Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja

Posebno je važno napomenuti da apsolutno svako, koga interesuje ova specijalizovana obuka nema obavezu da poseduje nikakvu naročitu veštinu, već jednostavno da želi da savlada različite tehnike javnog izlaganja i javnog obraćanja.

Biće posebno naglašeno zainteresovanim licima da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u kompanijama. Podrazumeva se da je primetan različit način organizacije časova u oba slučaja, te se podrazumeva da će organizator na vreme detalje u vezi sa organizacijom nastave predočiti zainteresovanima.

Najvažnije je na samom početku naglasiti da izuzev mogućnosti da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja pohađaju fizička lica, konkretna obrazovna institucija omogućuje i zainteresovanim kompanijama da edukuju svoje radnike u vezi sa konkretnom temom. Razlog za to jeste što se u ponudi nalazi i korporativni tip nastave, a koji se organizuje po zahtevu klijenata.


U suštini je vrlo važno napomenuti da bi vlasnik dotičnog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik trebalo prvo da kontaktira nadležne u konkretnoj poslovnici i sa njima precizira sve detalje koji su vezani za organizaciju nastave za određeni broj zaposlenih. Na prvom mestu se misli na to da moraju odlučiti o tome kog datuma će početi korporativni kurs, a potom i da moraju definisati dinamiku sprovođenja tačno određenog broja časova i to u kojim će terminima predavanja za radnike da budu organizovana. Kako je pravilnikom navedeno da predsravnik institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća treba da se usaglase i oko dinamike, u skladu sa kojom će časovi da budu organizovani, to će dovesti i do toga da oni zajedno odlučuju o trajanju korporativnog tipa edukacije. Ali pored svega toga postoji jedan vrlo bitan segment organizacije, koji se razlikuje u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima. Naime, isključivo kada je u pitanju stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja koji se organizuje za zaposlene, nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji dozvoljavaju i izmenu koja se tiče lokacije sprovođenja časova. Ukoliko u okviru matične kompanije polaznika postoje uslovi za sprovođenje nastave, organizator će sasvim sigurno dozvoliti izmenu u tom segmentu. Međutim, podrazumeva se da klijent ima obavezu da taj zahtev prethodno zvanično iznese nadležnima, a kako bi mogao da dobije sve neophodne informacije o obavezama u vezi sa sadržinom samog prostora. Svi koji treba da pohađaju korporativnu obuku će uz maksimalno poštovanje svih aktuelnih pravila institucije organizatora da dobiju precizne informacije ne samo o detaljima vezano za sprovođenje časova u tom slučaju, nego i o lokaciji na koji će biti organizovana nastava za zaposlene.

Sve pomenuto, u principu ne važi kada fizička lica treba da pohađaju ovu edukaciju. Stvar je u tome da je njima data mogućnost da se opredele između brojnih opcija koje se nalaze u ponudi institucije organizatora, pa će na osnovu toga dobiti informacije i o terminima održavanja časova i o rasporedu, ali i o mestu održavanja nastave.

Ukratko govoreći, predviđeno je pravilnikom navedene obrazovne institucije da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja može biti organizovana kako na klasičan način, tako isto i putem računara. Sem toga, za oba tipa nastave je predviđena mogućnost da polaznici predavanja mogu pohađati individualno, zatim u društvu još jedne osobe ili više njih, uzevši u obzir da je u ponudi ne samo individualni tip edukacije, nego i poluindividualna nastava i grupna. S obzirom na to da toliko opcija ima u ponudi, sasvim je jasno zašto se zahteva da svako fizičko lice navede gde želi predavanja da pohađa i prema kom principu, a tu informaciju mora dati zaposlenima već u momentu kada bude vršio zvaničan upis, odnosno kada se bude prijavljivao.

TESTOVI


Svi oni polaznici koji odluče da predavanja pohađaju potpuno samostalno imaju na raspolaganju mogućnost da definišu sa nadležnima sve detalje. Naime, u pitanju su posebno slobodna pravila organizacije, jer u tom slučaju jedan kandidat u dogovoru sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu donosi odluku kako o datumu početka individualne edukacije, isto tako i o rasporedu predavanja, odnosno o terminima u kojima će časovi da budu organizovani. Budući da odlučuju i zajedno i o dinamici, u skladu sa kojom će časovi da budu održani, oni se dogovaraju i o trajanju individualne nastave.

U principu se i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja organizuje na potpuno isti način. Zapravo je jedina razlika u tom slučaju vezana za broj osoba, koje bi trebalo da budu prisutne tokom predavanja, uzevši u obzir da tada dvoje kandidata pohađaju u isto vreme nastavu. Naravno da će tada oni zajedno sa nadležnim licima u izabranom predstavništvu institucije organizatora, to jest sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definisati kako će predavanja biti organizovana, potpuno isto kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije.

Na raspolaganju je svakom fizičkom licu i opcija da nastavu pohađa u formi grupne, kada će od četiri do najviše osmoro ljudi pristupati predavanjima. Vrlo je važno naglasiti odmah da tada važe mnogo strožija pravila, nego kada časove pohađa jedna osoba ili njih dvoje, to jest kada se organizuje individualna ili poluindividualna edukacija. Stvar je u tome da koordinator za nastavu, odnosno lice koje je u izabranom predstavništvu nadležno, donosi odluku u tom slučaju ne samo o datumu početka grupne edukacije, nego i o svim ostalim detaljima. A pored toga je potrebno da odluče i o tome u kojem će terminima članovi grupe da pohađaju predavanja, odnosno kako će da bude raspoređen u konkretnom slučaju predviđeni broj časova. Prethodno na nivou svake poslovnice se definiše i koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja u tom slučaju, a što je svakako informacija koju dobija svaki pojedinačni polaznik u momentu prijave i upisa. Naročito je važno da svako od kandidata koji su zainteresovani za praćenje nastave u grupi zna da se ne vrše promene ničega od onoga, što pre toga bude ovlašćeno lice definisalo. Podrazumeva se da će to posebno biti naglašeno svakome od njih na vreme.

S obzirom na to da se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu organizovati kako prema klasičnom principu, tako isto i onlajn, očekuje se da u momentu prijavljivanja svaki polaznik donese odluku i iskaže je nadležnima o tome gde će da pohađa predavanja.

Ističemo da na čak više od za sada 30 lokacija u celoj zemlji posluje ova obrazovna institucija, tako da se u okviru odabrane poslovnice može organizovati edukacija na klasičan način. Bitno je da se, uostalom kao i kod online nastave, svaki kandidat odluči da li će predavanja pohađati samostalno, u grupi ili u društvu još jedne osobe, posle čega će svakako dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o datumu početka nastave, kao i o terminima održavanja časova na prvom mestu.

Mora koristiti lični kompjuter za praćenje predavanja svako, ko odluči da specijalizovani kurs pohađa onlajn, odnosno ako se opredeli za učenje na daljinu. Preko specijalne platforme će tada biti organizovana predavanja za zainteresovane polaznike. Važno je da na vreme svaki kandidat instalira tačno određenu vrstu programa na svoj kompjuter, a na osnovu smernica koje će mu prethodno dati nadležni u okviru poslovnice, u okviru koje je izvršio prijavu i upisao se prema pravilima. Sem toga, on je u obavezi i da obezbedi propisane uslove za rad, a koji se prvenstveno odnose na stabilnu internet konekciju. Ovde je važno da razjasnimo odmah da svaki kandidat ima pravo da izabere gde će da boravi tokom trajanja nastave, odnosno u kom prostoru. Međutim, on mora posebno da obrati pažnju i na činjenicu da se zahteva posebno stabilna internet konekcija, jer je to uslov i garant za kvalitetnu organizaciju nastave na taj način. S obzirom na to da u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, a u kome su zaposleni vrsni stručnjaci, to ne bi trebalo niti jedan polaznik da brine ako naiđe na neku poteškoću. Naime, dovoljno je da kontaktira zaposlene u tom sektoru, kako bi mu pomogli da ma koji problem na koji je naišao ili u toku praćenja časova ili tokom instalacije programa, sa uspehom reši.

Naglašavamo da bi svaki pojedinačni polaznik morao da izvrši zvanično prijavljivanje za praćenje ove edukacije. A tom prilikom je njegova obaveza da dostavi nadležnima osnovne informacije o sebi, u koje izuzev prezimena i imena zainteresovanog lica, spada i podatak o datumu njegovog rođenja i kontakt informacije, odnosno broj telefona. Inače postoje tri načina za prijavljivanje zainteresovanih, tako da bi svako od njih trebalo da izabere kako želi da dostavi zahtevane podatke. U principu je najjednostavnije da ih pošalje na mejl adresu, a svakako može prošetati i do najbliže poslovnice navedene obrazovne institucije ili nadležne kontaktirati preko telefona i tako izvršiti prijavu.

A u skladu sa pravilnikom organizatora je predviđeno lično prisustvo svakog kandidata u trenutku zvaničnog upisa. Podrazumeva se da će to nadležni posebno naglasiti svakom prijavljenom polazniku, a uz to će ga blagovremeno informisati i o svim onim dokumentima, koja ima obavezu da dostavi, kako bi upisivanje bilo izvršeno uz maksimalno poštovanje pravila.

Nastavni program stručnog kursa - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja

Koje su osnovne razlike između uobičajenog obraćanja klijentima ili poslovnim partnerima i javnog obraćanja je tema kojom će započeti specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja. Podrazumeva se da će profesor da se potrudi i da pokaže primere iz prakse, na osnovu kojih će predstaviti prisutnima koje su osnovne razlike između uobičajenog obraćanja klijentima ili poslovnim partnerima i javnog obraćanja, tako da će oni moći i lakše da shvate koja je razlika između ta dva principa obraćanja.

Moramo odmah napomenuti da se očekuje aktivno učešće svakog pojedinačnog kandidata tokom ove edukacije, jer će akcenat biti stavljen na praktičan rad, odnosno na simulaciju različitih situacija, u okviru kojih bi kandidati mogli lako da primene sva stečena znanja iz teorijskog dela.

Sa osnovama kako verbalne komunikacije, tako isto i sa takozvanom neverbalnom komunikacijom, odnosno sa govorom tela će biti upoznati svaki kandidat tokom ove stručne obuke. U tom segmentu će profesor objasniti i zbog čega je važno kakav stav ima osoba koja se javno obraća nekome ili izlaže nešto, te o kojim detaljima treba posebno voditi računa.

S obzirom na to da je prvi utisak izuzetno značajan, predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja naročitu pažnju obrati i na taj segment. U tom smislu će predavač da se potrudi da najpre teoretski, a zatim i praktično objasni prisutnima kako bi trebalo da posmatra publiku ili sagovornike, a bez obzira da li je u pitanju javno izlaganje ili obraćanje određenom skupu.

Da bi prisutni zadržali pažnju na onome što se prezentuje, potrebno je da izlaganje bude koncizno, te da fokus bude stavljen na ono što je važno, pa će profesor svakako predočiti polaznicima ove stručne edukacije o čemu treba da vode računa kada se pripremaju za javno obraćanje ili za javno izlaganje.

Naravno da sve to zavisi od slučaja do slučaja, a sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford može organizovati nastavu samo za zaposlene u nekoj kompaniji, umnogome utiče i na odabir primera iz prakse i na simulaciju situacija. Naime, ukoliko bude organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja, a ako nadležni u okviru tog preduzeća smatraju da je potrebno, profesor se može potruditi i da uskladi primere iz prakse sa oblašću koja je vezana za poslovanje kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici. Na taj način će njima biti shvatanje celokupne edukacije olakšano, jer će već tom prilikom učestvovati u simulacijama situacija, koje su im vrlo verovatno poznate, tako da će i lakše naučiti da se snađu kada do njih dođe u realnosti.

U određenim slučajevima može doći do takozvanog komunikacionog čvora, pa je potrebno razrešiti ga na najbolji mogući način. Naravno da će predavač prvo objasniti koja situacija se smatra komunikacionim čvorom, posle čega će se potruditi i da prikaže primere iz prakse. A na osnovu njih će polaznici mnogo lakše razumeti koje su to situacije i kako je najbolje rešiti ih na obostranu korist i zadovoljstvo.

Najvažnije je da uzme učešće svaki pojedinačni kandidat u toku ove edukacije, budući da će na taj način mnogo bolje razumeti sve što je prezentovano, te će i znati da to primeni u praksi. Sva pitanja može postavljati već tokom predavanja, a prvenstveno u toku završnog časa, gde se očekuje da učešće uzmu svi prisutni.

Kada i gde će biti organizovan stručni seminar - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja?

Isključivo u zavisnosti od toga za koju opciju se fizičko lice odluči će biti precizirano u kojim terminima bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja i na kojoj lokaciji.

U principu, uopšteno rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave onlajn i na klasičan način, a svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da odluči i da li će časovima pristupati u društvu još jedne osobe, u grupi ili u formi individualne nastave, pošto su sve te opcije ponuđene.

Moramo posebno istaći podatak da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti i organizacije korporativnog kursa, a u kom slučaju je predviđeno da nastavu treba da pohađaju isključivo radnici zainteresovanog preduzeća. Što je moguće više organizator tada izlazi u susret zahtevima klijenata, a u smislu da nudi mogućnost organizacije nastave u prostorijama kompanije, u kojoj su polaznici radno angažovani. Naravno da moraju biti obezbeđeni svi propisani uslovi za sprovođenje nastave u tom slučaju, te se podrazumeva i da će klijent o tome da bude na vreme informisan. Zapravo će nadležno lice zainteresovane kompanije dobiti sve informacije od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici o opremljenosti prostora, koja je u tom slučaju obavezna. Moramo naročito istaći i to da će se upravo nadležno lice te firme dogovarati o načinu organizacije časova sa predstavnikom izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije. Dakle, neophodno je da oni definišu najpre na kojoj lokaciji će biti organizovana edukacija za zaposlene, a posle toga i kog datuma bi trebalo nastava da počne. Shodno pravilima, oni odlučuju i o tome u kojim terminima će predavanja u konkretnom slučaju da budu održana, kao i o tome kojim tempom će biti sproveden celokupan nastavni fond. Iz tog razloga i naglašavamo da će na taj način oni doneti odluku zajedno i o trajanju nastave koja je primarno namenjena radnicima te kompanije. Svakako će biti obavešteni polaznici o svemu prethodno definisanom i to na tačno propisani način.

Ranije smo pomenuli da je potrebno svaki pojedinačni polaznik da donese odluku prilikom upisa gde želi nastavu da pohađa i na koji način, te će u skladu sa tim da dobije i precizne informacije o svim neophodnim detaljima.

Da bi neko mogao da pohađa online nastavu, mora tom prilikom da koristi sopstvene računar. U principu, konkretni uređaj bi trebalo da poseduje odgovarajuće karakteristike, kako bi edukacija na visokom nivou mogla da bude organizovana. Podrazumeva se da će svaki kandidat dobiti informacije o tome koje sve performanse mora kompjuter da ima, kako bi mu bilo dozvoljeno nastavu da prati onlajn. Moramo napomenuti i to da kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja koji se organizuje na taj način može biti praćen se različitih lokacija. U principu svaki polaznik bira na kom mestu će boraviti tom prilikom, ali neizostavno mora osigurati adekvatnu internet konekciju. Predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da nastava mora biti organizovana u tom slučaju preko specijalnog softvera, pa se podrazumeva da će samostalno svaki polaznik njega i instalirati na odabrani računar. Prethodno će zaposleni u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije precizno informisati svakog prijavljenog i kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije programa, a obezbeđena je i tehnička podrška kandidatima. Naime, u svakoj poslovnici funkcioniše i IT sektor, koji zapošljava isključivo iskusne stručnjake, tako da će se oni potruditi da otklone različite probleme i eventualne poteškoće, na koje polaznik može prilikom praćenja nastave ili u toku instalacije programa da naiđe.

Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i opcija organizacije časova na klasičan način, što znači da kandidat tada predavanja prati u specijalno opremljenim prostorijama poslovnice, u okviru koje je pre toga prijavu i izvršio. A njegova je obaveza tom prilikom da u tačno određenim terminima bude prisutan u tom predstavništvu, sve u skladu sa time za koji tip edukacije se u konkretnom slučaju bude odlučio.

Inače se i klasična i online nastava mogu organizovati kako za grupu kandidata, tako isto i u okviru individualne, odnosno poluindividualne. Upravo zato i jeste naveden zahtev da svaki pojedinačni kandidat mora u momentu zvaničnog upisa navesti zaposlenima u toj poslovnici kako mu odgovara časove da pohađa, tako da će na osnovu toga biti precizno informisan o svim potrebnim detaljima.

Poluindividualna nastava se odnosi na prisustvo dve osobe, uzevši u obzir da je okarakterisana vrlo često kao nastava u paru. A kako se primenjuju posebno fleksibilna pravila sprovođenja časova u tom slučaju, to je predviđeno da stručni seminar - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja bude organizovan prema smernicama, koje će prethodno upravo polaznici definisati sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu. Bitno je da se usaglase prvo oko tačnog datuma početka nastave u paru. Zatim će precizirati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu održani u tom slučaju, kao i o tome kakva će dinamika sprovođenja predavanja tada da bude primenjivana. Uzevši u obzir da odlučuju i o tačnom rasporedu časova, oni precizno definišu i trajanje poluindividualnog tipa edukacije.

Najjednostavnije bi bilo reći da se na potpuno istovetan način organizuje i individualna nastava. Tada jedno lice pohađa predavanja, te se sa koordinatorom i sa predavačem dogovara o apsolutno svemu što je vezano za sprovođenje časova. Isto kao i kod poluindividualne nastave, oni pored ostalog definišu i trajanje edukacije u konkretnom slučaju.

Mnogo su strožija pravila koja se primenjuje prilikom sprovođenja grupnog kursa, s tim da tada maksimalno osmoro ljudi može prisustvovati predavanjima, dok je četvoro minimalno potrebno prijavu da izvrše, kako bi zvanično mogla da bude oformljena grupa u okviru te poslovnice. Naime, sve dok se to ne desi, organizator uopšte nema pravo da sprovede taj tip edukacije. Podrazumeva se da će svako, ko u skladu sa pravilima bude izvršio prijavu, te se zvanično upisao, da bude informisan o tome da nastava ne može biti organizovana dok se taj uslov ne ostvari. Svakako od zaposlenih u konkretnom predstavništvu ne zavisi određivanje datuma početka nastave u grupi, pa se od svih prijavljenih i zahteva da budu strpljivi i pričekaju prijavljivanje dovoljnog broja kandidata. Inače ova obrazovna institucija određuje prethodno koliko bi ukupno trebalo da traje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja, pa tu informaciju polaznici dobijaju u momentu kada budu vršili prijavu, to jest kada se odluče da časove na taj način pohađaju. U principu je najvažnije da znaju da koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje o svemu, te da nema potrebe da iznose zahteve za izmenom bilo čega, pošto to u okviru grupne nastave ne sme da bude prihvaćeno. Dakle, neophodno je da članovi jedne grupe u potpunosti prihvate apsolutno sve što koordinator bude odredio. A on će vrlo brzo posle formiranja grupe u tom predstavništvu odlučiti ne samo o datumu početka grupne edukacije, nego i o tome u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da pohađaju i kakva bi dinamika trebalo da bude poštovana prilikom njihovog sprovođenja. Naravno da će sve te informacije biti prezentovane prijavljenima u vrlo kratkom roku posle definisanja.

Koliko je određeno da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja traje?

Bitno je da svako zainteresovano fizičko lice ima na umu činjenicu da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja može organizovati na tri načina, tako da i trajanje svakog tipa edukacije može da bude različito.

Upravo iz tog razloga moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford unapred navodi informaciju samo o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava predviđena za grupu polaznika, jer su takva pravila. Pored toga što će da bude istaknuto trajanje grupne edukacije od strane organizatora, ovlašćeni koordinator za nastavu će odlučiti o svim ostalim detaljima u vezi sa organizacijom časova, ali tek pošto grupa od četiri osobe minimum bude bila zvanično oformljena.

Ističemo da će jedan mesec biti u obavezi članovi određene grupe nastavu da pohađaju. Međutim, svako od njih će nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova da bude precizno obavešten o rasporedu 16 časova, koliko ih je navedeno u programu, to jest o tome u kojim će terminima oni da budu organizovani.

Uzevši u obzir da specijalizovani seminar može biti organizovan i u formi poluindividualne, odnosno individualne nastave, a da važe nešto drugačija pravila, neretko se događa da i trajanje nastave bude različito u odnosu na grupnu. Vrlo je važno da se dvoje polaznika ili samo jedan u tom slučaju precizno dogovore sa nadležnima, to jest sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu odabranog predstavništva navedene institucije, kojim tempom će časovi da budu organizovani. Sama činjenica da će se usaglasiti i o rasporedu predavanja, to jest o dinamici u skladu sa kojom će biti časovi organizovani, će dovesti do toga da će oni zajedno odlučiti o tome koliko se ukupno da traje nastava u paru ili individualna.

Apsolutno sve to isto može da se primeni i kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja, a razlika je samo u tome ko bi trebalo da precizira ove detalje. Naime, ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme u tom slučaju ima obavezu da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica definiše koliko će dugo zaposleni u tom preduzeću ovu edukaciju da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama javnog obraćanja i izlaganja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje