Stručni kursevi i obuke - Bezbednost i zaštita

Prema nedavno sprovedenim istraživanjima, na savremenom tržištu rada jedno od najčešće upražnjenih radnih mesta jeste portir, te je i velika potražnja za osobama koje su kvalifikovane za ovo zanimanje, pošto sada gotovo svaka kompanija, pa čak i zgrade imaju otvorenu ovu radnu poziciju.

U skladu sa odredbama novog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, koji je zvanično objavljen u "Službenom glasniku" broj 117/2014 javila se potreba i za programima stručne obuke koji su vezani za poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja.

Jedan od osnovnih uslova za sticanje licence za vršenje različitih poslova koji su vezani za tehničku zaštitu podrazumeva da je kandidat obavezan i da pohađa stručnu obuku za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Zvaničnim Rešenjem koje je donelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije dana 05.01.2016. godine Akademija Oxford je ovlašćena za sprovođenje programa stručne obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Kao i za sve ostale stvari u životu, tako i o adekvatnom korišćenju interneta, ali i odavanju ličnih podataka i sličnim situacijama, zapravo počnemo da razmišljamo tek onda kada se dogodi nešto loše nama ili nekome ko nam je blizak, odnosno kada neko recimo zloupotrebi naše podatke.

Svako ko zna da se termin haker vezuje za osobu koja, uglavnom ne radi dobre stvari, jer je haker osoba koja pokušava da potpuno neovlašćeno prodre u računarski sistem kako bi izvršio neku kriminalnu radnju, poput recimo preuzimanja podataka, vrlo verovatno će pojam takozvanog etičkog hakera u krajnjem slučaju smatrati šalom.

Tema kojom se bavi navedena edukacija je naročito važna za sve poslovne ljude, jer će tokom njenog pohađanja imati prilike da, između ostalog nauče i šta je potrebno učiniti da bi poslovni proces u okviru svoje firme maksimalno zaštitili i to i online, ali i kada se posluje na klasičan način.

Procentualno sve veći broj pripadnika mlađe populacije koristi internet, a neretko smo svedoci vesti da su neki od njih bili žrtve različitih zloupotreba.

Uzevši u obzir da svi koji su zainteresovani da steknu potvrdu o pohađanju obuke za vršenje poslova redarske službe imaju priliku sada to da učine.

Preporučuje se da vlasnici privatnih firmi, kao i oni koji se nalaze na čelu različitih organizacija, bile one u vlasništvu pojedinca ili države pohađaju predavanja koja uključuje specijalizovana obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca.

Najtoplije se preporučuje da svi koji, u okviru svojih radnih mesta imaju zadatak da na orvorenom prostoru obavljaju određene poslove pohađaju časove koje obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova.

Građevinski inženjeri zaposleni u odgovarajućim privatnim i državnim organizacijama navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova.

Lica koja su u okviru svojih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu jesu upravo oni kojima je prvenstveno namenjen stručni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima.

Smatra se da bi osobe koje se, u okviru svojih komapanija nalaze na rukovodećim pozicijama neizostavno trebalo da pohađaju časove koje uključuje stručna obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu.

Data je preporuka da direktori i vlasnici građevinskih i ostalih srodnih preduzeća svakako budu uključeni u nastavu koju podrazumeva stručni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada.

Instalateri liftova i proizvođači sigurnosnih komponenti označeni su kao osobe kojima je primarno namenjen stručni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove.

Građevinski inženjeri, zaposleni u privatnim i državnim firmama navedeni su kao osobe na koje je primarno usmeren specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata.

Smatra se da bi bilo vrlo korisno da direktori, vlasnici i, uopšteno govoreći svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u upravljanju određenim organizacijama pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta.

Lica koja su, u okviru određenih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju grupu na koju je usmerena stručna obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu.

Najtoplije se preporučuje da svi građevinski inženjeri i tehničari budu upoznati sa temama koje obuhvata specijalizovani seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva.

Lica koja su u određenim organizacijama zadužena za bezbednost i zdravlje na radu označena su kao grupa na koju je usmeren specijalizovani seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih.

Smatra se da bi svi proizvođači kotlova, sudova, pumpi, kao i sigurnosnog i radnog pribora koji radi pod pritiskom fluida većim od 0,5 bara trebalo da pohađaju predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima.

Istaknuta je preporuka da poslodavci lično ili njihovi ovlašćeni predstavnici budu uključeni u nastavu koju obuhvata specijalizovana obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu.

Lica koja su u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za sprovođenje preventivnih mera za zaštitu od požara predstavljaju grupu ljudi na koju je usmeren stručni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Smatra se da bi sve osobe koje su u radnom odnosu trebalo da pohađaju stručni seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Osim njih, naznačenu edukaciju valjalo bi da isprate i predstavnici poslodavaca, kao i lica koja su, u odgovarajućim organizacijama zadužena za bezbednost i zdravlje na radu.

Najtoplije se preporučuje da lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu i predstavnici nadležnih inspekcijskih organa pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi.

Predstavnici nadležnih inspekcijskih organa, kao i lica koja su u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlja na radu označeni su kao osobe kojima je namenjena specijalizovana obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina.

Smatra se da svi koji, u okviru određenih kompanija i drugih organizacija obavljaju neke tehničke poslove treba da pohađaju stručni seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima.

Imajući u vidu odgovornost posla koji obavljaju referenti u većim preduzećima, preporučuje se sa svi oni budu uključeni u predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama.

Preporučljivo je da svi koji su zaposleni u privatnim i državnim organizacijama, bile one profitne ili neprofitne pohađaju predavanja koja obuhvata stručna obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja.

Vlasnici i direktori kompanija ili njihovi ovlašćeni predstavnici predstavljaju osobe na koje je usmerena stručna obuka i kurs - šta treba da znate o povredama na radu.

Preporučuje se sa svi proizvođači opreme i zaštitnih sistema koji su predviđeni za upotrebu u eksplozivnim okruženjima pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu.

Direktori, vlasnici ili ovlašćeni predstavnici različitih organizacija svakako bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu.

Inženjeri koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita u cilju sticanja zvanja licenciranog stručnjaka za zaštitu od požara (ZOP) svakako treba da budu uključeni u predavanja koja podrazumeva kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara.

Komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara.

Izneta je najtoplija preporuka da poslodavci, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici budu uključeni u nastavu koju obuhvata stručni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu.

Predstavnici organa državne uprave i jedinica lokalne samouprava navedeni su kao osobe na koje je primarno usmerena stručna obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama.

Preporučeno je da predstavnici pravnih subjekata, odnosno preduzetnika i privrednih društava pohađaju specijalizovani seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa.

Poslodavci, ali i osobe koje funkcionišu kao njihovi ovlašćeni zastupnici trebalo bi neizostavno da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu.

Stručna lica zadužena za izradu tehničke dokumentacije koja se odnosi na bezbednost od požara navedena su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta.

Izneta je opšta preporuka da lica koja su, u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada.

Sva lica koja su zadužena primarno u određenim kompanijama za zaštitu od požara, ali i za sprovođenje mera vezano za bezbednost i zdravlje na radu bi trebalo da pristupe praćenju ove specijalizovane edukacije.

Svako fizičko lice, ali i nadležni u sektoru bezbednosti pravnih lica bi trebalo ovu edukaciju da pohađaju.

Nadležni sektora bezbednosti u firmama, ali i svi kojima je zanimljiva tematika ove edukacije mogu da izvrše upis, te da se upoznaju sa konkretnim temama.

Umešnost upravljanja rizicima i rizičnim situacijama je izuzetno značajna za kvalitet poslovanja, tako da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama namenjena svakome ko želi poslovni proces da podigne na viši nivo.

Na prvi pogled se može učiniti da tematika ove edukacije nije interesantna svima. Međutim, vrlo često je mnogima potrebno da budu upravo sa tom tematikom i detaljno upoznati.

Jasno je da bi ova edukacija mogla biti interesantna prvenstveno osobama koje su zaposlene u kompanijama, usmerenim na pružanje usluga privatnog obezbeđenja, ali i pojedincima koji takvim poslom žele da se bave.

Primarno zaposlenima u kompanijama koje se bave takvim poslovima, gde su radnici izloženi nepovoljnim vremenskim prilikama, odnosno visokim temperaturama je ova specijalizovana obuka namenjena.

Vrlo je precizno praktično definisana ciljna grupa, zato što bi nadležni u manjim i srednjim preduzećima definitivno trebalo da se upoznaju sa tematikom kojom se stručna obuka i kurs za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća bavi.

Sasvim je jasno da će pohađanjem ove specijalizovane edukacije na dobitku prvenstveno biti lica, koja su u kompanijama različite strukture, polja poslovanja i veličine zadužena za sprovođenje odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Pored vlasnika firmi, odnosno zaposlenih u top menadžmentu, ovu edukaciju ima pravo da pohađa i svako ko ima dodira sa primenom Zakona o radu Republike Srbije.

Ko god ima dodira sa primenom odredbi Zakona o zaštiti na radu i o bezbednosti u okviru bilo koje kompanije bi trebalo da se prijavi za praćenje ove specijalizovane obuke.

Pored predstavnika omladinskih organizacija, ovu specijalizovanu obuku bi svakako trebalo da pohađaju nadležni u okviru odeljenja ljudskih resursa, a svejedno da li je u pitanju malo, srednje ili veliko preduzeće.

S obzirom na to da je reč o specifičnoj tematici, to bi se moglo reći da je stručni kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu prvenstveno namenjen onim licima, koji su u okviru nadležnih institucija odgovorni i zaduženi za oblast zaštite zdravlja i socijalnog osiguranja.

U principu bi najveću korist od pohađanja navedene edukacije mogli da imaju vlasnici kompanija, koje posluju u sektoru industrije.

Svi koji se nalaze na čelu preduzeća, a bez obzira koje je veličine to pravno lice i u kojoj oblasti posluje bi trebalo da pohađaju stručni seminar - naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji.

Menadžerima zaposlenim u sektoru ljudskih resursa, kao i svima koji su zaduženi za primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces.

Na prvom mestu bi trebalo da sa tematikom ovog specijalizovanog kursa budu upoznata lica, koja su u firmama različite strukture i veličine zaposlena na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Nadležni u odeljenju ljudskih resursa, kao i svi koji su zaduženi za primenu odredbi aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu bi trebalo da pristupe pohađanju ovog specijalizovanog kursa, jer će od tematike kojom se on bavi svakako imati koristi.

Najpre osobe koje vode određene kompanije, a primarno ona lica koja su zadužena za primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi.

U trenutno aktuelnom Zakonu o zaštiti od požara je vrlo jasno navedeno da lica, koja su zaposlena na poslovima zaštite od požara imaju obavezu da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara, odnosno da po njenom završetku polože stručni ispit.

Obuka i kurs za vatrogasca koji se organizuje od strane Akademije Oxford i to u celoj srbiji, tačnije u svakom gradu u kome stoje postoje poslovnice ove institucije, su namenjeni svakome ko ima minimalno završeno osnovno obrazovanje, a ima želju da stekne sertifikat, kako bi mogao da se bavi ovim poslom.

Kako se sve više obraća pažnja na rad protivpožarne službe u brojnim firmama, to se i potreba za kvalifikovanim radnikom u PP službi PP obezbeđenja sve više povećava. Iz tog razloga, obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja predviđaju upoznavanje polaznika sa postupkom očuvanja bezbednosti u ovom domenu, odnosno sa svom opremom koja čini jedan protivpožarni sistem.

Od svakoga ko želi da pohađa ovu stručnu edukaciju se jedino zahteva osnovna računarska pismenost.

Trebalo bi da blagovremeno izvrši prijavu svako ko ima želju da se sa tematikom ove stručne obuke upozna.

U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da akcenat ove stručne edukacije bude stavljen na praktičan rad.

Bezbednost i zaštita

S obzirom na to da su izuzetno pošoštrene kaznene odredbe Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, ali i u okviru Zakona o zaštiti od požara, to je vrlo važno da svaka kompanija vodi računa o pravilnoj primeni odredbi i tih i svih ostalih zakona i drugih pravnih akata. U tom smislu je takođe bitno i da određeni broj zaposlenih bude upoznat sa odredbama pomenutih zakona i da ih primenjuje u svom radu.

Sa ciljem da obezbedi nesmetani rad svih firmi i zaposlenih u njima, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specijalističke edukacije u ovoj oblasti. Između ostalog, zainteresovani mogu da pohađaju stručni seminar za vršenje poslova redarske službe, a ukoliko im je interesantno zanimanje specijalista virtuelne bezbednosti, takođe u okviru ove obrazovne institucije mogu da steknu sertifikat za njega.

Svi koji žele da saznaju kako da bezbedno poslujete mogu pohađati specijalističku edukaciju, a u ponudi je i obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet. Jedno od izuzetno zanimljivih zanimanja u novije vreme je i etički hacker, a pomenuta obrazovna institucija organizuje nastavu sa ciljem sticanja i tog zvanja.Trebalo bi pomenuti i to da su u ponudi i obuke i kursevi za radnika fizičkog obezbeđenja i za radnika tehničkog obezbeđenja, a svako ko ima želju može da pohađa i seminar za portira.

Naučiće zainteresovani i po kom principu funkcioniše procena rizika u poslovima obezbeđenja, jer je i edukacija koja se bavi tom tematikom u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije.

Određene edukacije uključuju i teoretski i praktični deo, a praksa se organizuje u saradnji sa eminentnih stručnjacima i institucijama. Svaki kandidat će blagovremeno da dobije informaciju o tome koliko sati praktičnog rada će biti u obavezi da pohađa, odnosno u okviru koje kompanije će praksa da bude organizovana. Napomenuli bismo i to da postoji mogućnost i da kandidat samostalno izabere firmu, u okviru koje želi da prati praktičnu nastavu. U tom slučaju je njegova obaveza da obezbedi validan dokument o tome da je pohađao predviđeni broj radnih sati, ali Obrazovni centar Akademije Oxford ne može nikako tada da garantuje za kvalitet praktične nastave. Jednostavno zato što sa dotičnom kompanijom nema saradnju, nije ni u prilici da pruži adekvatne garancije.

Kako osigurati bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova, odnosno šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada, ali i kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima su sve teme, koje se u okviru pojedinačnih edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštita od požara obrađuju. Sem njih, u ponudi je i obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, a zainteresovani mogu da pohađaju i stručni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove.

Prema kom principu funkcioniše implementacija programa bezbednosti na radu je tema specijalističke edukacije, koju takođe u ponudi ima ova obrazovna institucija.

Naravno da postoji mogućnost i da zainteresovani pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi za primenu pravila ergonomije radnih mesta i za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu.

Tokom specijalističke edukacije, koja se u zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije nalazi je moguće da se svi zainteresovani upoznaju sa principima vrednovanja građevinskih objekata, s tim što se organizuje i obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva.

Kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste je još jedna tema, koju obrađuje specijalistička obuka. Uz to, u ponudi je i kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu i kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima.

Zainteresovanima je na raspolaganju i obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih, odnosno upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Prema kakvom tačno principu funkcioniše sertifikacija i usklađivanje elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima, odnosno koji su to propisi vezani za bezbednost i zdravlje na radu i kako je potrebno primenjivati ih u praksi su, isto tako teme odvojenih edukacija.

A svi koji to žele mogu da nauče i kako deluju rukovodioci i službe za zaštitu od požara u organizacijama, odnosno šta treba da znate o povredama na radu i kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja.

Zvaničnom ponudom konkretne obrazovne institucije su obuhvaćeni i stručni kursevi i obuke - saznajte šta je propisano pravilnikom o bezbednosti mašina, potom upoznajte se sa pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu i upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi.

Koje su to specifičnosti upravljanja u vanrednim okolnostima je tema još jedne obuke, koju u ponudi ima Obrazovni centar Akademije Oxford. Takođe se zainteresovanima pruža prilika da saznaju i kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povrede na radu, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara.

A ukoliko želite da uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, potrebno je da budete upoznati sa odredbama tih zakona, pa imate priliku da u okviru ove obrazovne institucije pohađate specijalističku obuku, koja se upravo tom temom bavi.

Treba pomenuti i to da je stručni seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara obuhvaćen u ovoj obrazovnoj ustanovi. A stručna obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta nudi mogućnost primarno nadležnima u skladištima određenih kompanija da se upoznaju sa odredbama konkretnog zakona i da ih pravilno primenjuju u praksi.

Valjalo bi naglasiti i to da postoji mogućnost i da zainteresovani dobije informacije o tome kako da naprave plan zaštite od udesa, te da se upoznaju sa modernim tendencijama u medicini rada.

Jedna od izuzetno zanimljivih edukacija je i ona koja se bavi temom koja se odnosi na to kako funkcioniše bezbedan rad i zaštita radnika u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Ko god želi ima priliku i da nauči šta bi trebalo da učini za poboljšanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu za radnike malih i srednjih preduzeća. Specijalističke obuke i kursevi - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama, zatim kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine, te kako da pravilno primenjuje te podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara su zastupljene takođe u okviru ove obrazovne institucije.

U programu je i specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica, a postoji mogućnost i da svako zainteresovano lice nauči kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu.

Pored svega pomenutog, treba svakako istaći i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i stručni seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona, a zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da pohađaju specijalistički seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju.

Uzevši u obzir da je At o proceni rizika na radu zahtevani dokument u skladu sa odredbama zakona, to nadležni treba da se upoznaju sa načinom njegove izrade, te mogu pohađati stručni seminar koji se upravo tom temom bavi.

Kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja, odnosno kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike su teme isto tako odvojenih edukacija, koje se tokom cele godine organizuju u okviru ove obrazovne institucije.

Naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu, odnosno saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces, te naučite kako da unapredite sistem bezbednosti u kompaniji su izuzetno interesantne teme, koje će u okviru odvojenih seminara biti obrađivane. Inače je u ponudi i obuka i kurs - postanite stručnjak za zdravlje na radu i bezbednost u okviru industrije.

Još je ostalo da pomenemo i to da je ponudom obuhvaćena i posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara, a sve sa ciljem maksimalnog poštovanja odredbi važećeg zakona. Svi pojedinci i zaposleni u kompanijama imaju opciju i da pohađaju stručni seminar - saznajte kako da pripremite uputstvo i mere za zdrav i bezbedan rad, a ako to žele.

U zvaničnoj ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i stručni kurs i obuka - upoznajte se sa izradom zapisa o opremi, kao i specijalistički seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polja bezbednosti i zdravlja na radu.

Dakle, nakon svega navedenog je sasvim jasno da su apsolutno sve teme, koje su vezane za bezbednost i zaštitu na radu, odnosno za zaštitu od požara zastupljene u ponudi konkretne obrazovne institucije, što znači da svako fizičko ili pravno lice može nastavu da pohađa i upozna se sa svim tim temama.

Najbitnije je da bude izvršena prijava u skladu sa pravilnikom, odnosno da pojedinačni polaznik dostavi osnovne informacije o sebi ili putem telefona jedne od preko 35 poslovnica ove obrazovne institucije ili lično, s tim što postoji mogućnost i prijavljivanja elektronski, to jest na mejl.

U skladu sa pravilnikom se upis vrši uz lično prisustvo svakog prijavljenog polaznika i uz obavezno dostavljanje odgovarajuće dokumentacije.

Ističemo da kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za bezbednost i zaštitu, a bez obzira koja je tema tada u pitanju, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i organizacije nastave u prostorijama zainteresovane kompanije, sve u skladu sa pravilima.

A što se tiče pojedinačnih polaznika, to jest fizičkih lica, njihova je obaveza da prilikom prijavljivanja naglase da li žele nastavu da pohađaju na klasičan način ili online, odnosno da li im odgovara više grupni tip edukacije, poluindividualna ili individualna nastava. U skladu sa svim tim će i dobiti neophodne informacije o načinu organizacije, a svakako će biti obavešteni i kako će biti organizovana praksa, ukoliko je ona obuhvaćena programom.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Bezbednost i zaštita

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje