Kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca

Poslovni ljudi koji imaju dodira sa sektorom trgovine, a prvenstveno oni, koji su zaduženi za upravljanje finansijama bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu obuku. Svakako nastava može biti organizovana i za fizička i za pravna lica, uzevši u obzir da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca.

Najpre moramo napomenuti da se nastava namenjena zaposlenima u nekoj kompaniji organizuje isključivo po zahtevu njihovih nadležnih. Samim tim što je u pitanju specifična grupa polaznika, a koji u principu na raspolaganju imaju manje slobodnog vremena, pomenuta obrazovna institucija će dozvoliti i izmenu lokacije, na kojoj bi trebalo časovi da budu organizovani. Svakako postoji mogućnost da predavanja budu održana i u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, ali i u okviru samog preduzeća, u kome su zaposleni polaznici. Ako se klijent odluči za drugu ponuđenu opciju, njegova je obaveza da se pridržava pravila, to jest da obezbedi prostor, koji je u skladu sa tim pravilima i opremljen. Prethodno će nadležni u konkretnom predstavništvu svakoga od njih informisati o svim tim detaljima, kako bi pravila bila u potpunosti ispoštovana. Inače je predviđeno da se zainteresovani klijent, odnosno nadležno lice u okviru konkretne firme direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora dogovara ne samo o lokaciji održavanja časova za zaposlene, nego i o načinu, na koji će časovi da budu sprovedeni u tom slučaju. Najvažnije je da se oni usaglase oko toga kog datuma bi trebalo korporativni tip nastave da počne, te da preciziraju i sve ostale detalje. A na prvom mestu se misli na određivanje termina u kojima će biti predavanja organizovana, kao i rasporeda časova, što će automatski dovesti do toga da oni zajedno definišu i koliko bi ukupno nastava namenjena zaposlenima trebalo da traje. U skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije je definisano da naknadno svi polaznici, to jest tačno definisani broj radnika te kompanije, treba da bude obavešten o svim tim detaljima i to na propisan način.

Pojedinačni polaznici isto tako imaju pravo da pohađaju ovu stručnu edukaciju. A od njih se u principu prvo zahteva da izvrše zvanično prijavljivanje, to jest da osnovne informacije o sebi dostave nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. U principu bi trebalo svaki pojedinačni polaznik lično da izabere da li mu više odgovara da te informacije dostavi elektronski, to jest na mejl ili da ih izdiktira direktno zaposlenima u jednoj od poslovnica, odnosno da ih kontaktira putem telefona i na taj način prijavu izvrši. A u sva tri slučaja je u obavezi kandidat da navede prvo svoje prezime i ime, a potom i broj telefona, kao i datum rođenja.


Nakon što sve to bude učinio, dobiće informacije i o postupku upisa. Naime, prema pravilniku pomenute institucije, isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata, koji pre toga prijavu izvrši, može da bude sproveden upis. Tada će biti u obavezi da dostavi svu propisanu dokumentaciju, a nadležni u okviru konkretne poslovnice će svakoga od njih pojedinačno informisati i o tome koja dokumenta će biti u obavezi da priloži u momentu zvaničnog upisivanja.

Sem toga, svaki pojedinačni polaznik treba i da izabere na koji način će specijalizovani seminar za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca da pohađa. A trbalo bi da zna da se u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalazi mogućnost organizacije nastave za grupu polaznika, potom za samo jednog kandidata i za dvoje njih. A pravilnikom je, isto tako predviđeno da kandidati imaju pravo časove da pohađaju kako online, tako isto i direktno u jednoj od poslovnica, kojom prilikom će nastava biti prema klasičan principu sprovedena.

Odmah moramo napomenuti da u jednoj grupi nastavu treba da pohađa između četvoro i osmoro ljudi. Zatim je važno istaći podatak da je individualni tip edukacije namenjen samo jednoj osobi, a da poluindividualnu nastavu treba da pohađaju dvoje kandidata u isto vreme.

TESTOVI


Ipak, iako je sasvim jasno da je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba, koje predavanja treba da pohađaju, postoje i određena odstupanja u načinu organizacije nastave. Zapravo će istovetan princip biti poštovan prilikom sprovođenja nastave u paru i individualne, dok se grupni tip edukacije sprovodi po mnogo drugačijim pravilima.

Osoba koja se odluči da nastavu pohađa samostalno ima mogućnosti da precizira kako će časovi biti organizovani i to u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom konkretne poslovnice institucije organizatora i sa profesorom, koji bi trebalo individualni tip edukacije da vodi. U principu, oni se usaglašavaju prvo oko toga kog datuma bi trebalo individualni tip nastave da počne, a posle toga određuju i u kojim će terminima biti u konkretnom slučaju organizovani časovi. S obzirom na to da je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni definišu i raspored predavanja, odnosno da zajedno određuju kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja časova, automatski se usaglašavanju i oko toga koliko će ukupno da traje individualna obuka i kurs za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca.

Potpuno su ista pravila i kada je u pitanju nastava u paru, to jest ona koja je poznata kao poluindividualna, a kada dvoje kandidata pohađaju predavanja. Samim tim je i definisano pravilnikom da će se njih dvoje u isto vreme usaglašavati oko svih pomenutih detalja sa nadležnim licima u okviru konkretne poslovnice ove specijalizovane obrazovne institucije.

A potpuno su drugačija pravila organizacije nastave, koja se sprovodi za grupu kandidata. Naime, koordinator konkretne poslovnice odlučuje o svemu u tom slučaju, a obaveza je članova grupe da se pridržavaju tih pravila u potpunosti, jer se ne dozvoljavaju nikakve izmene. Međutim, svako od njih treba da zna i da grupni tip edukacije ne može da bude sproveden sve dok grupa ne bude oformljena. A da bi se to dogodilo, neophodno je da u okviru konkretnog predstavništva četiri osobe najmanje prijavljivanje izvrše. Svakako je važno da to bude naglašeno svakom kandidatu, kako ne bi bilo nikakvih nejasnoća, jer zapravo grupni tip edukacije ne može da počne sve dok zvanično u tom predstavništvu grupa ne bude bila formirana. Posle toga će koordinator precizirati kog datuma bi trebalo nastava da počne, a odrediće i u kojim terminima bi trebalo kandidati predavanja da pohađaju i kakva će dinamika sprovođenja časova tada biti omogućena. Ali, iako on odlučuje o rasporedu predavanja, nadležni u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije prethodno definišu koliko će ukupno nastava za grupu polaznika trajati, tako da će svaki prijavljeni kandidat imati tu informaciju na raspolaganju praktično odmah kada bude izvršio prijavu.

Uzevši u obzir da je u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije da kako poluindividualna i grupna, tako individualna nastava mogu biti organizovane na dva načina, to znači da svaki kandidat bira i gde želi predavanja da pohađa. Osim mogućnosti da časovima pristupa direktno u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, dostupna je i opcija da nastava bude organizovana online.

Jednostavno govoreći, klasičan tip edukacije je onaj, koji podrazumeva organizaciju časova u prostorijama bilo kog predstavništva pomenute specijalizovane obrazovne institucije. Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na brojnim lokacijama, te da za sada ima čak preko 35 poslovnica u celoj zemlji, što znači, praktično da svaki kandidat ima mogućnost da izabere onu kojemu je u tom trenutku najbliža.

A na bilo kojoj lokaciji ima mogućnost kandidat da pohađa nastavu, ukoliko ga interesuje online kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca. Obaveza je prijavljenog kandidata tada prvo da obezbedi optimalne uslove za rad, to jest da omogući stabilnu internet konekciju za sve vreme trajanja nastave. Takođe je važno naglasiti i da on u tom slučaju za pristup časovima koristi sopstveni kompjuter, a performanse tog uređaja moraju biti usklađene sa zahtevima institucije organizatora. Nadležni u konkretnoj poslovnici će na vreme informisati svakog kandidata o tome koje performanse mora imati konkretni računar, da bi zahtevi organizatora bili u potpunosti ispoštovani. Poseban tip programa tada ima obavezu kandida da instalira, a kako bi bez ikakvih smetnji predavanja mogao da pohađa. S obzirom na to da nije uopšte zahtevan celokupan postupak instalacije, očekuje se da svaki polaznik može bez ikakvih poteškoća samostalno da izvrši instalaciju tog softvera. Međutim, za svaki slučaj ova obrazovna institucija obezbeđuje i tehničku podršku svakom prijavljenom polazniku po potrebi. U suštini, svako od njih treba da zna da u okviru apsolutno svake poslovnice pomenute obrazovne institucije funkcioniše i IT sektor, a u kome su zaposleni stručnjaci spremni da pruže pomoć i podršku svakom kandidatu kada je to potrebno.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca - plan i program nastave

Trebalo bi da u toku uvodnog predavanja ukratko profesor objasni kojim će se temama tačno baviti specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca. A tom prilikom će objasniti i kako je definisan pojam profitabilnosti vezano i za proizvode, to jest usluge i za kupce, te o čemu je važno da vode računa kada budu vršili procenu.

Biće predočeno prisutnima i da je praćenje profitabilnosti izuzetno značajno, jer ukoliko se to ne vrši na adekvatan način, može doći do različitih poteškoća u poslovanju određene kompanije sa finansijskog aspekta. Upravo iz tog razloga jeste važno da nadležni u sektoru finansija, odnosno vlasnici kompanija budu upoznati sa različitim alatima i metodama, koje se koriste prilikom procene profitabilnosti kako proizvoda, tako isto i kupaca, a sve u zavisnosti od toga čime se određena kompanija bavi. Naravno da ako je u pitanju firma, koja plasira određeni proizvod na tržište ili više njih, mora da bude vršena profitabilnost tog ili tih proizvoda, dok ukoliko je u pitanju preduzeće koje je fokusirano na pružanje usluga, nadležni bi trebalo da primenjuju metode, koje se tiču analize profitabilnosti usluga.

Vrlo je važno da nadležni u sektoru računovodstva ili finansija budu upoznati sa podatkom kolika je zarada kompanije prilikom prodaje određenog proizvoda ili pružanja određene usluge. Istovremeno je za procenu profitabilnosti bitno znati i koliko taj proizvod ili usluga realno vrede. Upravo na to će da bude fokusirana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca. Svakako će profesor predočiti različite metode, koje bi trebalo u konkretnom slučaju primeniti, a da bi bilo utvrđeno koliko zaista određena usluga ili proizvod vredi i kolika je zarada kompanije na prodaji tog proizvoda, odnosno prilikom pružanja određene usluge.

Naučiće prisutni i na koji način, to jest uz primenu kakvih metoda se može odrediti u kojoj meri je ulaganje u proizvod ili uslugu, odnosno kupce isplativo.

Zatim će profesori objasniti i da je za poboljšanje poslovanja u finansijskom smislu izuzetno važno uskladiti poslovni, investicioni i finansijski aspekt, a upravo na svemu tome se i bazira procena profitabilnosti kako proizvoda, tako isto i kupaca. U tom delu će predavač predstaviti i odgovarajuće primere, s tim da će se fokusirati na prezentovanje primera rada onih kompanija, koje nisu uspele da usklade te vrlo važno poslovne aktivnosti. Jednostavno, kada prisutnima bude prezentovan negativan primer, lakše će shvatiti gde određena kompanija čini grešku, pa će u tom smislu biti u prilici i da je ispravi, a kada te metode bude primenjivao u poslovanju firme koju vodi, to jest u okviru koje je zaposlen.

Predviđeno je zvaničnim programom da prisutni budu upoznati i sa različitim načinima, odnosno metodama i alatima, koji se koriste kada je potrebno utvrditi profitabilnost jednog ili više proizvoda, odnosno usluga. A nakon što predavač bude teoretski predstavio sve te metode, prikazaće i primere iz prakse, pa će svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca biti u obavezi i da izvrši određene zadatke. Naime, svrha tih zadataka jeste da profesor proceni da li je pojedinačni polaznik razumeo tematiku ove edukacije, te da li će moći u svom budućem radu da bez ičije pomoći primenjuje sve te metode, a kako bi pravilno analizirao profitabilnost proizvoda ili usluga, odnosno kupaca.

U određenim segmentima nastave će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa različitim studijama slučaja, a sve sa ciljem da što bolje budu upoznati sa tematikom ove specijalizovane edukacije.

Biće predstavljen i pojam alokacije troškova, kako direktnih, tako i indirektnih, ali i njihovih nosilaca. A u tom segmentu je nastavnim programom definisano da će profesor govoriti kako o troškovima transporta, odnosno marketinga i troškovima magacinskog poslovanja, tako isto i o svim ostalim troškovima, koji su izuzetno značajni za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca.

Naučiće prisutni, pored ostalog i na koji način se vrši analiza, a kada je potrebno utvrditi koliko zapravo određena investicija u proizvod ili uslugu, odnosno kupca košta. Upravo u tom delu će predavač govoriti i o načinu merenja isplativosti, a biće govora i o tome zbog čega je važno pravilno ulagati u potraživanja i u zalihe. Na koji način se trošak ulaganja u potraživanja i zalihe odražava na profitabilnost i proizvoda, odnosno usluga i kupaca je izuzetno značajna tema, kojom će se svakako baviti specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca. Trebalo bi da profesor govori i o tome kako se obračunava trošak kapitala, te na koji način utiče obrtni kapital na procenu profitabilnosti i usluga i kupaca, ali i proizvoda.

U završnom delu ove edukacije će biti dati odgovarajući primeri pravilnog vršenja različitih analiza, a kako bi polaznicima bile mnogo jasnije teme, koje je predavač tokom teoretskog dela edukacije predstavio.

Svakako imaju slobodu prisutni i da postavljaju pitanja kada nešto ne razumeju, jer je vrlo važno da im na licu mesta profesor sve to razjasni.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca - lokacija i termini održavanja

S obzirom na to da se nastava može organizovati kako za fizička lica, tako isto i u formi korporativne, a da je nekoliko opcija na raspolaganju zainteresovanima, to nije moguće unapred navesti na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca i u kojim terminima. Ustvari sve to zavisi od toga da li pojedinačni polaznik izabere nastavu da pohađa online, odnosno prema klasičnom principu, te da li se opredeli za mogućnost da to učini u formi individualne, zatim grupne ili poluindividualne nastave, jer su to sve opcije, koje se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

A kada je u pitanju nastava namenjena zaposlenima, važe vrlo specifična pravila organizacije. Naime, maksimalna sloboda će biti data polaznicima u tom slučaju, odnosno njihovim nadležnima. Stvar je u tome da vlasnik određene kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik ima obavezu tom prilikom najpre da se obrati nadležnima u jednoj od poslovnica instituciji organizatora, a zatim i da sa njima definiše na koji način i na kom mestu će časovi da budu organizovani. Što se tiče lokacije sprovođenja časova za zaposlene, samo u tom slučaju može biti dozvoljeno da bude izvršena izmena, odnosno da bude omogućeno zaposlenima predavanja da pohađaju i okviru namenskih prostorija matičnog preduzeća. U obavezi je klijent u tom slučaju da se pridržava pravila, koja navodi pomenuta obrazovna institucija, a sa kojima će pre toga na vreme da bude precizno upoznat. Očekuje se da klijent ispuni sve zahteve, koji se tiču odabranog prostora i njegove opremljenosti, kako bi edukacija namenjena zaposlenima u okviru njega bila bez ikakvih smetnji održana. Svakako će se predstavnik institucije organizatora u tom slučaju direktno sa ovlašćenim licem u dotičnoj kompaniji dogovoriti i o datumu početka edukacije, koju bi trebalo prethodno definisani broj radnika te firme da pohađaju. Zatim će da preciziraju i u kojim terminima će časovi biti održani, a odrediće i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden. Samim tim će oni zajedno da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno trebalo edukacija za taj broj radnika da traje. Naravno da će polaznici dobiti sve informacije o tome blagovremeno od strane nadležnih.

A pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, koje interesuje specijalizovani seminar za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca, biraju i gde će predavanja da pohađaju i na koji način. Već smo pomenuli da postoji mogućnost organizacije nastave prema klasičan principu, to jest u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije, kao i putem računara. Svakako i za jednu i za drugu opciju postoji mogućnost da kandidati časove pohađaju individualno, zatim u grupi ili da to učine u paru, to jest u društvu još jedne osobe, jer je u ponudi i poluindividualna nastava.

Drugačiji princip se primenjuje prilikom organizacije grupne nastave, a u odnosu na poluindividualnu i individualnu, koje podrazumevaju potpuno istovetna pravila organizacije. Takođe je drugačiji i broj polaznika, koji treba časove u konkretnom slučaju da pohađaju. Zapravo je pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno da jedan polaznik pohađa individualnu nastavu, zatim da dvoje njih treba da pristupe predavanjima kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, s tim da se u jednoj grupi može naći između četvoro i osmoro kandidata. Sve informacije će na vreme biti date zainteresovanima, kako bi oni mogli da odaberu opciju, koja im u datom momentu najviše bude odgovarala.

Kada je u pitanju individualni tip edukacije, primenjuju se izuzetno fleksibilna pravila organizacije, koja maksimalno idu na ruku pojedinačnim polaznicima. Naime, njima je u tom slučaju dozvoljeno da precizno definišu na koji način će biti časovi organizovani i to u dogovoru sa predstavnicima institucija organizatora. Ne samo da će oni u tom slučaju da se usaglase oko datuma početka nastave, nego će da preciziraju i u kojim terminima će da bude organizovan individualni kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca. U obavezi su i da se dogovore oko rasporeda časova, odnosno oko toga kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana, te će zahvaljujući takvom principu organizacije oni zajedno odlučiti i koliko će ukupno nastava da traje.

Iako dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju u okviru poluindividualne nastave, biće primenjena potpuno istovetna pravila kao i kada edukaciju treba da prati samo jedno lice, to jest kada se organizuje individualna nastava. Jednostavno, dvoje polaznika će tom prilikom definisati sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će biti organizovani časovi, odnosno koliko će nastava trajati.

A kada polaznik odluči da predavanja pohađa u okviru grupne nastave, onda mora biti spreman i da pričeka. Razlog za to jeste što mora biti najpre oformljena jedna grupa u samom predstavništvu, da bi uopšte edukacija po tom principu mogla da bude sprovedena. Kako pomenuta obrazovna institucija navodi da između četvoro ljudi najmanje i njih osmoro najviše treba predavanja u tom slučaju da pohađaju, to je vrlo važno da minimalan broj polaznika prijavu izvrše u toj poslovnici. Svakako će kandidati dobiti o tome preciznu informaciju, odnosno biće obavešteni o obavezi formiranja grupe, što znači da nije moguće unapred navesti kog datuma će edukacija te vrste da počne. Očekuje se da vrlo brzo pošto konkretni uslov bude bio ostvaren u toj poslovnici, ovlašćeno lice pristupi određivanju svih detalja vezano za sprovođenje nastave. Naime, koordinator za nastavu je dužan da definiše datum početka edukacije za tu grupu polaznika, kao i da odredi u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kakva će dinamika da bude primenjena u tom slučaju. Isto tako je njegova obaveza da o svemu tome informiše polaznike, te da ih obavesti o obavezi poštovanja onoga što je određeno, jer se promene kod nastave te vrste ne dozvoljavaju. A informacije o tome koliko bi ukupno trebalo u tom slučaju da traje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca će dobiti polaznici već kada budu vršili upis, odnosno prethodno kada se budu prijavljivali, jer je to podatak koji se definiše na nivou celokupne institucije organizatora i kao i sve ostalo kod nastave u grupi, nije podložno promenama.

Svakako je predviđeno da se i grupna nastava i individualna i poluindividualna mogu organizovati u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije, a prema klasičnom principu. Ovom prilikom ističemo da na više od 35 lokacija postoje predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa samim tim svaki zainteresovani polaznik ima mogućnost i da pronađe najbližu poslovnicu, te da u okviru nje na klasičan način predavanja pohađaju.

Još postoji mogućnost i da svako od njih nastavu prati online. Naravno da će u tom slučaju biti u obavezi da koristi sopstveni računar, s tim što je vrlo važno da karakteristike tog uređaja budu u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije, a o čemu će svako od njih da bude blagovremeno informisan. Poseban tip programa će biti u obavezi svaki polaznik da na sopstveni kompjuter instalira u skladu sa pravilima i smernicama, koje će mu dati nadležni u okviru odabrane poslovnice. Sem toga, kandidat ima obavezu i da kvalitet internet veze maksimalno osigura za sve vreme trajanja nastave, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja. A u okviru svake poslovnice pomenute specijalizovane obrazovne institucije postoji i IT sektor. Zapravo su njemu zaposleni stručnjaci, čija je obaveza da pruže tehničku podršku kandidatima, te da im pomognu da razreše sve nedoumice, koje u vezi sa instalacijom softvera ili organizacijom nastave online imaju.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca - trajanje edukacije

Jedina informacija koja je dostupna ranije polaznicima, koji se odluče da stručni seminar za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca pohađaju u formi grupne nastave jeste ona, koja je vezana za trajanje nastave. Upravo taj podatak se određuje na nivou celokupne institucije organizatora i važi za apsolutno svaku poslovnicu.

Iz tog razloga napominjemo da će 12 časova, koliko ih je zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu da bude raspoređeno na ukupno 3 sedmice.

U skladu je sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije da svaki kandidat treba da sačeka formiranje grupe u toj poslovnici, kako bi bio osnovni uslov za početak nastave tog tipa ispunjen. Posle toga je koordinator za nastavu dužan da precizira ostale detalje i da o tome obavesti svakog člana te grupe.

Međutim, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i mogućnost praćenja nastave u paru ili u formi individualne. A u tom slučaju važe vrlo slobodno pravila organizacije, tako da će informacije o trajanju nastave kandidati imati na raspolaganju pošto i taj detalj budu definisali sa nadležnima. U suštini je stvar vrlo jednostavna, jer su oni usaglasavaju sa predavačem i sa ovlašćenim kordinatorom prethodno izabrane poslovnice kako o datumu početka poluindividualne ili individualne nastave, tako isto i oko termina održavanja časova. Međutim, to nije sve, jer su oni u obavezi da definišu i koliko će ukupno da traje poluindividualni ili individualni kurs i obuka za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca, to jest da odrede na koji način, odnosno na koliko dana će predviđeni broj časova da bude u tom slučaju raspoređen.

Gotovo da potpuno istovetna pravila važe i kada je u pitanju korporativni tip nastave, to jest kada zaposleni u nekoj kompaniji treba časove da pohađaju. Naime, predviđeno je pravilnikom konkretne obrazovne institucije da u tom slučaju nadležno lice zainteresovanog preduzeća treba da se usaglasi o svemu, pa i o rasporedu časova, to jest o trajanju nastave, direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Sem toga, oni će definisati i na kojoj lokaciji bi trebalo zaposleni da pohađaju predavanja, odnosno u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa alatima za procenu profitabilnosti proizvoda i kupaca

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje