Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva

Ne mora imati nikakvo predznanje iz oblasti knjigovodstva i računovodstva osoba, koju interesuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva. U svakom slučaju će gradivo, koje će tom prilikom biti prezentovano pomoći svakom pojedincu da se upozna sa osnovama određenih oblika knjigovodstva i da kasnije ta znanja primeni u svom radu. Jednostavno, institucija organizatora ne zahteva da nijedan prijavljeni ima znanje o oblasti knjigovodstva ili o bilo kojoj drugoj oblasti, pa zato svako ko želi da se sa konkretnom temom na najbolji mogući način upozna, sada ima tu mogućnost.

Dovoljno je da izvrši prijavu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da posle toga izvrši i upis.

A kada su u pitanju fizička lica, od njih se zahteva da obavezno izvrše prijavljivanje i to ili direktno u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije ili preko telefona, a u toku radnog vremena. Međutim, ako nekome takav način prijavljivanja ne odgovara, slobodan je da u bilo kom trenutku na zvaničnu mejl adresu konkretne obrazovne institucije pošalje podatke koji su zahtevani. Važno je da navede u prijavi prvo svoje ime i prezime, a odmah zatim i datum svog rođenja, kao i broj telefona.


Takođe je bitno da svaki kandidat bude informisan i o tome da se upisivanje vrši naknadno i to isključivo u prostorijama prethodno odabrane poslovnice navedene institucije organizatora, a isključivo odlično posle svakog prijavljenog.

Nnakon što bude izvršio prvo prijavljivanje, a zatim i upisivanje, svaki kandidat je u obavezi i da navede kako želi da pohađa specijalizovanu obuku. A u ponudi se izuzev mogućnosti da nastavu prati online, nalazi i opcija da edukacija bude prema uobičajenom principu organizovana. Zatim je takođe navedeno i da kako klasičan tip nastave, tako isto i onlajn, mogu biti organizovani za jednog kandidata, zatim za dvoje njih i za grupu. Radi se o tome da se u ponudi nalazi kako individualna nastava, tako isto i takozvana poluindividualna, ali i edukacija koju bi trebalo grupa kandidata da pohađa. Uzevši u obzir da postoje tri varijante za organizaciju nastave, a 2 za odabir lokacije održavanja časova, to znači da bi svaki polaznik između tih opcija trebalo prilikom prijavljivanja i da se opredeli.

Dobro je znati da ova obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama, tačnije za sada na 35 lokacija u celoj zemlji, pa se u okviru svake poslovnice organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva, a na klasičan način. Svakako nije nikakav problem kandidatu da pronađe poslovnicu, koja se nalazi ili u mestu u kome stanuje ili koja mu je najbliža, te da u okviru nje predavanja na klasičan način i pohađa.

TESTOVI


A za sve one kojima ne odgovara takav princip organizacije nastave, dostupna je i opcija da predavanja pohađaju online. U tom slučaju moraju koristiti sopstveni kompjuter svi kandidati, te bi valjalo i da taj uređaj ima performanse, koje su usklađene sa zahtevima organizatora, a o čemu će naravno svaki kandidat na vreme i da dobije informacije. Stabilna internet veza mora biti dostupna za sve vreme trajanja nastave, a u obavezi je polaznik i da je osigura. Naime, uopšteno govoreći svako od njih će izabrati na kojoj lokaciji želi da bude u toku praćenja predavanja online, ali naročito mora voditi računa o ovom detalju. S obzirom na to da će u tom slučaju kandidat predavanja pohađati preko specijalnog programa, sasvim i jasno zbog čega je njegova obaveza i da taj program prethodno instalira na konkretni računar. U okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije se nalazi i IT sektor, a u njemu su zaposleni stručnjaci koji će pružiti tehničku podršku svakom kandidatu kad god je to potrebno.

Moraju biti informisani svi polaznici i o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi tri opcije za praćenje nastave, pa je u tom smislu vrlo važno da svaki kandidat odluči da li mu više odgovara da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva pohađa samostalno, u grupi ili u paru. A na osnovu tih podataka će nadležni u konkretnoj poslovnici biti u prilici da navedu svakom polazniku i detalje u vezi sa organizacijom nastave.

Trebalo bi odmah napomenuti da grupu čini od četvoro kandidata najmanje, pa do najviše njih osmoro, te da je poluindividualna nastava poznata kao nastava u paru, pošto treba dvoje kandidata da pohađaju časove, a podrazumeva se da samo jedan polaznik treba da prati takozvanu individualnu nastavu.

Moraju znati svi zainteresovani i to da iako postoji razlika u broju kandidata za sva tri tipa edukacije, značajna je razlika i uopšteno u načinu organizacije. Zapravo se grupna nastava organizuje potpuno drugačije nego poluindividualna i individualna.

Prilično su fleksibilna pravila organizacije kada je u pitanju i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva, ali i individualni tip edukacije. Ustvari se radi o tome da se prepušta svakom polazniku u tom slučaju da se dogovori kako sa koordinatorom za nastavu, tako isto i sa predavačem o tome na koji način će časovi da budu organizovani. Pored toga što će oni precizirati u kojim terminima će predavanja da budu održana, dogovoriće se i o datumu početka nastave jedan na jedan ili nastave u paru, ali i oko toga koliko će edukacija u konkretnom slučaju da traje. Ustvari će precizirati raspored predavanja, što će dovesti do toga da se usaglašavanju i oko trajanja jednog ili drugog tipa kursa.

Ne samo da je drugačiji i broj polaznika prilikom organizacije grupne nastave, nego su i pravila mnogo strožija. Naime, od najmanje četvoro kandidata, pa do osmoro najviše u jednoj grupi treba da bude prisutno. A pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da će podatak o trajanju nastave tog tipa dobiti svaki polaznik kada bude vršio prijavu, pošto je to informacija koja se uopšteno na nivou celokupne institucije organizatora definiše i primenjuje se u predstavništvu u bilo kom gradu. Međutim, da bi ovlašćeni koordinator za nastavu bio u mogućnosti da odredi kog datuma će početi grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva, te u kojim će terminima kandidati u tom slučaju predavanja da pohađaju i kako će ona biti raspoređena, potrebno je da bude ispunjen zvaničan zahtev za početak organizacije edukacije tog tipa. A to znači da u okviru same poslovnice treba da bude prijavljeno četiri osobe najmanje, jer je upravo to od strane organizatora navedeno kao uslov za organizaciju nastave u grupi. Biće informisani prijavljeni kandidati naknadno o tome, kao i o činjenici da je njihova obaveza da prihvate sve što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo, jer se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena.

Bude li to bilo potrebno i zahtevano, ova obrazovna institucija će organizovati i korporativnu obuku, odnosno edukaciju koju će pohađati isključivo zaposleni u okviru neke firme. Posebno slobodna pravila organizacije će u tom slučaju da budu primenjena, jer se dozvoljava klijentu da sve detalje definiše direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Zapravo bi direktor zainteresovanog preduzeća, odnosno njegov zvanično ovlašćeni predstavnik trebalo da se sa predstavnikom institucije organizatora tom prilikom usaglasi kako oko datuma početka nastave za zaposlene, tako isto i oko toga u kojim će terminima oni časove da pohađaju. A kako je zvaničnim pravilnikom navedene institucije definisano da tom prilikom klijent određuje sa nadležnima i kako bi trebalo da bude raspoređen nastavni fond, to znači da će se oni dogovoriti i oko toga koliko bi korporativni kurs trebalo da traje. Važno je napomenuti i to da je u pitanju jedini tip edukacije, kod koga pomenuta obrazovna institucija može da dozvoli izmene u vezi sa lokacijom održavanja nastave. Naime, samo ako u okviru dotične firme postoji prostor, čija karakteristike odgovaraju zahtevima navedene obrazovne institucije, neće biti nikakav problem da nastava bude u tom prostoru organizovana. A pošto sve to budu definisali nadležni u okviru određenog predstavništva institucije organizatora i klijent, podrazumeva se da će svaki polaznik da bude detaljno o tome i informisan.

Nastavni program stručne obuke - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva

Sa osnovnim pojmom knjigovodstva, ali i knjigovodstvenih promena će na samom početku da bude upoznat svako ko bude pohađao ovu stručnu edukaciju. Predavač će ukratko da predstavi i razvoj knjigovodstva i njegovu primenu u praksi.

Podrazumeva se isto tako da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva u toku uvodnog dela biti usmerena i na predstavljanje sistema knjigovodstva, te na podelu. U tom smislu bi trebalo prisutni da dobiju informacije o tome šta je to prosto ili jednostavno knjigovodstvo i koje su njegove osnovne karakteristike, kao i šta se podrazumeva pod dvojnim knjigovodstvom. Iako podela prema sistemima obuhvata i konstantno knjigovodstvo i takozvano kameralno knjigovodstvo, ipak će predavač fokus staviti na prva dva, jer se ona u praksi najčešće i sreću.

Biće informisani prisutni o tome koje su osnovne karakteristike jednostavnog knjigovodstva i u kojim slučajevima je potrebno primenjivati taj sistem. Da li jednostavno knjigovodstvo osigurava zahtevani sistem podataka ili ne će, isto tako da sazna svako ko bude pohađao ovaj kurs. A nakon što predavač bude objasnio koje su osnovne karakteristike tog tipa knjigovodstva, potrudiće se i da sve to predstavi primerima. Tom prilikom će objasniti prisutnima i koje su prednosti korišćenja takvog sistema knjigovodstva, ali i da li on ima mana, odnosno koje su to.

Zatim je predviđeno da bude predstavljeno takozvano dvojno knjigovodstvo. A u tom segmentu bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva predstavi osnovne karakteristike takvog sistema, kao i osnovne principe koje konkretni sistem podrazumeva. Uzevši u obzir da je upravo dvojno knjigovodstvo najčešće i prisutno u praksi, ovom temom će se profesor vrlo detaljno baviti. U tom delu bi trebalo kandidat da dobije informacije i o tome šta podrazumeva takozvana Glavna knjiga, to jest koji se podaci sve u okviru nje mogu pronaći.

Ukratko će biti predstavljana i preostala dva sistema, kao i njihove osnovne karakteristike i polje primene.

Različiti su i oblici knjigovodstva prisutni u praksi, a profesor će objasniti i kako se karakteriše pojam oblik knjigovodstva. Biće govora kako o nemačkom i engleskom knjigovodstvu, tako isto i u francuskom, te o američkom i italijanskom, jer su upravo to oblici knjigovodstva, koji se mogu sresti u praksi.

Podrazumeva se da će svako, ko bude pohađao specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva imati i priliku da teoretski dobije informacije o tome koje su osnovne karakteristike svakog pomenutog oblika knjigovodstva. A ne samo da će se upoznati kroz teoriju sa time, već će od strane profesora da dobije i informacije o tome u kojim se situacijama koji oblik knjigovodstva primenjuje.

Uzevši u obzir da svaki taj oblik knjigovodstva podrazumeva različit način vođenja poslovnih knjiga, to će taksativno da budu predstavljene osnovne karakteristike svakoga od njih. Naravno da će profesor objasniti i koje knjige, odnosno dokumenta obuhvata svaki oblik knjigovodstva, te će polaznik da sazna i u kojim situacijama je preporučljivo koristiti koji oblik knjigovodstva.

Biće otvorena i diskusija među prisutnima o tome koji oblik knjigovodstva smatraju najboljim, odnosno o tome šta smatraju da je njegov nedostatak i prednost.

Trebalo bi da svako ko bude pohađao ovu specijalizovanu obuku bude upoznat detaljno sa principom primene različitih oblika knjigovodstva, pa se i očekuje da će moći da izabere za preduzeće u kome je zaposlen, odnosno čiji je vlasnik, upravo ona je oblik knjigovodstva, a koji najviše odgovara principu poslovanja po karakteristikama.

Ukoliko od strane nadležnih u okviru bilo koje kompanije bude zahtevano da određeni broj zaposlenih časove pohađaju, biće organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva. A uzevši u obzir da tom prilikom radnici određene firme treba časove da pohađaju, nadležni u okviru konkretne poslovnice će sigurno izaći u susret zahtevima klijenta i obezbediti određene izmene u programu. Naime, ako direktor ili vlasnik tog preduzeća bude procenio da je tako bolje za njegove zaposlene, on ima pravo od nadležnog predavača i da zahteva prilagođavanje primera. Ako budu predstavljeni isključivo primeri, koji su u direktnoj vezi sa poslovanjem kompanije, u okviru koje su polaznici i zaposleni, očekuje se da njima sticanje znanja bude mnogo jednostavnije. Upravo iz tog razloga i jeste važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da pomogne zaposlenima u nekoj kompaniji da što jednostavnije savladaju konkretnu tematiku.

Gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva i kog datuma će početi?

Sve informacije o detaljima, koji se odnose kako na lokaciju održavanja nastave, tako isto i na termine u kojima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva za fizička lica će njima biti na raspolaganju onog momenta, kada budu prijavu izvršili i naveli na koji način žele časove da prate.

Moramo naglasiti, da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svakom pojedinačnom polazniku da časove pohađa kako u formi grupne nastave i individualne, tako isto i u društvu još jednog polaznika, budući da se u ponudi nalazi i takozvana poluindividualna nastava. Još moraju znati svi kandidati i to da ova obrazovna institucija za sva tri tipa edukacije, koja se nalaze u ponudi, nudi opciju praćenja predavanja online ili u skladu sa klasičnim principom. A sve to ustvari znači da se očekuje od svakog pojedinačnog kandidata prilikom zvaničnog prijavljivanja da navede koja mu varijanta od svih ponuđenih najviše odgovara, to jest gde će nastavu da prati i na koji način. Pošto sve to bude naveo nadležnima u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, on će dobiti i neophodne informacije o načinu sprovođenja časova.

A pre nego što pređemo na objašnjenje vezano za sprovođenje nastave za fizička lica, trebalo bi da informišemo i sve zainteresovane o tome da stručni seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva može biti organizovan i u formi takozvane korporativne nastave, kada bi trebalo samo određeni broj zaposlenih u okviru jedne firme časove da pohađaju. S obzirom na to da se tačno zna ko spada u grupu polaznika u tom slučaju, nije uopšte začuđujuće što pomenuta obrazovna institucija nastavu za zaposlene organizuje isključivo u dogovoru sa nadležnim licem tog preduzeća, te se trudi i da sve zahteve klijenta ispoštuje, koliko god da je to u datom momentu moguće. Podrazumeva se da će direktor zainteresovane firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik biti u obavezi prvo da kontaktira nadležne u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, te da ih informiše o svim zahtevima koje u tom slučaju ima. A ti zahtevi se mogu odnositi i na promenu lokacije održavanja časova, jer isključivo kada je korporativna obuka u pitanju, ona može biti organizovana i na drugoj lokaciji, to jest u prostorijama zainteresovane kompanije. Naravno da svi propisani uslovi za rad i optimalno funkcionisanje moraju biti u tom slučaju ispoštovani, te se svakako podrazumeva da će klijent dobiti precizne informacije o tome šta izabrani prostor mora da sadrži, to jest šta u njemu sve mora da se nalazi, kako bi nastava za određeni broj zaposlenih tu mogla da bude organizovana. Nakon što budu precizirali na kojoj će lokaciji časovi da budu u konkretnom slučaju organizovani, klijent i predstavnik institucije organizatora će biti u obavezi i da sve ostale detalje zajedno definišu. Jednostavnije govoreći, to podrazumeva da će se oni usaglasiti prvo o tome kog datuma bi trebalo da počne nastava, a posle toga će se dogovoriti i o terminima, u kojima će radnici predavanja da prate. U obavezi su i da jasno odrede kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana, a što dovodi do toga da se oni usaglasavaju i oko toga koliko bi ukupno korporativni kurs u konkretnom slučaju trebalo dana da traje. Biće prosleđene na propisani način sve te informacije apsolutno svakom polazniku, to jest radniku konkretnog preduzeća.

Prethodno smo naveli da svako fizičko lice ima pravo da odluči na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa i koji od svih ponuđenih principa organizacije mu najviše odgovara. Da ponovimo još jednom, klasična i online edukacija mogu biti organizovane kako u formi grupne nastave, tako isto i za dvoje kandidata u isto vreme, odnosno za samo jednog polaznika, budući da je u ponudi i poluindividualni tip edukacije i individualni. Dakle, svaki prijavljeni kandidat bira na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa i u kojim terminima, odnosno prema kakvom principu. Potrebno je da sve to navede u trenutku prijavljivanja nadležnima u okviru same poslovnice, pa će na osnovu toga da dobije i sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, ali i o tome koje obaveze u datom trenutku ima.

Vrlo je važno da koristi sopstveni računar svaki kandidat, kome odgovara da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva pohađa online. A taj uređaj mora da ima odgovarajuće karakteristike, kako bi nastava na daljinu bila organizovana bez ikakvih poteškoća. Podrazumeva se da će u tom slučaju svaki kandidat da dobije jasne smernice od nadležnih o tome koje bi performanse trebalo računar da ima, a kako bi nastava bez apsolutno bilo kakvih smetnji na taj način mogla da bude organizovana. Sem toga, biće u obavezi svaki pojedinačni polaznik i da za sve vreme trajanja edukacije osigura stabilnu internet konekciju. Iako je, praktično govoreći svakome od njih pružena mogućnost da izabere samostalno lokaciju, na kojoj će da boravi dok predavanja traju, vrlo je važno da vodi računa i o ovom detalju, jer nastava može da bude organizovana bez ikakvih smetnji na taj način isključivo u koliko je veza sa internetom u tom prostoru stabilna. Inače se edukacija onlajn organizuje uz korišćenje tačno definisane vrste softvera, pa se iz tog razloga zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da taj program na konkretni računar prethodno samostalno instalira. Vrlo jasne smernice o postupku instalacije softvera će da budu na raspolaganju svakom pojedinačnom kandidatu neposredno pre početka postupka instalacije. Uz to će svako od njih biti informisan i o postojanju IT sektora u okviru svakog predstavništva konkretne obrazovne institucije. Upravo stručnjacima, koji su u tom odeljenju zaposleni će imati pravo svaki kandidat da se obrati ako mu nešto ne bude bilo jasno u toku samog postupka instalacije softvera ili dok predavanja onlajn bude pohađao. Mogu biti sigurni svi kandidati da će se ti stručnjaci potruditi što je moguće pre bilo kakvu poteškoću da im pomognu da otklone, kako bi bez ikakvih smetnji predavanja online pratili.

Svakako da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i mogućnost pohađanja nastave prema klasičnom principu. Sasvim je jasno da je u pitanju organizacija nastave u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Ovde je vrlo važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom trenutku posluje na više od 35 lokacija, koje se nalaze na teritoriji cele zemlje. Iz tog razloga i napominjemo da ne bi trebalo nikakav problem da bude polaznicima da pronađu poslovnicu u svom gradu, odnosno onu koja je vrlo blizu mestu njihovog stanovanja.

Nakon što budu odlučili gde žele predavanja da pohađaju, odnosno sa koje lokacije, kandidati bi trebalo i da se opredele na koji način će to učiniti. Kao što smo već naveli, ponudom je obuhvaćena poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva, ali i individualna i grupna nastava.

Broj polaznika predstavlja osnovnu razliku između svih ponuđenih tipova nastava, ali važe drugačija pravila organizacije. U suštini se na potpuno istovetan način organizuju individualna i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna, a kada je u pitanju grupni tip edukacije, biće primenjena drugačija pravila.

Ističemo da jedno lice pohađa individualnu nastavu, a da bi trebalo dvoje kandidata predavanja da prate u slučaju poluindividualne edukacije. U svakom slučaju se primenjuju izuzetno fleksibilna pravila organizacije, a njih definiše jedan ili dvoje kandidata zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u onom predstavništvu, u kome prijavu budu izvršili. Jednostavno, oni će se usaglasiti prvo oko datuma početka edukacije, a zatim će da preciziraju i u kojim terminima bi trebalo da bude organizovana poluindividualna ili individualna nastava. Njihova je obaveza prema pravilniku ove obrazovne institucije i da se usaglase oko rasporeda časova, to jest da zajedno definišu kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude poštovana, pa će na taj način da se dogovore i oko trajanja jednog ili drugog tipa obuke.

Naravno da postoji opcija i da pojedinačni polaznici nastavu pohađaju u formi grupne. A u tom slučaju će predavanjima da pristupi najviše osmoro njih, a minimum četvoro kandidata treba prijavu da izvrše kako bi grupa bila oformljena. U suštini je izuzetno značajno da toliko kandidata minimum bude prijavljeno, budući da nastava u toj formi ne može da bude organizovana dok zvanično grupa ne bude oformljena. Svakome će prilikom prijavljivanja da bude naglašeno da je ovo obavezno, odnosno da sve dok prijavu minimalan broj polaznika ne izvrše, pomenuta obrazovna institucija nema ni pravo ni mogućnost predavanja za grupu da organizuje. Zato svaki kandidat ne može da dobije tačnu informaciju o tome kog datuma će da počne specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva u tom slučaju, jer isključivo to zavisi od broja zainteresovanih i prethodno prijavljenih kandidata. A kada se dovoljno polaznika prijavi u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, biće u obavezi ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice da definiše kog datuma će početi nastava i kako će časovi biti sprovedeni. Naime, prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da koordinator odlučuje o svemu, izuzev o trajanju nastave u grupi, jer se taj podatak određuje na nivou celokupne institucije organizatora i primenjuje se za svaku pojedinačnu poslovnicu. U trenutku zvaničnog prijavljivanja i navođenja da kandidat želi predavanja u formi grupne nastave da pohađa, on će od strane nadležnih i da dobije informaciju o tome koliko će ukupno kurs u tom slučaju da traje. A nakon što grupa bude u toj poslovnici zvanično oformljena, to jest nakon što minimalan broj kandidata bude prijavu izvršio, koordinator će prvo definisati datum početka nastave, a onda će odlučiti i o tome u kojim bi terminima članovi te grupe trebalo predavanja da pohađaju i kako će časovi u tom slučaju da budu raspoređeni. Svakako će vrlo brzo posle toga biti informisan svaki pojedinačni polaznik o ovim detaljima, a posebno će biti istaknuta informacija da se zahtevi kandidata u vezi sa promenom termina održavanja časova, zatim njihovog rasporeda i datuma početka nastave u grupi, ne prihvataju u tom slučaju, pošto je tako definisano zvaničnim pravilnikom.

Koliko je prema programu definisano da će stručni seminar - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva trajati?

Kako se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, a kada su polaznici fizička lica, nije moguće navesti informaciju o tome koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva u sva tri slučaja.

Zapravo se radi o tome da je ponudom te obrazovne institucije obuhvaćena kako grupna i poluindividualna nastava, tako isto i individualna. Svaka od njih podrazumeva nešto drugačiji principi organizacije, kao i broj osoba koje treba predavanja da prate.

Napominjemo odmah da isključivo kada kandidat odluči da predavanja pohađa u formi grupne nastave može prilikom prijavljivanja da dobije informaciju o tome koliko će u tom slučaju edukacija trajati. Na nivou celokupne institucije organizatora je taj podatak istovetan i nije moguće vršiti nikakve izmene.

S obzirom na to da se 10 časova u zvaničnom programu ove edukacije nalazi, organizator predviđa da će tri sedmice biti u obavezi predavanja da pohađaju članovi bilo koje grupe. A naknadno će svako od njih dobiti informacije i o svim ostalim detaljima, to jest primarno o datumu početka nastave, zatim o terminima u kojima će biti u tom slučaju organizovana predavanja i naravno o njihovom rasporedu, pošto to sve određuje koordinator za nastavu, ali isključivo u onom predstavništvu institucije organizatora, u okviru koga minimalan broj kandidata bude prijavu izvršilo.

Prilikom organizacije nastave za dvoje kandidata će biti primenjena istovetna pravila, kao i kada je u pitanju individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva. Baš zato što su u pitanju vrlo slobodna pravila organizacije, gde se dozvoljava svakom polazniku da u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora i profesorom precizira sve detalje, pa i raspored predavanja, ne postoji mogućnost da ranije bud iznete informacije o tome koliko će ukupno poluindividualna nastava da traje ili individualna.

A kada edukaciji treba da pristupi određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, trebalo bi takođe da budu primenjena vrlo fleksibilna pravila organizacije. Zapravo će detalje o načinu sprovođenja časova, ali i o lokaciji na kojoj bi trebalo taj broj zaposlenih časove da pohađaju definisati sa jedne strane nadležno lice u tom preduzeću, a sa druge strane predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora. Ne samo da bi oni trebalo da se usaglase oko trajanja korporativnog tipa obuke, nego i oko mesta organizacije nastave, zatim oko termina održavanja časova i datuma početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama različitih oblika knjigovodstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje