Kurs i obuka - Upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu

Svako ko ima želju da se upozna sa nedavno donetim Zakonom o socijalnom preduzetništvu, to može da učini ukoliko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Pre toga ne mora da ispuni nikakav zahtev, prosto zato što Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je i zvaničan organizator ove edukacije jednostavno od polaznika ne zahteva nikakvo naročito predznanje, niti poznavanje konkretne tematike.

Jedino što se zahteva od svakog fizičkog lica, koje smatra da je tematika ove edukacije interesantna i ima želju da se sa njom bolje upozna, jeste da pristupi prijavljivanju u skladu sa aktuelnim pravilima institucije organizatora.

A to znači da bi trebalo osnovne informacije o sebi da dostavi ili putem broja telefona odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili direktno u prostorijama te poslovnice. Takođe, dostupna je i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, kada kandidat zahtevane informacija treba da pošalje na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora. Od njega se zahteva ne samo da navede prezime i ime, već i broj telefona i datum rođenja.


Nakon što svaki zainteresovani kandidat to bude učinio, do biće obaveštenje od strane nadležnih u okviru te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o dokumentima, koja će biti u obavezi da u trenutku zvaničnog upisa dostavi. A tom prilikom će ga informisati i o tome da se isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata može izvršiti i upis.

Od svakog kandidata se u momentu prijavljivanja očekuje da na osnovu informacija, koje će dobiti od strane nadležnih u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a vezano za način na koji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu, donese odluku o tome koja mu od svih ponuđenih opcija najviše u tom trenutku odgovara.

Dobiće informacije u trenutku prijavljivanja i upisivanja svi o tome da ova obrazovna institucija sa jedne strane nudi mogućnost kandidatima da nastavu prate i uživo i onlajn, a sa druge strane da za obe opcije važi pravilo da mogu biti organizovane i u formi individualne i u formi grupne nastave.

TESTOVI


Dakle, nema spora da je u pitanju izuzetno obimna ponuda, a svaki tip edukacije podrazumeva drugačija pravila organizacije, pa je zato potrebno.da kandidat na vreme sa svime time bude upoznat, kako bi mogao da donese odluku o tome koja mu opcija najviše odgovara.

Svakako su najjednostavnija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave uživo. U principu specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu na klasičan način će biti organizovan direktno u prostorijama one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, koju kandidat bude izabrao i u kojoj se bude prijavio i u skladu sa pravilima upisao.

Jedino što se od polaznika u tom slučaju zahteva jeste da izaberu u kojoj od preko 40 poslovnica institucije organizatora im odgovara da nastavu prate uživo i naravno da u terminima koji će biti precizno određeni budu lično u tim prostorijama i prisutni.

Naravno da postoji mogućnost i da nastava bude organizovana na daljinu, odnosno online. U tom slučaju će svaki pojedinačni kandidat imati nekoliko obaveza koje će morati da ispuni. Najbitnije je da koristi lični računar kako bi pristupao časovima online, s tim što uređaj mora da ima tačno određene karakteristike, sa čime će svako od njih da bude na vreme upoznat od strane nadležnih u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj bude i vršio prijavljivanje, odnosno u kojoj se bude upisivao. Sem toga, obaveza je kandidata da instalira program, koji će koristiti kako bi pratio nastavu online, a svakako će i o tome dobiti od strane nadležnih precizna uputstva.

Da bi stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu koji se organizuje u formi učenja na daljinu funkcionisao onako kako to predviđa pravilnik Obrazovnog centra Akademije Oxford, u toku svakog časa mora da postoji stabilna konekcija sa internetom. Iz tog razloga će biti naglašeno svakom pojedinačnom polazniku da bi trebalo da vodi računa o tome kada bude donosio odluku o prostoru iz koga će pratiti nastavu online.

A u svakom slučaju, svima njima će biti dostupna i tehnička podrška ako bude bilo potrebno i to u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije. Ne samo da te stručnjake kandidati mogu kontaktirati ukoliko se ne snađu prilikom postupka instalacije softvera, nego i ako im bilo šta ne bude jasno vezano za princip sprovođenja nastave online.

Važno je da svaki polaznik ima na umu i to da se kako klasična, tako i nastava koja se organizuje online mogu pratiti na dva načina, što znači da bi trebalo da izabere i da li će predavanja da prati u formi grupne ili u formi nastave poznate kao jedan na jedan, odnosno individualne.

Prema vrlo jednostavnim pravilima se organizuje individualni tip nastave, kome treba da prisustvuje samo jedan kandidat. Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno je da svako od njih praktično ima pravo da donese odluku o tome na koji način će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu u tom slučaju da bude organizovan.

Zapravo je stvar u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu one poslovnice institucije organizatora, u okviru koje je kandidat pre toga izvršio prijavljivanje i upisao se, kao i lično kandidat i nadležni profesor u tom slučaju sve detalje treba zajedno da definišu. Najpre će se usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo da počne nastava jedan na jedan, a potom će doneti odluku zajedno i o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi. S obzirom na to da je pravilnikom ove obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se dogovore i o dinamici koja će biti primenjivana prilikom sprovođenja predviđenog nastavnog fonda, to znači da će se dogovoriti i o ukupnom trajanju nastave za konkretnog polaznika.

Strožija su pravila prema kojima će biti organizovana nastava za grupu polaznika, a uz to Obrazovni centar Akademije Oxford svima njima nudi mogućnost i da izaberu u okviru koje od svih ponuđenih grupa će nastavu da prate. Stvar je u tome da stručni seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu može biti organizovan kako za standardnu, inače grupu poznatu kao 6 +, tako isto i za mikro i za grupu koje se smatra malom.

U okviru svake od njih je organizator predvideo različit broj kandidata, tako da između šestoro i desetoro njih najviše treba da prate nastavu ukoliko se ona organizuje za standardnu ili grupu 6 +. Kada je u pitanju mala grupa, ona se odnosi na prisustvo četvoro ili petoro polaznika u toku časova, a dvoje ili troje njih bi trebalo da bude prisutno ukoliko se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu organizuje za mikro grupu. Međutim, iako je predviđen različit broj kandidata u okviru svake od ponuđenih grupa, pravila organizacije zapravo su potpuno ista.

Pored toga što organizator donosi odluku o svemu vezano za sprovođenje grupnog tipa nastave, vrlo je važno i napomenuti da se zahtevi kandidata u vezi sa izmenama ma kog segmenta ne dozvoljavaju u tom slučaju.

Najpre će polaznici dobiti informaciju o tome koliko će ukupno da traje nastava za konkretnu grupu i koliko se časova nalazi u zvaničnom programu, jer su to ujedno i jedine informacije koje su unapred određene. Sve ostalo što se odnosi na princip sprovođenja nastave u grupi će biti definisano kasnije, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford kao zvaničan organizator ove edukacije navodi da prvo mora biti ispunjen zahtev za formiranjem grupe.

Uopšteno govoreći, baš zato što taj zahtev postoji, to i nije moguće unapred dati polaznicima informaciju o tome kog datuma će početi nastava za grupu, ali i u kojim terminima će da budu organizovani časovi i na koji način će da bude predviđeni nastavni fond raspoređen, jednostavno zato što sve te detalje naknadno definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u onoj poslovnici institucije organizatora, u kojoj se prijavilo dovoljno zainteresovanih da bi jedna od ponuđenih vrsta grupa mogla da bude oformljena.

Treba napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu može da bude organizovana i samo za zaposlene u nekom preduzeću, a u kom slučaju se poštuju pravila takozvane korporativne nastave. U principu se taj vid edukacije isključivo organizuje na zahtev nadležnih u dotičnom preduzeću, a organizator nastoji maksimalno da ispoštuje sve zahteve, pa čak može da dozvoli i izmenu mesta na kome će nastava da bude organizovana.

Najpre je važno da klijent uputi zahtev u vezi sa izmenom lokacije održavanja nastave namenjene zaposlenima, a zatim i da se informiše o tome šta u konkretnom prostoru mora da postoji da bi promena lokacije održavanja nastave bila dozvoljena. Posle toga, ako obezbedi propisane uslove za rad, stručni seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu će biti organizovan u okviru tog preduzeća.

Inače se nastava za zaposlene organizuje prema vrlo slobodnim pravilima, uzevši u obzir da praktično sve detalje međusobnim dogovorom definišu klijent i organizator, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pošto se budu dogovorili o tome na kom mestu će korporativni kurs da bude organizovan, oni će se usaglasiti i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, odnosno o tome koliko će dugo zaposleni da pohađaju predavanja, kao i o datumu početka nastave. U skladu sa time će naknadno obavestiti sve polaznike o ovim detaljima.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu - nastavni plan i program

Početkom februara ove godine donet je Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji je zvanično objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 14 / 2022 od 7. februara 2022. godine. Pomenuti zakon zvanično je 15. februara 2022. godine stupio na snagu, a njegova primena počinje devet meseci od dana stupanja na snagu, izuzev odredbe člana 20 pomenutog zakona, koja se primenjuje upravo od dana kada je zakon stupio na snagu i to je prva informacija sa kojom će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu da upozna sve polaznike.

Zatim je predviđeno da profesor ukratko objasni šta se uređuje ovim zakonom, odnosno da predstavi definiciju socijalnog preduzetništva prema konkretnom zakonu. Takođe će polaznici u tom segmentu saznati i koji je osnovni cilj Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Profesor će zatim prisutnima detaljno objasniti one pojmove, koji su specifični za konkretni zakon, tako da će između ostalog saznati kako se definiše socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo, ali i šta su društveno osetljive grupe prema slovu ovog zakona. Šta su to socijalne inovacije, odnosno šta je radna integracija i kako se definiše privredni subjekt, subjekt socijalnog preduzetništva i preduzetnik, te subjekt civilnog sektora su sve teme kojima će se u toku uvodnog dela baviti stručni seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Koja su to načela na osnovu kojih se razvija i posluje u oblasti socijalnog preduzetništva i kako se definiše načelo transparentnosti, načelo odgovornosti i načelo održivog rasta i razvoja, odnosno načelo partnerstva i sinergijskog delovanja javnog, privatnog i civilnog sektora su teme sa kojima će se kasnije upoznati polaznici ove stručne edukacije. Predviđeno je da profesor pojasni i koja je društvena uloga, koju socijalno preduzetništvo ima.

Posle toga će u skladu sa aktuelnim nastavnim programom stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu biti usmerena na pojašnjenje pojma pripadnika društveno osetljive grupe, a što je definisano članom šest pomenutog zakona.

U okviru kojih delatnosti može subjekt socijalnog preduzetništva da obavlja poslove je takođe vrlo značajna tema, kojoj će biti posvećena pažnja tokom ove edukacije. Potom će profesor objasniti koje sve uslove treba da ispuni neko da bi stekao status socijalnog preduzetništva. U tom delu će biti ponuđeni i primeri iz prakse, kako bi polaznicima bilo mnogo jasnije koji uslovi moraju biti ispunjeni za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

Ukoliko neko ispunjava uslove koji su definisani članom 8 Zakona o socijalnom preduzetništvu Republike Srbije, potrebno je da podnese zahtev i to registru, koji je nadležan za registraciju. Tom prilikom je potrebno da priloži i izjavu koja je definisana zakonom, a ako je u pitanju preduzetnik, dok ako je u pitanju subjekt civilnog sektora koji želi da stekne status socijalnog preduzetništva, on ima obavezu da priloži ili statut ili neki drugi opšti akt. A ako privredni subjekt ispunjava zahteve koji su navedeni u članu broj 8 Zakona o socijalnom preduzetništvu i želi da stekne status socijalnog preduzetništva, onda mora da uz zahtev priloži i osnivački akt ili statut, odnosno neki drugi opšti akt.

Na koji način je slovom ovog zakona definisana imovina socijalnog preduzetništva i kako u praksi funkcioniše raspodela dobiti su takođe teme, kojima će se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu nešto detaljnije baviti. Svakako da će kandidati saznati i kako u praksi funkcioniše upravljanje u subjektima socijalnog preduzetništva.

Da bi socijalni preduzetnik, odnosno subjekt socijalnog preduzetništva ispunjavao zakonom propisana standarde, on mora i da izveštava o ispunjavanju društvene uloge, a što je regulisano aktuelnim Zakonom o socijalnom preduzetništvu i to članom broj 13.

Na zahtev subjekta socijalnog preduzetništva može da dođe i do brisanja statusa socijalnog preduzetništva, što je takođe regulisano aktuelnim zakonom.

Saznaće svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu i to šta se događa ukoliko dođe do zloupotrebe statusa socijalnog preduzetništva, odnosno šta se smatra zloupotrebom i koje su posledice svega toga.

Biće govora i o tome koje su to posebne olakšice na snazi za subjekte socijalnog preduzetništva i koja oslobođenja može da ostvari, odnosno kako Republika Srbija i autonomna pokrajina, te jedinice lokalne samouprave vrše podršku subjektima socijalnog preduzetništva.

Pored svega toga, biće reči i o članu broj 19 Zakona o socijalnom preduzetništvu, a kojim je definisano šta je to program razvoja socijalnog preduzetništva, nakon čega će biti govora i o tome šta je to savet za socijalno preduzetništvo, kojim poslovima se bavi i na koji način se osniva, odnosno obezbeđuje sredstva za rad i tehničku podršku.

U završnom delu je predviđeno da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu predstavi polaznicima i završne odredbe pomenutog zakona, a u smislu da će najpre saznati ko je zadužen za inspekcijski nadzor.

U slučaju da polaznici imaju neka pitanja u vezi sa tematikom ove edukacije, mogu ih uputiti profesoru upravo u toku završnog predavanja, koje je zamišljeno tako da bude interaktivno. U tom segmentu bi trebalo da učestvuju svi prisutni, te da zajedno diskutuju o temama koje su ranije obrađene.

Stručni seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu - vreme i mesto održavanja edukacije

Potrebno je da svi koji izvrše prijavljivanje i upisivanje navedu na koji način im odgovara da nastavu prate, odnosno na kojoj lokaciji, posle čega će dobiti sve potrebne informacije i o tome na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu i u kojim terminima.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford svim fizičkim licima nudi mogućnost da odluče da li će nastavu da prate onlajn ili uživo, odnosno na klasičan način, ali i da li će to učiniti u formi grupne ili individualne, uzevši u obzir da su sve te opcija u ponudi ove obrazovne institucije.

Ako polaznici odluče da im više odgovara učenje na daljinu, potrebno je da za pristup predavanjima koriste lični računar. Međutim, da bi stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu koja se organizuje online bila kvalitetna, neophodno je da izabrani računar ima tačno određene karakteristike, sa čime će svakako kandidati da budu na vreme upoznati.

Od njih se zahteva da samostalno instaliraju program, preko koga će pristupati predavanjima, s tim što će sve smernice o tome prethodno dobiti od nadležnih u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno one, u koji su prijavljivanje i upisivanje izvršili.

Tom prilikom će saznati i da veza sa internetom u toku svakog časa mora da bude kvalitetna, što znači da je neophodno da prilikom odabira lokacije sa koje će pratiti nastavu moraju da vode računa o tome kakav je kvalitet internet konekcije u tom prostoru.

U okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji i tim stručnjaka, koji po potrebi, odnosno u skladu sa zahtevima pružaju tehničku podršku polaznicima. Dakle, ne samo da se tim stručnjacima mogu obratiti ukoliko naiđu na neku poteškoću ili nejasnoću dok instaliraju predviđeni softver, nego ih mogu kontaktirati i ako im bilo šta nije jasno u vezi sa principom organizacije nastave na daljinu.

Kandidati kojima ne odgovara učenje na daljinu, mogu se odlučiti za praćenje nastave uživo, kada se specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu organizuje na klasičan način, to jest direktno u prostorijama odabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Poslovnice ove obrazovne institucije za sada se nalaze na više od 40 lokacija u celoj zemlji, tako da je obaveza polaznika da izabere u kojoj od njih mu najviše odgovara nastavu da prati i naravno da lično bude prisutan u terminima, koji će unapred da budu definisani.

Posle toga je potrebno da svaki pojedinačni polaznik odluči i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni ili individualni vid edukacije.

Kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu koji se organizuje za grupu polaznika, u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford ide korak dalje, pa kandidatima nudi mogućnost da izaberu u okviru koje od ponuđenih grupa će nastavu da prate. Osim standardne ili grupe 6 +, koja broji između šestoro i desetoro polaznika, u ponudi ove obrazovne institucije nalazi se i mogućnost praćenja nastave u mikro i u maloj grupi. Dvoje ili troje njih bi trebalo da bude prisutno kad je u pitanju mikro grupa, a četvoro ili petoro ako se nastava organizuje za malu grupu.

Različit broj polaznika koji je unapred određen za svaku od ponuđenih grupa ne podrazumeva i različit princip organizacije, te će svakako sa time i kandidati na vreme da budu upoznati. Međutim, za sve tri grupe važi pravilo da prvo prijavljivanje mora izvršiti minimalan broj polaznika, kako bi došlo do formiranja grupe.

Upravo taj uslov je naveden da bi uopšte specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu mogao da bude organizovan za bilo koju grupu, pa se iz tog razloga od polaznika očekuje da budu strpljivi, prosto zato što organizator nije u mogućnosti ranije da navede kog datuma će edukacija za konkretnu grupu početi. Takođe, ne može unapred ni da obavesti polaznike o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, jer to posle formiranja grupe određuje koordinator za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prijavilo dovoljno kandidata, a što se odnosi i na nastavu koja se organizuje onlajn i na onu koje se organizuje uživo.

Potrebno je da svi koji se opredele za opciju praćenja nastave u grupi znaju i to da se po njihovom zahtevu ne mogu uopšte vršiti nikakve promene, tako da se praktično očekuje da se pridržavaju svega onoga što nadležni budu u tom slučaju odredili.

Značajno su fleksibilnija pravila prema kojima se organizuje individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu, kada samo jedno lice treba da prati predavanja. Zapravo će taj polaznik da sve detalje definiše sa predstavnicima konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Jednostavnije rečeno, profesor, polaznik i koordinator za nastavu te poslovnice zajedno donose odluku kao prvo o tome kog datuma će nastava poznata kao jedan na jedan da počne. Odmah zatim se usaglašavaju i oko detalja koji se odnose na termine u kojima će biti organizovani časovi i na dinamiku njihovog sprovođenja, te tako zajedno donose odluku i o tome koliko će da traje nastava poznata kao jedan na jedan.

Treba napomenuti i to da ova obrazovna institucija po zahtevu nadležnih u preduzećima može da organizuje i edukaciju namenjenu samo zaposlenima.

Kada je u pitanju stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu koji se organizuje u formi korporativne nastave, primenjuju se takođe prilično fleksibilna pravila organizacije. U tom smislu se očekuje da predstavnik zainteresovane kompanije navede sve zahteve organizatoru, to jest predstavniku jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Bude li se dogodilo da zahteva i da nastava za zaposlene bude organizovana na njihovom radnom mestu, biće neophodno da obezbedi prostor odgovarajućih karakteristika, pa će i taj zahtev će da bude ispunjen. Inače se predstavnici jedne i druge strane dogovaraju i o tome kog datuma će da počne korporativni tip nastave, te u kojim će terminima zaposleni da pohađa časove i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude organizovan unapred određeni nastavni fond. sve to dalje znači da se oni zajedno dogovaraju i o tome koliko će da traje korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu, a zatim zaposlene o tim detaljima obaveštavaju.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu - trajanje nastave

Ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena je mogućnost da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu bude organizovan kako za grupu polaznika, tako isto i u formi nastave poznate kao jedan na jedan ili individualne. Samim tim ne postoji jedinstven odgovor na pitanje koliko će nastava trajati, prosto zato što se u velikoj meri razlikuje princip njene organizacije.

Međutim, ono što moraju znati polaznici koji se odluče za praćenje individualne nastave i oni, kojima više odgovara grupni pristup jeste da se u nastavnom fondu nalazi ukupno 10 školskih časova. A to važi i za grupni i za individualni tip edukacije, odnosno i za nastavu koja se organizuje na klasičan način i za onu, koja podrazumeva učenje na daljinu.

Kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu koja se organizuje u formi nastave poznate kao jedan na jedan, pravila su da se polaznik sa nadležnim licima u okviru poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prijavio i upisao, dogovara o tome koliko će nastava u tom slučaju da traje. Tačnije, profesor i koordinator za nastavu te poslovnice se sa polaznikom dogovaraju o tome na koji način će predviđenih 10 školskih časova da bude raspoređeno u tom slučaju, što znači da tom prilikom preciziraju i ukupno trajanje nastave jedan na jedan. Takođe će se dogovoriti i o datumu njenog početka i o terminima, u kojima će polaznik časove da prati.

Za nastavu koja se organizuje bilo za mikro, bilo za malu ili standardnu, to jest za grupu poznatu i kao 6 + se primenjuje drugačija pravila. U tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford unapred navodi da će 4 dana da traje specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Upravo ta informacija će biti na raspolaganju polaznicima kada se budu prijavljivali i vršili zvaničan upis, a posle formiranja određene grupe u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije, te nevezano za to da li je u pitanju onlajn ili klasična nastava- Svakako će biti definisani i svi ostali detalji, kao što su datum početka, termini održavanja časova i njihov tačan raspored.

Kada je u pitanju korporativni tip edukacije, pravila su prilično fleksibilna, pa i tada nije moguće unapred navesti koliko će ukupno nastava da traje. Taj detalj, ali i sve ostale će biti u obavezi da definiše klijent sa organizatorom. Naime, predstavnik zainteresovanog preduzeća bi trebalo da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori o rasporedu predviđenih 10 školskih časova, odnosno o trajanju korporativne nastave, ali i o datumu njenog početka, odnosno o terminima u kojima će radnici te kompanije da pohađaju časove i o tome na kojoj lokaciji će nastava da bude organizovana, jer samo u tom slučaju može da dođe do promene mesta njenog održavanja, tako da bi bila održana direktno u prostorijama firme u kojoj polaznici rade.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa osnovama aktuelnog Zakona o socijalnom preduzetništvu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje