Kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe

Očekuje se da vlasnici, odnosno direktori agencija za zapošljavanje, te uopšteno lica koja su u takvim agencijama zaposlena najpre pohađaju specijalizovani seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe. Upravo njima jeste ova stručna edukacija u osnovi namenjena, s tim što ne postoji nikakvo ograničenje, pa u tom smislu svi koji žele da se upoznaju sa osnovnim odredbama ovog zakona, imaju pravo da se prijave i nastavu pohađaju u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ne samo da mogu pojedinačni polaznici da pristupe predavanjima, već ova obrazovna institucija nudi mogućnosti i određenom broju zaposlenih u nekom preduzeću da pohađaju korporativni tip edukacije. U tom slučaju je posebno važno da vlasnik zainteresovane kompanije ostvari kontakt sa predstavnikom institucije organizatora, to jest one poslovnice koja mu je najbliža fizički. Upravo će se oni dogovoriti o svim detaljima, koji se tiču sprovođenja predavanja za zaposlene u tom preduzeću. Potrebno je napomenuti i to da klijent može izneti zahtev da njegovim radnicima bude omogućeno predavanja da pohađaju i u okviru same kompanije, u kojoj su zaposleni. Tom prilikom će biti u obavezi da sve uslove za rad obezbedi klijent, a prethodno će ga nadležni u okviru odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije informisati o obavezama koje ima. Uz to će precizirati zajedno i kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe, kao i kojim tempom će predviđeni broj časova biti sproveden, odnosno u kojim terminima. A posle svega toga će radnici, koji treba predavanja da pohađaju, dobiti jasne smernice o svim tim detaljima.

Očekuje se od svakog fizičkog lica da ispoštuje u potpunosti pravilo navedene obrazovne institucije i da izvrši na prvom mestu prijavu. Posle toga je njegova obaveza da se upiše, a opet uz maksimalno poštovanje pravila, te se podrazumeva da mora biti lično prisutan u momentu upisa. Takođe će dobiti prethodno sve neophodne informacije i o dokumentima, koja mora tom prilikom da pripremi.


Izuzev imena i prezimena, prijava mora sadržati i datum rođenja svakog kandidata, kao i osnovne informacije za kontakt, to jest na prvom mestu broj telefona. A sve te podatke kandidat može ili da izdiktira zaposlenima u jednoj od poslovnica lično ili preko telefona, te se može odlučiti i za opciju da elektronski izvrši prijavljivanje, kojom prilikom će na zvanični mejl adresu te poslovnice poslati ove podatke.

Nakon što bude izvršio prijavu, obavezan je i da se opredeli između nekoliko opcija, koje nudi ova obrazovna institucija, a vezano za princip organizacije nastave. Ističemo da specijalizovana obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe može biti organizovana najpre u formi poluindividualne nastave, zatim za samo jedno lice ili za grupu polaznika, a predviđeno je pravilnikom da se svaki pomenuti tip edukacije može održati i online i u jednoj od poslovnica, u kom slučaju će biti primenjena pravila klasične obuke.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija tačno propisuje da u jednoj grupi nastavu treba da prati najmanje četiri osobe, a najviše osmoro polaznika, naveden je zahtev da grupa od minimalnog broja članova u okviru tog predstavništva najpre mora da bude kreirana. Onog momenta kada se četiri osobe minimalno budu prijavile, biće ostvaren zahtev za početak nastave u grupi, pa će samim tim i od strane nadležnih biti definisano kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Obavezan je koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu da tom prilikom definiše i tačne termine, u kojima će članovi te grupe predavanja pohađati i dinamiku koja će biti poštovana prilikom njihovog sprovođenja. A već kada budu vršili prijavljivanje će dobiti informacije o tačnom trajanju nastave u grupi, s obzirom na to da je obaveza nadležnih u okviru konkretne obrazovne institucije to da definišu i ta informacija važi za apsolutno bilo koje predstavništvo. Inače se radi o posebno strogim pravilima organizacije, pa se zato zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da poštuje navedeno.

TESTOVI


Potpuno suprotno od toga, individualni tip edukacije i nastava u paru podrazumevaju drugačija pravila organizacije. Ne samo što u tom slučaju predavanja pohađa ili samo jedan kandidat ili dvoje njih, već i zato što oni zajedno sa koordinatorom za nastavu prethodno odabrane poslovnice i sa nadležnim stručnjakom, koji bi trebalo da vodi specijalizovani seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe u tom slučaju, odlučuju o svemu. A to podrazumeva da se usaglašavanju ne samo oko termina održavanja časova, već definišu zajedno i datum početka nastave „ jedan na jedan “ ili nastave u paru, te odlučuju i o dinamici sprovođenja časova, pa na taj način definišu i trajanje.

A kada je u pitanju onlajn edukacija, to podrazumeva takozvano učenje na daljinu, to jest obavezno korišćenje kompjutera svakog kandidata za pristup časovima. Odgovarajuće karakteristike mora imati izabrani računar, da ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja tokom trajanja nastave. Isto tako se podrazumeva i da veza sa internetom za taj uređaj mora biti na adekvatnom nivou, kako bi bez ikakvih poteškoća polaznik mogao sa prethodno odabrane lokacije predavanja da pohađa. Inače se online obuka organizuje uz korišćenje specijalnog programa, pa će biti potrebno da neposredno pre početka svaki kandidat na njega instalirana sopstveni računar, a u skladu sa smernicama, koje će mu pre toga dati predstavnici institucije organizatora. Tim za pružanje tehničke podrške, inače postoji u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, tako da je na raspolaganju svakom kandidatu koji ima neko pitanje ili eventualno poteškoću za vreme trajanja nastave online ili u toku instalacije namenskog softvera.

Svakako da može polaznik da odluči i nastavu da pohađa na klasičan način. A u tom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe biti organizovan u prostorijama poslovnice, u okviru koje je po sopstvenom izboru polaznik izvršio pre toga prijavljivanje.

Nastavni plan i program stručnog kursa - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe

Na samom početku ove specijalizovane obuke će polaznici da budu upoznati sa osnovnim odredbama konkretnog zakona. A tom prilikom će dobiti informaciju i o tome da je Ukaz o proglašenju Zakona o agencijskom zapošljavanju donet na osnovu člana 112 Ustava Republike Srbije i to 6. decembra 2019. godine. Inače je Zakon o agencijskom zapošljavanju zvanično objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “, pod brojem 86 / 2019, 06. 12. 2019. godine i stupio je na snagu osam dana kasnije, a zvanično njegova primena počinje 01. 03. 2020. godine. Naravno da će specijalizovani seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe svim prisutnima pružiti mogućnost da dobiju informaciju i o tome da se odredba člana 40. tog zakona i sve ostale odredbe koje su za taj član vezane, kao i odredbe članova od 3. do 8. zvanično primenjuju od 01. januara 2020. godine.

A posle iznetih uvodnih informacija o primeni pomenutog zakona, profesor će objasniti i šta je predmet zakona, te će upoznati prisutne i sa tim koji se pojmovi u njemu pominju i koja su njihova značenja.

Najpre će biti objašnjeno šta je po slovu zakona agencija za privremeno zapošljavanje, zatim ko je poslodavac i ko je takozvani ustupljeni zaposleni. Predavač će zatim objasniti i kako se uporedni zaposleni definiše po ovom zakonu, a biće predočeno prisutnima i koji su to osnovni uslovi, koji moraju biti ispunjeni za zapošljavanje i rad.

U skladu sa nastavnim programom, koji u potpunosti poštuje specijalizovana obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe je predviđeno da svaki polaznik bude upoznat sa time kako funkcioniše rad agencije za zapošljavanje i koji sve zakonom propisani uslovi moraju da budu ispunjeni, a da bi ona funkcionisala u skladu sa odredbama konkretnog zakona.

Saznaće prisutni i kako funkcioniše u praksi polaganje stručnog ispita za rad agencija za zapošljavanje, te koji sve tehnički uslovi moraju biti ostvareni da bi konkretna agencija bez ikakvih smetnji radila.

Na koliko godina će biti izdata dozvola za rad određene agencije i pod kojim uslovima se ona produžava, odnosno koja nadležna služba u tom slučaju izdaje dozvole su teme, koje će zatim profesor obraditi. Biće govora i o tome u kojim slučajevima dozvola za rad agencije za zapošljavanje prestaje da važi.

Na koji način zasniva radni odnos lice u ovoj agenciji, odnosno šta je po slovu konkretnog Zakona o agencijskom zapošljavanju ustupljeni zaposleni je naredna tema, koju će stručni kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe detaljno da obradi. Biće prikazan i primer ugovora, koji će biti sklopljen između takvog zaposlenog i poslodavca. Naravno da će profesor predočiti i koje greške se u takvim ugovorima često mogu javiti i kako da ih polaznici izbegnu.

Dobiće prisutni informaciju i o tome u kojim slučajevima je zabranjeno zaključavati ugovor o ustupanju zaposlenih, odnosno u kojim slučajevima dolazi do ograničenja zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih. Takođe će objasniti predavač prisutnima i kada je potpuno zabranjeno da takav ugovor o radu bude sklopljen. A pored svega toga će profesor objasniti prisutnima i koliko može da traje ustupanje, te će dobiti informacije i o tome šta član 17 pomenutog zakona navodi vezano za takozvanu pretpostavku ustupanja. Da bi ustupljeni zaposleni mogao da obavlja bez ikakvih smetnji predviđene poslove, moraju biti ostvareni propisani uslovi za rad, pa će u tom smislu specijalizovana obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe biti usmerena na predstavljanje obaveza koje konkretna agencija za zapošljavanje ima prema licu, koje ima status ustupljenog zaposlenog. U tom segmentu će profesor govoriti najpre o obavezi poslodavca da isplaćuje zaradu, zatim naknadu zarade i naknadu troškova. Takođe će biti govora i o situacijama kada se javi zabrana naplaćivanja usluge za ustupanje poslodavcu korisnika. S obzirom na to da u određenim situacijama može da dođe do otkaza ugovora o radu, kada postoje opravdani i zakonom propisani razlozi za to, a koji su navedeni u članovima 23 i 24 Zakona o agencijskom zapošljavanju Republike Srbije, to podrazumeva da će stručni kurs vrlo detaljno predstaviti i ta dva člana prisutnima.

Naravno da i poslodavac i korisnik moraju ispuniti određene obaveze, što je takođe u konkretnom zakonu navedeno, pa će prisutni biti upoznati i sa time koja je njihova dužnost, a prema slovu konkretnog zakona.

Posebna oblast je vezana i za predstavljanje svih drugih obaveza koje ima kako agencija za zapošljavanje, tako isto i poslodavac i zaposleni, pa se podrazumeva da će i o tome detaljno svaki polaznik ove stručne obuke da bude informisan.

U kojim slučajevima dolazi do naknade štete, te ko vrši nadzor nad primenom ovog zakona su vrlo važna teme, a sa kojima će svakako da budu upoznati polaznici ove edukacije. Zatim će biti predstavljene kaznene odredbe u smislu ovog zakona, a biće u prilici svaki kandidat i da postavi pitanje predavaču, za slučaj da nešto od gradiva možda nije u potpunosti dobro razumeo.

Osnovni cilj ove edukacije jeste da svaki prisutni kandidat bude detaljno upoznat sa svim aspektima pomenutog zakona, te da njegove odredbe pravilno u praksi i primenjuje.

Kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe i na kojoj lokaciji?

Svakom pojedinačnom polazniku je data mogućnost da lično izabere gde želi edukaciju da pohađa i prema kakvom principu, a u skladu sa tim će i da dobije precizne informacije o tome na kojoj se lokaciji da bude organizovan kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe i u kojim terminima.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford pojedinačnim polaznicima nudi mogućnost da nastavu pohađaju individualno i u grupi, kao i u društvu još jedne osobe, jer je u ponudi i poluindividualni tip nastave. Sem toga, predviđeno je za svaki tip edukacije može biti organizovan prema klasičnom principu, ali isto tako i onlajn, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu.

S obzirom na to da ima više opcija, iznet je zahtev pred svakog pojedinačnog polaznika da izabere gde želi da boravi dok nastavu pohađa i koji mu od tri principa organizacije najviše u datom trenutku odgovara.

U jednoj grupi je tačno određeno da nastavu može pratiti maksimalno osmoro polaznika, a za formiranje grupe i početak edukacije te vrste je neophodno da 4 osobe najmanje u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije zvanično prijavu izvrše. Taj uslov neizostavno mora da bude ispunjen da bi edukacija za grupu kandidata mogla u tom predstavništvu da bude organizovana. Vrlo brzo posle formiranja grupe od minimalnog broja članova je obaveza ovlašćenog lica te poslovnice, to jest koordinatora za nastavu, da sve ostale detalje u vezi sa organizacijom časova precizira. Praktično govoreći on će doneti odluku tom prilikom o datumu početka grupne edukacije, a zatim će definisati i u kojim terminima će da bude organizovan seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe. A u tom slučaju je njegova obaveza i da odredi na koji način će biti raspoređen broj časova, koji je zvanični nastavnim programom predviđen. Praktično rečeno, jedino o čemu ne donosi odluku koordinator za nastavu jeste koliko će edukacija tog tipa trajati, pošto o tome prethodno odluku donose nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije i mogu je saopštiti zainteresovanima već u trenutku prijavljivanja. Inače je pravilnikom institucije organizatora precizno određeno da nije moguće dozvoliti nikakve izmene prilikom organizacije nastave u grupi na zahtev polaznika, već se jednostavno od svakoga očekuje da se pridržava onoga, što budu odredili nadležni.

Ovom prilikom moramo napomenuti da važe mnogo slobodnija pravila organizacije kada je u pitanju individualni tip nastave, to jest kada samo jedan kandidat prati časove. Zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem će se on u tom slučaju dogovoriti o načinu organizacije časova, odnosno o datumu početka individualne edukacije. Zajedno će definisati i u kojim terminima bi trebalo da budu organizovana predavanja i na koliko dana, odnosno u kom periodu će biti organizovana nastava, to jest koliko će ukupno da traje.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualna obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe. Dvoje kandidata u tom slučaju treba časove da pohađaju, a potpuno ista pravila kao i kod individualne nastave će biti primenjena. Dakle, to znači da bi trebalo polaznici da se sa nadležnim licima u okviru konkretne poslovnice, a primarno sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, usaglase oko svih detalja. Pored toga što će odlučiti o datumu početka nastave u paru, biće potrebno da se usaglase i oko toga u kojim će terminima da budu organizovani časovi i koliko će nastava da traje ukupno, jer su u obavezi da definišu i dinamiku koja će da bude poštovana prilikom organizacije časova.

Pošto pojedinačni kandidat bude odabrao na koji način želi predavanja da pohađa, takođe će biti u obavezi da navede i da li želi nastavu da rati onlajn ili u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Učenje na daljinu podrazumeva korišćenje polaznikovog računara za pristup predavanjima, a neophodno je da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Svaki kandidat će od strane nadležnih da dobije informacija o tome koje karakteristike mora imati računar, a biće upoznat i sa celokupnim postupkom instalacije softvera, koji će koristiti prilikom pristupanja predavanjima. Važno je napomenuti da se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da prođe sasvim samostalno kroz celokupan postupak instalacije softvera i to bez ikakvih teškoća, jer će mu detaljno svi koraci biti prethodno pojašnjeni. Ipak, ako se ne bude dobro snašao u tom slučaju, na raspolaganju mu je mogućnost da kontaktira članove tima IT sektora, a koji u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije postoji. Upravo su ti stručnjaci i zaduženi da pomognu svakom pojedinačnom kandidatu da reši bilo kakvu nedoumicu ili poteškoću, a sasvim svejedno da li se ona javi u toku samog postupka instaliranja programa ili dok edukacija traje.

Na najjednostavniji mogući način će biti organizovana nastava prema klasičnom principu, jer se u tom slučaju stručni kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe odvija u prostorijama prethodno izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. Obaveza koju u tom slučaju ima kandidat jeste da bude lično prisutan u terminima, koji će prethodno biti precizno definisani.

Izuzev mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju fizička lica, postoji opcija organizacije nastave za zaposlene. Ukoliko se javi za tim potreba, neophodno je da ovlašćeno lice u okviru konkretnog preduzeća kontaktira predstavnika institucije organizatora i oko svih detalja se sa njim usaglasi. Vrlo je važno informisati zainteresovane i o tome da korporativni tip nastave može da bude organizovan i na drugoj lokaciji, odnosno u prostorijama same firme, čiji zaposleni treba časove da pohađaju. Prethodno će vlasnik ili direktor tog preduzeća, to jest lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja dobiti jasne smernice o detaljima, koji se odnose na opremu u konkretnom prostoru, jer jedino ako sve to bude obezbeđeno, korporativni tip nastave može u okviru tog preduzeća da bude organizovan. Nakon što se usaglase oko lokacije sprovođenja časova, njihova je obaveza da definišu i kog datuma će korporativna obuka da počne. Potom je neophodno da se usaglase i oko termina, u kojima će predviđeni broj zaposlenih biti u obavezi predavanja da pohađaju, ali i koliko će ukupno nastava trajati, uzevši u obzir da se usaglašavaju i oko dinamike koja bi trebalo prilikom sprovođenja predavanja u tom slučaju da bude poštovana. Svi radnici dotične kompanije koji treba nastavu da pohađaju će zatim na propisani način o svim ovim detaljima da budu informisani.

Koliko će trajati stručni seminar - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe?

S obzirom na to da za svako fizičko lice postoji mogućnost da izabere u momentu prijavljivanja kako želi nastavu da pohađa, to će upravo od njegove odluke i da zavisi koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe da traje.

Da bismo pojasnili sve ovo, moramo navesti podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i u formi grupne ili individualne, ali i u okviru takozvane poluindividualne, u kom slučaju će dvoje polaznika biti u obavezi časove da pohađaju.

Ne samo da je različit broj osoba kojima je konkretni tip edukacije namenjen, već se razlikuje i način organizacije nastave, što neretko dovodi do toga da edukacija traje različito.

Isključivo kada pojedinačni kandidat bude odlučio da časove pohađa u grupi, moći će ranije i da dobije informacije o trajanju nastave. Takav je princip organizacije da nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije u tom slučaju imaju obavezu prethodno da definišu samo koliko će grupni tip edukacije trajati, dok o svemu ostalom posle formiranja grupe od najmanje četiri člana odluku donosi nadležni koordinator za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj je grupa pre toga formirana.

Napomenućemo i to da se u nastavnom programu nalazi ukupno 12 časova, a što važi za svaki tip edukacije. Međutim, kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika, taj broj časova će biti raspoređen na ukupno nedelju dana. Kao što smo već naveli, vrlo brzo pošto grupa bude oformljena će koordinator sve ostale detalje precizirati, pa će o tome svakog člana grupe blagovremeno i informisati.

Drugačija će pravila biti primenjena kada pojedinačni polaznik bude odlučio da nastavu pohađa ili u paru ili samostalno. Naime, na potpuno istovetan način će biti organizovan i poluindividualni kurs i obuka - Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe i individualni vid edukacije, s tim što se razlikuje broj osoba koje nastavu treba da pohađaju. Predviđeno je zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da se u tom slučaju ili dvoje polaznika ili samo jedan moraju sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji bi trebalo da vodi individualni ili poluindividualni tip edukacije, usaglasiti o načinu organizacije časova. Definisaće tom prilikom i kako će celokupan nastavni fond da bude organizovan, odnosno na koliko dana će da bude raspoređen taj broj časova, što znači da će na taj način precizirati i koliko će trajati konkretni tip obuke.

A u slučaju da nadležni u okviru ma kog preduzeća procene da je tematika ove edukacije interesantna njihovim zaposlenima, mogu izneti zahtev da bude organizovan korporativni tip nastave. U tom slučaju će se klijent dogovarati sa nadležnima u okviru apsolutno bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije o načinu organizacije časova i o lokaciji, na kojoj će nastava da bude održana. Između ostalog će biti u obavezi i da preciziraju kakva će dinamika biti primenjivana, a što ustvari automatski podrazumeva da će se dogovoriti i o tome na koliko dana će biti raspoređen definisani nastavni fond, to jest koliko će ukupno obuka da traje. Shodno pravilniku će naknadno o svemu tome da budu informisani svi zaposleni, koji bi trebalo časove da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zakon o agencijskom zapošljavanju - osnovne odredbe"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje