Kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher

Svima koji žele da poboljšaju znanja iz oblasti marketinga je u osnovi namenjen stručni kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher. U principu, nije naročito važno da li polaznik ima prethodna znanja iz ove oblasti, odnosno da li je bio angažovan ranije u sektoru marketinga bilo koje kompanije ili ne. Svakako je dobro ukoliko je donekle upoznat sa tom oblašću, ali će predavač tokom uvodnog predavanja uputiti sve prisutne u to ne samo čime se u osnovi oblast marketinga bavi, već i zbog čega je važno da za vođenje tog sektora u bilo kojoj kompaniji budu zaduženi stručnjaci sa adekvatnim znanjem.

Najbitnije je da svako fizičko lice, koje želi da stekne sertifikat za zanimanje marketing istraživač, izvrši prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije, a nakon toga da ispoštuje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford i upiše se.

U radno vreme bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije je otvorena mogućnost za prijavljivanje ili direktno, u prostorijama same poslovnice ili putem telefona. A dostupna je i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, odnosno slanjem osnovnih podataka o sebi preko mejl adrese konkretne poslovnice institucije organizatora. Potrebno je da osim svog imena i prezimena, prilikom zvaničnog prijavljivanja, svaki zainteresovani pojedinac navede i datum svog rođenja, kao i broj telefona za budući kontakt.


Pošto u skladu sa pravilima izvrši prijavljivanje, svaki pojedinac će biti u obavezi i da se upiše, a uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. Pod tim se misli na činjenicu da je njegovo lično prisustvo u trenutku upisa obavezno, kao i dostavljanje zahtevanih dokumenata. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora svakog prijavljenog pojedinca informisati na vreme o obaveznoj dokumentaciji za upis, kao i o samom postupku upisivanja.

Sem toga, potrebno je i da svaki polaznik bude pre toga informisan o tome da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave online, ali i u prostorijama izabrane poslovnice. Podrazumeva se da se tom prilikom u potpunosti poštuju sve propisane epidemiološke mere. A ukoliko dođe do bilo kakvih promena po pitanju organizacije nastave na taj način, svi zainteresovani polaznici će naravno na vreme o tome da dobiju obaveštenje na propisani način.

Svaki prijavljeni kandidat bi, dakle trebalo da izabere da li mu više odgovara da stručni seminar za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher pohađa na uobičajeni način ili u formi učenja na daljinu, ali i da se opredeli između mogućnosti da časove prati individulano, u paru, u standardnoj ili u okviru mirko grupe.

TESTOVI


Sve te opcije su na raspolaganju fizičkim licima, koja odluče da se upoznaju sa tematikom ove stručne obuke.

Ukratko, individualna nastava je poznata kao nastava jedan na jedan i podrzaumeva prisustvo samo jednog polaznika. Nastava u paru ili takozvana poluindividualna uključuje dve osobe, dok rad u mirko grupi podrazumeva učešće do 3 polaznika tokom nastave. Standardna grupa broji između četvoro i osmoro ljudi.

Najrigoroznija pravila organizacije su predviđena za rad u grupi, budući da isključivo nadležni u jednoj od poslovnica donose odluku o tome kakvom dinamikom će predviđeni broj časova biti raspoređen i u kojim će terminima biti organizovani. Donošenje odluke o datumu početka nastave je predviđeno nakon formiranja grupe, odnosno posle prijavljivanja dovoljnog broja polaznika.

Takođe je važno naglasiti i to da svako kome odgovara da stručna obuka i kurs za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher bude organizovana online, odnosno u formi učenja na daljinu, ima obavezu da obezbedi kompjuter odgovarajućih performansi, ali i da na njega pre početka edukacije instalira namenski program. Svim polaznicima koji se za tu opciju budu opredelili je na raspolaganju i tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Naročito je važno da optimalni uslovi za rad budu dostupni tokom svakog časa, a što se primarno odnosi na stabilnu internet konekciju, u prostoru u kome polaznik bude boravio dok prati edukaciju.

Potrebno je naglasiti još i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji trenutno posluje na ukupno 40 lokacija u našoj zemlji, nudi priliku svim zainteresovanim pravim licima i da nastava bude organizovana u formi korporativne. A to u suštini znači da će časove pohađati isključivo jasno definisani broj zaposlenih u okviru zainteresovanog preduzeća. U tom slučaju je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da nadležno lice u okviru te kompanije ima obavezu da detalje u vezi sa organizacijom edukacije za zaposlene definiše direktno sa predstavnikom prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora. Uz to što će se oni dogovoriti o datumu početka nastave i o terminima, u kojima će biti održani časovi, u obavezi su da takođe precizno definišu i raspored predavanja, odnosno da se dogovore oko toga koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher da traje. Ukoliko klijent bude procenio da će za njegove zaposlene biti bolje da časove pohađaju u okviru same kompanije, a ako uz to obezbedi i propisane uslove za rad, korporativni tip edukacije može biti i na toj lokaciji održan. Posle dogovora o svim ovim detaljima, zaposleni koji treba da pohađaju ovu edukaciju će o svemu na vreme i na propisani način da budu obavešteni.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher?

Pre nego što se upoznaju sa temama, koje će obrađivati stručna obuka i kurs za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher, svi polaznici će u toku uvodnog predavanja najpre da budu upoznati sa time, kojim se poslovima u praksi bavi osoba, zaposlena na poziciji marketing istraživač. Predavač će u toku uvodnog predavanja takođe govoriti uopšteno i o tome koje je polje marketinga i objasniće svim prisutnima zbog čega je izuzetno značajno za uspešnost jedne kompanije pravilno vođenje ovog sektora.

Prema nastavnom planu ove stručne edukacije, predviđeno je da svaki polaznik najpre nauči kako u praksi funkcioniše istraživanje tržišta i na osnovu kojih se parametara mogu odrediti prilike na tržištu, koje su značajne za poslovanje konkretne firme.

Nakon toga će polaznici dobiti priliku da kroz odgovarajuće primere saznaju i kako u praksi funkcioniše upoznavanje sa konkurentskim kompanija, odnosno sa načinom njihovog poslovanja i na koji način to može uticati na matičnu kompaniju. Svakako da će profesor predstaviti i adekvatne primere, a na osnovu kojih će svaki polaznik steći jasan uvid u celokupan postupak analize konkurencije.

Koja pravila se moraju primeniti prilikom analize uspešnosti marketinških aktivnosti je takođe jedna od značajnih tema, koju će specijalizovani seminar za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher detaljno obraditi. Tom prilikom je predviđeno da predavač objasni prisutnima koji parametri se uzimaju u obzir prilikom vršenja analize uspešnosti konkretnih kampanja, odnosno analize uspešnosti poslovanja i matične firme i konkurentskih, a sve sa ciljem osmišljavanja što uspešnijih aktivnosti u oblasti marketinga.

U zavisnosti od toga da li je određeno pravno lice usmereno primarno na prodaju ili na ponudu usluga, mogu se razlikovati i tipovi marketinških kampanja, te se podrazumeva da će predavač predstaviti osnovne karakteristike i jednih i drugih tipova aktivnosti.

Samim tim što Obrazovni sentar Akademije Oxford nudi pravnim licima mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher, a kada isključivo određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji pohađaju ovu stručnu edukaciju, može doći do prilagođavanja po zahtevu i potrebi. Naime, kako bi svim polaznicima u tom slučaju maksimalno olakšali shvatanje tematike ove edukacije, postoji mogućnost prilagođavanja primera iz prakse, koji su usko vezani za polje poslovanja njihovog preduzeća.

Nakon šro budu predstavljene sve teme ove edukacije, koje su navedene u programu, svi polaznici će biti uključeni u diskusiju o tim temama, ali će se od njih po potrebi očekivati i da izvrše određene zadatke, kako bi profesor jasno stekao uvid u to u kojoj su meri savladali znanja predviđena aktuelnim nastavnim prorgamom. Tom prilikom će polaznici imati priliku i da postave pitanja u vezi sa obrađenim temama, kako bi sve nedoumice, koje možda imaju, razjasnili i da bi mogli po završetku edukacije da stečena znanja primenjuju potpuno samostalno u praksi.

Kada i gde se održava specijalizovani seminar za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher?

Isključivo u zavisnosti od toga za koju od svih ponuđenih opcija se pojedinačni polaznik odluči će zavisiti ne samo u kojim terminima će biti organizovana stručna obuka i kurs za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher, nego i na kojoj tačno lokaciji.

Da kažemo to jednostavnije - Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svakom zainteresovanom pojedincu da izabere na koji način će časove pohađati, odnosno na kojoj lokaciji. Zapravo se radi o tome da je najpre dostupna opcija da nastava bude organizovana na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od za sada 40 poslovnica u Srbiji. Druga opcija, kada je u pitanju mesto održavanja nastave jeste da polaznik časove prati na daljinu, odnosno online. Upravo od njegove odluke i zavisi na kojoj će lokaciji da pohađa nastavu.

Svaki pojedinačni polaznik koji bude izabrao prvu opciju od ponuđenih, treba samo da pronađe poslovnicu ove obrazovne institucije koja se nalazi u njegovom gradu, to jest onu koja mu je fizički najbliža i da izvrši prijavljivanje, pa se i upiše, te da se opredeli nastavu prema klasičnom principu da pohađa.

Ko god od prijavljenih bude izabrao drugu opciju, koja je ponuđena, bi trebalo na prvom mestu da poseduje sopstveni računar. Upravo se preko kompjutera svakog pojedinačnog polaznika i organizuje specijalizovani kurs i obuka za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher u tom slučaju. Optimalni uslovi za rad moraju tom prilikom biti obezbeđeni od strane polaznika, što se primarno odnosi na stabilnu internet konekciju i o tome će svaki prijavljeni kandidat biti na vreme informisan. Sem toga, njegova je obaveza i da u skladu sa smernicama, koje će prethodno da dobije od nadležnih, izvrši instalaciju propisanog softvera, preko koga će i pratiti nastavu. Bude li se slučajno dogodilo da polaznik ne uspe samostalno da instalira taj program, iako je sam postupak instalacije prilično jednostavan, svakom pojedinačnom polazniku će na raspolaganju biti i pomoć IT stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku u okviru predstavništva ove obrazovne institucije u svakom gradu.

Svaki kandidat posle odabira lokacije na kojoj će da pohađa nastavu, takođe ima obavezu i da izabere na koji način će to da učini. Prethodno će svako od njih biti informisan da nastava može biti organizovana za mirko i standardnu grupu, kao i u formi poluindividualne ili individualne. Dakle, ponuda je obimna i svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere koji tip edukacije mu u datom momentu najviše odgovara.

U standardnoj grupi će biti prisutno između četvoro kandidata najmanje i njih osmoro najviše, dok mikro grupa podrazumeva učešće do najviše troje polaznika. Poluindividualni tip edukacije je namenjen za dve osobe u isto vreme, a samo jedan polaznik treba da pohađa individualnu nastavu.

Sasvim očekivano, svaki tip edukacije se organizuje prema jasno utvrđenim pravilima. U principu, ona su fleksibilnija kada je u pitanju stručni seminar za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher za jednu ili dve osobe, ali su ta pravila znatno rigoroznija kada je reč o nastavi za grupu polaznika, bez obzira da li je u pitanju mikro ili standardna grupa.

Dakle, svaki polaznik koji izabere da časove pohađa u formi poluinvidiualne ili individualne nastave ima pravo da se usaglasi sa nadležnim predavačem o apsolutno svim detaljima. Na prvom mestu se pod tim misli na definisanje datuma početka bilo nastave u paru bilo one, koja je poznata kao nastava jedan na jedan. I ne samo to, već je neophodno da se oni usaglase i oko toga u kojim će terminima časovi da budu organizovani, ali i na koji način će unapred definisani nastavni fond da bude raspoređen. Uzevši u obzir da je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da se oni dogovaraju i o preciznom rasproedu časova, na taj način će zajedno da definišu i koliko će ukupno da traje edukacija u konkretnom slučaju. Baš zato je i nemoguće unapred navesti trajanje edukacija tog tipa.

Nasuprot tome, kada se neko opredeli za opciju da nastavu pohađa u grupi, to u suštini znači i da prihvata sve ono što će organizator definisati, a tiče se načina sprovođenja časova. Jednostavnije govoreći, grupna obuka i kurs za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher će biti organizovana nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika, to jest nakon formiranja grupe od minimalnog broja članova. Uz to, koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj taj zahtev bude bio ispunjen, ima obavezu da definiše i kog datuma će nastava za mirko ili za standardnu grupu da počne, kao i da odredi u kojim će terminima da budu održani časovi i kakvom dinamikom. U principu, na nivou celokupne institucije organizatora će unapred da bude određeno jedino koliko ukupno treba nastava te vrste da traje. Od svakog člana bilo koje grupe se zahteva da se navedenih smernica u potpunosti pridržava, uzevši u obzir da sve definisano u tom slučaju nije podložno izmenama na zahtev prijavljenih kandidata.

U slučaju da nadležni u okviru bilo koje firme procene da tema ove stručne obuke može da bude interesantna zaposlenima u toj firmi, može od nadležnih u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije da zahteva organizaciju korproativne nastave. Pored toga što će u tom slučaju časovima prisustvovati isključivo zaposleni u tom preduzeću, samo taj tip edukacije može da bude organizovan i na drugoj lokaciji. U suštini, misli se na prostorije njihove matične kompanije, ali isključivo ukoliko klijent to bude zvanično zahtevao i naravno, ako uslove propisane pravilnikom institucije organizatora bude tom prilikom obezbedio. Svakako da će nadležni u okviru zainteresovane kompanije na vreme da bude informisan o tome šta sve mora odabrani prostor u toj kompaniji da sadrži, a da bi specijalizovani kurs i obuka za zvanje Marketing researcher za zaposlene mogao u tom prostoru da bude održan. Neophodno je, isto tako da nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća i nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora definišu i sve ostale detalje, koji su bitni za organizaciju nastave. Najpre je važno da se usaglase oko tačnog datuma početka edukacije, a zatim i da odrede u kojim će terminima da budu održavani časovi. Pored svega toga, njihova je obaveza da definišu i koliko će ukupno korporativni seminar da traje, odnosno da se usaglase oko toga kakvom dinamikom će biti predviđeni nastavni fond da bude raspoređen.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs za zvanje Marketing researcher?

Nastavni prorgam, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovan stručni kurs i obuka za zvanje Marketing researcher uključuje ukupno 8 časova.

Iako je broj časova jasno definisan, jedino kada je u pitanju nastava, koja se organizuje za manju, odnosno mikro ili za standardnu grupu, može biti unapred rečeno koliko će ona trajati. Zato i jeste od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford određeno da ukupno 5 dana u tom slučaju nastava traje.

Međutim, s obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije nastave za samo jednu osobu, ali i za dvoje polaznika u isto vreme, to nije moguće unapred reći koliko će ili individualni ili poluindividualni tip edukacije da traje. Stvar je u tome da je prema pravilima predviđeno da i jedan i drugi tip edukacije treba da bude organizovan prema dogovoru između jednog ili dvoje polaznika i nadležnog predavača. Upravo će oni i da se usaglase oko toga kojim tempom će predviđeni broj časova da bude sproveden, to jest koliko će ukupno poluindividualna ili individualna nsatava da traje. Baš zbog takvog načina organizacije se može lako dogoditi da nastava tog tipa traje ili kraće ili duže nego ona, koja će biti organizovana u formi grupne.

Vrlo je sličan princip koji se poštuje i kada je u pitanju stpecijalizovani seminar za zvanje Marketing researcher za pravna lica, odnosno za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću. Jedina razlika u tom slučaju jeste u tome što te detalje definišu dogovorom nadležni u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora i u okviru zainteresovane kompanije. Samim tim će radnici te kompanije, koji treba da pohađaju nastavu naknadno da budu informisani o tome, ali i o mnogim drugim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku za sticanje sertifikata za zvanje Marketing researcher

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje