Kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture

Od svakoga ko želi da pohađa ovu stručnu edukaciju se jedino zahteva osnovna računarska pismenost.

Nastava će primarno biti organizovana za fizička lica, mada postoji mogućnost da po zahtevu bude organizovana i korporativna obuka i kurs za bezbednost IT infrastrukture. U tom slučaju će polaznici biti isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, pa će se i princip organizacije časova prilagoditi njihovim i zahtevima njihovih nadležnih. Generalno, nastava se u tom slučaju organizuje onako kako budu definisali predstavnik zainteresovane firme i jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pored toga što će definisati sve detalje u vezi sa organizacijom nastave, oni će se dogovoriti i o mestu na kome će ona biti održana. Postoji mogućnost da se u namenskim prostorijama same kompanije, a koje su prema pravilima opremljene, organizuju časovi za taj broj zaposlenih.

A što se tiče pojedinačnih polaznika, oni prvo imaju obavezu da se prijave, a da posle toga i lično dođu u prostorije tog predstavništva institucije organizatora, kako bi i zvanično bili upisani.


Izuzev svog prezimena i imena, moraju navesti u podacima za prijavu i broj telefona i datum rođenja. Sve te informacije kandidat po želji može poslati ili na mejl adresu ili izdiktirati kako direktno u poslovnici, tako isto i putem telefona.

Lično prisustvo svakog ko izvrši prijavu pre toga je obavezno u trenutku upisivanja, a podrazumeva se da mora dostaviti i propisana dokumenta, o čemu se svakako da dobije obaveštenje ranije.

Kada bude vršio prijavljivanje, svaki kandidat treba da izabere kako mu odgovara nastavu da pohađa. Na raspolaganju mu je online kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture, kao i nastava koja se organizuje na klasičan način. A za oba tipa edukacije važi pravilo da se održavaju za jedno lice, za dvoje ili za troje, kao i za grupu. Kada bude izabrao kako želi nastavu da pohađa, dobiće i sve potrebne informacije o načinu njene organizacije.

TESTOVI


Uopšteno govoreći, postoji individualna nastava, poluindividualna i nastava u mikro grupi, kada tri osobe prisustvuju predavanjima. Sve one se organizuje na potpuno isti način i on je vrlo fleksibilan. Tada se jedan, dvoje ili troje prijavljenih dogovaraju sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu o svim detaljima. Prvo će definisati datum početka, a zatim će se usaglasiti i oko tačnih termina u kojima će biti časovi organizovani i oko njihovog rasporeda. A budući da definišu i raspored, oni preciziraju i trajanje nastave.

Ako nekome više odgovara princip rada u grupi, treba da zna da tada predavanja prati između četvoro i osmoro kandidata. Tom prilikom svi članovi konkretne grupe moraju prihvatiti ono što koordinator za nastavu bude odredio, jer on donosi odluku ne samo o trajanju nastave i o dinamici sprovođenja časova, nego i o terminima njihovog održavanja i o datumu početka. Ali da bi uopšte nastava tog tipa mogla da bude organizovana, zahteva se da prvo četiri osobe najmanje u okviru same poslovnice prijavu izvrše i navedu da žele časove na taj način da pohađaju. Bez toga, specijalizovani seminar za bezbednost IT infrastrukture za grupu polaznika ne može da bude organizovan.

Online edukacija podrazumeva praćenje predavanja putem računara, a uz korišćenje namenskog softvera, koji će kandidati instalirati neposredno pre početka, u skladu sa uputstvima koja će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici. Biće im dostupna i tehnička podrška po potrebi, jer IT sektor postoji u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije. Neophodno je da za sve vreme trajanja edukacije kandidat osigura stabilnu internet konekciju.

Kada se pominje klasična nastava, tada se misli na organizaciju časova u prostorijama poslovnice, u okviru koje taj polaznik bude izvršio prijavu i upisao se u skladu sa pravilima.

Svakako i za online i za klasičnu nastavu važi pravilo da mogu biti organizovane na jedan od četiri načina. A to znači da će prilikom prijavljivanja svaki kandidat izabrati da li želi časove da pohađa u formi individualne ili kroz nastavu u paru, odnosno u okviru mikro grupe ili klasične grupe.

Šta izučava stručni kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture?

Kako se od svakog kandidata, koji bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za bezbednost IT infrastrukture očekuje da bude računarski pismen, to će profesori samo ukratko objasniti kako se definiše IT infrastruktura. Akcenat će svakako biti stavljen na to kako da ona bezbedno funkcioniše, tako da će kandidati biti u mogućnosti da nauče koje sve alate bi trebalo da primene i metode, odnosno uopšteno šta bi trebalo da učine da bi zaista određena infrastruktura mogla da se smatra bezbednom što je moguće više.

Da bi to mogli da učine, oni prvo moraju biti upoznati sa načinom funkcionisanja jedne IT infrastrukture, pa će profesor to da im pokaže praktično. Naravno da će primeri biti usmereni na prikazivanje dobro osmišljene IT infrastrukture, kao što će biti predstavljeni i primeri, koji pokazuju koje se greške najčešće u praksi javljaju kada je u pitanju formiranje takve jedne infrastrukture.

U narednom segmentu je predviđeno da predavač uputi prisutne u to na koji način se može napasti jedna IT infrastruktura u praksi i koji su to sve napadi, koji se najčešće javljaju. Biće govora i o definiciji takozvanog Cyber kriminala i o tome koje su njegove osnovne karakteristike.

Saznaće prisutniji i koji elementi određene IT infrastrukture se smatraju najranjivijim. Takođe je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture omogući prisutnima da dobiju informacije o tome kako preduprediti različite vrste hakerskih napada i na koji način poboljšati kvalitet same infrastrukture.

U praksi se primenjuju različite vrste odbrane od takvih napada, a u vidu kriptografije, zatim takozvanog Firewall - a i drugih tehnika. Svaka od najčešće korišćenih tehnika će biti precizno predstavljena tokom ove stručne edukacije kandidatima. A tom prilikom će predavač objasniti i koje su prednosti korišćenja takvih tehnika u praksi, ali i koje su mane.

S obzirom na to da je u pitanju vrlo specifična tematika, to će i specijalizovana obuka i kurs za bezbednost IT infrastrukture na prvom mestu da bude usmerena na prikazivanje primera. Naime, nakon što profesor bude objasnio sve ono što je predviđeno nastavnim programom, fokus će biti stavljen na predstavljanje različitih primera iz prakse i to sve sa ciljem da kandidati što bolje usvoje predviđena znanja. Nastava će biti mahom interaktivna, tako da će polaznici imati pravo da učestvuju u diskusiji o svim tim temama, te da postavljaju pitanja i uopšteno iznose svoje mišljenje.

A nakon što svo gradivo predviđeno programom bude predstavljeno i prikazani odgovarajući primeri, od prisutnih će se zahtevati i da urade određenu vežbu. U većini slučajeva će profesor vežbu formirati prema samoj grupi, odnosno prema potrebama konkretnog polaznika. Cilj vežbe jeste da polaznik primeni znanja, koja su tokom ranijih predavanja predstavljena i da pokaže profesoru da je zaista to razumeo i da je u potpunosti sposoban da samostalno sve to izvrši i u svom budućem radu.

Treba napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može organizovati po zahtevu i korporativni tip nastave i da će tada svakako predavač izaći u susret potrebama polaznika, to jest zahtevima njihovih nadležnih. Naime, ako to bude zahtevao predstavnik zainteresovane firme, predavač će u dogovoru sa njim prilagoditi prvenstveno primere iz prakse i vežbu potrebama samih polaznika, to jest njihove kompanije.

Kada i gde se održava seminar za bezbednost IT infrastrukture?

U skladu sa zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za bezbednost IT infrastrukture može biti organizovana i za fizička lica, ali i za pravna, to jest za zaposlene u kompanijama.

Da naglasimo na samom početku i to da je korporativni tip edukacije specifičan upravo zato što su polaznici jasno određeni, pa iz tog razloga nadležni nastoje da njihove i zahteve njihovih nadređenih ispoštuju koliko god je to u datom trenutku moguće. A to znači da samo kada je u pitanju korporativni tip nastave, časovi mogu biti održani i na drugom mestu. Ako u okviru dotične kompanije postoji prostor koji je opremljen onako kako je to predviđeno aktuelnim pravilnikom institucije organizatora, a ujedno i klijent to zahteva, nastava će tamo biti organizovana. Inače su fleksibilna pravila u tom slučaju, tako da klijent ima pravo da sa nadležnima u konkretnoj poslovnici direktno definiše kako će predavanja biti organizovana. Odlučiće prvo o tome kog datuma bi trebalo da startuje korporativni vid edukacije, a potom i u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, što znači da će precizirati i trajanje korporativnog tipa nastave.

Pojedinačni polaznici imaju veliku mogućnosti izbora, uzevši u obzir da se specijalizovani kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture može organizovati kao prvo na klasičan način, a zatim i online. Međutim, to nije sve, jer i jedan i drugi tip edukacije mogu biti održani na čak četiri načina, tako da svaki kandidat bira hoće li predavanja pohađati u okviru standardne grupe, u paru ili samostalno, a postoji mogućnost da bude formirana i takozvana mikro grupa.

S obzirom na to da se na 40 lokacija nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije, to ima sasvim dovoljnu mogućnost izbora svaki kandidat koji se opredeli za opciju da nastavu pohađa prema klasičnom principu.

Može se odlučiti i za varijantu učenja na daljinu, kada će časovima pristupati preko ličnog računara. Potrebno je da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, ali je obaveza kandidata u tom slučaju da tačno određenu vrstu softvera instalira neposredno pre početka nastave. Da bi kvalitet edukacije bio održan na zahtevanom nivou, neophodno je da veza sa internetom u toku svakog predavanja bude stabilna, a o čemu će svakako mora voditi računa kandidat. Dostupna je i tehnička podrška u okviru svake poslovnice, tako da će vrlo brzo biti rešen svaki problem na koji naiđe polaznik u tom slučaju.

Osnovna razlika između svih pomenutih edukacija koje se nalaze u ponudi je u broju polaznika, mada se mora priznati da postoje i određene razlike u načinu njihove organizacije. Da istaknemo odmah da u jednoj grupi nastavu prati između četvoro ljudi minimalno i osmoro njih maksimalno. Sa druge strane, postoji mogućnost da bude formirana i mikro grupa, kada će predavanja pohađati troje polaznika u isto vreme, a u ponudi se nalazi i individualni seminar za bezbednost IT infrastrukture, namenjen samo jednom polazniku i nastava u paru, kada dvoje njih treba časove da pohađaju.

Kako bismo jednostavnije objasnili na koji način će biti organizovan nastava, to jest u kojim terminima, napomenućemo da pravila koja važe za nastavu u okviru klasične grupe su jedinstvena, dok za sva tri ostala tipa edukacije važe potpuno drugačija pravila.

Dakle, isključivo koordinator za nastavu i to u okviru predstavništva, u kome je grupa od četiri osobe najmanje formirana pre toga, odlučuje o svemu u vezi sa organizacijom nastave u grupi, dok se od kandidata očekuje da to bez ikakvog pogovora prihvate, jer se izmene na njihov zahtev u ovom slučaju ne dozvoljavaju. Posle prijavljivanja četiri osobe minimum i formiranja grupe će ovlašćeno lice prvo odlučiti o tome kog datuma bi trebalo da počne grupna obuka i kurs za bezbednost IT infrastrukture. Zatim je njegova obaveza da precizira i u kojim će terminima ta grupa kandidata pohađati predavanja, ali i da odredi njihov raspored, tako da to znači da će on precizirati i koliko će ukupno nastava u grupi da traje.

Kao što smo već naveli, sasvim su drugačija pravila koja će biti primenjena prilikom organizacije nastave za jednog polaznika, zatim za dvoje ili za troje, a svakako da se radi o vrlo slobodnim pravilima. U principu njih će definisati zajedno nadležno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i polaznici. Da li jedan, dvoje ili troje njih, zavisi isključivo od toga za koji vid nastave se svako od njih pre toga bude odlučio. A to u suštini podrazumeva da će oni biti u obavezi da se dogovore o tome kog datuma će konkretni tip edukacije da počne, u kojim će terminima da budu organizovani časovi u tom slučaju i kako će biti nastavni fond raspoređen. Zahvaljujući takvom načinu organizacije, oni će precizirati i koliko bi trebalo ukupno da traje ili individualna nastava ili poluindividualna ili ona, koja se organizuje za mikro grupu, to jest za troje polaznika u isto vreme.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs za bezbednost IT infrastrukture?

Da bi fizička lica dobila informaciju o ukupnom trajanju nastave, moraju se izjasniti da li žele da pohađaju specijalizovani seminar za bezbednost IT infrastrukture u formi grupne nastave ili će se opredeliti za neku drugu ponuđenu opciju.

A ako se odluče da predavanja pohađaju u okviru klasične grupe, kada četvoro do osmoro ljudi treba da prisustvuje časovima, onda treba da znaju i da će 10 časova biti raspoređeno na nedelju dana.

Podrazumeva se da će naknadno saznati i tačan raspored časova, odnosno datum početka nastave u grupi, a sve nakon što grupa bude formirana, što znači nakon što se četiri osobe minimum u tom predstavništvu prijave.

Nasuprot tome, trajanje individualne i poluindividualne, ali i nastave za mikro grupu može biti drugačije. Naime, primenjuje se i drugačije pravilo organizacije, jer se dozvoljava kandidatima da precizno definišu sa nadležnima kako će biti raspoređen definisani broj časova, odnosno na koliko dana. U tom smislu se može dogoditi da ti vidovi edukacije traju duže nego nastava u grupi ili kraće od tog perioda.

A u slučaju da nadležni u nekoj kompaniji žele sa tematikom ove stručne edukacije da budu upoznati njihovi zaposleni, biće organizovan korporativni kurs i obuka za bezbednost IT infrastrukture. Pravila organizacije u tom slučaju su vrlo fleksibilna, tako da o rasporedu časova dogovor treba da imaju predstavnici institucije organizatora i firme, čiji radnici će i da ih pohađaju. Upravo će oni zajedno odlučiti i o ukupnom trajanju nastave, a svakako će precizirati i sve ostalo što je vezano za organizaciju časova u tom slučaju i onda će obavestiti polaznike o svemu tome.

Spisak gradova za kurs i obuku za bezbednost IT infrastrukture

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje