Kurs i obuka za uspešno rešavanje radnih sporova

Najpre će biti neophodno da svako fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar za uspešno rešavanje radnih sporova, u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši prijavljivanje. Od njega se očekuje da dostavi osnovne informacije koje se zahtevaju ili preko telefona ili direktno u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije ili na mail. Svaki će kandidat imati pravo da izabere kako želi da se prijavi. U prijavi navodi: prezime, ime, datum rođenja i broj telefona.

Isto tako je u obavezi svaki prijavljeni i da se upiše u skladu sa pravilima. A to znači da mora biti lično prisutan u prostorijama jedne od poslovnica ove obrazovne institucije prilikom zvaničnog upisivanja. Svakako je važno i da dostavi svu propisanu dokumentaciju. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici obavestiti svakog pojedinačnog polaznika o tome koja dokumenta su obavezna za dostavljanje prilikom upisa.

A onog momenta kada bude vršio prijavljivanje, kandidat će biti informisan i o tome da se nastava organizuje na više načina, odnosno da je može pohađati upravo onako kako mu najviše odgovara.


Na raspolaganju mu je, na prvom mestu opcija da predavanja pohađa potpuno samostalno, jer je u ponudi individualni tip edukacija. A poznato je da se taj tip nastave naziva nastava jedan na jedan, zato što samo jedan kandidat i predavač prisustvuju predavanjima. Njima je omogućeno da se usaglase oko načina na koji će časovi biti organizovani, tako da praktično govoreći, individualna nastava biva održana onako kako polazniku i predavaču odgovara. Prevashodno se misli na to da oni zajedno definišu kog datuma će početi individualni tip edukacije, a zatim odlučuju, takođe zajedno o tome u kojim će terminima biti održani časovi i kakva će biti sprovedena dinamika. S obzirom na to da odlučuju i o tačnom rasporedu predviđenog broja časova, oni se usaglašavaju na taj način i o ukupnom trajanju individualne nastave.

Postoji mogućnost da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje radnih sporova u formi poluindividualne nastave, kada časovima prisustvuje dvoje kandidata u isto vreme. Još je jedna opcija u ponudi, a ona će biti organizovana kada se troje kandidata u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije u isto vreme prijave i navedu da žele zajedno časove da pohađaju. Bez obzira da li kandidat odluči da nastavu pohađa u formi poluindividualne, a sa još jednom osobom ili u mikro grupi, to jest sa još dve osobe, pravila će biti potpuno ista kao i kada je reč o individualnom tipu edukacije. Jednostavnije rečeno, tada će profesor, to jest koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije biti u obavezi da zajedno sa dvoje ili troje polaznika precizira kako će časovi biti organizovani. Ukratko, oni se usaglašavaju o tome kog tačnog datuma će da počne jedan ili drugi tip edukacije, a potom definišu i u kojim će terminima biti predavanja organizovana i kakva će dinamika biti poštovana, pa tako odlučuju i o trajanju.

Sledeća opcija koja je dostupna podrazumeva da će specijalizovani seminar za uspešno rešavanje radnih sporova biti organizovan za grupu kandidata, odnosno za osmoro njih najviše, a četvoro najmanje. Inače će biti primenjena mnogo strožija pravila u tom slučaju, nego kada su u pitanju prethodno pomenuti vidovi nastave. Zapravo se radi o tome da ovlašćeno lice u poslovnici, u kojoj se dovoljno kandidata prijavilo, to jest najmanje četvoro njih, treba da precizira sve, počev od datuma početka i termina održavanja časova, pa do dinamike, to jest trajanja. Kada budu bile saopštavane sve te informacije na propisan način prijavljenima, oni će biti dodatno obavešteni i o tome da ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena.

TESTOVI


Mesto održavanja nastave zavisi takođe od zahteva kandidata, odnosno od njihovog izbora. U ponudi je mogućnost da to bude u prostorijama jedne od poslovnica, kada se primenjuje klasičan princip organizacije nastave ili putem računara.

Kandidati koji budu izabrali da online prate predavanja će biti u obavezi da obezbede najpre računar, čije performanse će biti u skladu sa predviđenim zahtevima, a zatim i da odaberu u kom prostoru će boraviti dok pohađaju predavanja, jer u njemu mora postojati stabilna veza sa internetom. Softver preko koga će pratiti predavanja su u obavezi samostalno da instaliraju, a u skladu sa smernicama koje će im dati zaposleni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Ukoliko se ne snađu da to učine samostalno, imaju pravo da kontaktiraju IT sektor, jer on funkcioniše u okviru svake poslovnice. Svakako će stručnjaci koji su tu zaposleni da se potrude što je moguće pre da pomognu kandidatu da reši bilo kakve poteškoće i nastavi bez smetnji da prati predavanja.

Tematika ove edukacije može biti interesantna i zaposlenima u različitim kompanijama, pa će po zahtevu njihovih nadležnih biti organizovan korporativni kurs i obuka za uspešno rešavanje radnih sporova. Ciljna grupa polaznika je u tom slučaju specifična, tako da se princip organizacije nastave maksimalno njihovim zahtevima prilagođava. Ustvari to znači da će nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća biti u obavezi da kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica institucije organizatora i da sa njima precizira ne samo na koji će način biti organizovani časovi, nego i na kom mestu. Radi se o tome da institucija organizatora izlazi u susret zahtevima klijenata, koji žele da obuka bude organizovana u njihovom preduzeću. Tada je klijent u obavezi da se pridržava pravila o opremljenosti samog prostora, te da obezbedi sve za nesmetan rad. Nakon što budu zajedno precizirali gde će biti nastava za zaposlene organizovana, odnosno kada će početi, te u kojim će terminima biti održana predavanja i koliko će generalno nastava trajati, biće obavešteni i svi polaznici precizno o tome.

Stručna obuka i kurs za uspešno rešavanje radnih sporova - plan i prorgam

Osnovne odredbe različitih zakona će biti predstavljene tokom ove stručne edukacije, a predviđeno je da svako ko bude završio specijalizovani seminar za uspešno rešavanje radnih sporova bude upoznat sa aktuelnim zakonskim okvirima i sa praksom u vezi sa internim rešavanjem radnih sporova, ali i takozvanim vansudskim rešavanjem.

U osnovi, ova edukacija će biti fokusirana na to da pruži odgovor na pitanje na koji način se može rešiti određeni radni spor, a bez prisustva bilo kog drugog lica, tako da će kandidati saznati kako u praksi funkcioniše posredovanje u radnim sporovima, odnosno kako se vrši arbitraža i pronalazi takozvano interno rešenje. Sve to je vrlo važno za imidž jedne kompanije, jer na taj način sve ono što je loše u kolektivu, u kolektivu i ostaje i kompanija može dalje da napreduje.

Naravno da tom prilikom mora biti poštovan zakon, tako da će kandidati dobiti osnovne informacije najpre o odredbama Zakona o radu i o odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Zatim će profesor da se osvrne i na osnovne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, zatim Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i Zakona o zaštiti uzbunjivača. Sem toga, ukratko će biti govora i o glavnim odredbama Zakona o zaštiti poslovne tajne, kao i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a vrlo je važno predstaviti i osnovne odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Naime, profesor će se fokusirati isključivo na predstavljanje onih odredbi svih pomenutih zakona, koji su važni za interno i vansudsko rešavanje takvih sporova.

Svakako da će biti predstavljeni i određeni primeri iz prakse, pa će na taj način specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje radnih sporova omogućiti svakom kandidatu da jasno stekne uvid u to na koji način se u praksi rešavaju određene vrste sporova.

Profesor će govoriti i o takozvanom internom aktu, ali i o procedurama koje se smatraju internim, a koje važe samo za određenu kompaniju. U tom delu će biti prilagođeni primeri iz prakse po potrebi, a ako je u pitanju korporativni tip nastave. Da bi zaposlenima u određenoj kompaniji bilo olakšano prihvatanje informacija, koje će predstaviti ova stručna edukacija, predavač može na zahtev nadležnih u toj kompaniji da prilagodi predstavljanje određenih tema. U tom smislu može biti predstavljen interni akt, to jest interne procedure koje važe u samoj kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni. U svakom drugom slučaju će predavač vrlo pažljivo odabrati primere iz prakse, a kako bi bilo maksimalno jasno svakom polazniku na koji način je potrebno definisati interne procedure i kako to izgleda ustvari u praksi.

Zatim će biti govora o disciplinskom postupku i o tome na koji način se on u praksi mora sprovesti, a uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih okvira.

Podrazumeva se da će se osvrnuti predavač i na pojam mobinga. Naučiće prisutni na koji način se prepoznaje mobing u praksi, ali i kome treba prijaviti ako postoji sumnja na to i kako se zloupotreba prava na zaštitu u okviru određene kompanije sankcioniše u praksi. Naravno da će i u ovom delu stručni kurs i obuka za uspešno rešavanje radnih sporova predstaviti određene primere, te će kandidati biti u prilici da saznaju šta se događa kada se ustanovi mobing i koje posledice će imati osoba koja ga vrši.

Rešavanje kompleksnih situacija je izuzetno značajno za kvalitet poslovanja kolektiva određene kompanije, pa će i tome biti posvećena značajna pažnja tokom ove stručne edukacije. Važno je da odnos među kolegama bude fer i pošteno, a uz maksimalno poštovanje prava i jednih i drugih. U tom smislu je predviđeno da profesor predstavi različite primere iz prakse, a opet ako bude bio organizovan korporativni tip nastave, primeri će svakako biti uzeti iz poslovanja dotičnog preduzeća.

Da bi svi koji budu prisustvovali ovoj edukaciji bili u mogućnosti da u svom daljem radu primene metode koje će biti predstavljene, potrebno je da oni učestvuju u vežbama, koje podrazumeva nastavni program. A te vežbe su zapravo simulacije različitih situacija, koje se u praksi mogu desiti, a kako bi kandidati pokazali na primeru u kojoj meri su naučili i prihvatili sve ono o čemu je profesor govorio. Očekuje se da svaki polaznik učestvuje u vežbama i da pruži adekvatan doprinos, te naravno da pita ako nešto nije razumeo.

Svrha pohađanja ove stručne edukacije jeste da kandidat nauči da različite radne sporove rešava u kompaniji, u kojoj je ili zaposlen ili za čije vođenje je zadužen.

Specijalizovani kurs i obuka za uspešno rešavanje radnih sporova - lokacija i termini održavanja

Kada budu vršili prijavu svi pojedinačni kandidati će dobiti precizne informacije kako o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje radnih sporova, tako isto i o terminima održavanja časova, ali i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju nastave. U principu praktično i nije moguće unapred sve te informacije navesti, jer isključivo od opredeljenja svakog pojedinačnog kandidata one zavise.

A radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima 4 različitih tipova edukacija, tako da kandidati mogu ili sasvim samostalno pohađati predavanja ili u društvu još jedne osobe, zatim dvoje njih i više. Jednostavnije rečeno, ponudom je obuhvaćena takozvana nastava jedan na jedan, zatim nastava u paru, kao i ona kojoj prisustvuje tri osobe u isto vreme i grupni tip edukacije, kada će časove pohađati najviše osmoro kandidata, a najmanje četvoro.

Na potpuno isti način će biti organizovan individualni seminar za uspešno rešavanje radnih sporova, poluindividualni i onaj koji je namenjen mikro grupi, kada će troje polaznika časove da pohađaju. A taj način je izuzetno fleksibilan i podrazumeva da se daje pravo svakom prijavljenom kandidatu da se dogovori sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem o svim detaljima. Najpre će definisati kog datuma bi trebalo kurs da počne, a posle toga će se usaglasiti i oko tačnih termina u kojima će predavanja biti organizovana. U skladu sa pravilima je da oni moraju da se dogovore i oko dinamike koja će biti poštovana prilikom organizacije predavanja, pa će tako odlučiti i o tačnom trajanju konkretnog tipa edukacije.

Bude li se kandidat odlučio za opciju da nastavu pohađa u formi grupne, biće u obavezi da prihvati sve ono što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo. Da kažemo to jednostavnije, upravo će koordinator za nastavu biti zadužen za definisanje kao prvo datuma početka nastave u grupi, a zatim i za definisanje termina održavanja časova i njihove dinamike, što znači da će odrediti i koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka za uspešno rešavanje radnih sporova u tom slučaju. Ipak, postoji ograničenje, a ono je vezano za formiranje grupe, jer dok taj uslov ne bude bio ispunjen, nije moguće da nastava na taj način uopšte u okviru bilo koje poslovnice bude održana.

Kada bude odlučio kako želi da pohađa predavanja, svaki prijavljeni kandidat mora i da izabere na kojoj će to lokaciji učiniti. U ponudi je mogućnost da predavanjima pristupa direktno u poslovnici ove obrazovne institucije, kada će ona biti organizovana na klasičan način i da to učini u formi učenja na daljinu.

S obzirom na to da se na 40 lokacija u ovom momentu nalaze poslovnice institucije organizatora, to će svi koji se odluče za opciju da predavanja pohađaju na klasičan način, prilično lako moći i da pronađu ono predstavništvo koje im je i najbliže.

A ako žele da sa bilo koje lokacije pristupe predavanjima, onda je za njih opcija da specijalizovani seminar za uspešno rešavanje radnih sporova bude organizovan online. Moraju imati kompjuter odgovarajućih performansi u tom slučaju, ali isto tako su u obavezi i da tačno određeni tip softvera na njega instaliraju pre početka edukacije. Daće im svakako organizator sve neophodne informacije o postupku instalacije softvera, s tim da će biti napomenuto i to da je po potrebi dostupna tehnička podrška svakome od njih. Uslov za nesmetano pohađanje nastave na taj način jeste i stabilna internet konekcija, što znači da kandidati moraju odabrati odgovarajući prostor, to jest onaj u kome nema poteškoća u tom smislu.

Ako nadležni u nekoj firmi budu procenili da je tematika ove edukacije interesantna za njihove zaposlene, može da bude organizovan korporativni tip nastave. A u tom slučaju će biti primenjen fleksibilan princip organizacije, jer upravo klijent treba sve vezano za sprovođenje predavanja da precizira sa nadležnima u okviru institucije organizatora. Zapravo će se oni usaglasiti, kao i kada je u pitanju individualna nastava za pojedinačne polaznike, kako o datumu početka i o tačnim terminima u kojima će časovi biti organizovani, tako isto i o dinamici njihovog sprovođenja, pa će na taj način da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni vid edukacije. Međutim, ovde je prisutna značajna razlika, a vezana je za mesto održavanja nastave. Naime, ako u okviru dotičnog preduzeća postoje uslovi za to, odnosno ako nadležno lice bude zahtevalo promenu lokacije održavanja časova, korporativni vid nastave će biti organizovan i u prostorijama same kompanije. Na taj način će zaposlenima biti značajno lakše predavanja da pohađaju.

Stručni seminar za uspešno rešavanje radnih sporova - trajanje edukacije

S obzirom na to da se 4 tipa nastave nalaze u ponudi, to nije moguće da kandidati dobiju jedinstveni odgovor na pitanje koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje radnih sporova.

Da budemo precizni, samo kada se odluče za opciju da nastavu pohađaju u formi grupne, oni će prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja taj podatak saznati.

Međutim, ako se opredele za praćenje nastave u paru ili individualno, odnosno u društvu još dve osobe, kojom prilikom će biti formirana mikro grupa, oni će posle dogovora sa nadležnima saznati na koliko dana će biti raspoređeno 10 školskih časova, koliko ih je obuhvaćeno aktuelnim nastavnim programom. Naknadno će biti informisani i o datumu početka nastave i o tome u kojim će terminima da budu u tom slučaju organizovani časovi.

A unapred će saznati trajanje samo kandidati, koji se opredele za pohađanje časova u grupi, kada je prisutno od četvoro ljudi najmanje, pa do najviše njih osmoro.

U skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford je određeno da članovi jedne grupe treba 7 dana ukupno da prisustvuju predavanjima.

Vrlo brzo pošto bude formirana grupa i bude bio ostvaren zahtev za organizaciju nastave tog tipa, biće definisan i raspored predavanja, odnosno datum početka, a zatim će kandidati o tome da budu precizno informisani.

Kada je reč o korporativnom tipu nastave, odnosno kada određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću časove treba da pohađaju, predviđeno je da naknadno takođe polaznici dobiju informacije o trajanju nastave. Preciznije govoreći, radnici te kompanije će saznati tek nakon što njihovi nadležni budu definisali raspored predavanja sa predstavnicima institucije organizatora. Pored toga je potrebno da se oni dogovore i tačnom datumu početka korporativnog seminara, ali i o tome u kojim će terminima radnici da prate predavanja, odnosno kakva će dinamika u tom slučaju da bude primenjena. A sve te informacije će zatim biti prosleđene radnicima, kao i ona koja je vezana za mesto održavanja korporativne obuke, jer postoji mogućnost da ona bude organizovana i u prostorijama samog preduzeća.

Spisak gradova za kurs i obuku "Uspešno rešavanje radnih sporova"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje