Kurs i obuka za savetnika za hemikalije

Vrlo je važno da osoba koja želi da pohađa specijalizovani seminar za savetnika za hemikalije ima na umu da je Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 13 / 11, 28 / 11 i 47 / 12 vrlo jasno definisano ko ima pravo da pohađa ovu stručnu edukaciju, odnosno da kasnije u skladu sa pravilima stekne zvanje savetnika za hemikalije.

Naime, da bi nekom bilo dozvoljeno da se sertifikuje za ovo zvanje, on mora da ima stečeno visoko obrazovanje i to na akademskim studijama. Takođe je navedeno da to zvanje mora biti stečeno u okviru akademskih studija, na kojima je kandidat ostvario minimum 40 bodova u okviru studijskog programa iz obaveznih predmeta i to iz oblasti hemija. Naravno da ti bodovi moraju biti utvrđeni prema trenutno aktuelnim pravilima, odnosno zakonu, kojim je određeno visoko obrazovanje.

Sledeći uslov koji mora ispuniti svako koga interesuje kurs i obuka za savetnika za hemikalije jeste da prethodno ima dokaz o tome da je završio obuku za savetnika i da je položio ispit za savetnika.


U osnovi, osoba koja stekne zvanje savetnika za hemikalije mora biti angažovana od strane snabdevača i to prema obavezi koja je zvanično doneta 9. marta 2013. godine. Prema toj obavezi snabdevač opasnih hemikalija je dužan da obezbedi lice koje poseduje sva propisana dokumenta i dozvole savetnika za hemikalije.

Takođe je važno napomenuti i to da snabdevač ima obavezu da angažuje savetnika za hemikalije, a koji će nastojati da pravilno primenjuje i zakone i propise koji se tiču opasnih hemikalija, te da će nastojati da nadograđuje svoje znanje neprekidno i to iz oblasti bezbednosti i rukovanja hemikalijama na prvom mestu, odnosno biocidnim proizvodima, a sve sa ciljem minimalizacije štetnih efekata hemikalija i to kako po zdravlje ljudi, tako isto i po životnu sredinu.

Osoba koja bude pohađala ovu stručnu edukaciju, te u skladu sa propisima stekla zvanje savetnika za hemikalije može biti angažovana u formi stalnog zaposlenja, ali i u formi povremenog angažovanja.

TESTOVI


Vrlo je važno napomenuti i to da postoje pravna lica i preduzetnici koji su izuzeti od obaveze angažovanja savetnika za hemikalije.

Pored svega navedenog, a u skladu sa trenutno aktuelnim Zakonom o hemikalijama, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 36 / 09, 88 / 10, 92 / 11, 93 / 12 i 25 / 15 jasno je definisano da pravno lice ili preduzetnik ima pravo da vrši obuku za savetnika za hemikalije, odnosno proveru znanja, ukoliko poseduje adekvatno odobrenje izdato od strane nadležnih institucija, a što je u ovom slučaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove bi trebalo najpre da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima. A to mogu da učine ili u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem brojeva telefona ili elektronski. Očekuje se od njih da dostave ostane informacije o sebi, kao i kontakt podatke.

U suštini, nastava može biti organizovana i u formi grupne i individualne, a online ili na klasičan način. Zapravo sve to znači da kandidati mogu prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja da izaberu da li im odgovara da stručna obuka i kurs za savetnika za hemikalije bude organizovana za malu, mikro ili grupu poznatu kao 6 +, odnosno u formi nastave jedan na jedan ili individualne.

U slučaju da odaberu opciju praćenja nastave u grupi, moraju takođe odabrati i da li će to biti u okviru mikro grupe, kada je prisutno dvoje ili troje polaznika, male grupe, kojom prilikom časove treba da pohađa četvoro ili petoro ljudi, odnosno u okviru grupe 6 + ili standardne, koja podrazumeva prisustvo između najmanje šestoro, a najviše desetoro polaznika.

Važno je da svako od njih ima na umu i to da su pravila organizacije u sva tri slučaja potpuno ista, iako se razlikuje broj polaznika. Naime, unapred svako od njih dobija informaciju samo o tome koliko je predviđeno da nastava za konkretnu grupu traje i kakva je dinamika određena od strane organizatora. Podatak o tome kog datuma će početi grupni seminar za savetnika za hemikalije u tom slučaju kandidati dobijaju tek nakon što se dovoljan broj njih prijavi u okviru konkretne poslovnice, to jest pošto grupa od minimalnog broja polaznika bude oformljena. Moramo istaći i to da se izmene po zahtevu članova grupe ne dozvoljavaju u ovom slučaju.

Na raspolaganju je polaznicima i mogućnost da nastavu pohađaju u formi individualne ili takozvane nastave jedan na jedan. Samo jedna osoba u tom slučaju prisustvuje predavanjima, a razlikuje se princip organizacije u odnosu na nastavu za grupu polaznika. Naime, potrebno je da se direktno sa predavačem svaki kandidat u tom slučaju dogovori oko svih detalja, kako o datumu početka, tako isto i o terminima održavanja časova, kao i o njihovom rasporedu, odnosno o dinamici sprovođenja. Uzevši u obzir da je tako predviđeno pravilnikom, to podrazumeva da će se oni usaglasiti i oko toga koliko će stručni kurs i obuka za savetnika za hemikalije u tom slučaju da traje.

Treba istaći i to da kandidati imaju obavezu prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja da navedu i da li će nastavu da pohađaju online, odnosno u formi učenja na daljinu ili na klasičan način.

Nastava na daljinu podrazumeva praćenje časova preko kandidatovog računara, s tim što je uslov da taj uređaj ima jasno definisane odgovarajuće performanse. Naime, od polaznika se u tom slučaju kao prvo očekuje da izvrši instalaciju propisanog programa na taj uređaj, a zatim i da ispoštuje pravilo o tome da veza sa internetom u toku svakog časa mora biti kvalitetna. U tom smislu je neizostavno važno da vodi računa o tome u kom prostoru će da boravi dok predavanja traju, iako u suštini ima pravo da samostalno izabere na kojoj se lokaciji biti dok prati nastavu.

Inače u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije funkcioniše i IT sektor, odnosno tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Samim tim svi oni kandidati koji budu imali problem ili u toku postupka instalacije softvera ili dok predavanja prema tom principu pohađaju, mogu i da se tim stručnjacima obrate za pomoć.

Stručna obuka i kurs za savetnika za hemikalije - plan i program nastave

U toku uvodnog predavanja će polaznicima biti predstavljene osnovne trenutno aktuelnog odredbe Zakona o hemikalijama, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 36 / 2009, 88 / 2010, 92 / 2011, 93 / 2012 i 25 / 2015. Tom prilikom će kandidati na samom početku dobiti sve potrebne informacije o brojnim pojmovima, koji će se pominjati u konkretnom zakonu.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka za savetnika za hemikalije biti usmeren i na to da kandidate upozna i sa time za koja pravna lica i u kojim slučajevima se ne primenjuje ovaj zakon. A tom prilikom će dobiti informacije pored ostalog i o tome da se Zakon o hemikalijama Republike Srbije ne primenjuje na hemikalije u tranzitu, kao i na radioaktivne hemikalije, ali i na transport opasnih hemikalija.

Isto tako će biti govora i o tome da se odredbe pomenutog zakona ne primenjuju na sve one hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu ili koje se nalaze u slobodnim zonama, a koje će biti korišćene za ponovni izvoz ili tranzit, ako se te hemikalije ne prerade ili ne obrade. Takođe se ne primenjuje i na one hemikalije koje se smatraju otpadom, a u smislu odredbi zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Dobiće polaznici sve potrebne informacije i o tome šta je zapravo registar hemikalija i na koji način se vrši upis u taj registar.

Predviđeno je nastavnim programom u skladu sa čijim pravilima se organizuje stručni seminar za savetnika za hemikalije i da polaznici budu upoznati sa time koja ovlašćenja ima ministarstvo, koje je na teritoriji naše zemlje nadležno za zaštitu životne sredine. Taksativno će profesor navesti koja su ovlašćenja nadležnog ministarstva.

Biće reči zatim o integrisanom upravljanju hemikalijama, u kom slučaju će predavač detaljno predstaviti i član 7 i član 8 trenutno aktuelnog Zakona o hemikalijama na području naše zemlje.

Tokom ove stručne edukacije će polaznici saznati i na koji način se prema slovu zakona vrši klasifikacija hemikalija, a zatim i kako se u skladu sa pravilima mora izvršiti njihovo pakovanje, zatim obeležavanje hemikalija i na kraju njihovo skladištenje i to sve uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnog zakona.

Koje sve podatke bi trebalo da sadrži bezbednosni list je takođe tema kojoj će biti posvećena specijalizovana obuka i kurs za savetnika za hemikalije. Biće govora i o tome kako se popunjava izveštaj o bezbednosti hemikalija i koje su to druge informacije, koje su vrlo važne za hemikalije i njihov transport.

Članom 32 i članom 33 trenutno aktuelnog Zakona o hemikalijama je regulisano skladištenje hemikalija, zatim njihovo odlaganje i maloprodaja, pa se podrazumeva da će profesor i tim temama posvetiti pažnju.

U narednim članovima se definiše ko može da bude savetnik za hemikalije prema slovu ovog zakona. A zatim će biti govora o integralnom registru hemikalija, kao i o tome kako funkcioniše upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u taj registar.

Na koji način je trenutno aktuelnim Zzakonom o hemikalijama regulisan uvoz određenih opasnih hemikalija, ali i izvoz je naredna tema kojom će se baviti specijalizovani seminar za savetnika za hemikalije. Podrazumeva se da će kandidati dobiti sve neophodne informacije i o tome na koji način bi trebalo pribaviti dozvole, koje su neophodne za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Koje su kaznene odredbe ovog zakona je tema koja će biti obrađena u toku završnih predavanja, a takođe se podrazumeva da će kandidati dobiti sve neophodne informacije i o tome kako funkcioniše polaganje ispita, sa ciljem sticanja zvanja savetnika za hemikalije. Profesor će obavestiti svakog od polaznika i o tome koje sve obaveze ima nakon što bude bio zaposlen u okviru konkretne kompanija.

Ukoliko kandidati budu imali bilo kakvo pitanje u vezi sa obrađenim temama, mogu ih postaviti profesoru u toku završnog predavanja. Naime, ono je planirano da bude interaktivno, odnosno da polaznici razgovaraju i između sebe i sa predavače o svim temama, kojima se ova stručna edukacija bavi, te da tom prilikom razjasni sve nejasnoće koje možda imaju u vezi sa konkretnom tematikom.

Specijalizovani seminar za savetnika za hemikalije - mesto i vreme održavanja

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice na više od 40 lokacija u zemlji, to svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs za savetnika za hemikalije imaju mogućnost da izaberu u kojoj od poslovnica žele nastavu da pohađaju, a ako im odgovara da to bude na klasičan način.

Dostupna je i mogućnost da kandidati nastavu pohađaju online. U tom slučaju se od njih zahteva da za pristup predavanjima koriste sopstveni računar. Trebalo bi da taj uređaj ima tačno definisane performanse, kako bi nastava mogla na zahtevanom nivou da bude sprovedena. Kandidati će dobiti sve potrebne informacije o tome na koji način treba da pristupe instalaciji softvera, koji će koristiti za pristup predavanjima. A takođe će im biti napomenuto i to da veza sa internetom u toku svakog časa mora da bude na tačno određenom nivou kvaliteta, jer je to vrlo važno i za kvalitet edukacije u celini. Ukoliko se ne budu snašli kada budu vršili instalaciju softvera ili dok budu pratili predavanja onlajn, biće im na raspolaganju i IT sektor, odnosno članovi tima za pružanje tehničke podrške, koji će nastojati da u što kraćem roku otklone bilo kakav problem na koji kandidati budu tom prilikom naišli.

Od svakog prijavljenog kandidata se očekuje da izabere da li mu odgovara da stručni kurs i obuka za savetnika za hemikalije bude organizovan za grupu ili u formi individualne nastave.

Kada je u pitanju grupni tip edukacije, svaki kandidat koji tu opciju bude odabrao svakako mora imati na umu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da časovi budu organizovani u formi mikro, male ili standardne grupe, inače poznate i kao grupa 6 +. Napominjemo da je različit broj polaznika koji prisustvuju časovima u sva tri slučaja, pa tako dvoje ili troje njih pohađaju predavanja u okviru mikro grupe, četvoro ili petoro u okviru male grupe i šestoro do najviše desetoro kandidata mogu pratiti časove ukoliko je u pitanju klasična ili standardna, odnosno grupa poznata kao 6 +. Svakako se primenjuju potpuno ista pravila organizacije u sva tri slučaja.

Naime, prilikom prijavljivanja će kandidati koje bude interesovalo da stručni seminar za savetnika za hemikalije pohađaju u formi grupne nastave dobiti informaciju o tome koliko je predviđeno da edukacija traje i kakva je dinamika definisana. A podatak o tome kog datuma će početi nastava i u kojim će terminima da budu organizovani časovi dobijaju naknadno, to jest tek nakon što grupa od predviđenog broja članova bude bila formirana u okviru konkretne poslovnice i to bez obzira da li je u pitanju nastava koja se organizuje online ili na klasičan način. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da se izmene po zahtevu bilo kog člana grupe ne smeju dozvoliti kada je u pitanju nastava koja se na takav način sprovodi.

Sasvim će drugačija pravila biti primenjena kada se organizuje nastava jedan na jedan ili takozvana individualna. Uzevši u obzir da samo jedno lice prisustvuje predavanjima u tom slučaju, to organizator dozvoljava kandidatu da definiše sve detalje direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice i sa nadležnim predavačem. Oni će se dogovoriti pored ostalog o tome kog datuma će početi individualna obuka i kurs za savetnika za hemikalije, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će biti raspoređeni. Samim tim što je pravilnikom definisano da zajedno donose odluku o rasporedu predviđenog broja časova, to znači da se dogovaraju i o ukupnom trajanju nastave poznate kao jedan na jedan.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka za savetnika za hemikalije ?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da kandidati specijalizovani seminar za savetnika za hemikalije pohađaju onako kako im odgovara, te da se i individualni grupni tip edukacije organizuju na različit način, to u principu nije moguće dati jedinstven odgovor na pitanje koliko će nastava da traje.

Naime, radi se o tome da je u nastavnom programu predviđeno 10 školskih časova.

Međutim, kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, zna se da će taj broj časova biti raspoređen na ukupno pet dana, s tim da kandidati naknadno dobijaju informaciju o tome kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs za savetnika za hemikalije i u kojim će terminima članovi te grupe da pohađaju predavanja.

Ali zato ako neko odluči da pohađa nastavu jedan na jedan, odnosno individualnu, on ima opciju da se sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj je prijavu i upis izvršio, dogovara o svim detaljima, pa i o tome na koji način će predviđeni broj časova biti raspoređen. Dalje sve to znači da individualni tip nastave može da traje i duže od pet dana, ali isto tako i kraće, budući da sve zavisi isključivo od dogovora koji će kandidat imati sa nadležnima.

Spisak gradova za kurs i obuku za savetnika za hemikalije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje