Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu

Kako ovlašćenim računovođama, tako isto i svima koji se bave knjigovodstvom je namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu. Inače, institucija organizatora ne zahteva da kandidati imaju bilo kakvo predznanje o konkretnoj temi, pa je u tom smislu data mogućnost svakom ko je zainteresovan da pohađa nastavu.

Najpre da naglasimo informaciju da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako fizičkim licima, tako isto i zaposlenima u okviru bilo kog pravnog lica da pristupe praćenju ove obuke. Sa tim u vezi ističemo da je ponudom obuhvaćena edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima i korporativna.

A kada je u pitanju nastava, koju bi trebalo tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju, biće primenjena vrlo fleksibilna pravila organizacije. Uopšteno govoreći, u tom slučaju nastava može da bude organizovana kako u poslovnicama pomenute obrazovne institucije i putem računara, tako isto i u prostorijama zainteresovane kompanije. Da bi bila dozvoljena promena u tom segmentu, nadležni u okviru konkretne kompanije će biti u obavezi da osiguraju propisane uslove za rad. Pod tim se misli na prostor, koji mora sadržati svu potrebnu opremu, a o detaljima će prethodno vlasnik zainteresovanog preduzeća da bude informisan. Nakon što se budu usaglasili klijent i ovlašćeni predstavnik bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije o tome gde će biti organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, njihova je obaveza i da sve ostale detalje definišu. Najpre će se dogovoriti o datumu početka nastave za zaposlene, a posle toga će odrediti i u kojim bi terminima trebalo predavanja u tom slučaju da budu organizovana. Neophodno je i da se usaglase oko dinamike, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova u tom slučaju, tako da će zajedno precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje obuka, koju će pohađati određeni broj radnika te firme. Nakon svega toga će da budu precizno informisani o svim detaljima polaznici.


A od fizičkih lica, koja žele ovu edukaciju da pohađaju, se zahteva da uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora izvrše prijavljivanje i da se nakon toga upišu.

Pored svog imena i prezimena, svako zainteresovano lice je u obavezi i da prilikom prijavljivanja navede informaciju o svom datumu rođenja, te se podrazumeva da će biti u obavezi i da ostavi tom prilikom podatke za kontakt. Inače svaki kandidat ima mogućnost da izabere kako će prijavu izvršiti. Najpre se nudi opcija ličnog prijavljivanja u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije, a zatim i mogućnost koja podrazumeva prijavljivanje putem telefona. Kome god ne bude odgovarao ni jedan ni drugi način prijavljivanja, može se odlučiti za varijantu da prijavu izvrši elektronski, što znači da će konkretne podatke biti u obavezi da pošalje na mejl adresu najbližeg predstavništva.

U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da posle svega toga prijavljeni izvrše upis. Isključivo uz lično prisustvo svakoga od njih sme da bude izvršeno upisivanje, tako da će biti u obavezi to da ispoštuju. Dostaviće i neophodnu dokumentaciju, a prethodno će od tsrane andležnih u konkretnom predstavništvu i da dobiju sve informacije o tome koja dokumenta treba da prilože u tom trenutku.

TESTOVI


Navedena obrazovna institucija nudi mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu pohađa onako kako želi, jer se u ponudi nalazi poluindividualna nastava, zatim individualna i ona, koja podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro ljudi, to jest grupna.

Još da naglasimo i to da se i individualna i grupna i poluindividualna edukacija mogu pratiti na dva načina, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i mogućnost pohađanja nastave online i na uobičajeni način.

Sve to je izuzetno važno pomenuti, zato što organizator zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da se odluči prilikom upisa gde želi da boravi dok predavanja pohađa i na koji način će časove da prati.

Prethodno smo već pomenuli da je broj polaznika određen precizno za nastavu u grupi, a na nivou celokupne institucije organizatore je takođe definisano i koliko bi u tom slučaju trebalo da traje obuka. Kandidat koji prilikom prijavljivanja odluči nastavu da pohađa na taj način će dobiti informaciju o njenom trajanju, ali će sve ostale podatke dobiti nakon formiranje grupe. Da napomenemo i to da je za kreiranje grupe u jednoj od poslovnica potrebno da minimalan broj kandidata prijavu izvrše. Zato i nije moguće reći ranije kog datuma će da počne grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, pošto na to utiče isključivo prijavljivanje zainteresovanih kandidata, odnosno formiranje grupe. U svakom slučaju je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da koordinator konkretne poslovnice u tom slučaju donosi odluku kako o datumu početka nastave u grupi, isto tako i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje časova. Dakle, nakon što konkretni uslov bude bio ostvaren on će odrediti i termine održavanja časova, ali će definisati i njihov raspored. Sve članove te grupe će posle toga na propisani način informisati nadležni o načinu organizacije predavanja i o datumu početka stručnog seminara, a koji treba grupa polaznika da pohađa. S obzirom na to da se ne dozvoljava ostvarenje zahteva kandidata vezano za izmene bilo čega od navedenog, to se podrazumeva da oni moraju u potpunosti ispoštovati ta pravila.

Pojedinci kojima ne odgovara tako strog način organizacije nastave, ima mogućnost da se odluči i da časove pohađa kako u formi poluindividualne, tako isto i individualne edukacije. Najbitnije je naglasiti da se i jedna i druga organizuju uz poštovanje istih pravila, a da njih definišu zajedno polaznik ili dvoje njih, zatim predavač koji će voditi poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, kao i koordinator za nastavu u nadležnom predstavništvu. Datum početka nastave u paru i one, koja je poznata kao nastava jedan na jedan će oni najpre zajedno odrediti, a nakon toga će se dogovoriti i oko termina održavanja časova. Naročito je važno da precizno definišu i kako će u tom slučaju da budu raspoređena predavanja, to jest kakvom dinamikom će predviđeni broj časova da bude organizovan. Zahvaljujući tome, oni će zajedno da se dogovore i oko trajanja onog tipa edukacije, koji budu izabrali da pohađaju.

A pošto se svaki pojedinačni polaznik odluči kako želi da prati predavanja, biće u obavezi i da definiše gde mu odgovara da ovaj kurs prati. U ponudi se nalazi kako klasičan tip edukacije, tako isto i onaj, koji podrazumeva učenje na daljinu.

Dakle, kandidat može odlučiti da predavanja pohađa u jednoj od poslovnica institucije organizatora ili onlajn.

Ukoliko se za prvu ponuđenu varijantu ono predeli, treba da zna da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na više lokacija u našoj zemlji, tačnije na 35 njih. Samim tim ne bi trebalo da ima apsolutno nikakvih poteškoća da pronađe predstavništvo koje mu je najbliže i u okviru njega predavanja da pohađa.

Samostalno će izabrati svaki polaznik lokaciju, na kojoj će boraviti dok traje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, koji se organizuje online. Naime, stvar je u tome da tom prilikom kandidat koristi lični kompjuter, kako bi pratio časove. Da bi kvalitet edukacije bio na propisanom nivou kvaliteta i u tom slučaju, neophodno je da polaznik obezbedi računar, čije karakteristike moraju biti u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. Takođe je važno i da veza sa internetom u izabranom prostoru bude kvalitetna, kako bi nastava bez ikakvog ometanja mogla da bude organizovana. Nadležni u konkretnoj poslovnici će svakog pojedinačnog polaznika na vreme informisati o tome da je njegova obaveza specijalnu vrstu programa da instalira pre početka nastave. Podrazumeva se da će tom prilikom dobiti i jasne smernice o postupku instaliranja softvera, a budući da on uopšte nije zahtevan, to se i očekuje da svaki polaznik može bez ikakvih problema taj proces da izvrši. Međutim, iako je u pitanju relativno lak postupak instalacije, za svaki slučaj ova obrazovna institucija nudi kandidatima, kojima to bude bilo potrebno, da se obrate nekom od IT stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru tehničke podrške. A taj sektor funkcioniše u svakom predstavništvu, te se podrazumeva da će u najkraćem mogućem roku biti odgovoreno zahtevu svakog kandidata. Ističemo da je dužnost tih stručnjaka da pomognu polazniku da reši svaki problem u toku postupka instalacije programa, ali isto tako i da mu pomognu da otkloni ma kakvu poteškoću, ukoliko na nju naiđe u toku pohađanja časova po tom principu.

Šta izučava sve specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu?

S obzirom na to da je jasna tematika ove edukacije, to se podrazumeva da će u toku uvodnog predavanja profesor nastojati da predstavi uopšteno konkretni zakon.

Odmah zatim je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu bude usmerena na definicije. Zapravo će predavač objasniti detaljno koji će pojmovi biti pominjani tokom ove edukacije, odnosno koji se pominju u navedenom zakonu i šta svaki od njih predstavlja. Pored ostalog, saznaće kako se definišu pravna lica, a kako preduzetnici, zatim ko su druga pravna lica prema slovu ovog zakona.

Isto tako će predavač nastojati da što jednostavnije objasni i koji su to međunarodni standardi finansijskog izveštavanja trenutno aktuelni, kao i koji se međunarodni standardi finansijskog izveštavanja moraju primeniti na mala i srednja preduzeća. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat dobiti informaciju i o tome šta je to finansijski izveštaj i koja sve dokumenta on obuhvata.

Da bi što jednostavnije razumeli tematiku ove edukacije i mogli da primenjuju odredbe tog zakona u praksi bez teškoća, polaznici moraju naučiti i šta je to bilans stanja, zatim šta sadrži dokument poznat kao bilans uspeha.

Svakako će predavač odmah posle toga objasniti i šta uključuje izveštaj o tokovima gotovine, a potom i kako treba da izgleda izveštaj o ostalom rezultatu i koje stavke treba da sadrži. Podrazumeva se da će biti predstavljen i dokument, koji je poznat kao izveštaj o promenama na kapitalu. U skladu sa nastavnim programom je predviđeno da u tom segmentu stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu omogući prisutnima i da se na osnovu primera sa svakim od tih dokumenata upoznaju. A da bi bolje razumeli konkretnu tematiku, profesor će se potruditi i da predstavi one greške, koje se prilikom popunjavanja svih tih dokumenata u praksi najčešće i javljaju.

A pored toga će svaki kandidat dobiti informacije i o tome kako su sa aspekta ovog zakona definisani obveznici, to jest za koga primarno važe odredbe tog zakona.

Polaznici će saznati i na koji način se pravna lica razvrstavaju, odnosno koje kompanije se tretiraju kao mikro, a koje kao male, zatim srednje i velike. Kako se računa prosečan broj zaposlenih je svakako tema, kojoj će biti adekvatna pažnja posvećena, s tim da će prisutni dobiti informacije i o tome da li je i na koji način dužno konkretno pravno lice da dostavi obaveštenje o razvrstavanju i kojoj nadležnoj instituciji.

Kako konkretni zakon predviđa da bude izvršena organizacija računovodstva i koje su to računovodstvene isprave je vrlo važna tema, koju će takođe predstaviti stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu prisutnima. Ko ima odgovornost za računovodstvene isprave i kako će odgovorno lice biti odabrano će, svaki kandidat takođe saznati.

Sem toga, u ovom zakonu je navedeno i šta su to poslovne knjige, te koje sve od njih postoje u praksi. Kako bi trebalo te knjige voditi i ko je nadležan u tom slučaju će biti predočeno polaznicima. A u tom segmentu će saznati i šta je kontni okvir i kako je on definisan sa aspekta navedenog zakona. Podrazumeva se da će profesor u tom delu objasniti i kako se određuju i uređuju uslovi za osobu, koja će biti zadužena da sastavlja finansijske izveštaje preduzeća i da vodi poslovne knjige.

Naravno da će predavač objasniti i da li je pravno lice ili preduzetnik obavezan da vrši popis imovine i obaveza, te na koji način to mora učiniti i kome je dužan da preda izveštaj o izvršenom popisu.

Prema kakvom principu mora konkretno pravno lice da izvrši usklađivanje stanja u momentu promene prodajnih cena robe ili proizvoda u maloprodajnom objektu, zatim pokretanja ili zaključenja postupka stečaja, te u slučaju primopredaja dužnosti računopolagača, ali i u mnogim drugim situacijama je izuzetno značajna tema, sa kojom će detaljno i kroz primere svaki kandidat da bude upoznat.

Posle toga je predviđeno nastavnim programom, prema čijim smernicama će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, da polaznicima budu predstavljena detaljno opšta računovodstvena načela. Svakako da će predavač objasniti i na koji način se međunarodni standardi finansijskog izveštavanja primenjuju na mala i srednja preduzeća, ali i na sva ostala pravna lica.

Izuzev toga, predstavljene će biti i one odredbe navedenog zakona, koje se odnose na zaključivanje prethodno vođenih poslovnih knjiga, zatim na izradu finansijskih izveštaja i na pravilno čuvanje svih tih dokumenata.

Informacije će prisutni da dobiju i o tome u kojim rokovima je potrebno sastaviti i predati finansijske izveštaje različite vrste, a naravno da će im predavač reći i koje su institucije u tom slučaju nadležne. Kojom prilikom mora da bude izvršena revizija prethodno izrađenih finansijskih izveštaja i ko ima pravo reviziju da vrši će svaki kandidat saznati nakon toga.

Šta je to registar finansijskih izveštaja i ko je zadužen za njegovo vođenje je sledeća tema ove stručne edukacije. Ko utvrđuje visinu taksi za objavljivanje finansijskih izveštaja, za nadoknadu troškova za davanje podataka iz registra finansijskih izveštaja će sledeće predstaviti profesori prisutnima. A saznaće i ko ima pravo podatke iz registra da koristi, odnosno u koju svrhu se oni mogu koristiti, da bi pomenuti zakon bio u potpunosti ispoštovan.

Naravno da će polaznici saznati i koja ovlašćenja ima nacionalna komisija za računovodstvo i kome je ona odgovorna. Pored toga će dobiti informacije i o tome kako se biraju članovi te komisije i ko finansira to telo.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu predstaviti posle svega toga i kaznene odredbe konkretnog zakona i to vrlo detaljno.

Biće govora u toku završnog predavanja o svim pomenutim temama, pa se očekuje i da svaki kandidat u toj diskusiji učestvuje. Vrlo je važno naglasiti i to da on ima pravo upravo u toku završnog časa da pita predavača sve što ga zanima, odnosno što mu možda od obrađenih tema nije bilo najjasnije.

Gde se održava stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu?

Dobiće informacije svaki prijavljeni kandidat u momentu prijavljivanja, a vezano za to u kojim terminima će biti organizovan stručni seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu i gde.

Ipak, te podatke on ne može imati na raspolaganju sve dok se ne odluči da li će nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, kao i da li će to učiniti na klasičan način ili mu više odgovara da časovi online budu organizovani.

Uzevši u obzir da se sve konkretne opcije nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to je naročito važno da sa tom informacijom bude upoznat svaki kandidat, a kako bi mogao da navede za koju opciju od ponuđenih se odlučio.

A pre nego što detaljno objasnimo na koji način će biti organizovana nastava za fizička lica, moramo napomenuti i to da pomenuta obrazovna instutucija može organizovati nastavu i samo za zaposlene u nekoj kompaniji. Podrazumeva se da će korporativni tip edukacije biti organizovan po zahtevu nadležnih u dotičnom preduzeću, a na najfleksibilnija mogući način. U suštini to znači da bi trebalo upravo direktor te kompanije da kontaktira nadležne u izabranom predstavništvu pomenute institucije, a kako bi se sa njima direktno dogovorio o detaljima vezano za organizaciju nastave za zaposlene, te o tome na kojoj lokaciji će da bude organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu. Naročito je važno u ovom delu da napomenemo i to da se izmena lokacije održavanja nastave sme dozvoliti isključivo kada ja u pitanju korporativni seminar. Osnovni cilj jeste da se zaposlenima omogući da imaju jednostavan pristup predavanjima, pa u tom smislu organizator dozvoljava i da časovi budu održani u prostorijama tog preduzeća. Ipak, da bi to zaista bilo u praksi izvedeno, potrebno je da nadležno lice konkretne firme obezbedi sve propisane uslove, a sa čime će pre toga da bude upoznat svaki klijent, koji je za tu opciju zainteresovan. A nakon što to bude definisano, neophodno je da nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora precizno odredi sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća kog datuma će početi korporativna obuka. Naravno da će se oni zajedno dogovoriti i oko termina, u kojima bi radnici trebalo časove da pohađaju, te je takođe važno i da se usaglase oko dinamike njihovog sprovođenja. Na taj način će se oni dogovoriti i oko toga koliko bi nastava za zaposlene u konkretnom slučaju trebalo da traje. Svi radnici dotične kompanije, koji treba predavanja da pohađaju, će nakon dogovora da dobiju precizne informacije ne samo o lokaciji održavanja časova, nego i o trajanju korporativnog tipa nastave, te o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana u konkretnom slučaju.

Sada da se vratimo na fizička lica, te da napomenemo da oni u momentu prijavljivanja biraju na kojoj lokaciji će biti dok predavanja pohađaju i na koji način će to učiniti.

Obavezan je svaki kandidat da koristim sopstveni računar, ukoliko je njegov izbor specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu koje se organizuje onlajn. Naravno da će biti u obavezi i da ispoštuje ostale smernice, a one najpre podrazumevaju instaliranje specijalnog programa, te zatim i osiguravanje optimalnih uslova za sprovođenje edukacije na taj način. Da pojednostavimo, na osnovu smernica iznetim od strane nadležnih će kandidat biti u obavezi da samostalno konkretni softver instalira. Takođe se podrazumeva da stabilna veza sa internetom mora neizostavno da bude dostupna za sve vreme trajanja ove edukacije, što znači da svaki polaznik ima obavezu da vrlo pažljivo izabere gde će boraviti tom prilikom. Da napomenemo i to da u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije postoji posebno odeljenje, a u kome su zaposleni IT stručnjaci, koji su u obavezi da pruže tehničku podršku polaznicima. U suštini to znači da njima ima pravo da se obrati svaki kandidat kako tokom praćenja nastave na ovaj način, tako isto i u toku postupka instalacije programa. Upravo ti stručnjaci će se u najkraćem mogućem roku potruditi da pomognu svakom kandidatu bilo koji problem da reši, a kako bi bez ikakvih smetnji mogao predavanja da nastavi da pohađa.

Takođe je dostupna i mogućnost da nastava bude organizovana na klasičan način, a što podrazumeva da polaznik predavanja pohađa u prostorijama onog predstavništva institucije organizatora, koje prethodno bude lično odabrao. Najvažnije je napomenuti da se poslovnice te obrazovne institucije nalaze na više od 35 lokacija u celoj zemlji, te ne bi trebalo da kandidat, koji se za tu opciju odluči, ima poteškoće da pronađe poslovnicu koja mu je najbliža.

Očekuje se da u trenutku prijavljivanja svako fizičko lice odabere i da li će klasičnu, odnosno online nastavu pohađati u paru, u grupi ili potpuno samostalno. Razlog za to je jednostavan, budući da se u ponudi se nalazi poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, zatim grupni i individualni vid nastave.

U svakom slučaju je osnovna razlika između njih vezana najpre za broj polaznika, tako da dve osobe pohađaju poluindividualnu obuku, četvoro do osmoro njih prate predavanja u formi grupne nastave i samo jedno lice treba da pohađa individualnu.

Na prvi pogled je sasvim jasno da je osnovna razlika između svih pomenutih vrsta edukacija vezano za broj osoba, koje treba predavanja da pohađaju, ali moramo naglasiti da to nije jedina razlika između njih.

Stvar je u tome da se individualna nastava i poluindividualna organizuju uz poštovanje istih pravila, za razliku od grupne edukacije, koja podrazumeva potpuno drugačija pravila organizacije.

Izuzetno je važno naglasiti da su pravila, koja podrazumeva i individualna, vrlo fleksibilna i da omogućuju svakom kandidatu, praktično govoreći da časove pohađa kako mu odgovara. Jednostavno, jedan polaznik, u slučaju individualne nastave ili dvoje, a kada se radi o poluindividualnoj, imaju obavezu da se dogovore sa predstavnicima institucije organizatora o načinu na koji će časovi da budu u tom slučaju održani. Ustvari će se oni dogovarati direktno sa profesorom i sa ovlašćenim licem te poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu kada će kurs da počne, a preciziraće i detalje vezano za termine u kojima bi predavanja trebalo da budu održana. Uzevši u obzir da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno i to da se oni dogovore o tačnom rasporedu časova, to jest da definišu u skladu sa kakvom će dinamikom predviđeni broj časova da bude organizovan, oni će se dogovoriti i o trajanju kako individualne nastave, tako isto i poluindividualne, inače poznate kao nastava u paru.

Kao što smo već pomenuli, kada je u pitanju grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, važe i drugačija i ujedno mnogo strožija pravila organizacije. Najjednostavnije govoreći, koordinator za nastavu u okviru svakog predstavništva pomenute institucije, u kome je glavni uslov ostvaren, to jest formirana grupa od minimalnog broja članova, donosi odluku o načinu organizacije časova. Ustvari on precizira datum početka nastave u grupi, te određuje u kojim će terminima da budu održana predavanja u tom slučaju i kako će programom predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Međutim, koordinator za nastavu ne odlučuje o trajanju edukacije tog tipa, već o tome odluku donosi nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji. Inače se informacija o trajanju daje svakom kandidatu već u momentu prijavljivanja, a moramo napomenuti da taj podatak važi i za apsolutno svako predstavništvo institucije organizatora i nije podložan promenama. Isto tako promenama nisu podložni svi ostali definisani detalji, pa se iz tog razloga zahteva da se u potpunosti svaki član bilo koje grupe pridržava smernica koje će mu dati ovlašćeni koordinator za nastavu. Moramo istaći da se zahtevi članova jedne grupe u vezi sa izmenama datuma početka nastave ili termina održavanja časova, odnosno rasporeda, ni u kom slučaju ne prihvataju, pošto je tako definisano zvaničnim pravilnikom.

Koliko će trajati specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu?

Kako se različiti principi organizacije primenjuje kada je u pitanju grupna, odnosno individualna i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu, to znači da i njihovo trajanje u većini slučajeva biva različito. Razlog za to je vrlo jednostavan, budući da u jednom slučaju slobodu u odlučivanju o rasporedu časova imaju polaznici, a u drugom ne.

Svakako je važno naglasiti da se ukupno 9 časova u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije nalazi. Inače taj broj se primenjuje za sva tri tipa edukacije, iako su različita pravila organizacije.

Ako fizičko lice odluči da predavanja pohađaju formi bilo individualne ili poluindividualne nastave, onda će podatke o trajanju dobiti naknadno. Stvar je u tome da će u tom slučaju upravo polaznik, to jest dvoje njih, a kada je u pitanju nastava u paru ili poluindividualna, biti u obavezi da se o rasporedu časova, a samim tim i o trajanju edukacije dogovaraju direktno kako sa predavačem, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj su se prijavili pre toga. Sem toga, oni će definisati i datum početka edukacije, koju su odabrali da pohađaju i to u kojim će terminima biti održani časovi u konkretnom slučaju.

S obzirom na to da potpuno drugačije pravilo organizacije važi kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu za grupu polaznika, to unapred biva određeno koliko će edukacija da traje. Naime, za svaku poslovnicu je trajanje grupne nastave istovetno, budući da to definišu nadležni u okviru ove obrazovnoe institucije. Iz tog razloga i napominjemo da će 3 nedelje ukupno biti u obavezi članovi bilo koje grupe predavanja da pohađaju. Kako je u pitanju tako strog princip organizacije nastave, ali i zahtev da grupa od najmanjeg broja članova bude formirana, da bi uopšte kurs na taj način bio organizovan, to se podrazumeva da će svaki kandidat biti naknadno informisan najpre o datumu početka nastave u grupi, a potom i o rasporedu časova, odnosno o terminima u kojima će biti održani.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i mogućnost da isključivo zaposleni u nekoj kompaniji predavanja pohađaju. A samim tim što će korporativna obuka biti organizovana na osnovu zahteva klijenata, odnosno nadležnih u nekoj kompaniji, to podrazumeva da će časovi biti održani baš na način koji klijentu odgovara. Biće primenjen prilično slobodan princip organizacije, vrlo sličan onome koji važi za nastavu u paru ili individualnu, a koju treba da pohađaju fizička lica. Zato i napominjemo da trajanje korporativnog kursa može biti drugačije nego kod grupne nastave za pojedince, uzevši u obzir da odluku o rasporedu časova u tom slučaju donose klijent i predstavnik institucije organizatora. Naravno da će se oni dogovoriti i o svim ostalim detaljima, pa čak i o tome na koji će lokaciji nastava za zaposlene u tom slučaju da bude održana. Zatim će poštovati pravila institucije organizatora i u skladu sa njima radnike tog preduzeća, koji bi trebalo predavanja da pohađaju, o tim detaljima i obavestiti na propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim odredbama Zakona o računovodstvu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje