Kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju

U pojedinim slučajevima je pisana komunikacija sa poslovnim partnerima i uopšteno sa poslovnim saradnicima mnogo bitnija od direktne. Baš zato je potrebno posebnu pažnju obratiti i na taj segment poslovanja, pa je u tom smislu stručni seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju svakom poslovnom čoveku i namenjen.

Nema ograničenja za kandidate, koji žele da pohađaju ovu edukaciju, tako da se svakome ko ima interesovanje da se sa konkretnim tehnikama upozna i počne da ih primenjuje u svom poslovanju, preporučuje da pristupi praćenju nastave.

Osim za fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford će ponuditi i mogućnost organizacije korporativne obuke, a koja je na prvom mestu namenjena radnicima preduzeća. U principu je potpuno svejedno čime se bavi konkretna kompanija, jer je sasvim dovoljno da nadležni u njoj iznesu zahtev za organizacijom korporativnog kursa predstavniku pomenute obrazovne institucije. Upravo će se oni direktno i dogovarati o svim detaljima, koji se tiču organizacije edukacije namenjene zaposlenima. Uz to što će se dogovoriti o tačnom datumu početka korporativne edukacije, biće neophodno da zajedno definišu i u kojim terminima će biti organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju. Zatim je prema pravilniku institucije organizatora predviđeno da se oni usaglase i o rasporedu onoliko časova, koliko je se nalazi u nastavnom programu, što će dovesti do preciziranja trajanja nastave za zaposlene. Sem toga, dostupna je i mogućnost da nastava u tom slučaju bude organizovana u samoj kompaniji, čiji bi radnici trebalo časove i da pohađaju. Međutim, to će organizator dozvoliti isključivo ukoliko nadležno lice te kompanije obezbedi optimalne uslove za rad. Na prvom mestu se misli na opremljenost samog prostora, a podrazumeva se da će klijent o svemu tome da dobije jasne informacije na vreme od nadležnih.


Prijavljivanje je obavezno za svako fizičko lice, koje želi da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju. Svaki kandidat bira da li prijavu želi da izvrši putem telefona ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica, s tim da ima mogućnost i da prijavu izvrši elektronski, što znači da će zahtevane podatke biti u obavezi da pošalje na mejl. U svakom slučaju je potrebno da kandidat navede svoje ime i prezime, zatim datum svog rođenja i obavezno kontakt informacije, a prvenstveno se misli na broj telefona.

Posle prijavljivanja sledi zvaničan upis, a on se vrši isključivo ukoliko je u konkretnom predstavništvu prisutan i prijavljeni kandidat. Naravno da će to biti na pomenuto svakome od njih, te da će dobiti blagovremeno i informacije o dokumentima, koja će biti u obavezi da dostavi tom prilikom.

Budući da ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima da nastavu pohađaju na više načina, to je njihova obaveza da se između svih ponuđenih opcija opredele. Jednostavno rečeno, specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju može biti organizovana za grupu polaznika, ali i za dvoje njih u isto vreme i za samo jednu osobu, a na uobičajeni način ili putem računara.

TESTOVI


Sve opcije su na raspolaganju pojedinačnim kandidatima, pa je i sasvim logično što se od njih očekuje da se između njih odluče u trenutku prijavljivanja, a najkasnije kada bude bio vršen zvaničan upis.

Uzevši u obzir da se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija u celoj našoj zemlji, to kandidati imaju mogućnost da se odluče u kojoj od njih žele nastavu na klasičan način da pohađaju.

Isto tako im se nudi mogućnost i da pristup časovima putem računara, a u kom slučaju se primenjuje takozvano učenje na daljinu. A njihova je obaveza tom prilikom i da osiguraju najpre kvalitet internet veze, kao i da koriste sopstveni računar za pristup predavanjima. Inače se tafa nastava organizuje, odnosno sprovodi uz korišćenje posebne vrste programa, a koji će kandidat samostalno na sopstveni računar biti u obavezi da instalira. Sve informacije o postupku instalacije softvera će biti blagovremeno dostupne kandidatima, kao i usluge zaposlenih u timu za tehničku podršku. Uopšteno govoreći, IT stručnjaci koji su u tom odeljenju zaposleni će se potruditi da reše bilo kakav problem na koji kandidat možda bude naišao dok pohađa edukacilju ili dok pokušava samostalno da instalira namenski softver.

Pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani na tri načina, što znači da svaki kandidat bira da li će specijalizovani seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju da pohađa samostalno ili u grupi, odnosno u društvu još jednog kandidata. Naime, u ponudi je individualna nastava, koja se često naziva i nastava „jedan na jedan“, zatim grupna i takozvana nastava u paru, poznata kao poluindividualna.

Polaznik koji se odluči za varijantu da časove pohađa samostalno će imati sasvim dovoljno slobode i da precizira sa predstavnicima institucije organizatora kako će u tom slučaju časovi da budu organizovani. Jednostavnije rečeno, on će se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru odabranog predstavništva, ali i sa nadležnim predavačem dogovoriti najpre o datumu početka individualne nastave. A posle toga je neophodno da oni definišu i termine, u kojima će biti organizovani časovi. S obzirom na to da je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da se dogovore i o rasporedu predavanja, to jest da se usaglase oko toga kakvim tempom će biti organizovani časovi, oni zajedno donose odluku i o trajanju individualnog tipa edukacije.

Potpuno je isti princip, koji se primenjuje prilikom poluindividualne nastave. A zapravo je jedina razlika u tome što dve osobe u tom slučaju treba da pohađaju predavanja. Samim tim oni imaju obavezu zajedno da se sa predstavnicima pomenute poslovnice dogovore o svim detaljima, koji su bitni za organizaciju nastave u paru.

Postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju bude organizovana i za grupu polaznika. Najviše osmoro ljudi tada imaju pravo da prisustvuju predavanjima, dok je minimalan broj kandidata neophodan za formiranje grupe, četvoro polaznika. Upravo iz tog razloga se i zahteva da se toliko njih minimum prijave u jednoj od poslovnica, kako bi bio ostvaren osnovni uslovi zahtev za organizaciju nastave u grupi. Dakle, pošto toliko kandidata prijavu izvrše i grupa bude oformljena, ovlašćeno lice tog predstavništva će biti u obavezi da precizira sve detalje vezano za organizaciju nastave. Zapravo će ovlašćeni koordinator za nastavu da definiše kog datuma će početi obuka za tu grupu polaznika. A posle toga je neophodno da precizira i termine, u kojima će biti organizovana predavanja i na koji način će predviđeni broj časova da bude raspoređen u tom slučaju. Ipak, iako on donosi odluku o dinamici organizacije predavanja, pomenuta obrazovna institucija prethodno na nivou svih poslovnica odlučuje i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje grupni seminar i tu informaciju daje prijavljenima. Inače apsolutno sve ono što koordinator za nastavu u tom slučaju bude odredio nije podložno promenama, što znači da čak i ako neki polaznik, to jest član određene grupe bude zahtevao, promena neće biti dozvoljena ni za jedan segment.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju - plan i program nastave

Naravno da se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da poseduje osnovna znanja pisane komunikacije, odnosno da je upoznat sa pravopisnim pravilima. Baš iz tog razloga što je očekivano od polaznika da to znaju, profesori koji će voditi specijalizovani seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju, će odmah krenuti sa sprovođenjem predviđenog nastavnog plana.

Biće objašnjeno prisutnima ukratko kako se razvijala pisana komunikacija, odnosno kako su se kroz istoriju menjala osnovna načela takvog načina komuniciranja.

Zatim će profesor predočiti koje su prednosti takvog načina komunikacije u poslovanju, ali se podrazumeva da će uputiti prisutne i u to šta se može okarakterisati kao mana takve vrste komunikacije, a posebno sa aspekta poslovanja.

U svakom slučaju je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju prvenstveno bude fokusirana na predstavljanje nedostataka takvog načina komuniciranja. A to će biti učinjeno sa ciljem da kandidati shvate zbog čega moraju naročito da vode računa o osnovnim smernicama pisane komunikacija.

S obzirom na to da je jedan od glavnih nedostataka, odnosno glavna mana pisane komunikacije što vrlo često dolazi do nesporazuma, jer neko ne zna da se jasno izražava na taj način, a neko pak teži da bude dvosmislen, kako ne bi bio pogrešno shvaćen, baš zato je predviđeno nastavnim programom da polaznicima budu ponuđeni različiti primeri. Pored tiga što će predavač prestaviti kvalitetne, odnosno dobre primere iz prakse, isto tako će prisutnima biti pokazani i oni, koji se smatraju lošim primerima. Na taj način će profesor pomoći svakom prisutnom kandidatu da bolje razume zbog čega je važno da nauči vrlo jasno i precizno da se izražava na taj način.

A podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju omogućiti svakom kandidatu da bolje razume koji su to detalji, odnosno sitnice, o kojima bi trebalo posebno da vodi računa, a ukoliko zaista želi da ima uspešnu komunikaciju sa poslovnim partnerima, kao i sa svojim kolegama i naravno nadređenima.

Pošto celokupno gradivo bude prezentovano, a uz adekvatne primere, od kandidata će predavač zahtevati da urade i domaći zadatak. Prvenstveno se podrazumeva da će on tada njima dati jasne smernice o početku komunikacije sa nekim, a od njih se tada očekuje da nastave pisanu komunikaciju, uz maksimalno poštovanje onoga, što im je pre toga profesor govorio i pokazao. Kada to budu učinili, kandidati će razgovarati o svojim radovima sa kolegama, pa će i jedni drugima ukazivati na eventualne propuste i greške. A sve to će im pomoći da unaprede zaista kvalitet poslovne korespondencije pisanim putem.

Podrazumeva se da u toku svakog časa, a onda kada to profesor dozvoli, polaznici imaju pravo i da postavljaju pitanja, za slučaj da nešto nisu najbolje shvatili.

Specijalizovani seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju - termini i lokacija održavanja edukacije

Uz to što ova specijalizovana obrazovna institucija može organizovati nastavu samo za fizička lica, dostupna je i korporativna obuka i kurs za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju.

Naravno da ima razlike i on tome ko pohađa predavanja i u načinu organizacije časova, te svakako podrazumeva da će nadležnim Obrazovnog centra Akademije Oxford informisati zainteresovane o svim tim detaljima na vreme.

Najvažnije je naglasiti da se korporativni tip nastave, a kada isključivo zaposleni u nekom preduzeću treba predavanja da pohađaju, organizuje na osnovu zahteva nadležnih u toj kompaniji. U tom slučaju će se upravo predstavnik zainteresovane firme dogovarati o načinu organizacije časova direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije. A to znači da će oni definisati kako datum početka nastave, isto tako i termine u kojima bi trebalo časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Potrebno je da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, odnosno da definišu na koji način će nastavni fond, koji je predviđen važećim programom, da bude raspoređen. A sem toga, važno je i da se dogovore o lokaciji, na kojoj bi predavanja u tom slučaju trebalo da budu organizovana, jer je otvorena mogućnost da nastava za zaposlene bude i u okviru njihovog matičnog preduzeća održana. Obavezuje se u tom slučaju klijent da propisane uslove obezbedi za nesmetani rad, te se naravno podrazumeva da će on biti na vreme informisan o svim obavezama koje ima u tom slučaju. Istakli bismo i informaciju da će, uz poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije svi polaznici, to jest u ovom slučaju zaposleni u određenoj kompaniji, dobiti precizno obaveštenje o načinu organizacije časova i o lokaciji, na kojoj bi trebalo korporativni vid nastave da bude organizovan.

A ako pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice želi da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju, onda će biti u obavezi da samostalno odluči gde će nastavu pratiti i prema kakvom principu, što znači da će izabrati među brojnim ponuđenim opcijama onu koja mu najviše i odgovara u datom momentu.

Biće informisan svako od njih u trenutku prijavljivanja da nastava može biti organizovana kako u poslovnicama pomenute obrazovne institucije, tako isto i onlajn, s tim da se podrazumeva da i jedan i drugi tip nastave mogu biti održani na tri načina. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena individualna, grupna i poluindividualna edukacija, pa se podrazumeva da bi polaznik trebalo u trenutku prijavljivanja i da navede kako mu najviše odgovara da pristupi časovima.

U okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije će biti organizovana edukacija prema klasičnom principu. A samim tim što se poslovnice nalaze u gotovo svakom gradu, to kandidat ima mogućnost da samostalno izabere onu, koja mu je u datom momentu najbliža, te da u okviru nje nastavu i prati.

Sem toga, može i samostalno da izabere na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju, a u smislu da nastavu može pohađati online, to jest preko sopstvenog kompjutera. A u tom slučaju je vrlo važno da vodi računa i o kvalitetu internet konekcije u tom prostoru, jer je neophodno da kvalitet online edukacije bude na zahtevanom nivou. Podrazumeva se da će to biti naglašeno svakom pojedinačnom polazniku kada bude vršio prijavljivanje, kao i činjenica da mora samostalno da instalira program, koji je predviđen za pohađanje predavanja u tom slučaju. Iako je u pitanju postupak, koji se karakteriše kao jednostavan, može se dogoditi da naiđe na neku poteškoću polaznik, a tada treba da kontaktira tehničku podršku. Naime, u svakom predstavništvu konkretne obrazovne institucije postoji i IT sektor, a stručnjaci koji su u njemu zaposleni će se u najkraćem mogućem roku potruditi da pomognu svakom polazniku da reši bilo kakav problem.

Pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da u oba slučaja stručni seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju može biti organizovan i u formi individualne nastave, ali i u okviru takozvane poluindividualne, kao i za grupu kandidata. Upravo zato i jeste navedeno da svaki prijavljeni polaznik treba da izabere kako mu odgovara časove da pohađa.

Slobodna su pravila prema kojima se organizuje ne samo individualna nastava, nego i ona koja se često naziva nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna. U tom slučaju bi trebalo da jedan polaznik, to jest dvoje njih, a ukoliko je u pitanju poluindividualni tip edukacije, preciziraju sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će biti održani časovi. Na prvom mestu se misli na definisanje detalja u vezi sa datumom početka poluindividualne ili individualne edukacije, a zatim i na određivanje termina, u kojima bi časovi trebalo da budu u konkretnom slučaju organizovani. Svakako je vrlo važno i da se oni usaglase oko rasporeda predavanja, odnosno da definišu koliko bi ukupno trebalo da traje ili takozvana nastava jedan na jedan ili poluindividualna.

Svi prijavljeni kandidati, kojima više odgovara princip prema kome se organizuje grupni kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju će biti u obavezi da sa strpljenjem pričekaju formiranje grupe u poslovnici, u kojoj su oni prijavu izvršili. Na nivou svakog predstavništva je definisano prethodno koliko će nastava u grupi trajati, a ta informacija će biti dostupna polaznicima kada se budu zvanično prijavljivali. Kasnije će saznati i u kojim će terminima predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana i kako bi trebalo nastavni fond, koji je predviđen programom, da bude u tom slučaju raspoređen. Svakako je definisano da od četvoro ljudi najmanje, pa do najviše osmoro njih tada predavanja treba da pohađaju. Zato i ne čudi što je ova obrazovna institucija zvanično navela obavezu formiranja grupe od četiri člana najmanje, nakon čega će koordinator za nastavu definisati sve navedeno. Inače je u pitanju izuzetno strog princip organizacije nastave, što znači da pravila definisana od strane institucije organizatora, to jest ovlašćenog koordinatora, ne smeju biti menjana po zahtevu polaznika. U svakom slučaju će to biti naglašeno svakome od njih na vreme, budući da datum početka nastave u grupi ne može biti definisan sve dok ne bude oformljena grupa od minimum 4 čena u okviru konkretne poslovnice.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju - trajanje

Svi oni kandidati koji odluče da nastavu pohađaju u okviru grupe će moći ranije da dobiju informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju.

Naime, radi se o tome da nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da definišu samo kod nastave te vrste, dok prilikom organizacije individualne i nastave u paru važe drugačija pravila.

Uzevši u obzir da se 10 časova u zvaničnom nastavnom programu nalaze, to je pravilnikom pomenute obrazovne institucije određeno da će četiri sedmice kandidati biti u obavezi predavanja da prate. A podrazumeva se da će im naknadno biti na raspolaganju informacije o rasporedu časova, zatim o terminima njihovog održavanja i naravno o zvaničnom datumu početka nastave u grupi, jer se to definiše tek pošto dovoljan broj kandidata bude izvršio prijavu.

Informacije o tome koliko će da traje individualna nastava ili poluindividualna polaznici dobijaju nakon dogovora sa nadležnima u jednoj od poslovnica, a prvenstveno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom. Zato i ne postoji mogućnost ranije da bude navedena informacija koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju u jednom od tih slučajeva. Zapravo može trajati i duže nego što je predviđeno da traje grupni tip edukacije, ali isto tako i kraće od tog perioda.

Slobodno možemo reći da se potpuno ista pravila organizacije primenjuju i kada zaposleni u nekom preduzeću treba časove da pohađaju. Radi se o tome da njihovi nadležni imaju obavezu zajedno sa zvanično ovlašćeni predstavnikom u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora da preciziraju koliko će ukupno nastava da traje. Ustvari je potrebno da se oni usaglase o rasporedu predavanja, između ostalog, što znači da će na taj način definisati i koliko bi ukupno korporativni vid edukacije trebalo dana da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje tehnika sa ciljem poboljšanja kvaliteta pisane komunikacije u poslovanju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje