Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima

Nema razloga napominjati kome je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima, jer je sasvim jasno da korist od tematike ove edukacije može da ima apsolutno svaki poslovni čovek. Zato i jeste važno istaći da ne postoji nijedan zahtev, koji bi zainteresovani kandidat trebalo da ispuni, a da bi mu bilo omogućeno nastavu da prati. Iz tog razloga i naglašavamo da je dozvoljeno svakom pojedincu seminar da pohađa.

Upravo od fizičkih lica, koja su zainteresovana za izučavanje te teme se zahteva da izvrše, a prema pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford prijavu. Prijavljivanje može, u principu da bude izvršeno kandidat u odgovara. A svako od njih treba da navede osnovne podatke o sebi i da ih izdiktira ili lično u jednoj od poslovnica institucije organizatora ili preko telefona, odnosno da konkretne podatke pošalje na zvaničnu mejl adresu i prijavi se elektronski. Bilo koju opciju da odabere, kandidat treba da navede kako svoje ime i prezime, isto tako i broj telefona, kao i datum svog rođenja.

Kada to bude učinio, potrebno je i da navede nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, na koji način želi nastavu da pohađa. Prethodno će biti informisan o tome da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima može biti organizovana kako u okviru grupne nastave, tako isto i u formi poluindividualne, to jest nastave u paru i individualne.


Obavezan je svaki kandidat i da izabere posle toga da li će predavanjima da pristupa direktno u poslovnici, u kom slučaju će časovi biti organizovani na klasičan način ili će to učiniti online, kada je neophodno da koristi sopstveni kompjuter za pristup predavanjima.

A pravilnikom pomenute obrazovne institucije navedeno da svaki pojedinačni kandidat ima obavezu i da se upiše zvanično. Da bi taj postupak bio izvršen uz maksimalno poštovanje konkretnih pravila, zahteva se da prijavljeni kandidat bude lično prisutan u prostorijama prethodno odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Nadležni će informisati svakoga od njih i o dokumentima, koja će biti u obavezi da prilože u tom momentu.

Svakako je izuzetno značajna informacija i ta da ova obrazovna institucija može ostvariti zahtev klijenata i organizovati nastavu za određeni broj zaposlenih u preduzeću. A kada je u pitanju korporativni kurs, biće primenjivana vrlo fleksibilna pravila organizacije. Upravo njih će definisati na prvom mestu nadležno lice u okviru dotične firme, a zatim i predstavnik institucije organizatora. Svakako će biti u obavezi da se usaglase oko detalja vezano za sprovođenje časova, ali i oko toga na kojoj lokaciji će nastava da bude organizovana. Ustvari samo kada je u pitanju korporativni seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima, organizator će dozvoliti tu vrstu promene. A da bi edukacija bila održana u samoj kompaniji, u okviru koje su polaznici zaposleni, neophodno je da prostor bude propisno opremljen. Zato i napominjemo da će nadležni u okviru dotičnog preduzeća biti informisani vrlo detaljno o tome šta se mora naći u konkretnoj prostoriji, kako ne bi bilo nikakvog ometanja za vreme trajanja nastave.

TESTOVI


Šta sve izučava stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima?

Najpre sa pojmom ekonomija uopšteno će da bude upoznat svako, ko bude odlučio da pohađa stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima. A zatim je prema programu predviđeno da predavač govori o tome koje zakonitosti u ekonomiji su prisutne i kako to utiče na ekonomiju na lokalnom i na globalnom nivou.

Svakako da će profesor da se potrudi vrlo precizno da objasni i zbog čega je važno razumeti prirodu ekonomskih zakona, te ih pravilno implementirati u praksi. Naravno da će biti reči o tome kakav je njihov karakter, zatim sa kojim ciljem se moraju formulisati i primeniti, ali će biti objašnjeno i kada se počelo istorijski posmatrano, sa uvođenjem ekonomskih zakona.

Odmah zatim će predavač objasniti i kako se vrši njihova klasifikacija, tako da će prisutni saznati da postoje univerzalni i opšti ekonomski zakoni, kao i oni koji su okarakterisani kao posebni, odnosno osnovni i pojedinačni. Potom će predavač objasniti u kom slučaju deluju jedni, a u kom slučaju se primenjuje drugi i sve ostale detalje koji su značajni.

S obzirom na to da postoje brojni zakoni te vrste, to podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima ukratko da se osvrne samo na one, koji se u praksi najčešće primenjuju, pa se u tom smislu smatraju i najznačajnijim.

Najpre će biti predstavljen jedan od najbitnijih ekonomskih zakona, koji je vezan za robnu privredu,a poznat je kao zakon vrednosti. U tom segmentu će biti predstavljen i zakon ponude i tražnje, tako da će polaznici saznati i u kojim situacijama se on primenjuje i za koja pravna lica važi.

Podrazumeva se, isto tako da će zakon srazmerne raspodele društvenog rada, isto tako biti predstavljen, kao i polje njegovog delovanja i osnovni pojmovi, koje on uključuje.

Šta podrazumeva takozvani zakon koncentracije i centralizacije kapitala je tema, koja će takođe da bude obrađena tokom ove obuke. A sem toga, predviđeno je nastavnim programom da profesor govori i o takozvanom zakonu tendencijskog pada opšte profitne stope.

Kako je dobro poznat podatak da može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima, a ako nadležni u okviru zainteresovane kompanije, to zatraže od predavača, on može tokom ove edukacije predstaviti i neke druge osnovne ekonomske zakone. Podrazumeva se da to mora najpre zahtevati od profesora, a kako bi on mogao da prilagodi program tim zahtevima.

Važno je da napomenemo i to da će se predavač truditi maksimalno da olakša i fizičkim licima, koja odluče da pohađaju ovaj seminar, ali i zaposlenima u nekoj kompaniji, a kada je u pitanju korporativna nastava. U tom smislu će većina gradiva biti propraćena odgovarajućim primerima, a biće dozvoljeno svakom kandidatu i da uzme učešće u diskusiji, koja je predviđena programom. Isto tako će svako od njih imati pravo i da zatraži od profesora razjašnjenje bilo kakvih nedoumica, a vezano za tematiku ovog kursa.

Kada će biti organizovan specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima i na kojoj lokaciji?

Sve detalje o tome u kojim će terminima nastavu pohađati će dobiti svaki polaznik kada bude vršio prijavljivanje. U tom momentu se od njega zahteva da navede da li mu odgovara da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima bude organizovana u formi individualne ili grupne nastave, odnosno poluindividualne. A s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da sva tri tipa edukacije budu organizovana kako prema uobičajenim pravilima, tako isto i u formi učenja na daljinu, naročito je važno da svaki kandidati između tih opcija odabere.

Svakako da ova specijalizovana obrazovna institucija može izaći u susret i onim zahtevima, koji se odnose na organizaciju nastave, koja će biti isključivo radnicima nekog preduzeća namenjena.

Bitno je da korporativni tip edukacije bude uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta organizovan. A upravo iz tog razloga pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost i promene lokacije, na kojoj će kandidati kurs pohađati. Pod tim mislimo na sprovođenje predavanja u okviru same firme, ali samo ako to nadležni zahtevaju i ako budu ispunili sve uslove. Podrazumeva se da će dobiti sve informacije o tome šta se mora naći u samom prostoru da bi bila dozvoljena promena. A taj zahtev će biti dopušten isključivo ukoliko nadležni u toj kompaniji obezbede sve propisane uslove za nesmetani rad. Sem toga, obaveza je i klijenta i organizatora u tom slučaju da precizno definišu i kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima. Odredi će zajedno i kojim tempom će predavanja da bude organizovana, što znači da će definisati i koliko bi trebalo u tom slučaju edukacija da traje. Podrazumeva se, naravno da je njihova obaveza i da definišu u kojim će terminima zaposleni biti u obavezi da pohađaju predavanja. Sve to će na propisani način biti saopšteno svakom polazniku, to jest radniku dotične kompanije, koji i treba da pohađa ovaj stručni kurs.

Neophodno je da svaki pojedinačni polaznik navede svoju odluku nadležnima u konkretnoj poslovnici o tome gde želi da bude dok prati predavanja i prema kom principu od svih dostupnih će to učiniti. Naveli smo prethodno da nastava može biti organizovana u poslovnicama ove institucije i putem računara, odnosno u formi individualne, grupne ili poluindividualne. A između svih tih opcija je u obavezi svaki kandidat i da se odluči.

Mora koristiti sopstveni kompjuter, ako želi nastavu da pohađa online. Sem toga, obavezan je i da obezbedi odgovarajući uređaj, odnosno da njegove karakteristike budu u skladu sa zahtevima navedene obrazovne institucije. Naravno da će ovlašćeno lice konkretne poslovnice informisati svakog pojedinačno kandidata o tome. Isto tako će biti dužan i da obezbedi sve uslove koji su neophodni za sprovođenje nastave bez ikakvih smetnji. Primerno se misli na stabilnu vezu sa internetom, koja mora da bude dostupna u toku edukacije. Dakle, o tome je u obavezi svaki kandidat da vodi računa kada bude birao lokaciju, sa koje će predavanja da pohađa. Posebnu vrstu softvera će morati da instalira svako ko želi specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima da pohađa online. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici da informišu svakoga od njih o tome kako bi trebalo da izvrši instalaciju programa, a biće na raspolaganju kandidatima i tehnička podrška za sve vreme trajanja nastave. S obzirom na to da u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i IT sektor, to se upravo tim stručnjacima kandidati mogu obratiti ako je potrebno.Nevezano za to da li se neki problem javi dok pokušavaju da izvrše instalaciju konkretnog softvera ili dok pohađaju časove prema tom principu, mogu biti u potpunosti uvereni da će ovi stručnjaci da se potrude da im pomognu, kako bi taj problem i rešili.

Postoji i opcija pohađanja nastave na klasičan način. Potrebno je samo da u tom slučaju kandidat izabere odgovarajuću poslovnicu, te da pohađa predavanja u terminima, koje će pre toga dogovoriti sa nadležnima, a isključivo u zavisnosti od toga na koji način odluči kurs da pohađa.

Očekuje se posle svega toga da svaki prijavljeni kandidat odabere i da li želi da pohađa predavanja samostalno, zatim u grupi ili u paru. A pošto to bude učinio, dobiće informacije o tome kako će da bude organizovana individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima, odnosno poluindividualna nastava ili nastava u grupi. Odmah moramo naglasiti da je različit broj osoba, koje treba predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, ističemo da razlika postoji i u načinu organizacije časova.

Sa jedne strane, individualna i poluindividualna nastava podrazumevaju potpuno isti princip organizacije, dok se kod edukacije namenjene grupi polaznika, primenjuju drastičnija i mnogo drugačija pravila organizacije.

Dakle, sasvim je svejedno da li će jedno lice pohađati nastavu ili njih dvoje, jer će potpuno istovetna pravila da budu u konkretnom slučaju sprovedena.A ona su izuzetno fleksibilna, te podrazumevaju da se daje velika sloboda svakom kandidatu u tom slučaju u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Direktno će se koordinator za nastavu, zatim jedan ili dvoje kandidata u tom slučaju, ali i nadležni profesorom, da se dogovore kako će časovi da budu organizovani. Najpre će definisati kog datuma bi trebalo da počne ili individualni ili poluindividualni kurs. Zatim je potrebno da se usaglase i oko detalja, koji se odnose kako na termine održavanja časova, tako isto i na njihov raspored. A uzevši u obzir da zajedno donose odluku i o rasporedu predavanja, oni se usaglašavaju i o trajanju kako poluindividualne nastave, isto tako i individualne.

U slučaju da polaznik odluči da pohađa stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima u formi grupne nastave, mora biti spreman da pričeka ispunjenje jedinog zahteva koji je iznet od strane pomenute obrazovne institucije. Radi se o tome da nastava za grupu kandidata ne može da bude u svakom predstavništvu organizovana, jer se zahteva da najpre bude oformljena zvanično grupa, koja moja mora brojati minimalno 4 člana.Posle svega toga će koordinator za nastavu odrediti kako će časovi biti organizovani u konkretnom slučaju. Inače, prilikom zvaničnog prijavljivanja će svako zainteresovano lice da dobije informacije o tome koliko će stručna obuka da traje u tom slučaju. S obzirom na to da je jedino trajanje unapred definisano, podrazumeva se da će taj podatak biti na raspolaganju svakom članu grupe. A tek pošto koordinator za nastavu bude odredio datum početka, termine održavanja časova i raspored, svako od njih će dobiti precizne informacije i o tome. Najbitnije je da svaki član te grupe zna da nema pravo nikakav zahtev da iznese u vezi sa izmenama definisanog, jer to ne sme biti dopušteno kod nastave namenjene grupi kandidata.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima?

Isključivo kada kandidat odluči da nastavu pohađa u formi grupne, a u kom slučaju predavanja treba da prati između četvoro i osmoro ljudi, može unapred da dobije informacije tome koliko bi trebalo da traje stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima u tom slučaju.

Zato i navodimo da 9 časova nastavnog programa u tom slučaju treba da bude raspoređeno na 3 nedelje.

Definisano je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da će samo informacija o trajanju grupnog kursa da bude dostupna prijavljenima odmah kada budu vršili prijavljivanje i upisivali se. A dodatno će svako od njih da bude informisan o datumu početka edukacije te vrste, kao i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu.

Oni kandidati koji se odluče da nastavu pohađaju u formi individualne, ali i takozvane poluindividualne će imati mnogo veću slobodu da donesu odluku čak i o tome koliko će edukacija ukupno da traje. Radi se o tome da je predviđeno zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da oni treba da se usaglase sa predstavnicima poslovnice o tačnom rasporedu časova, pa će upravo zahvaljujući tome da definišu i koliko ću ukupno da traje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima.

Stoga i naglašavamo da je moguće nastava u paru i individualna traju kako kraće nego edukacija namenjena grupi polaznika, tako isto i duže od tog perioda.

Potpuno će isti princip biti primenjivan u slučaju da obuku treba zaposleni u nekoj kompaniji da pohađaju. Jedina razlika jeste u tome što će nadležni u okviru dotične firme definisati sve sa predstavnicima odabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije. Pored ostalog, oni će definisati ne samo tačan raspored predavanja, nego i datum početka edukacije za zaposlene, ali i termine u kojima će časovi da budu održani. A sem toga, u obavezi su i da se usaglase oko lokacije, na kojoj bi nastava trebalo da bude organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim ekonomskim zakonima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje