Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima

Nije naveden apsolutno niti jedan zahtev ili uslov, koji bi zainteresovani trebalo da ispune, a da bi im bilo dozvoljeno da pohađaju ovu stručnu edukaciju. Zato i naglašavamo da će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima biti organizovan za apsolutno svakoga, ko iz bilo kog razloga ima interesovanje za konkretnu tematiku.

Posebno je važno napomenuti i to da kako fizička lica, tako ovu obuku imaju pravo da pohađaju i isključivo radnici ma kog preduzeća, kada će biti organizovana takozvana korporativna obuka. Inače se edukacija za zaposlene isključivo organizuje po zahtevu direktora ili vlasnika te kompanije, pa se iz tog razloga i maksimalno poštuju zahtevi i potrebe klijenta. Samo kada određeni broj radnika časove da pohađaju, Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava izmenu, a koja je vezana za lokaciju održavanja časova. Naravno da ako klijent to bude zahtevao, pa ispoštovao sve što je potrebno, a što se tiče opremljenosti prostora, radnicima će biti omogućeno i da prate u okviru svog radnog mesta predavanja.

Naravno da nastava može biti organizovana i za fizička lica, a od njih se očekuje i zahteva da najpre izvrše prijavu. Prilikom prijavljivanja će biti u obavezi da navedu svoje ime i prezime, na prvom mestu, a uz to i podatak o datumu svog rođenja. Podrazumeva se da imaobavezu i da navede informacije za kontakt, to jest broj telefona.


Svaki pojedinačni polaznik je u obavezi da izabere kako će informacije poslati, odnosno na koji način će da kontaktira sa nadležnima. Od mogućnosti ima na raspolaganju da to učini direktno u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, zatim putem telefona i elektronski. Ukoliko se odluči za treću ponuđenu varijantu, odnosno za elektronski način prijavljivanja, neophodno je da sve te podatke na zvaničnu mejl adresu on i dostave.

Pošto sve to budu učinili, potrebno je i da odluče da li im odgovara da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima pohađaju samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćena kako grupna nastava, tako isto i poluindividualna i individualna.

A takođe moramo naglasiti i to da je pravilnikom konkretne obrazovne institucije navedeno da kandidat treba da odabere i da li će časove da pohađa direktno u izabranoj poslovnici, a na klasičan način ili će to da učini uz korišćenje računara, odnosno onlajn.

Upisu je obavezan svaki kandidat da prisustvuje lično, a što će biti svakako naglašeno svakome od prijavljenih. Propisana dokumenta će biti u obavezi u tom trenutku da dostavi, a prethodno će dobiti informacije i o tome od strane nadležnih.

TESTOVI


Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima - nastavni plan i program

Implementacija ekonomskih principa, odnosno zakonitosti u poslovanje je izuzetno značajna, ali nije moguće to učiniti bez prethodno stečenih znanja o svemu tome. Upravo iz tog razloga je predviđeno da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima ponudi polaznicima mogućnost da već u toku uvodnog predavanja dobiju informacije o ekonomiji uopšteno, a nakon toga će profesor da se fokusira i na pojmove, koji su u toj oblasti značajni.

Upravo u toku uvodnog predavanja bi trebalo da profesor predstavi i pojam ekonomije detaljno, a zatim i njen razvoj kroz istoriju.

Odmah posle toga je prema programu predviđeno da budu predstavljeni i osnovni ekonomski zakoni.

Pored toga što će profesor ukratko da predstavi pojam ekonomskih zakona, on će objasniti i kako je izvršena njihova klasifikacija. U tom smislu će objasniti šta su univerzalni i opšti ekonomski zakoni, a koji od njih spadaju u osnovne zakone, odnosno posebne i pojedinačne. Sa ciljem da omogući svakom polazniku da što bolje razume ovu tematiku, predavač će tom prilikom predstaviti i primere za primenu svakog od tih zakona, a što će svakako pomoći polaznicima da bolje razumeju sve čime se ova stručna obuka bavi u osnovi.

Nakon svega toga je predviđeno nastavnim programom da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima akcenat stavi na to koji su to osnovni ekonomski principi, koji se primenjuju u poslovanju. S obzirom na to da je njih ukupno tri, to će adekvatna pažnja od strane predavača biti usmerena na predstavljanje svakoga od njih.

Svakako će kandidati saznati da izuzev ekonomičnosti poslovanja, u osnovni ekonomski princip spada i rentabilnost, kao i produktivnost rada. A odmah posle toga će predavač ne samo da objasni koje su osnovne karakteristike svakoga od njih, već i da prezentuje odgovarajuće primere.

Težnja da se uz što manje finansijskih ulaganja proizvede što više robe, odnosno da njena vrednost bude što veća je osnovni ekonomski princip poslovanja, koji se karakteriše kao ekonomičnost. U suštini, ekonomičnost podrazumeva prikaz toga koliko je ustvari prihoda u određenoj kompaniji ostvareno, a sa aspekta jedinice troškova.

A sledeći osnovni ekonomski princip poslovanja, koji će da predstavi ova edukacija jeste rentabilnost. U suštini se rentabilnost karakteriše kao princip, koji podrazumeva da treba uz minimalno angažovanje poslovnih sredstava određene kompanije da bude ostvaren što veći finansijski dobitak. Ukoliko određena kompanija može da se karakteriše kao rentabilna, onda ona ima visok dobitak, a on se meri prema stopi angažovanih dinara.

Podrazumeva se da će isto tako specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima omogućiti prisutnima da saznaju i kako se karakteriše produktivnost rada. Zapravo je reč o tome da je u pitanju osnovni ekonomski princip poslovanja, a koji podrazumeva da treba da bude uloženo što manje radne snage, odnosno rada zaposlenih, da bi bila ostvarena što veća dobit, to jest da bi bilo proizvedeno što više robe i izvršeno što više usluga.

Ako neka kompanija može da bude karakterisana kao rentabilna, odnosno ako primenjuje i preostala dva osnovna ekonomska principa, onda ona sigurno dobro i posluje. Baš zato je važno da nadležni u tim firmama budu upoznati sa svim tim principima i sa načinom, na koji bi oni trebalo da budu u praksi primenjeni. A upravo tome će ih naučiti profesor tokom trajanja ove edukacije.

Sem toga, moramo naglasiti i to da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima podrazumeva i da će u toku određenih predavanja biti predstavljeni primeri. Svakako da će profesor fokus staviti na predstavljanje primera pozitivne prakse, odnosno preduzeća koja maksimalno primenjuju sva tri ekonomska principa u svom poslovanju. Ipak, naravno da postoje i firme, u kojima se ne primenjuju ta 3 principa, tako da će profesor i o takvim kompanijama da govori. Upravo na osnovu takvih primera će prisutni razumeti mnogo bolje zašto je važno primenjivati na pravilan način sva tri ekonomska principa.

Ako bilo koji kandidat ne bude u potpunosti razumeo ono o čemu profesor govori, imaće pravo da i da ga pita za objašnjenje, a u onim segmentima nastave, kada je to predviđeno programom.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima - vreme i mesto održavanja nastave

Uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi opcija da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima može da bude za organizovana i za fizička lica i za pravna, a da se u određenoj meri razlikuje princip njihove organizacije, to podrazumeva da će svaki zainteresovani kandidat, odnosno nadležni u preduzeću, dobiti precizne informacije direktno u poslovnici.

Da odmah napomenemo i to da korporativna obuka podrazumeva organizaciju nastave isključivo za tačno definisanu broj zaposlenih neke kompanije. Uprava nadležno lice u toj firmi ima obavezu da kontaktira nadležne u odabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, te da precizno definiše sa njima kako će časovi biti organizovani. Međutim, ne samo da treba sa njima da se dogovori o datumu početka nastave za zaposlene, kao i o terminima održavanja časova, već je potrebno da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje kurs, kao i na kojoj lokaciji će da bude organizovan.

Očekuje se da klijent precizira direktno sa nadležnima u konkretnoj poslovnici kako će nastavni fond, kojim je predviđeno 12 časova programa, da bude raspoređeno, pa će tako odlučiti i o trajanju edukacije za zaposlene. Sem toga, oni se moraju dogovoriti i oko toga na kojoj se lokaciji da bude organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima. Naravno da postoji mogućnost i da zaposleni predavanja pohađaju u prostorijama jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije, s tim da može po zahtevu nadležnih u toj kompaniji nastava da bude organizovana i na daljinu i u samoj kompaniji. Ističemo da isključivo u tom slučaju organizator dopušta izmenu u tom segmentu. Vrlo je važno da prostor u okviru dotičnog preduzeća bude opremljen prema pravilima, jer jedino tako može biti dozvoljena izmena lokacije sprovođenja kursa za radnike zainteresovane firme. Najbitnije je da kvalitet nastave bude na jasno definisanom nivou kvaliteta, pa se upravo zato zahteva da bude odabran odgovarajući prostor. Svi radnici tog preduzeća, koji treba časove da pohađaju, će vrlo brzo posle definisanja ovih detalja da budu informisani o svemu, a na način koji je od strane konkretne obrazovne institucije jasno definisan.

Pojedinačni polaznici, to jest fizička lica imaju pravo da u momentu zvaničnog prijavljivanja odaberu gde će nastavu pohađati i prema kakvom principu.

A stvar je u tome da je ponuda konkretne obrazovne institucije izuzetno obimna, zato što svaki kandidat ima mogućnost da stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima pohađa u grupi, odnosno individualno ili u paru, te da nastavi pristupa online ili na uobičajeni način. Upravo zato što ste toliko opcija u ponudi nalazi se i zahteva od svakog prijavljenog pojedinca da nadležnima u konkretnoj poslovnici navede prilikom prijavljivanja gde mu odgovara da nastava bude organizovana i kako će časove da pohađa, to jest u kojoj formi.

Ako se odluči za klasičan princip sprovođenja nastave, to znači da polaznik, zapravo na taj način prihvata u potpunosti činjenicu da će predavanjatada da budu održana u prostorijama odabranog predstavništva institucije organizatora. Nema nikakvog razloga za brigu kandidat u tom slučaju, jer se na više od 35 lokacija u ovom momentu nalaze poslovnice konkretne obrazovne institucije, tako da je i vrlo verovatno da postoji neka u njegovom gradu, odnosno u blizini mesta njegovog stanovanja.

Kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima, koji se organizuje online, nastavu kandidat pohađa preko računara. Podrazumeva se da u tom slučaju koristi sopstveni uređaj, a u obavezi je da obezbedi optimalne uslove za rad i to najpre uređaj odgovarajućih karakteristika. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici svakoga od njih pojedinačno informisati o tome koje karakteristike mora imati konkretni računar. Osim toga, optimalni uslovi za rad u tom slučaju podrazumevaju i osiguravanje stabilne internet konekcije i to za sve vreme trajanja nastave. Upravo iz tog razloga se i naglašava da kandidat ima obavezu da obrati pažnju na taj detalj prilikom izbora lokacije, na kojoj bude želeo za vreme trajanja predavanja on da boravi. Svakako će u tom slučaju nastava da bude organizovana na daljinu, odnosno uz korišćenje specijalnog programa za pristup časovima. A obavezan je svaki kandidat da taj program i instalira samostalno na svoj kompjuter, naravno pre početka odabranog tipa edukacije. Nadležni u konkretnoj poslovnici će informisati svakog pojedinca o postupku instalacije softvera, budući da samostalno svako od njih ima obavezu to da učini. A uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nudi i tehničku podršku polaznicima, nemaju uopšte nikakvog razloga da budu zabrinuti, ako ne uspeju potpuno samostalno da instaliraju konkretni program. Svakako da nadležne u IT sektoru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije kandidati imaju apsolutno pravo da kontaktiraju i u slučaju da ne mogu da reše neki problem, a koji će možda iskrsnuti za vreme trajanja nastave.

Obaveza je svakog pojedinačnog polaznika da nadležnima u izabranoj poslovnici konkretne obrazovne institucije, u trenutku prijavljivanja navede i kako želi časove da prati. Tom prilikom će dobiti informaciju o tome da se u ponudi nalazi kako grupna i individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima, tako isto i takozvana poluindividualna, a koja se češće pominje kao nastava u paru.

Ističemo ovom prilikom da iako je najuočljivija razlika između njih vezana za broj polaznika, kojima je dozvoljeno da nastavu pohađaju, to zapravo nije jedina razlika. Stvar je u tome da se grupni tip edukacije organizuje po izuzetno strogim pravilima, dok se mnogo fleksibilnija pravila primenjuju prilikom organizacije poluindividualne i individualne obuke.

Vrlo je važno da grupa od četiri osobe najmanje zvanično u bilo kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije bude najpre formirana, a kako bi po tom principu uopšte nastava i mogla da bude održana na toj lokaciji. Ustvari je upravo to jedini zahtev, koji iznosi institucija organizatora u tom slučaju. Dakle, nastava u grupi ne može biti organizovana čim jedno lice izvrši prijavu, već se mora pričekati oformljenje grupe od minimum četiri člana. Inače je dozvoljeno da najviše osmoro ljudi časove u tom slučaju pohađaju, pošto se upravo na taj način može sačuvati kvalitet edukacije. Još moramo napomenuti i to da će prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisa, svaki kandidat imati na raspolaganju informaciju o tome koliko će trajati ukupno grupni seminar. A pošto pomenuti uslov bude bio ispunjen i grupa formirana, informaciju i o datumu početka edukacije, kao i o rasporedu časova i o terminima njihovog održavanja će da dobije od nadležnih svaki član te grupe. Inače će sve te informacije naknadno da definiše koordinator za nastavu, a samo u onom predstavništvu, u kome konkretni uslov bude bio ostvaren. Kako su u pitanju izuzetno strogo određena pravila organizacije, tako se ne dopušta ostvarenje zahteva kandidata vezano za bilo kakve izmene i to će svakome od njih biti posebno napomenuto.

Pravila prema kojima će biti organizovana poluindividualna nastava, a u kom slučaju dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju, su mnogo slobodnija. Inače se na potpuno isti način organizuje i individualni tip edukacije, kada isključivo jedan kandidat treba da pohađa časove. U oba slučaja je predviđeno da se ovlašćeni koordinator za nastavu bilo kog predstavništva konkretne obrazovne institucije, zatim nadležni profesor, koji će biti zadužen za vođenje nastave u paru ili individualne, direktno sa kandidatom ili sa dvoje njih, dogovaraju o detaljima vezano za sprovođenje izabranog tipa kursa. Svakako će odlučiti o datumu početka nastave, a onda će definisati i termine u kojima će u konkretnom slučaju časovi da budu organizovani. Zvaničnim pravilnikom je određeno da oni imaju obavezu da se dogovore i o trajanju kako nastave poznate kao jedan na jedan, tako isto i takozvane nastave u paru, uzevši u obzir da treba da se usaglase oko dinamike, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja nastavnog fonda.

Obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima - trajanje

Isključivo samo oni kandidati, koji budu odabrali da pohađaju specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima u grupi će biti u prilici da u trenutku zvaničnog upisa, odnosno prethodnog prijavljivanja, dobiju tačnu informaciju o tome koliko će nastava u konkretnom slučaju da traje.

Zapravo se radi o tome da isključivo prilikom organizacije nastave u grupi, nadležni u Obrazovnom centru Akademije Oxford određuju koliko će edukacija trajati i taj podatak se primenjuje za apsolutno svaku poslovnicu, bez obzira u kom gradu da se ona nalazi.

Iz tog razloga naglašavamo da će 10 časova nastavnog programa, a u slučaju organizacije nastave u grupi, da bude na 20 dana raspoređeno.

S obzirom na to da su u pitanju posebno strogo definisana pravila organizacije za nastavu u grupi, to će svaki član te grupe tek posle prijavljivanja dovoljnog broja kandidata i zvaničnog oformljena grupe u toj poslovnici, dobiti informaciju i o rasporedu časova, ali i o terminima njihovog održavanja, te naravno i o tome kog datuma će da počne nastava. Sve to će naknadno odrediti nadležno lice tog predstavništva, to jest koordinator za nastavu, jer je tako predviđeno pravilnikom.

A kako se prema mnogo slobodnijim pravilima organizuje i nastava u paru, ali i ona kojoj pristupa jedno lice, to jest individualna, to ne treba nikoga da čudi to njihovo trajanje u većini slučajeva bude različito u odnosu na grupni tip obuke. U tom slučaju je predviđeno zvaničnim pravilnikom da se jedan ili dvoje polaznika, a isključivo u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima ili individualni, moraju dogovoriti sa predstavnicima konkretne poslovnice o svim detaljima vezano za organizaciju nastave, pa i o njenom trajanju. Oni će se tom prilikom usaglasiti o dinamici, prema kojoj će biti organizovan tačno određeni broj časova, a preciziraće i termine njihovog održavanja i naravno kog datuma bi trebalo da počne izabrane tip kursa.

Samim tim što ova obrazovna institucija nudi mogućnost i nadležnima u firmama da njihovi zaposleni pohađaju ovu specijalizovanu obuku, to važe isto tako posebno fleksibilna pravila organizacije nastave za zaposlene, osnoano takozvane korporaticne. Potrebno je da se predstavnik konkretne kompanije o lokaciji, na kojoj će časovi u tom slučaju da budu organizovani, ali i o svim ostalim detaljima, pa i o trajanju nastave, dogovori direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest bilo koje od preko 35 poslovnica. Kada sve to budu zajedno definisali, radnici koji bi trebalo da u tom slučaju predavanja pohađaju, će naravno o svemu dobiti precizne informacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje