednih kretanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje