Kurs i obuka za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing

Nije nepoznato da marketing igra izuzetno značajnu ulogu u današnjem svetu. Iz tog razloga je vrlo važno da stručnjaci koji su specijalizovani za marketing savladaju i oblast takozvanog neuromarketinga.

Slobodno se može okarakterisati kao jedan od alata, koji se koristi za razumevanje ponašanja potrošača, što vremenom ako se njime adekvatno upravlja, može svakako da dovede do boljitka u poslovanju. U tom smislu je specijalizovana obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing namenjena upravo osobama, koje su u okviru bilo koje kompanije zaposlene u sektoru marketinga, ali i svima onima koji žele da unaprede svoj poslovni imidž, a interesuje ih i oblast marketinga. Međutim, moramo napomenuti to da Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi nikakve posebne zahteve koje mora ispuniti zainteresovani za pohađanje ove specijalizovane obuke, tako da praktično ko god ima želju da se upozna sa oblašću neuromarketinga, može da izvrši prijavljivanje i pohađa ovu stručnu edukaciju.

Potrebno je da napomenemo i to da se prijavljivanje može vršiti svakog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena bilo koje od poslovnica ove škole i to direktno ili putem telefona. Naravno da je omogućeno i prijavljivanje elektronskim putem, u kom slučaju kandidati treba da na mejl adresu poslovnice u kojoj žele da pohađaju stručni seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing pošalju osnovne podatke o sebi. Izuzev imena i prezimena, za prijavu je potrebno da navedu i datum svog rođenja i naravno da ostave kontakt podatke, odnosno broj mobilnog telefona.


Treba svakako istaći i to da je upisivanje moguće izvršiti isključivo ukoliko kandidat bude bio lično prisutan. Važno je i da dostavi relevantnu dokumentaciju, a o čemu će ga na vreme obavestiti zaposleni u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije.

Sledeće što moraju ispoštovati svi koje interesuje stručni kurs i obuka za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing jeste da prilikom prijavljivanja navedu kao prvo da li im više odgovara da nastavu prate na klasičan način ili u formi učenja na daljinu, odnosno online, a kao drugo da se opredele između mogućnosti da ovaj kurs pohađaju u formi grupne i u formi individualne ili nastave jedan na jedan.

Svi oni kandidati koji budu odabrali da nastavu pohađaju online kao prvo moraju da obezbede kompjuter, čije karakteristike moraju biti u skladu sa zahtevima institucije organizatora. Prethodno će nadležni obavestiti svakog pojedinačnog polaznika o tome koje performanse izabrani uređaj mora da ima, da bi kandidat mogao da pohađa nastavu uz pomoć njega. Zatim je neophodno da ispoštuje pravilo o instalaciji namenskog programa, preko koga je predviđeno da pohađa stručni seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing online. S obzirom na to da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku kandidatima, to svi oni koji ne budu uspeli eventualno samostalno da instaliraju konkretni program, mogu kontaktirati te stručnjake i zatražiti pomoć. Isto tako im se mogu obratiti i ukoliko se tokom praćenja nastave online javi bilo kakav problem, a koji će bez ikakve sumnje u najkraćem mogućem roku da bude otklonjen.

TESTOVI


Naročito je važno da svako od kandidata koji bude odabrao nastavu na daljinu vodi računa o tome da svi propisani uslovi za rad moraju biti ispunjeni, što u suštini znači da je njegova obaveza da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom.

Druga opcija koju Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svim zainteresovanima jeste da nastavu pohađaju prema klasičnom principu. Napominjemo da se na više od 40 lokacija u ovom momentu nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije, pa svi oni kandidati kojima više odgovara ova opcija jednostavno treba samo da izaberu u kojoj njih će nastavu da pohađaju.

Od svakog prijavljeno kandidata se nakon toga očekuje da odluči i da li mu više odgovara da stručna obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing bude organizovana u formi nastave jedan na jedan, to jest individualne ili u formi grupne nastave.

Pravila prema kojima se organizuje individualni tip edukacije smatraju se vrlo fleksibilnim, jednostavno zato što se prepušta kandidatu da se o svemu dogovara najpre sa predavačem, a potom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu ove obrazovne institucije, u kome je pre toga izvršio prijavljivanje i zvanično se upisao. Sve to podrazumeva da oni treba da se usaglase ne samo oko toga kog datuma će da počne nastava, nego i oko toga u kojim će terminima da budu predavanja organizovana, odnosno kakvom dinamikom će ranije definisani fond nastave da bude raspoređen. A sve to dalje podrazumeva da oni zajedno preciziraju i koliko će ukupno stručni seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing u to u slučaju da traje.

Ukoliko nekome više odgovara da nastavu pohađa u formi grupne, mora znati da Obrazovni centar Akademije Oxford svim zainteresovanim kandidatima tom prilikom nudi i mogućnost da nastavu pohađaju najpre u okviru standardne ili grupe 6 +, kada je od šestoro do najviše desetoro polaznika prisutno za vreme predavanja. Sledeća dostupna opcija jeste da nastava bude organizovana za malu grupu, u okviru koje je prisutno četvoro ili petoro ljudi, a zatim i za mikro grupu, kada dvoje ili troje kandidata treba da pohađaju časove.

Moramo napomenuti da je principu organizacije nastave potpuno isti u sva tri slučaja, a da je najpre iznet zahtev da grupa od predviđenog broja članova mora biti formirana u okviru konkretne poslovnice i to nezavisno od toga da li je u pitanju nastava koja se organizuje online ili prema klasičnom principu.

Dakle, onog trenutka kada taj uslov bude bio ispunjen, obaveza je zvanično ovlašćenog koordinatora za nastavu da grupu formira i definiše sve ono što ranije nije definisano. Da budemo precizni, u trenutku kada bude vršio upisivanje, svaki kandidat saznaje koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing da traje u tom slučaju i koliko je predviđeni nastavni fond, odnosno kakvom dinamikom će on biti sproveden, dok informaciju o datumu početka nastave i o tome u kojim će terminima članovi te grupe da pohađaju predavanja kandidati saznaju tek naknadno. Tačnije, oni taj podatak dobijaju pošto grupa bude formirana i nakon što koordinator za nastavu te detalje bude precizirao.

Sve ono što se odnosi na organizaciju nastave u grupi nije podložno ni u kom slučaju izmenama po zahtevu polaznika i to će im biti napomenuto na vreme.

Plan i program specijalizovanog seminara za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing

Podrazumeva se da će u toku uvodnog predavanja profesor da informiše sve polaznike o tome koja je precizna definicija neuromarketinga. U pitanju je jedna od novih oblasti marketinga, a tom prilikom se osobe koje se specijalizuju za tu oblast koriste različitim tehnologijama i alatima.

S obzirom na to da su u pitanju tri vrste tehnologija, odnosno alata koji se najčešće koriste u ovoj oblasti, to podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing biti upravo na njihovo predstavljanje i fokusirana.

Zato i napominjemo da će kandidati najpre da se upoznaju sa funkcionalnom magnetnom rezonancom, što je tehnika koja se primenjuje za merenje promena u određenim delovima mozga, odnosno u njihovoj aktivnosti. Zatim će profesor da ukratko objasni i šta je to elektroencefalografija. Saznaće tom prilikom kandidati da je u pitanju tehnika koja se primenjuje kada je potrebno izmeriti aktivnost u tačno određenim regionalnim spektrima mozga. I na kraju biće reči o senzorima, koji se koriste kada je potrebno u fiziološkom stanju čoveka da budu izvršena određena merenja promena.

Upravo su senzori najbitniji za neuromarketing, prosto zato što svako ko bude završio specijalizovani seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing ima priliku da sazna na koji način se uz pomoć senzora može dobiti informacija o reakciji potrošača na tačno definisane aktivnosti u oblasti marketinga i kako sve to utiče na donošenje njihove odluke o kupovini ili ne kupovini određenog proizvoda.

Poseban akcenat tokom ove stručne edukacije će profesor usmeriti i na predstavljanje svih onih načina istraživanja koji se smatraju tradicionalnim i na ukazivanje polaznicima na to koji su propusti u takvoj vrsti istraživanja. Naravno da će biti ukazano i na to da li neuromarketing kao posebna disciplina marketinga, koja je i izuzetno mlada, ima možda neke problematične segmente ili ne.

A da bi svako koga zanima specijalizovana obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing mogao znanja koja su predviđena nastavnim programom da implementira u svoj rad, neophodno je i da ih na pravilan način razume. Upravo iz tog razloga je predviđeno nastavnim programom da predavač predstavi i odgovarajuće primere iz prakse kandidatima. I ne samo to, nego će od njih zahtevati da učestvuju u toku nastave, kako bi izneli svoja zapažanja. Naravno da će biti predstavljeni ne samo pozitivni primeri iz prakse, nego i oni koji se mogu smatrati negativnim, a na osnovu čega će kandidati zaključiti koje su sve prednosti korišćenja neuromarketinga u praksi.

S obzirom na to da je ova edukacija zamišljena tako da u osnovi bude interaktivna, očekuje se da svi prisutni uzmu učešće i naravno da ako imaju bilo kakvih poteškoća da razumeju neki segment edukacije, postave pitanje profesoru, koji će se potruditi da im sve nedoumice razjasni.

Na kojoj lokaciji u kojim terminima će biti organizovana stručna obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima nekoliko mogućnosti za sve koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing, to znači da unapred ne može niko dobiti tačne informacije ne samo o lokaciji održavanja nastave, nego i o tome u kojim će terminima da polaznici pohađaju časove.

Stvar je u tome da kandidati mogu odabrati kao prvo da nastavu pohađaju u grupi ili individualno, a kao drugo da to učine ili online ili u skladu sa klasičnim principom organizacije.

Od kandidata koji odluče da nastavu pohađaju u grupi se kao prvo zahteva da navedu da li će to učiniti u okviru mikro, male ili grupe 6 +, odnosno standardne. A ono što svi moraju znati jeste da dvoje ili troje kandidata treba da pohađaju nastavu kada je u pitanju mikro grupa, dok je četvoro ili petoro njih predviđeno da prisustvuje časovima ukoliko se stručni kurs i obuka za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing organizuje za malu grupu. Takođe je dostupna i standardna ili grupa 6 +, u okviru koje je prisutno najviše desetoro, a najmanje šestoro kandidata. Sad kad smo to razjasnili, da napomenemo i to da se pravila organizacije ne razlikuju od grupe do grupe. U suštini, o svemu odluku donosi organizator i to najpre o datumu početka nastave, koji se definiše tek posle formiranja grupe. A tom prilikom koordinator za nastavu odlučuje i o tome u kojim će terminima članovi te grupe da pohađaju časove, s tim što je prilikom upisa kandidatima na raspolaganju informacije o tome koliko će ukupno da traje nastava. Takođe će u momentu prijavljivanja i upisivanja da saznaju i koliko je predviđeni nastavni fond i kakvom dinamikom će on biti sproveden u konkretnom slučaju. inače se izmene kod nastave u grupi ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti, što znači da svaki član konkretne grupe mora da prihvati ono što organizator bude odredio.

Drugačija pravila važe kada je u pitanju individualna obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing. S obzirom na to da je samo jedno lice prisutno za vreme trajanja predavanja, to se omogućuje upravo kandidatu da sve detalje precizira sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji će i voditi ovu edukaciju. Najpre će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo da počne nastava, ali će se usaglasiti i oko tačnih termina u kojima će biti organizovani časovi. Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da se oni usaglašavaju tom prilikom i oko toga kakvom će dinamikom definisani nastavni fond da bude organizovan, pa će samim tim da se dogovore i oko toga koliko će u tom slučaju specijalizovani seminar da traje.

Pošto budu odlučili da li im više odgovara da nastavu pohađaju u grupi ili individualno, svi koji su zainteresovani da se upoznaju sa oblašću neuromarketinga, trebalo bi i da odluče da li će nastavu pratiti na klasičan način, odnosno u jednoj od preko za sada 40 poslovnica ove obrazovne institucije ili im više odgovara takozvano učenje na daljinu.

Online pristup nastavi je specifičan u tom smislu što kandidat praktično samostalno bira lokaciju na kojoj mu odgovara da boravi dok prati časove. Međutim, on svakako mora posebno da obrati pažnju i na to da veza sa internetom u toku svakog predavanja mora da bude na visokom nivou kvaliteta. Takođe je važno i da samostalno instalira tačno određenu vrstu softvera na uređaj, koji je odabrao da koristi za praćenje nastave. Inače je predviđeno da ga o tome informišu zaposleni u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije, ali i o tome koje karakteristike bi morao da ima konkretni uređaj, da bi kvalitet edukacije bio na zahtevanom nivou.

Tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku kandidatima postoji u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, te ih polaznici mogu kontaktirati ne samo ukoliko naiđu na problem kada prate nastavu online, nego i ako ne budu samostalno uspeli konkretni program da instaliraju.

Moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave za zaposlene. Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing, princip organizacije je prilično jednostavan, prosto zato što se prilagođava zahtevima polaznika. Naime, dovoljno je da nadležno lice određenog preduzeća uputi zahtev predstavniku institucije organizatora. Zatim će se upravo oni usaglasiti ne samo o tome kog datuma će početi korporativni kurs, nego i o tome kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude organizovan, odnosno do kada će da traje. Isto tako je predviđeno da se dogovore i o terminima u kojima će biti omogućeno zaposlenima da prate časove, čak i o tome na kom mestu će nastava biti organizovana. Da ne bude zabune, promena lokacije održavanja časova je dozvoljena samo kada je u pitanju edukacija za zaposlene. Vrlo je važno da dotična kompanija opremi prostor na adekvatan način, ukoliko želi svojim zaposlenima da omogući da u okviru svog radnog mesta, odnosno firme u kojoj su zaposleni pohađaju nastavu.

Koliko je predviđeno da će stručni seminar za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing da traje?

Prema trenutno aktuelnom nastavnom programu, predviđeno je da osam časova kandidati treba da pohađaju nastavu.

Ukoliko im najviše odgovara da specijalizovani kurs i obuka za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing bude organizovan prema pravilima grupne nastave, oni će edukaciju pohađati ukupno tri dana. A o tome na koji način će biti raspoređen predviđeni nastavni fond i u kojim terminima će biti organizovani časovi, te kog datuma će početi nastava će svako od njih dobiti informaciju tek posle formiranja grupe. Dakle, onog momenta kada u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u Srbiji bude formirana grupa od predviđenog broja kandidata, koordinator za nastavu će definisati sve ove detalje i o tome informisati članove određene grupe.

Predviđen je isti nastavni fond i za nastavu koja se organizuje u formi individualne. Međutim, s obzirom na to da se radi o drugačijem principu organizacije, to ne postoji mogućnost da ranije kandidati dobiju informaciju o tome koliko će edukacija u konkretnom slučaju da traje. Stvar je u tome da polaznik treba sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem da se dogovori ne samo o datumu početka nastave jedan na jedan, nego i o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja i kojom dinamikom, tako da će oni definisati i koliko će ukupno u tom slučaju da traje specijalizovana obuka i kurs za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing.

Vrlo sličan princip organizacije se primenjuje i kada je u pitanju korporativna nastava, s tim što se o dinamici sprovođenja predviđenog broja časova dogovaraju predstavnik zainteresovanog preduzeća i ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Naravno da se oni dogovaraju i o svim ostalim detaljima koji se tiču organizacije nastave za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku za dekodiranje ponašanja potrošača - postanite stručnjak za neuromarketing

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje