Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji

Tematika ove stručne edukacije može da bude interesantna apsolutno svima, koji imaju dodira sa fiskalnim uređajima. Iz tog razloga ističemo da organizator ne navodi obavezu poznavanja rada na uređaju za fiskalizaciju, već je jednostavno sasvim dovoljno da kandidat ima želju da se upozna sa trenutno važećim Zakonom o fiskalizaciji.

Ono što je jedino bitno jeste da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji može biti organizovana kako za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike, tako isto i za pravna lica, kada se organizuje korporativni tip nastave i u kom slučaju određeni broj zaposlenih u okviru nekog preduzeća treba da prate predavanja.

Ističemo da se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji isključivo može organizovati na osnovu zahteva nadležnih lica u okviru nekog preduzeća. Takođe je važno napomenuti i to da je u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije nastave, uzevši u obzir da u tom slučaju treba sve detalje međusobnim dogovorom da definišu predstavnik zainteresovane kompanije, odnosno direktor ili vlasnik, kao i zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.


A oni će se tom prilikom dogovoriti oko uobičajenih detalja, kao što su datum početka nastave, termini održavanja časova i njihov raspored, pa će na taj način definisati i koliko će ukupno zaposleni da pohađaju nastavu.

Pored svega toga, biće određeno i na kojoj lokaciji će zaposleni da pohađaju predavanja. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da samo kada se nastava organizuje za zaposlene, ova obrazovna institucija može da dozvoli eventualno promenu mesta njenog održavanja. Dakle, pod pretpostavkom da nadležno lice zainteresovanog preduzeća proceni da je to mnogo bolje i jednostavnije za radnike, a da u okviru same kompanije postoje prostorije čije karakteristike odgovaraju zahtevima organizatora, najpre u smislu opremljenosti, neophodno je da zvanično zahteva izmenu lokacije održavanja časova i da obezbedi optimalne uslove za rad. Pre toga će naravno nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford da obaveste klijenta o tome koje karakteristike mora ispuniti određeni prostor, odnosno na koji način bi trebalo da bude opremljen, kako bi nastava za radnike te firme u njemu bila organizovana.

Svakako će nakon definisanja svih tih detalja o njima biti precizno obavešteni i polaznici, odnosno radnici tog preduzeća koji i treba da pohađaju kurs.

TESTOVI


Kada su u pitanju fizička lica, koja žele da se upoznaju sa tematikom, kojom se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji bavi, prvo moraju da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford. A da bi to mogli da učine, moraju dostaviti osnovne informacije o sebi ili direktno u prostorijama odabrane poslovnice ove obrazovne institucije ili putem telefona, a dozvoljeno im je i da se elektronski prijave, odnosno da te podatke pošalju na mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora.

Važno je da prilikom prijavljivanja svaki kandidat navede ime i prezime na prvom mestu, a zatim i broj svog telefona, kao i datum rođenja.

Nakon prijavljivanja, svaki pojedinačni polaznik će od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford saznati i koja dokumenta treba da pripremi kako bi pristupio zvaničnom upisu. Tom prilikom će svako od njih da bude informisan i o tome da je njegovo lično prisustvo obavezno u momentu kada bude bio vršen zvaničan upis.

Da bi polaznici mogli da dobiju sve informacije o načinu organizacije nastave, potrebno je da budu upoznati sa time da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da nastava bude organizovana kako online, tako isto i uživo, odnosno u formi grupne ili individualne. Zato i jeste važno da kada budu vršili prijavljivanje i upisivali se, navedu kako im odgovara da prate specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji.

Svako ko se bude odlučio za opciju praćenja nastave na uobičajeni način ili uživo, zapravo treba da izabere u okviru koje od preko 40 poslovnica, koliko ih u ovom momentu broji Obrazovni centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji, želi nastavu uživo da prati. U dogovorenim terminima je neophodno da bude prisutan u prostorijama tog predstavništva institucije organizatora svaki pojedinačni polaznik, koji se za praćenje nastave uživo bude opredelio.

Postoji mogućnost i da kandidati odaberu učenje na daljinu, kada će za pristup časovima da koriste sopstveni računar. A da bi edukacija koja se organizuje online bila maksimalno kvalitetna, obaveza je svakog pojedinačnog polaznika ne samo da obezbedi kompjuter odgovarajućih performansi, nego i da u toku svakog časa osigura stabilnu internet konekciju. Svi ti detalji će naravno da budu na vreme predočeni svakom pojedinačnom polazniku.

Potrebno je takođe da svako od njih ispoštuje pravilo, koje je vezano za instalaciju softvera. Naime, upravo uz korišćenje tog programa će kandidati da prate stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji, a prethodno će dobiti jasne smernice o tome kako bi u praksi trebalo da funkcioniše postupak njegove instalacije. U principu se ne radi o napornom poslu, pa se u tom smislu očekuje da svaki pojedinačni polaznik može bez ikakvih poteškoća samostalno da izvrši instalaciju konkretnog programa. Naravno da ako ne bude uspeo u potpunosti to samostalno da izvrši, postoji mogućnost da kontaktira članove sektora, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške po potrebi i zahtevu.

Pošto budu odlučili na kojoj lokaciji će nastavu da prate, kandidati bi trebalo i da se opredele između mogućnosti da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji bude organizovana u formi individualne ili u formi grupne nastave, uzevši u obzir da su obe opcije u ponudi.

Nastava koja je poznata kao jedan na jedan ili individualna podrazumeva da će samo jedan kandidat da bude prisutan za vreme trajanja časova. S obzirom na to da je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford tako predviđeno, kandidat, profesor i nadležni koordinator za nastavu će u tom slučaju zajedno da donesu odluku o tome na koji način će da budu organizovani časovi. Najpre će se usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo da počne nastava. Posle toga je njihova obaveza da definišu i termine održavanja časova, ali i njihov raspored. A s obzirom na to da se dogovaraju i o dinamici sprovođenja časova, oni na taj način preciziraju i koliko će ukupno da traje nastava jedan na jedan.

Pod pretpostavkom da polaznicima više odgovara da nastavu prate u grupi, moraju znati da se taj tip edukacije organizuje uz maksimalno poštovanje striktno definisanih pravila. Naime, kad je u pitanju specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji za grupu polaznika, nije dozvoljeno vršenje nikakvih promena po zahtevu članova bilo koje grupe.

U svakom slučaju, kandidati koji se opredele za opciju da nastavu prate u grupi treba i da odaberu da li će to učiniti u okviru mikro, male ili standardne grupe, koje je poznata i kao grupa 6 +.

Dvoje ili troje kandidata će biti prisutno kada se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji organizuje za mikro grupu, a četvoro ili petoro njih ukoliko je u pitanju mala grupa. U slučaju da se nastava organizuje za grupu 6 + ili standardnu, biće prisutno najmanje šestoro polaznika, a najviše njih 10 - oro.

Neophodno je da se najmanji broj kandidata prijave, kako bi došlo do formiranja grupe, što znači da je šestoro njih najmanje potrebno da prijavljivanje izvrše kako bi bila formirana standardna ili grupa 6 +. a da bi bila formirana mala grupa, neophodno je da se četiri osobe prijave najmanje, te ako se dvoje kandidata najpre prijave i upišu, to znači da će biti ispunjen zahtev za formiranjem mikro grupe.

Posle toga će koordinator za nastavu u onom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome je došlo do formiranja grupe, definisati ne samo datum početka nastave za konkretnu grupu i termine održavanja časova, nego i njihov raspored. Međutim, prethodno će kandidati dobiti precizne informacije o tome koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji traje, kao i o tome koliko se školskih časova nalazi u nastavnom programu te edukacije.

Kojim temama će se baviti stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji?

U toku uvodnog predavanja će profesor predstaviti polaznicima osnovne informacije o Zakonu o fiskalizaciji, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 153 / 2025 96 / 2021.

Zatim je nastavnim programom predviđeno da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji bude usmeren na to da upozna polaznike sa time šta je zapravo predmet fiskalizacije, odnosno šta treba sve da sadrži fiskalni račun, to jest kako funkcioniše u praksi postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, što su sve zapravo teme kojima se bavi i aktuelni zakon. Pored toga će im objasniti i ko su obveznici fiskalizacije i predstaviti neka značajna pitanja koja su vezana za ovu oblast, a navedena su u konkretnom zakonu.

Da bi kandidati mogli bolje da razumeju teme kojima se bavi Zakon o fiskalizaciji, moraju biti upoznati i sa različitim izrazima koji se u tom zakonu koriste. U tom smislu će vrlo značajan segment ove edukacije biti usmeren upravo na objašnjenje profesora o izrazima koji se najčešće sreću u pomenutom zakonu. Između ostalog, kandidati će saznati kako je definisana fiskalizacija kao pojam, odnosno šta je to sistem za upravljanje fiskalizacijom i na koji način on funkcioniše.

Takođe će biti govora i o elektronskom fiskalnom uređaju, odnosno o procesoru fiskalnih računa i o elektronskom sistemu za izdavanje računa, te o načinu njihovog funkcionisanja u praksi.

Saznaće kandidati i šta je to bezbednostni element, odnosno zašto je bitan elektronski potpis i ko sve može prema slovu aktuelnog Zakona o fiskalizaciji Republike Srbije da bude dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja.

Predmet fiskalizacije definisan je članom broj tri i odnosi se na promet usluga i dobara na malo i na primljeni avans za promet na malo.

Na osnovu nastavnog programa, koji se poštuje dok se organizuje stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji, predviđeno je da kandidati budu upoznati sa time ko je prema slovu konkretnog zakona obveznik fiskalizacije i na koji način su njegove obaveze definisane.

A da bi polaznici bolje razumeli šta sve treba da sadrži fiskalni račun, profesor će im kroz primer to pokazati. Svakako da će pre toga teoretski objasniti da fiskalni račun prema odredbama Zakona o fiskalizaciji Republike Srbije treba da sadrži vrstu računa i tip transkripcije, zatim naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, kao i poreski identifikacioni broj obveznika fiskalizacije, odnosno PIB.

Potrebno je da sadrži i specifikaciju poreskih stopa, odnosno jasno definisan iznos poreza po poreskim stopama i ukupan iznos poreza, kao i vrednost prometa po poreskim stopama.

Pored svega toga, fiskalni račun treba da sadrži i ukupnu vrednost evidentiranog prometa, odnosno ukupan iznos za uplatu, način plaćanja i uplaćen iznos, kao i iznos razlike za povraćaj kupcu ili korisniku konkretnih usluga.

Naravno da svaki fiskalni račun treba da sadrži i dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund kada je sačinjen, odnosno jedinstveni redni broj fiskalnog računa, kao i dvodimenzionalni bar - kod.

Ovim zakonom je navedeno i da ukoliko se poštuju odredbe, fiskalni račun može da sadrži i određene reklamne poruke.

Predviđeno je da posle toga stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji bude usmerena detaljno na predstavljanje samog postupka fiskalizacije, a uz mnoštvo primera, koji će i te kako pomoći polaznicima da mnogo bolje razumeju odredbe člana 6 trenutno važećeg Zakona o fiskalizaciji Republike Srbije.

Sa kojim ciljem se koristi bezbednosni element je naredna tema kojom će se baviti profesor, a takođe će biti govora i o tome šta je sve dužan obveznik fiskalizacije da učini prema slovu ovog zakona.

Ko vrši nadzor nad primenom odredbi ovog zakona, odnosno koje su kaznene odredbe Zakona o fiskalizaciji Republike Srbije će takođe biti predstavljeno tokom ove edukacije.

Aktuelnim programom je predviđeno da završno predavanje bude interaktivno, tako da bi trebalo svi polaznici da diskutuju o temama koje su predstavljene, odnosno da ukoliko imaju bilo kakvu nejasnoću upute pitanje o tome profesoru.

Kada i gde će bitii održan stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji?

Sve informacije o tome na kojoj lokaciji će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji, odnosno u kojim terminima i kada će generalno nastava početi, kandidati mogu da dobiju tek nakon što se opredele između svih opcija, koje na raspolaganju ima Obrazovni centar Akademije Oxford.

Na prvom mestu će biti informisani o tome da nastava može da bude organizovana i u formi individualne i u formi grupne, a da u oba slučaja važi pravilo da biraju da li će časove pratiti online ili uživo.

Jedna osoba bi trebalo da prisustvuje nastavi ukoliko se ona organizuje u formi individualne. Tada su predviđena vrlo fleksibilna pravila organizacije, tako da praktično govoreći, polaznik treba direktno da se sa nadležnim licima u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o svim detaljima dogovori.

Pored toga što će polaznik, profesor i koordinator za nastavu zajedno da donesu odluku o tome kog datuma će da počne stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji, oni će se dogovoriti i o tome u kojim terminima će da budu organizovani časovi. Njihova je obaveza i da definišu na koji način će celokupan nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen, pa samim tim zajedno donose odluku i o tome koliko će nastava poznata kao jedan na jedan da traje za tog kandidata.

Grupni tip edukacije podrazumeva mnogo strožije definisana pravila organizacije. Isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford donosi odluku o tome koliko časova se nalazi u nastavnom programu i o tome koliko će ukupno da traje stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji u tom slučaju. Naknadno će nadležno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje bude bio ispunjen zahtev i grupa od najmanjeg broja članova formirana, da odluči o datumu početka, terminima u kojima će članovi te grupe da pohađaju časove i o njihovom rasporedu. Svako od kandidata će biti informisan i o tome da se izmene kod nastave u grupi ne dozvoljavaju, što praktično znači da svaki kandidat treba da se u potpunosti pridržava svega onoga što institucija organizatora bude u tom slučaju odredila.

Potrebno je da prilikom prijavljivanja, to jest kada budu vršili zvanično upisivanje, svi koji se odluče za opciju praćenja nastave u grupi, takođe odaberu u okviru koje od ponuđenih grupa im najviše odgovara da nastavu pohađaju. Naime, ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćeno je tri vrste grupa, tako da kandidati biraju da li će časove pratiti u okviru male, standardne ili grupe poznate kao 6 +, odnosno mikro grupe.

Unapred je definisan i broj polaznika, tako da će četvoro ili petoro njih pohađati nastavu kada se ona organizuje za malu grupu, a dvoje ili troje kada se stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji organizuje za mikro grupu. Ukoliko kandidati odaberu opciju da nastavu prate u okviru grupe 6 + ili standardne, tada je potrebno da časovima prisustvuje između šestoro i desetoro kandidata.

Svakako je naveden zahtev da prvo grupa od minimalnog broja članova mora da bude oformljena, posle čega koordinator za nastavu te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford preuzima na sebe da pomenute detalje definiše i da o njima obavesti svakog člana te grupe.

Nadležna lica u preduzećima mogu uputiti zahtev predstavniku bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije da bude održana nastava samo za određeni broj zaposlenih u okviru njihove kompanije. Napominjemo da se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji organizuje isključivo na zahtev klijenta, te da se u tom slučaju maksimalno poštuju želje klijenta, u smislu da on definiše sa predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford sve detalje u vezi sa sprovođenjem nastave za zaposlene.

Naime, klijent i organizator će se usaglasiti ne samo oko toga na koji način će celokupan nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen, odnosno koliko će edukacija namenjena zaposlenima da traje, nego i o datumu početka korporativne obuke, odnosno o tome u kojim će terminima zaposleni da pohađaju nastavu.

Takođe je vrlo važno da napomenemo i to da samo kada je u pitanju stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji koji se organizuje u formi korporativne nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford može da ispuni zahtev klijenta u vezi sa promenom mesta održavanja časova. Naime, ako u okviru konkretne kompanije bude postojao prostor koji može da odgovori na zahtev organizatora, a klijent smatra da će njegovim zaposlenima biti lakše da na radnom mestu pohađaju predavanja, čak i taj zahtev će biti ispunjen.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji?

Samim tim što je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena mogućnost da nastava bude za fizička lica organizovana i u formi grupne u formi individualne, a razlikuje se princip njihove organizacije, to nije moguće unapred dati jedinstven odgovor na pitanje o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji.

Da budemo precizni, taj podatak mogu dobiti samo polaznici koji odluče da nastavu prate u formi grupne, a nevezano za to da li će se opredeliti za standardnu, to jest za grupu poznatu kao 6 +, odnosno za mikro ili malu grupu, budući da su sve tri u ponudi.

U tom smislu ističemo da se u nastavnom programu nalazi ukupno 8 školskih časova i da Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji za grupu polaznika da traje ukupno 3 dana.

Svakako će posle formiranja grupe od minimalnog broja članova, koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se bude dovoljno njih prijavilo i upisalo, a bez obzira da li se opredele za opciju da grupnu nastavu prate na klasičan način ili onlajn, definisati i datum početka, odnosno termine održavanja časova i njihov raspored, te o svemu tome precizno obavestiti polaznike.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovana nastava poznata kao jedan na jedan ili individualna.

U tom slučaju je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da će se profesor, kao i koordinator za nastavu sa polaznikom dogovarati i o trajanju nastave. Preciznije govoreći, oni će se usaglasiti kako o datumu početka nastave, tako isto i o terminima u kojima će u tom slučaju da budu održani časovi, odnosno o njihovom rasporedu, to jest o dinamici u skladu sa kojom će biti sproveden nastavni program. Sve to dalje znači da će se tom prilikom oni dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje u tom slučaju stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji.

U velikoj meri su slična pravila u skladu sa kojima se organizuje korporativni tip nastave, s tim što se o rasporedu napred određenog broja časova u tom slučaju dogovara predstavnik zainteresovane kompanije sa predstavnikom bilo kojoj poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pored ostalog, oni se dogovaraju i o datumu početka korporativne nastave, ali i o terminima u kojima će zaposleni u toj kompaniji pohađati časove, pa čak i o tome na kojoj lokaciji će nastava biti organizovana u tom slučaju, uzevši u obzir da ova obrazovna institucija može izaći u susret zahtevima klijenata i omogućiti zaposlenima da pohađaju nastavu praktično na svom radnom mestu, ako im tako više bude odgovaralo.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o fiskalizaciji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje