Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima

Kako poreskim i finansijskim savetnicima, tako isto i svim onim stručnjacima, koji u okviru svog radnog mesta dolazte u dodir sa finansijama je priamrno namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima. Ipak, ne bi trebalo da zaboravimo ni to da institucija organizatora ne zahteva od polaznika nikakve naročite veštine ili znanja. U tom smislu, ovoj edukaciji ima pravo da pristupi svako ko to želi, to jest ko ima interesovanje za ovu tematiku.

Izuzev fizičkih lica, ovu edukaciju imaju pravo da pohađaju i zaposleni u različitim preduzećima, a u kom slučaju će ona biti organizovana u formi takozvane korporativne.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, koji su zainteresovani da pohađaju ovaj stručni seminar, najpre se od njih zahteva da samostalno izaberu gde će kurs da prate i na koji način.


Takođe je naročito važno i da izvrše prijavu za pohađanje nastave, a posle toga imaju obavezu i da se upišu zvanično i u skladu sa pravilima.

Najpre da napomenemo da se prijava može izvršiti u toku cele kalendarske godine i to putem telefona ili ličnim dolaskom u izabranu poslovnicu institucije organizatora, ali se svakako zahtevani podaci mogu poslati i na zvaničnu mejl adresu. Izuzev svog imena i prezimena, svaki zainteresovani kandidat tom prilikom ima obavezu da navede i broj telefona, ali i datum rođenja.

Inače je obaveza svakoga od njih da nakon izvršene prijave dođe u izabranu poslovnicu ove institucije i upiše se. Zapravo se isključivo uz prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata vrši prijava, a nadležni u tom predstavništvu institucije organizatora će svakoga od njih ponaosob i obavestiti o dokumentima koja moraju tada pripremiti u momentu upisivanja.

TESTOVI


Uzevši u obzir da ova edukacija može da bude organizovana kako prema pravilima individualne i poluindividualne, tako isto i grupne nastave, a da svaka od njih može biti organizovana i onlajn i na klasičan način, to se od svakog polaznika i zahteva da izabere i na koji način, ali i na kojoj lokaciji će predavanja da pohađa.

Bude li se odlučio za klasičan tip obuke, to podrazumeva da će dolaziti direktno u jednu od poslovnica institucije organizatora, kako bi u prethodno definisanim terminima pohađao časove. Potpuno drugačije od toga, edukacija koja se organizuje online može da bude praćena sa različitih lokacija, uzevši u obzir da polaznik predavanjima pristupa preko sopstvenog kompjutera. U skladu sa pravilima institucije organizatora, on mora na taj uređaj da instalira i poseban tip softvera i da za sve vreme trajanja nastave omogućiti što kvalitetniju vezu sa internetom. Inače u svakoj poslovnici konkretne obrazovne institucije je zaposlen i tim stručnjaka, čija je obaveza da svakom polazniku kome je potrebno, pruže savet ili pomoć u tehničkom smislu, tako da se on njima može obratiti, a bez obzira da li ima problem prilikom praćenja predavanja na taj način ili onda kada bude vršio instalaciju programa.

I klasični i online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima mogu da budu organizovani samo za jednog polaznika, za njih dvoje ili za grupu ljudi, a koja mora da broji od četvoro do najviše osmoro njih. Upravo iz tog razloga i navodimo da svaki prijavljeni mora izabrati između svih tih mogućnosti, te odlučiti da li će nastavu da pohađa kroz poluindividualnu ili individualnu, ali i grupnu.

Svako ko želi predavanja da pohađa u grupi, svakako mora da zna da se pravila organiazacije nastave u tom slučaju izuzetno strogo određena i moraju se maksimalno poštovati. Prilikom organizacije grupnog kursa će kordinator za nastavu u okviru konkretnog predstavništva da zvanično odluči kog datuma će da počne stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima. Takođe je predviđeno da on lično odlučuje i o terminima održavanja časova i o trajanju, pošto svakako on ima obavezu i da definiše kakvom dinamikom će ukupan nastavni fond da bude organizovan. A uzevši u obzir da je od strane institucije organizatora jasno definisan broj osoba, kojima je dozvoljeno praćenje nastave u grupi, to je i naveden zvaničan zahtev da se četvoro njih minimum prijave, da bi taj tip edukacije mogao da bude održan. Kada bude o svemu definisanom obaveštavao polaznike, ovlašćeni predstavnik konkretne obrazovne institucije ima obavezu i da tom prilikom navede da ne smeju da budu prihvaćeni zahtevi pojedinaca, vezano za izmene bilo čega od prethodno definisanog, već se očekuje da svako od njih maksimalno poštuje sve to.

Isto tako se svi oni kandidati, a kojima takav vid organizacije iz bilo kog razloga u potpunosti ne odgovara, mogu odlučiti i da pohađaju nastavu u paru ili potpuno samostalno, jer se svaka od njih sprovodi prema mnogo slobodnijim pravilima. Da budemo jasniji, svako ko bude odlučio da časove prati na takav način će imati i obavezu da zajedno sa profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, odredi prema kakvom principu će da budu organizovani časovi. Jednostavnije rečeno, svi oni bi trebalo da se dogovore najpre oko termina održavanja časova i dinamike, a zatim i oko toga kog datuma će da počne bilo individualna ili poluindividualna obuka.

U slučaju da bude potrebno da se određeni broj radnika nekog preduzeća upoznaju sa osnovnim odredbama konkretnog zakona, može da bude organizovana takozvana korproativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima. A princip koji tom prilikom važi je vrlo sličan onome, koji se primenjuje kada nastavu pohađa jedan ili dvoje pojedinačnih polaznika, to jest fizičkih lica, ali ima razlike u vezi sa mestom njenog održavanja. Zapravo je reč o tome da se način sprovođenja časova prilagođava tom prilikom maksimalno potrebama radnika, tako da se izlazi u susret zahtevima njihovih nadležnih, pa iz tog razloga časovi mogu da budu održani i u njihovoj firmi. Svakako da propisani i adekvatni uslovi za ard moraju u tom slučaju da budu obezbeđeni. Inače će u tom slučaju predavanja da budu organizovana na način koji pre toga zajedno budu definisali nadležni u okviru tog preduzeća i u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Neophodno je da svakako da se oni usaglase kako oko datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko termina u kojima će biti održani časovi u tom slučaju. Sem toga, oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno korporativn iseminar da traje, uzevši u obzir da se usaglašavaju i o tačnom rasporedu celokupnog nastavnog fonda.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima?

Koji su to sve pojmovi, sa kojima će prilikom predstavljanja navedenog zakona da imaju dodira polaznici jeste prva tema, koju će u skladu sa nastavnim programom da obradi specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima.

A odmah zatim je predviđeno da budu predstavljeni ciljevi ovog zakona, tako da će profesor da predoči i šta znače pojmovi, koji će biti najčešće pominjani prilikom predstavljanja ovog zakona. Između ostalog, predavač će objasniti kako je definisan pojam ulagača, zatim šta je ulaganje, te kakve sve vrste ulaganja postoje. Pojasniće i šta je direktno, a šta indirektno ulaganje, zatim kako se karakteriše investicioni projekat i sve ostalo, što je predstavljeno u članu 3 Zakona o ulaganjima Republike Srbije, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ pod brojem 89 / 2015 i 95 / 2018.

s obzirom na to da ovaj zakon precizira da ulagači imaju apsolutnu slobodu da ulažu, to će biti govora i o svim pravima, koja imaju ulagači. Najpre se misli na slobodu ulaganja, zatim na zaštitu stečenih prava.

Saznaće, između ostalog polaznici i šta je takozvana eksproprijacija, te u kojim slučajevima ne može da bude predmet eksproprijacije određeno ulaganje.

Šta se događa kada su u pitanju strana ulaganja na području Srbije, odnosno da li postoji sloboda plaćanja prema inostranstvu i na koji način je ona definisana slovom ovog zakona su, isto tako teme o kojima će biti govora tokom nastave.

Podrazumeva se isto tako da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima obraditi vrlo detaljno i član, koji je vezan za posebna ulaganja, odnosno koji se odnosi na ulaganja od posebnog značaja. A u tom segmentu će biti govora i o različitim oblicima državne pomoći, te će polaznici saznati i na koji način se slovom pomenutog zakona definiše ulaganje od posebnog značaja.

Biće govora i o tome u kojim slučajevima dolazi do carinskog oslobođenja.

A u kojim slučajevima dolazi do podrške ulaganjima i koji su to sve pravni subjekti, koji vrše podršku tom prilikom je tema narednog segmenta ove stručne edukacije. U tom delu će polaznici saznati i koju tačno dužnost ima organ vlasti kada je u pitanju ulaganje prema zakonu, a biće reči i o različitim merama, koje se koriste kada je potrebno da u okviru određene lokalne samouprave bude podstaknuta konkurentnost.

Koja su ovlašćenja jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima je naredna tema koju bi, isto tako trebalo vrlo precizno i detaljno da obradi stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima.

Podrazumeva se da će profesor govoriti i o tome kako se prema slovu ovog zakona tretiraju informacije od javnog značaja i ko ima pravo da pristupiti takvim poverljivim podacima.

Između ostalog će saznati prisutni i ko ima pravo da obrazuje savet za ekonomski razvoj, zatim ko ulazi u sastav tog saveta i na koji način je regulisan rad tog državnog organa. Govoriće profesor i o tome koju nadležnostima savet za ekonomski razvoj i ukratko će objasniti po kom principu on funkcioniše.

Zatim će biti predstavljena razvojna agencija Srbije, tako da će između ostalog svako ko odluči da pohađa stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima biti u prilici da sazna i ko nadzire rad ove agencije, te da li ona ima ili nema svojstvo pravnog lica, gde joj je sedište, šta je navedeno u statutu te agencije, kao i koji su organi u okviru agencije, odnosno ko čini upravni odbor razvojna agencije Srbije. Naravno da će biti govora i o postavljenju direktora agencije, ali i o tome koja je njegova nadležnost, odnosno koja prava i obaveze ima u skladu sa navedenim zakonom.

A kada sve to bude predstavljeno, profesor će se potruditi da objasni i koje poslove obavljaju zaposleni u razvojnoj agenciji Srbije. Svakako da će saznati prisutni i ko ima obavezu da obezbedi sredstva ne samo za osnivanje pomenute agencije, već i za njen nesmetani rad.

Kako je navedenim zakonom o ulaganjima definisan sukob interesa, odnosno zabrana zloupotrebe informacija, kao i zabrana konkurencije su posebno značajne teme, koje će specijalizovani kurs u narednom segmentu da obradi i to prilično detaljno.

Posle toga će profesor govoriti i o kaznenim odredbama, te će odgovarati na pitanja, a ako nekome možda bilo šta od navedenog nije u potpunosti jasno.

Kada i gde se održava stručni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima?

Neophodno je da svako fizičko lice ima na umu činjenicu da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima može biti organizovana na nekoliko načina, šta znači da svako od njih bira kako će predavanja da pohađa. Iz tog razloga se ne navodi ranije u kojim će terminima časovi da budu organizovani, pošto to isključivo zavisi od toga da li pojedinačni polaznik odluči da predavanja pohađa samostalno, to jest u formi individualne nastave ili će to da učini u okviru grupne, odnosno takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne.

A kada je u pitanju lokacija na kojoj bi trebalo časove da pohađaju polaznici, njima je omogućeno da lično izaberu da li im više odgovara da nastava bude organizovana u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da kandidat predavanjima pristupa sa bilo koje lokacije, jer je i u ponudi i online nastava.

Sada je sasvim jasno zbog čega ne postoji mogućnost da fizičko lice dobije informaciju o tome kada će nastava biti organizovana i gde. Da pojasnimo, svako od njih će precizne podatke o tome da dobije nakon što se bude opredelio između svih opcija, koje se u ponudi institucije organizatora nalaze.

Moramo napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija, na osnovu zahteva vlasnika kompanija ili nadležnih lica, svakako može i da organizuje nastavu samo za određeni broj zaposlenih. S obzirom na to da korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima podrazumeva prisustvo tačno određene grupe polaznika, to navedena obrazovna institucija nastoji da zahteve klijenta ispuni u najvećoj mogućoj meri tom prilikom. Jednostavno, potrebno je da zainteresovani kontaktiraju nadležne u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije i da iznesu sve zahteve koje imaju. Pre toga će se oni usaglasiti oko svih detalja, počev od toga kog datuma bi trebalo da startuje edukacija za zaposlene, pa do toga na kom mestu će oni časove da pohađaju. Naravno da će precizirati i ostale detalje, a prvenstveno se misli na dinamiku održavanja časova i na termine. Podrazumeva se da će oni da se usaglase i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni tip nastave, jer prethodno definišu i tačan raspored predavanja. Sem toga, u obavezi su i da se usaglase oko toga na kom mestu će edukacija da bude organizovana, je pomenuto obrazovna institucija može da izađe u susret zahtevu onog klijenta, kome više odgovara da njegovi zaposleni časove pohađaju u okviru svoje matične kompanije. U skladu je sa pravilnikom institucije organizatora da posle toga svaki pojedinačni polaznik, odnosno zaposleni u tom preduzeću, bude informisan o ovim detaljima.

A sada da se vratimo na informacije o organizaciji nastave za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica. Kao što smo već naveli, svako od njih treba da izabere specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima da pohađa online ili na klasičan način, te da li će to učiniti u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave. Kada sve to bude naveo zaposlenima u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, dobiće i detaljne informacije kako o terminima održavanja časova, tako isto i o datumu početka nastave, ali i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju časova.

Najbitnije je da znaju da pomenuta obrazovna institucija ima poslovnice na brojnim lokacijama u celoj zemlji, čak ih za sada ima na više od 35. A izuzev u svim većim gradovima Republike Srbije, Obrazovni centar Akademije Oxford posluje i u mnogim manjim gradovima, tako da će sasvim sigurno svaki kandidat kome odgovara klasičan pristup edukaciji, moći vrlo lako da pronađe poslovnicu, koja se nalazi u njegovom gradu, to jest koja mu je fizički najbliža. Naravno da i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju nastava, koja se organizuje online, svaki polaznik mora da izabere i kako će časove da pohađa.

Da napomenemo i to da sopstveni kompjuter koristi svaki kandidat, koji se opredeli za drugu ponuđenu opciju. Da bi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima mogla da bude organizovana onlajn, polaznik je u obavezi kako da obezbedi računar odgovarajućih karakteristika, tako isto i optimalne uslove za rad u okviru izabranog prostora, te naravno da instalira softver, koji je predviđen za praćenje nastave. Nadležni u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora će svako kandidata informisati o postupku instalacije programa, kao i o tome koje karakteristike mora da ima izabrani računar, da bi nastava na taj način bila i organizovana. Sem toga, svaki polaznik će dobiti informaciju i o tome da u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije postoji i IT sektor, a u kome su zaposleni stručnjaci, čija je obaveza da pomažu polaznicima da razreše različite nedoumice ili tokom nastave ili dok instaliraju namenski program.

S obzirom na to da se i klasičan tip edukacije može organizovati na tri načina, ali i onaj, koji podrazumeva praćenje nastave online, to znači da je u obavezi svaki pojedinačni polaznik da nadležne informiše o tome da li mu više odgovara grupna, poluindividualna ili nastava poznata kao jedan na jedan, to jest individualna.

U jednoj grupi nastavu treba da prati 4 kandidata najmanje i upravo toliko njih je potrebno da izvrše najpre prijavu, da bi zvanično grupa mogla da bude formirana i nastava na taj način da bude u okviru konkretne poslovnice organizovana. Sve do onog momenta dok taj uslov ne bude bio ostvaren zvanično, grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima neće moći u tom predstavništvu da počne. Predviđeno je pravilnikom da maksimalno osmoro polaznika predavanjima pristupaju u tom slučaju, jer je upravo to optimalan broj osoba, koje mogu da učestvuju u nastavi, a da obuka bude na visokom nivou kvaliteta. Jedina informacija koja će biti dostupna svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja jeste koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi. Inače je to informacija, koju nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije isključivo definišu i taj podatak se primenjuje za svaku poslovnicu, bez obzira u kom gradu se nalazi. Vrlo brzo nakon što grupa od najmanjeg broja članova u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije bude zvanično bila formirana, zvanično ovlašćeno lice, tačnije koordinator za nastavu bi trebalo da precizira samostalno kako će u tom slučaju da budu organizovana predavanja. Prvo će odlučiti o datum početka edukacije, a odmah zatim će biti u obavezi da definiše i o dinamici, to jest na koji način će predviđene nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Moramo napomenuti i to da se prilikom organizacije nastave u grupi ne dozvoljava izvršenje apsolutno nikakvih izmena, pa se u tom smislu ne mogu ni prihvatiti zahtevi polaznika. Njihova je obaveza da se u potpunosti pridržavaju svega onoga što je neposredno pre toga definisao nadležni u okviru institucije organizatora, a o čemu će sigurno na vreme svaki član te grupe da bude obavešten.

Dvoje ljudi će prisustvovati predavanjima, kada se organizuje takozvani poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima. Naročito je važno da i to da se prema istovetnim pravilima organizuje i individualni vid nastave.A ta pravila su izuzetno jednostavna, uzevši u obzir da bi trebalo dvoje polaznika ili jedan da se oko svih detalja usaglase kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćeni koordinatorom za nastavu u okviru prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora. Pored ostalog, oni su u obavezi da definišu prvo kog datuma će da počne stručna obuka u tom slučaju. A potrebno je i da se oni dogovore oko toga na koji način će časovi biti raspoređeni, što znači da će se usaglasiti i oko trajanja individualne ili takozvane nastave u paru. Naravno da će definisati i u kojim bi tačno terminima trebalo predavanja da budu organizovana.

Koliko traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima?

Uopšteno govoreći, sve precizne informacije o tome koliko će ukupno da traje stpecijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima, mogu da dobiju isključivo oni pojedinci, koji budu odlučili da nastavu pohađaju u formi grupne, najpre zato što organizator ima obavezu u tom slučaju da definiše i trajanje edukacije.

U nastavnom prorgamu je 12 školskih časova, tako da će nastava u grupi traje ukupno 2 sedmice. Podrazumeva se da će naknadno svaki prijavljeni da dobije tačne informacije o rasporedu tolikog broja časova, jer se najpre mora sačekati formiranje grupe od najmanjeg broja članova, kako bi bio ispunjen uslov za početak nastave u grupi.

Za razliku od toga, kako poluindividualni, tako isto i individualni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima mogu da traju i duže i kraće od navedenog. Naime, u tom slučaju se o preciznoj dinamici održavanja časova mora svaki polaznik pojedinačno dogovarati sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim da tom dogovoru mora da prisustvuje i nadležni profesor.

Potpuno istovetan način važi i kada je u pitanju korporativni kurs, ali tada nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća treba detalje o trajanju nastave da dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora. Naravno da će se oni usaglasiti i oko svih ostalih detalja, a ne samo oko dinamike u skladu sa kojom će da budu organizovana predavanja u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o ulaganjima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje