Kurs i obuka za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama

Kako fizičkim licima, odnosno pojedinačnim polaznicima, isto tako je specijalizovana obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama namenjena i pravnim licima, to jest određenom broju zaposlenih u okviru bilo koje kompanije. U tom slučaju će biti organizovana takozvana korporativni nastava, a kada će način organizacije biti u potpunosti prilagođen potrebama i zahtevima kako polaznika, tako isto i njihovih nadležnih.

Uopšteno govoreći, korporativni tip edukacije je u tom smislu specifičan, zato što su polaznici isključivo zaposleni u nekom preduzeću. Iz tog razloga časovi mogu biti organizovani i u okviru njihovog radnog mesta, a ako za time postoji potreba i ako budu bili zadovoljeni propisani uslovi. Prethodno će nadležni u konkretnoj kompaniji dobiti sva potrebna obaveštenja o tome šta se mora naći u samom prostoru, da bi edukacija za zaposlene u njemu bila održana. Takođe je važno da se oni sa predstavnikom institucije organizatora dogovore o svemu što je vezano za način sprovođenja časova. Važno je da preciziraju ne samo na kom mestu će biti organizovana nastava, nego i u kojim terminima će polaznici pratiti časove, te kakva će dinamika biti sprovedena i kada će naravno nastava početi. Samim tim što je njihova obaveza da se dogovore i oko rasporeda predavanja, oni će tako da definišu i koliko će ukupno korporativni tip nastave da traje.

Da napomenemo i to da svako fizičko lice, koje je zainteresovano da pohađa specijalizovani seminar za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama, mora u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford da izvrši prijavljivanje. Očekuje se da navede osnovne informacije o sebi, poput prezimena, imena i datuma rođenja, te da u prijavi svakako ostavi i broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli sa njim da kontaktiraju ubuduće.


Na raspolaganju su svakom kandidatu tri mogućnosti za prijavljivanje, tako da on samostalno bira da li će te podatke poslati na mejl adresu ili će ih lično izdiktirati u prostorijama izabrane poslovnice. A postoji mogućnost i da u toku radnog vremena kontaktira zaposlene putem telefona, te da na taj način izvrši prijavljivanje.

Biće informisan svako od njih i o tome da je postupak upisa jasno definisan pravilnikom i da podrazumeva obavezno lično prisustvo kandidata. Takođe će dobiti sve potrebne informacije o dokumentima koja mora u tom slučaju da priloži, kako bi upis bio izvršen uz poštovanje aktuelnog pravilnika te obrazovne institucije.

S obzirom na to da nastava može biti organizovana na više načina za fizička lica, to podrazumeva da će oni odabrati kako im najviše odgovara da prate predavanja i na kojoj lokaciji.

TESTOVI


Da napomenemo odmah da institucija organizatora ima na 40 lokacija u celoj zemlji poslovnice, te da u okviru njih može biti svakako organizovan specijalizovani kurs i obuka za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama prema klasičnom principu.

Druga opcija vezano za mesto održavanja nastave podrazumeva praćenje predavanja online, odnosno u formi takozvanog učenja na daljinu. Tada kandidat predavanjima pristupa preko sopstvenog računara, a na njega prethodno mora u skladu sa pravilima i da instalira tačno određenu vrstu programa. Da bi edukacija online bila organizovana bez ikakvih smetnji, polaznici su u obavezi da obezbede optimalno uslove za rad, a u vidu stabilne internet veze, na prvom mestu. Inače u okviru svake poslovnice postoji i IT sektor, tako da članovi tog tima mogu da pomognu svakom polazniku da razreši bilo kakvu nedoumicu ili problem u vezi sa pohađanjem nastave na taj način.

Nakon što kandidat odluči na kojoj lokaciji mu odgovara da pohađa predavanja, njegova je obaveza i da se opredeli da li će to učiniti u formi grupne nastave, odnosno da li će predavanja pohađati u paru, samostalno ili u društvu još dve osobe, kada će biti oformljena mikro grupa.

Uopšteno rečeno, najstrožija pravila su ona koja se poštuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika. Da kažemo to jednostavnije, u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro kandidata, s tim što je za počtak edukacije tog tipa neophodno da četiri osobe minimalno prijavu izvrše u jednoj od poslovnica. Uslov mora biti ispunjen, da bi nastava mogla na taj način da bude organizovana i sa tim će naravno da bude na vreme upoznat i svaki prijavljeni, prosto zato što organizator nema mogućnost da navede ranije kog datuma će početi grupna obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama. Sve to zavisi od zainteresovanih kandidata, a posle toga će koordinator za nastavu definisati i sve ostale detalje, u vidu datuma početka, termina održavanja časova i rasporeda predavanja, pa samim tim i trajanja nastave u grupi. Inače je, kao što smo već pomenuli, princip vrlo strog, te podrazumeva da se promene na zahtev kandidata u tom slučaju ne smeju dozvoliti i sa time će apsolutno svako od njih da bude na vreme upoznat.

Nasuprot tome, kada je u pitanju individualna nastava, ali i nastava za mikro grupu i poluindividualna, biće primenjena mnogo drugačija pravila, koja su ujedno i slobodnija. U principu je osnovna razlika između ta tri tipa edukacije vezana za broj polaznika. Tako, individualnu nastavu pohađa samo jedno lice, a dvoje kandidata će pristupiti poluindividualnoj, koja se karakteriše kao nastava u paru. A kada je u pitanju mikro grupa, to podrazumeva prisustvo tri osobe u isto vreme.

Dakle, pravila su prilično fleksibilna i podrazumevaju da se i trajanje nastave, ali termini održavanja časova, kao i datum početka preciziraju međusobnim dogovorom između jednog polaznika, dvoje njih ili troje i nadležnih u konkretnoj poslovnici. Ustvari to podrazumeva da će koordinator za nastavu, na prvom mestu biti u obavezi da sa predviđenim brojem polaznika odredi kog datuma će početi individualna ili poluindividualna, odnosno nastava za mikro grupu, a posle toga će odrediti i tačne termina održavanja časova i njihov raspored, pa će na taj način precizirati zajedno i koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Nastavni plan i program stručnog seminara za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama

Osnovne odredbe trenutno važećeg Zakona o upravljanju otpadom će biti predstavljene u toku uvodnog predavanja. A potom je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama bude fokusirana na one odredbe, koje će biti značajne za polaznike.

Naravno da će u toku uvodnog predavanja oni dobiti informaciju da je u pitanju Zakon o upravljanju otpadom, koji je u “Službenom glasniku” Republike Srbije broj 36 / 2009 prvi put objavljen, a uz sve izmene, koje su vršene 2010. godine, zatim i 2016. i 2018. godine. U tom smislu će prvo biti predstavljeni osnovni pojmovi, kao i ciljevi tog zakona.

Profesori će objasniti i na koji način je potrebno vršiti upravljanje otpadom, da bi bila ispoštovana sva pravila i zakonske odredbe.

Odmah posle toga će biti predstavljen i član broj 4 pomenutog zakona, tako da će kandidati saznati i ko je, u načeluu praksi izuzet od primene odredbi ovog zakona.

Koja su osnovna načela Zakona o upravljanju otpadom je sledeća tema sa kojom će biti svaki kandidat upoznat. Tom prilikom će biti predstavljeno prvo načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu, a zatim i načelo samodovoljnosti, kao i načelo blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom, te načelo odgovornosti.

Da bi neko mogao zaista da upravlja otpadom na pravilan način, on mora biti upoznat i sa vrstama otpada, pa će upravo o tome da bude posvećen i sledeći segment ove stručne edukacije. Vrlo je važno i da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama bude informisan o tome i prema kom principu se vrši u osnovi klasifikacija otpada i šta se smatra njegovim nus proizvodima.

Koji su to kriterijumi koji se moraju primenjivati da bi bila dokazana ispunjenost uslova za nus proizvod je svakako vrlo interesantna tema, sa kojom će se polaznici upoznati.

Poznato je da određene vrste otpada mogu u nekom trenutku da prestanu da budu otpad, a kada se to dešava će biti predstavljeno u narednom segmentu ove stručne edukacije.

Izuzetno je značajno i da lica koja su u kompanijama zadužena za upravljanje otpadom znaju i kako bi trebalo sve te aktivnosti da isplaniraju, a to će upravo imati prilike da nauči tokom ovog kursa.

Pored ostalog, profesor će objasniti i kako bi trebalo da bude definisana strategija upravljanja otpadom, odnosno koja pravila bi trebalo u tom slučaju poštovati, te koje planove izraditi. Sem toga, trebalo bi i da specijalizovani seminar za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama omogući polaznicima da se upoznaju sa regionalnim planom upravljanja otpadom i sa nacionalnim planom, odnosno sa različitim programima koji se primenjuju sa ciljem prevencije stvaranja otpada. A pored toga će biti govora i o definisanju lokalnog plana upravljanja otpadom, dok će prisutni biti informisani i o tome koji je period važenja različitih planova.

Šta su to radna postrojenja za upravljanje otpadom, ali i kako su prema slovu pomenutog zakona definisani subjekti upravljanja otpadom i koje sve vrste subjekata postoje su teme koje će biti obrađene u toku narednih segmenata edukacije.

Ko može da podnese ovlašćenje za ispitivanje otpada i pod kojim uslovima, će isto tako saznati svaki kandidat, koji bude pohađao ovu stručnu obuku.

Potrebno je da proizvođači svih proizvoda, a bez obzira u kojoj meri proizvode otpad, budu odgovorni i poštuju obaveze, koje su propisane zakonom, pa će i o tome da bude reči tokom nastave. Svakako će profesor objasniti i koje su obaveze i odgovornosti proizvođača otpada, ali i koje su obaveze i odgovornosti prevoznika otpada, zatim posrednika i trgovca, te operatera onih postrojenja u kojima se tretira otpad. Dobiće informaciju prisutni i o tome koje sve obaveze ima operater na deponiji, ali i kako se kvalifikuje lice koje je odgovorno za stručni rad za upravljanje neopasnim otpadom.

Kako bi trebalo u praksi da funkcioniše organizacija upravljanja otpadom, da ne bi došlo do opasnosti po životnu sredinu i po zdravlje ljudi je vrlo važno da znaju svi, koji će u budućnosti tim poslom da se bave, pa će iz tog razloga specijalizovana obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama značajan deo posvetiti i toj temi. Između ostalog, u tom delu će kandidatima biti omogućeno da nauče kako bi trebalo organizovati upravljanje otpadom, odnosno kako odabrati lokaciju na kojoj će biti izgrađeno postrojenje i kako bi uopšteno trebalo da bude vršeno sakupljanje otpada i njegov transport, te kasnije obrada i skladištenje.

Sa različitim tretmanima otpada će biti upoznati svi koji odluče da pohađaju ovu stručnu obuku, a pored ostalog će biti reči o termičkom, zatim o fizičko - hemijskom i o biološkom tretmanu otpada, s tim da će biti reči i o tome kako bi trebalo da u skladu sa zakonskim odredbama bude izvršeno odlaganje otpada na deponiju i na koji način bi pravilno trebalo upravljati komunalnim i opasnim otpadom.

U toku završnih časova će kandidati dobiti informacije o svim dokumentima, koja moraju biti pripremljena tom prilikom, kao i o tome kako je sa aspekta zakona definisano nepostupanje po ovim pravilima. Zapravo će biti predstavljene kaznene odredbe, koje su definisane Zakonom o upravljanju otpadom.

Gde će biti organizovana stručna obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama i kada?

Uzevši u obzir da nastava može biti organizovana i za fizička lica i za zaposlene u preduzećima, to su predviđena drugačija pravila organizacije u ta dva slučaja.

Da napomenemo da kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama, Obrazovni centar Akademije Oxford će se potruditi da zahteve zainteresovanih lica ispoštuje koliko god da može u tom slučaju. Naime, prvo i osnovno što moraju znati svi zainteresovani jeste da samo kada je u pitanju takav vid nastave, može biti promenjeno mesto njenog održavanja. Naravno da u okviru samog preduzeća, čiji radnici će pohađati predavanja, mora postojati odgovarajući prostor, koji će biti opremljen uz poštovanje pravilnika pomenute obrazovne institucije. Nadležni u toj firmi će dobiti sve neophodne smernice o tome šta se mora naći u samom prostoru, a da bi nastava mogla uz poštovanje pravila da bude tu organizovana. Sledeće što moraju znati zainteresovani jeste da će oni definisati princip organizacije za nadležnima u okviru izabranog predstavnišptva navedene obrazovne institucije. Dakle, pošto se budu usaglasili oko lokacije održavanja časova, neophodno je da definišu i sve ostale detalje, poput datuma početka korporativnog seminara, preko termina, pa do dinamike sprovođenja časova, odnosno trajanja nastave. Podrazumeva se da će svi polaznici, to jest radnici te kompanije dobiti precizno obaveštenje o svemu tome na vreme i u skladu sa pravilima.

Pojedinačni polaznici bi trebalo u trenutku prijavljivanja da budu informisani o tome da ova obrazovne institucije nudi mogućnost pohađanja časova online, ali i na klasičan način, odnosno u formi poluindividualne, grupne ili individualne nastave. A ako bude bilo zainteresovanih, biće formirana i mikro grupa, kada će troje kandidata pohađati predavanja.

Sasvim je jasno da je ponuda izuzetno obimna, pa je zato i logično što kandidati nemaju mogućnost da dobiju ranije informaciju o tome u kojim će terminima biti organizovan specijalizovani seminar za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama u tom slučaju. Zapravo će taj podatak saznati tek kada se odluče kako žele da pohađaju nastavu, to jest prema kakvom principu.

Odmah je važno istaći podatak da od četvoro do osmoro ljudi treba predavanjima da prisustvuju u okviru grupne nastave, zatim da troje njih pohađaju nastavu kada se formira mikro grupa, dok poluindividualni tip edukacije podrazumeva prisustvo dvoje kandidata, a individualni samo jednoga.

Sa jedne strane se nalaze individualna i poluindividualno nastava, odnosno ona koja podrazumeva prisustvo tri osobe, dok sa druge strane grupni tip edukacije podrazumeva sasvim drugačiji princip organizacije.

U principu su pravila vrlo fleksibilna kada je u pitanju individualna nastava, kao i druga dva tipa edukacije. Kandidati će tada biti dužni da direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica, kao i sa predavačem definišu kako će časovi biti organizovani. Prvo će odlučiti zajedno o datumu početka, zatim o tome u kojim će terminima da budu održana predavanja i naravno kakva bi dinamika trebalo da bude poštovana, pa će na osnovu toga biti odlučeno i koliko će konkretni tip edukacije da traje.

Izuzetno su stroga pravila koja se poštuju kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama za grupu polaznika. Inače taj tip edukacije ne može da počne dok grupa od četiri osobe najmanje zvanično ne bude bila formirana. A tek posle toga koordinator za nastavu stiče pravo da definiše detalje. Kada bude odredio kog datuma će startovati edukacija, u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da prate i koliko će nastava trajati, biće obavešteni i svi članovi grupe. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, njima će biti naglašeno da nema potrebe da iznosi zahteve za izmenama, jer oni jednostavno ne smeju da budu prihvaćen i u tom slučaju.

Da bi kandidati dobili informaciju o tome na kojoj lokaciji će nastava biti organizovana, moraju se odlučiti između dve opcije koje su u ponudi, a koje podrazumevaju učenje na daljinu ili klasičan princip organizacije.

Nastava na daljinu se odvija preko računara, koji mora da obezbedi kandidat. U tom smislu on bira na kojoj će lokaciji da boravi, ali tom prilikom mora osigurati, na prvom mestu stabilnu vezu sa internetom u toku svakog časa. Isto tako je važno i da samostalno instalira tačno određeni tip softvera na taj uređaj, a prethodno će dobiti neophodne informacije o postupku njegove instalacije. Svakom polazniku je tom prilikom obezbeđena i tehnička podrška, u slučaju da se ne snađe u toku samog postupka instalacije ili dok pohađa časove online.

Trebalo bi napomenuti i to da se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze na 40 lokacija u celoj zemlji u ovom trenutku. Samim tim što se nalaze na toliko lokacija, nije nikakav problem da kandidat pronađe predstavništvo koja mu je najbliže i u kome želi prema klasičnom principu da pohađa predavanja.

Specijalizovani kurs i obuka za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama - trajanje nastave

Nije moguće navesti jedinstveno informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama, jer se četiri tipa nastave nalaze u ponudi.

Zapravo, Obrazovni centar Akademije Oxford jedino navodi unapred koliko će ukupno da traje nastava u grupi, jer o tome odluku donosi organizator. Iz tog razloga napominjemo da će 6 časova biti raspoređeno na 4 dana, s tim da će posle formiranja grupe i definisanja svih detalja, članovi te grupe biti precizno obavešteni o rasporedu predavanja i o datumu početka nastave.

Sa druge strane, kada kandidat odluči da predavanja pohađa ili samostalno ili u društvu još jednog kandidata, odnosno dvoje njih, a u kom slučaju će biti oformljena mikro grupa, on se mora dogovarati sa nadležnima i o rasporedu predavanja. Lako se, u principu može dogoditi da konkretni tip edukacije traje kraće nego nastava u grupi ili duže, jer isključivo sve zavisi od dogovora koji će imati polaznici sa predstavnicima pomenute obrazovne institucije.

Trebalo bi napomenuti i to da se na isti takav način organizuju i korporativni seminar za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama, tako da naknadno polaznici dobijaju informacije o trajanju. Reč je o tome da se prepušta nadležnima u okviru zainteresovane kompanije da direktno sa predstavnikom izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije precizira dinamiku sprovođenja časova, ali i sve ostale detalje, pa čak i lokaciju održavanja nastave. Samim tim je nemoguće unapred navesti koliko će ukupno da traje korporativni vid edukacije, jer to zavisi od njihovog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku za upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim odredbama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje