Stručni kursevi i obuke - Marketing (PR)

Nije nepoznato da marketing igra izuzetno značajnu ulogu u današnjem svetu. Iz tog razloga je vrlo važno da stručnjaci koji su specijalizovani za marketing savladaju i oblast takozvanog neuromarketinga.

Možda će osobama koje su upoznate sa pojmom merčendajzinga i njegovom definicijom zvučati suvišno podatak da se organizuje specijalizovana obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing. Ali je sve, zapravo vrlo jednostavno, jer se ovaj pojam usmerava na kreativno bavljenje poslom, odnosno na sagledavanje šire slike obaveza koje predviđa posao merčendajzera.

Mnogi pripadnici, uglavnom mlađe populacije koji su u potrazi za poslom, smatraju radno mesto merčendajzera jednim od najprihvatljiviji i to najpre zato što su uslovi rada prilično fleksibilni, posao je zanimljiva i smatra se relativno dobro plaćenim.

Kako se podrazumeva da osobe koje su u određenim firmama zadužene za sprovođenje marketinških kampanja poznaju i različite medije kroz koje se može ostvariti reklamiranje, to je svakako određeno da neko koga interesuje stručna obuka i kurs - kako voditi marketinške kampanje kroz nove medije treba da ima određena predznanja iz konkretne materije.

Da bi neko ko želi mogao da savlada određene tehnike koje su vezane za poboljšanje procesa prodaje on mora svakako da se upozna kako sa tradicionalnim tehnikama koje se primenjuju u prodaji, tako i sa onima koje se smatraju naprednijim. A upravo o tome i govori specijalizovana obuka i kurs za uspešno upravljanje procesom prodaje, koji se organizuje širom zemlje, to jest u svakom predstavništvu Akademije Oxford. Takođe, zainteresovani polaznici imaju pravo da se odluče da pomenuti kurs prate preko interneta, a bez obzira na koji način oni žele da pristupe praćenju ove obuke, svakako moraju znati da je u ponudi kako poluindividualni, tako i individualni, odnosno grupni tip nastave.

Sa radom u različitim programima za elektronsko poslovanje, odnosno sa savremenim vođenjem biznisa, ali i sa primenom takozvane elektronske tehnologije i vođenjem poslovnog procesa uz njenu pomoć, će imati priliku da se upozna apsolutno svako ko bude pohađao specijalizovanu obuku u okviru Akademije Oxford.

Menadžment danas ima široku primenu, to je zapravo upravljanje koje je neophodno u svim oblastim i profesijama radi dobro organizovanog i obavljenog posla. Sam posao menadžera jeste organizovanje posla i radnika na efikasan načana, tu su sastanci, vođenje finansija...

Svaka osoba koja je punoletna i koja ima najmanje završenu osnovnu školu ima i pravo da pohađa obuku i kurs za marketing specijalistu, a čiji je zvanični organizator Akademija Oxford, koja svakome ko je zainteresovan pruža priliku da prati izabrani vid nastave (individualna ili grupna) i to u celoj zemlji, budući da se poslovnice pomenute institucije za sada nalaze na preko 20 lokacija u Srbiji.

Sa apsolutno svim segmentima koji su vezani za obavljanje istraživanja u oblasti marketinga, to jest sa poslom koji obavlja marketing istraživač, će imati mogućnost da se upozna apsolutno svaka osoba koja bude pohađala specijalizovani kurs za marketing istraživača u okviru brojnih poslovnica Akademije Oxford. A ne samo da će tom prilikom steći znanja vezana za postupak ispitivanja tržišta, već će naučiti i kako se vrši praćenje poslovanja, odnosno kako se identifikuju prilike na tržištu, ali isto tako i na koji način treba izvršiti pravilnu analizu konkurencije.

Iako će možda nekome zvučati čudno da postoji obuka i kurs za hostese, svakako se ne može osporiti činjenica da će neko ko bude imao prilike da stekne profesionalna znanja za bavljenje ovim poslom moći kvalitetno da ga obavlja i da očekuje da će imati zaista dosta posla, te da će na taj način povećati i svoju zaradu.

Posao za koji se zadužuje copywriter danas možda nije toliko na ceni kod onih ljudi koji nisu upoznati sa činjenicom koliko je to bitno radno mesto za imidž konkretne kompanije. Naime, on treba da se bavi pisanjem različitih vrsta sadržaja i to prvenstveno u okviru internet sajta konkretne kompanije, a neretko se događa i da bude zadužen za pisanje sadržaja vezanih za reklamiranje određene firme.

Sa vrlo važnim segmentom u poslovanju savremenih preduzeća koja posluju na međunarodnom nivou i to u bilo kom obliku će obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija upoznati sve polaznike.

Kako se ni u kom slučaju ne može opovrgnuti činjenica da trgovina preko interneta sve više postaje aktuelna u savremenom svetu, tako isto se ne dovodi u pitanje ni savladavanje znanja vezanih za ovakav vid trgovanja.

Upoznajući sve prisutne sa jednim od najzastupljenijih tehnika reklamiranja, obuka i kurs za mobilni marketing će da omogući sticanje znanja iz ove oblasti svima koji su zainteresovani.

Najvažnije je na samom početku da naglasimo da je specijalno osmišljena obuka i kurs - šta je Employer branding namenjena prvenstveno osobama koje su zaposlene na direktorskim pozicijama u različitim kompanijama, kao i svim onim stručnjacima čija je dužnost da vode odeljenje ljudskih resursa, odnosno marketinga.

Definisano je da ovu obuku primarno pohađaju osobe koje su zaposlene na radnom mestu prodavac, ali i svi oni koji obavljaju poslove menadžera ili direktora prodaje, stim što naravno može nastavu da pohađa i svaka ona osoba koja u određenoj kompaniji izvršava menadžerske poslove u oblasti marketinga, te svako ko želi da se sa pomenutim tehnikama upozna.

Da bi svi zainteresovani koji se bave prodajom, bez obzira da li su zaposleni na poziciji prodavca ili menadžera prodaje, odnosno direktora prodaje u određenoj kompaniji, mogli da postanu vrhunski stručnjaci, potrebno je da nauče na koji način funkcionišu postprodajne aktivnosti.

Pored toga što bi trebalo proizvođači u oblasti farmaceutskih proizvoda da pohađaju ovu edukaciju, slobodni smo da kažemo da je stručni seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije namenjen zaposlenima u onim kompanijama, koje su i zvanični distributeri u toj oblasti. Takođe bi valjalo da zastupnici određenih.

Ciljna grupa u ovom slučaju ne može da bude precizno određena, uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja You Tube kanala u poslovanju obrađuje tematiku, koja može da bude izuzetno zanimljiva svima.

Kako se mnogi novinari i profesionalni pisci sve više okreću kopirajtingu, to jest stvaranju promotivnih sadržaja, oni su određeni kao osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove.

Budući da im je primarni zadatak da efikasno promovišu svoju komapaniju i grade njen imidž u skladu postavljenim zahtevima, PR menadžeri, odnosno oni koji se bave odnosima sa javnošću su određeni kao ciljna grupa kojoj je pre svega namenjen specijalizovani seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga.

Smatra se da svi koji u okviru svojih kompanija obavljaju poslove neposredno vezane za kontakte sa klijentima, kupcima ili korisnicima odgovarajućih usluga treba da isprate predavanja koja uključuje specijalizovani kurs i obuka o brend menadžmentu.

Svi koji se u privatnim ili državnim kompanijama nalaze na rukovodećim funkcijama ili imaju ovlašćenja da odlučuju u određenim oblastima označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena stručna obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta.

Istaknuta je opšta preporuka da svi koji se nalaze na funkcijama marketing menadžera, kako u privatnim, tako i u državnim preduzećima pohađaju predavanja koja uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga.

Marketing menadžeri u različitim vrstama kompanija, kao i svi koji se bave odgovarajućim promotivnim aktivnostima označeni su kao osobe na koje je primarno usmeren specijalizovani seminar o finansijama u marketingu i prodaji.

Svi poljoprivrednici i industrijski proizvođači hrane izdvojeni su kao subjekti koji bi svakako trebalo da prisusutvuju predavanjima koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok bude trajala specijalizovana obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana.

Svi radnici malih i srednjih preduzeća, koji obavljaju funkcije posredno ili neposredno povezane sa marketingom i komunikacijama označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu.

Osobe koje su u vladinim ili nevladinim organizacijama, kao i u različitim tipovima privatnih i državnih kompanija zadužene za odnose sa javnošću, to jest obavljaju funkciju PR menadžera označene su kao ciljna grupa kojoj je namenjen stručni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu.

Izneta je opšta preporuka da svi koji u okviru svojih kompanija obavljaju poslove za koje je potrebno dobro poznavanje promotivnih aktivnosti i načina njihovog preduzimanja, pohađaju predavanja koja uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK).

Izneta je opšta preporuka da zaposleni u trgovinskim lancima, posebno oni koji su zaduženi za sprovođenje marketinških kampanja prisustvuju predavanjima koja će, dok se bude odvijao specijalizovani seminar o privatnim robnim markama držati vrhunski stručnjaci za datu oblast.

Smatra se da svi koji u okviru svojih kompanija, bile one u privatnom ili državnom vlasništvu obavljaju određene delatnosti povezane sa marketingom treba da prisusutvuju časovima koje obuhvata stručna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju.

Roba koja je sačuvana radi snabdevanja tržišta ili proizvodnje predstavlja veoma važan segment bilansa stanja u svakoj kompaniji, bez obzira na delatnost koju ona obavlja. Zbog toga su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar o metodama upravljanja zalihama označeni svi koji su, posredno ili neposredno povezani sa ovim rezervama robe.

Imajući u vidu činjenicu da se poslovi sa zemljama koje se finansiraju iz jedinstvenog programa zajednice evropskih država obavljaju prema posebnim pravilima, preporučljivo je da svi koji konkurišu za ovakve projekte svakako pohađaju predavanja koja će obuhvatiti stručna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije.

Predstavnici i rukovodioci svih privrednih subjekata, kao i različitih javnih i državnih institucija označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, budući da će se tokom pomenute edukacije obrađivati teme koje mogu za sve njih da budu višestruko korisne.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji obavljaju određene rukovodeće funkcije pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za datu oblast držati dok traje kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku.

Osobe koje se bave trgovinom i žele da usavrše svoje veštine označene su kao grupa za koju je primarno kreirana obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji.

Preporučljivo je da vlasnici i oni koji upravljaju kompanijama usmerenim na prodaju robe ili usluga svakako isprate stručni seminar - kako se određuju cene proizvoda i detaljno se upoznaju sa ovim izuzetno važnim postupakom u poslovanju.

Svi koji u okviru svojih kompanija obavljaju poslove posredno ili neposredno vezane za kontakte sa kupcima valjalo bi da prisustvuju predavanjima koja će eksperti držati dok traje kurs i obuka o strategiji upravljanja odnosima sa klijentima.

Smatra se da bi svi koji već rade u prodaji, kao i oni koji žele da se u ovom poslu oprobaju trebalo da uzmu učešće u obrazovnom radu koji obuhvata stručni seminar - kako postići efikasnost u prodaji.

Iskusni i prekaljeni prodavci, ali i oni koji tek ulaze u taj posao predstavljaju grupu kojoj je, pre svih namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne veštine.

Svi koji su zaduženi za kontakte sa kupcima nezadovoljnim usled neodgovarajućih karakteristika kupljene robe označeni su kao osobe kojima je prvenstveno namenjen kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata.

Smatra se da bi predstavnici svih pravnih lica, odnosno različitih organizacija i privrednih društava valjalo da se upoznaju sa temama planiranim za obradu tokom predavanja koja uključuje obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji.

Tema kojom se prvenstveno bavi stručni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, bi mogla da bude interesantna svakome ko je zaposlen u onim firmama, koje su usmerene na maloprodaju, a primarno menadžerima maloprodajnih objekata, odnosno menadžerima prodaje u takvim kompanijama.

Ko god je zaposlen u kompanijama, koje se bave proizvodnjom, a koje žele da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda se smatra pripadnikom ciljne grupe, budući da je baš takvim licima primarno specijalizovana obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda namenjena.

Da bi određena kompanija, koja se bavi prodajom na prvom mestu mogla da napreduje, važno je da komunikacija sa ključnim kupcima bude što bolja. Upravo to i jeste osnovna tema, kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima, tako da svi koji su zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu za pohađanje nastave.

Pored toga što specijalizovani kurs i obuka - kako poboljšati prodaju kroz bazu kupaca može biti organizovali za fizička lica, u ponudi je i korporativni tip edukacije, kojom prilikom samo radnici neke kompanije prisustvuju predavanju ima.

Svima koji žele da poboljšaju znanja iz oblasti marketinga je u osnovi namenjen stručni kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher.

Marketing (PR)

Da bi poslovanje bilo kog preduzeća bilo uspešno, potrebno je da svi njegovi segmenti budu usklađeni. Ipak, sektor marketinga je jedan od najznačajnijih u tom smislu, te treba posvetiti posebnu pažnju edukaciji zaposlenih u toj oblasti.

Napominjemo da u toku cele kalendarske godine Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje stručne edukacije, koje su upravo temama iz oblasti marketinga posvećene. Svakako su stručne obuke i kursevi za marketing (PR) namenjeni kako zaposlenima u kompanijama, tako isto i fizičkim licima.

Imaju mogućnost svi koji su zainteresovani da nauče kako funkcioniše upravljanje procesom prodaje, ali i da steknu sertifikat za merčendajzera. Tema jedne od edukacija je vezana i za kreativni vizuelni merčendajzing, a u ponudi je i stručna obuka i kurs - kako voditi marketinške kampanje kroz nove medije.Svako ko želi da se sertifikuje za zanimanje marketing istraživač, odnosno za marketing specijalistu, ima mogućnost da pohađa jednu od edukacija ove obrazovne institucije. Isto tako je u ponudi i stručni seminar za pomoćnika menadžera, kao i za hostese, te mogućnost sticanja sertifikata za kopirajtera.

U zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalaze i obuke i kursevi za elektronsko poslovanje i za međunarodni marketing i digitalnu strategiju.

Prema kakvim pravilima treba da bude izvršena promocija i strategija u e - trgovini je isto tema jedne od stručnih obuka, koje se u toku cele kalendarske godine organizuju u poslovnicama pomenute obrazovne institucije.

Sa osnovama mobilnog marketinga će biti upoznat svako zainteresovan, a u ponudi su i kursevi i obuke za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika i za upoznavanje polaznika sa time koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju.

Svakako treba pomenuti i to da polaznici mogu da se upoznaju sa tim kako bi trebalo da bude vršeno sprovođenje post prodajnih aktivnosti, a ponudom je obuhvaćen i stručni kurs i obuka - šta je Employer branding, kao i stručni seminar - upoznajte se sa zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije.

A nakon što odaberu jednu od brojnih edukacija u oblasti marketinga, zainteresovani pojedinačni polaznici bi trebalo da u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije izvrše prijavu. Sve to znači da su u obavezi zahtevane podatke da izdiktiraju ili lično u jednoj od poslovnica zaposlenima ili preko telefona, te naravno mogu prijavljivanja da izvrše i elektronski, u kom slučaju će na mejl poslati zahtevane informacije. Pored imena i prezimena, potrebno je da navedu i datum rođenja, te se podrazumeva da će tom prilikom dostaviti i broj telefona, kako bi nadležni u konkretnom predstavništvu mogli da ih kontaktiraju.

Pravilnikom je definisano da se lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata zahteva prilikom zvaničnog upisa. To će biti napomenuto svakom od njih, a dobiće i sve neophodne informacije o tome koja dokumenta bi trebalo da donese, kako bi upis u skladu sa aktuelnim pravilnikom bio izvršen.

Moramo naglasiti i to da se sve obuke i kursevi za marketing (PR) organizuju za fizička lica u formi individualne, grupne i poluindividualne nastave. Predviđeno je pravilnikom navedene obrazovne institucije da se bilo koji tip edukacije može pohađati online ili na klasičan način, to jest da teoretski deo nastave kandidat može pohađati i u jednoj od poslovnica. A samim tim što su sve te opcije u zvaničnoj ponudi, to je vrlo važno da u trenutku kada vrši prijavu svaki kandidat obavesti nadležne gde želi časove da pohađa i na koji od svih dostupnih načina, a kako bi dobio neophodne informacije o detaljima.

Pored već pomenutih edukacija, u ponudi je i obuka i kurs za brend menadžment, a biće u prilici zainteresovani da saznaju i kako se sprovodi segmentacija tržišta i kako se deklariše i označava hrana, jer su to teme pojedinačnih edukacija.

Napomenućemo i to da je ponudom obuhvaćen i stručni seminar - upoznajte se sa konceptom Content marketinga, odnosno naučite da pišete promotivne tekstove. Isto tako se u ponudi nalazi i stručna obuka i kurs o brendu ličnosti i brendu identiteta, a dostupna je i edukacija za finansije u marketingu i prodaji.

Da bi mogli da sprovode adekvatne reklamne aktivnosti, nadležni u sektoru marketinga ili lica, koja su u toj oblasti zaposlena, bi trebalo da se upoznaju i sa principima e - mail marketinga, a u ponudi je i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju.

O privatnim robnim markama imaju mogućnost da se informišu svi zainteresovani, kao i da saznaju sve o digitalnom i socijal medija marketingu.

Ukoliko želite da naučite da poboljšate nabavku, te da se upoznate sa time koje su metode upravljanja zalihama i kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, potrebno je da izvršite prijavu za konkretni tip obuke.

Važno je napomenuti i to da su u ovoj oblasti zastupljeni i stručni kursevi i obuke - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinskih komunikacija (IMK), te saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, a dostupna je i mogućnost da fizička lica saznaju kako postići efikasnost u prodaji i kako se određuju cene proizvoda.

Specijalizovana obuka i kurs za primenu neuro - lingvističko programiranje u prodaji, odnosno za strategiju upravljanja odnosima sa klijentima se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford takođe nalaze.

Pomenućemo i to da je u zvaničnoj ponudi i stručni kurs i obuka o zaključivanju ugovora u prodaji, kao i specijalizovani seminar - upoznajte savremene prodajne metode i naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata.

Svi koji žele da saznaju kako do oznake geografskog porekla proizvoda će to moći da učine ukoliko odaberu odgovarajuću edukaciju, koja se upravo ovom temom bavi. Treba istaći i to da je u ponudi i stručna edukacija, tokom koje će zainteresovani moći da saznaju kako da uspostave kvalitetan odnos sa najboljim kupcima i kako u praksi treba da izvrše zaključivanje ugovora o prodaji, a što će sasvim sigurno imati izuzetno pozitivan uticaj i na kvalitet poslovanja kompanije u kojoj su zaposleni.

Pored toga što su dostupne obuke i kursevi za marketing (PR), u okviru ove obrazovne institucije se organizuju i programi dokvalifikacije, kao i stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, a svakako se podrazumeva da je vanredno i redovno školovanje u ponudi. Kako toliko opcija postoji, tako se i očekuje da svaki kandidat izabere i na koji način želi da se edukuje, pa će u skladu sa time i dobiti sve neophodne informacije od nadležnih.

A ono što moraju znati svi, koji su zainteresovani za organizaciju korporativne obuke, jeste da će i nadležni u konkretnoj poslovnici sigurno izaći u susret i održati nastavu za određeni broj zaposlenih u njihovog preduzeća. Neophodno je da se upravo predstavnik te firme dogovori sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije, to jest jedne od poslovnica, kako o detaljima u vezi sa datumom početka nastave i trajanjem, tako i o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs za marketing (PR).

Sve potrebne dozvole poseduje Obrazovni centar Akademije Oxford, što znači da po završetku odabranog tipa kursa, svaki kandidat stiče sertifikat, koji je u potpunosti priznat na području cele naše zemlje. Međutim, ne samo da je priznat, već je i kao takav upisiv u zvaničan dokument svakog polaznika. Naime, u tom segmentu je zakon relativno skoro izmenjen, pa je upisivanje sertifikata, odnosno stečenih diploma prepušteno zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Zato je potrebno da svaki kandidat, a koji bude završio konkretnu edukaciju u ovoj oblasti, svakako kontaktira nadležne u okviru te institucije, te da im priloži sertifikat i zahteva zvanično njegov upis. Inače je očekivano da u svoju radnu biografiju unese podatak o posedovanju sertifikata, a posebno u koliko je u sektoru marketinga zaposlen ili želi da pronađe posao u toj oblasti.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Marketing (PR)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje