Kurs i obuka - Zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme

Trebalo bi da blagovremeno izvrši prijavu svako ko ima želju da se sa tematikom ove stručne obuke upozna. Napominjemo da nikakvo obavezno znanje ili veština nisu navedeni od strane organizatora.

Osnovne informacije o sebi će svaki pojedinac poslati ili na mejl adresu ili ih izdiktirati lično u jednoj od poslovnica institucije organizatora, odnosno preko telefona. Uz ime i prezime će kandidat navesti i datum svog rođenja, te svakako ostaviti i podatke za kontakt.

Neophodno je i da bude izvršen upis svakog prijavljenog pojedinca. A da bi bila u potpunosti ispoštovana aktuelna pravila, neophodno je da lično bude u tom trenutku prisutan svaki ranije prijavljeni pojedinac.


U principu, isključivo u zavisnosti od toga za koju se opciju od svih ponuđenih opredeli kandidat će zavisiti i na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme i u kojim terminima.

Da pojasnimo, nastavu pojedinačni polaznici mogu pohađati ili online ili na klasičan način, a i za jedan i za drugi tip edukacije važi pravilo da mogu biti organizovani na četiri načina. U suštini kandidat bira da li će časove pohađati samostalno, u paru ili u formi standardne grupe, a dostupna je i opcija da edukacija bude organizovana za dve ili tri osobe u isto vreme, kada se formira takozvana mikro grupa.

Oline nastava podrazumeva praćenje predavanja preko kompjutera svakog pojedinačnog polaznika. Dakle, on mora obezbediti računar odgovarajućih performansi, a zatim je njegova obaveza i da instalira namenski softver na taj računar, kako bi mogao da prati predavanja. Sem toga, moraće i da obezbedi nesmetani rad, u smislu da osigura stabilnu vezu sa internetom u toku svakog časa. Sve informacije o postupku instalacije softvera, ali i o načinu organizacije nastave prena takvom principu će na vreme biti dostupne svakom pojedinačnom kandidatu. Njima je na raspolaganju i mogućnost da kontaktiraju članove tima za tehničku podršku, koji funkcioniše u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

TESTOVI


Što se tiče druge ponuđene opcije, ona podrazumeva organizaciju nastave prema uobičajenim principima, to jest u prostorijama izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. A uzevši u obzir da se na 40 lokacija u ovom trenutku poslovnice organizatora nalaze, to u principu svako bez obzira gde živi može da pronađe onu koja mu je blizu.

Nakon što se bude odlučio između te dve opcije, svaki kandidat treba da izabere i na koji način od svih ponuđenih će predavanja da pohađa. Kao što smo već pomenuli, u ponudi je individualni seminar - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme, poluindividualni i nastava u standardnoj, odnosno u okviru mikro grupe.

Različit je broj polaznika za svaku od njih, ali i princip organizacije. Uopšteno rečeno, jedno lice pohađa individualni tip edukacije i ima pravo da se sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovori oko načina organizacije časova. A to u suštini znači da će oni zajedno precizirati prvo kog datuma će početi individualni tip edukacije. A odmah nakon toga se usaglasiti oko toga u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kakva će dinamika biti poštovana tom prilikom, tako da će automatski definisati i koliko će ukupno da traje nastava poznata kao jedan na jedan.

Prema potpuno istom principu se organizuje i nastava u paru ili poluindividualnu, ali i nastava za mikro grupu. U tom slučaju dvoje ili troje kandidata pohađaju predavanja i oni se zajedno sa nadležnima oko svega pomenutog dogovaraju.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme za standardnu grupu. Najmanje četvoro ljudi prvo moraju izvršiti prijavu u skladu sa pravilima, a posle toga će biti oformljena jedna grupa i moguće je da nastava na taj način bude organizovana. Upravo to je navedeno kao zvaničan uslov od strane organizatora, tako da u principu niko ne može unapred reći kog datuma će početi nastava tog tipa i sa time će svakako prijavljeni biti upoznati. A kada je u pitanju način organizacije, tu važe vrlo striktno definisana pravila, te o svemu odlučuju nadležni u okviru institucije organizatora. Naime, unapred će biti samo određeno koliko ukupno će trajati nastava za grupu polaznika, a kojih najviše može biti osmoro. Svakako će koordinator za nastavu biti u obavezi da posle formiranja grupe od minimalnog broja članova precizira i sve ostale detalje. Prvenstveno se misli na definisanje tačnog datuma početka edukacije, a zatim i na određivanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. S obzirom na to da su pravila vrlo strogo određena u ovom slučaju, to se zahteva da ih se svaki polaznik u potpunosti pridržava. Čak i ako neko od njih bude eventualno izneo neki zahtev, mora znati da se to kod nastave u grupi ne prihvata.

Tematika ove edukacije može biti interesantna i zaposlenima u kompanijama, a tada će biti organizovan korporativni kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme. Dakle, tek nakon što nadležni u nekom preduzeću budu izneli to kao zahtev, organizator će pristupiti definisanju detalja upravo sa nadležnima u zainteresovanoj kompaniji. Naime, oni bi trebalo da se dogovore kao prvo oko datuma početka korporativnog vida nastave, a odmah zatim i oko detalja vezano za termine održavanja časova i dinamike njihovog sprovođenja. S obzirom na to da su takva pravila, oni se usaglašavaju i oko trajanja edukacije te vrste. Ono što se posebno ističe kod ovog vida edukacije jeste da može biti održana i u prostorijama same kompanije, u okviru koje su polaznici zaposleni. Bitno je da u tom slučaju sva pravila organizatora budu ispoštovana, a prvenstveno sa aspekta uređenosti samog prostora, kako bi kvalitet edukacije bio zadržan na visokom nivou.

Koje će sve teme obraditi specijalizovani kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme?

Poznato je da određene kompanije baš ne vode računa o pravilnom korišćenju lične zaštitne opreme i da u vezi sa tim moraju snositi zakonske posledice. Tim pre što postoji zvanično prihvaćen pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 23 / 2020. Upravo će taj pravilnik i njegove osnovne odredbe predstaviti specijalizovani seminar - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme prisutnima, te se očekuje da se oni u svom budućem radu maksimalno svih njegovih odredbi pridržavaju, kako ne bi snosili zakonom propisane posledice.

Vrlo je važno napomenuti i to da će profesor u toku uvodnog predavanja predstaviti čime se bavi zapravo pravilnik, a biće objašnjeno i šta se tačno smatra lično zaštitnom opremom. Pojasniće prisutnima i osnovne pojmove, sa kojima će se prilikom predstavljanja ovog pravilnika oni susretati.

Dobiće informacije i o tome na koji način se lična zaštitna oprema isporučuje na konkretno tržište i koje sve to zahteve mora da ispuni sa aspekta zaštite zdravlja i bezbednosti.

Zatim je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme upozna polaznike sa svim posebnim zahtevima, koji moraju biti ispunjeni da bi konkretna lična zaštitna oprema smela i mogla da bude u praksi korišćena.

Saznaće, pored ostalog i koja lična zaštitna oprema može slobodno da se isporuči na tržište, a koja mora da ispuni specijalne zahteve.

Biće reči i o tome koje obaveze u skladu sa pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi ima proizvođač, a koje zastupnik, te koje uvoznik i distributer. A osvrnuće se predavač i na posebne obaveze koje imaju uvoznici distributeri.

Zbog čega je važno da lična zaštitna oprema bude usaglašena, odnosno da poseduje deklaraciju o usaglašenosti i da se ispoštuje pravilo o označavanju usaglašenosti će, isto tako svaki kandidat tokom ove stručne edukacije da sazna. Sem toga, specijalizovani kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme će biti usmeren i na predstavljanje postupaka, koji se primenjuju prilikom ocenjivanja usaglašenosti. Saznaće polaznici i koje telo obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Biće predstavljena i zaštitna klauzula, odnosno sve vezano za nadzor nad ličnom zaštitnom opremom. Takođe će polaznici dobiti informacije i o tome kako se postupa sa ličnom zaštitnom opremom za koju se smatra da predstavlja rizik. Zatim će predavač govoriti o tome kako se vrši postupanje sa usaglašenom ličnom zaštitnom opremom, a za koju se takođe smatra da predstavlja rizik.

Šta se dešava kada postoji formalna neusaglašenost lične zaštitne opreme i koje su kaznene odredbe predviđene ovim pravilnikom u tom slučaju su teme, koje će biti obrađene u toku završnog dela ove stručne edukacije.

Predavač će napomenuti kada je dozvoljeno svakom učesniku da postavi pitanje u vezi sa obrađenim temama, a ako nešto od svega toga nije u potpunosti dobro razumeo.

U kojim terminima se organizuje stručni seminar - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme i gde?

Važno je da napomenemo da je ova stručna edukacija namenjena fizičkim licima, ali da ukoliko bude postojao zahtev, može da bude organizovani korporativni kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme. U tom slučaju će tačno definisani broj zaposlenih da pohađaju predavanja.

Svakako će biti primenjena vrlo jednostavno pravila organizacije tom prilikom, jer se omogućuje nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da iznesu sve svoje zahteve predstavniku institucije organizatora. Pod tim mislimo najpre na usaglašavanje oko lokacije na kojoj će biti organizovana predavanja za zaposlene, jer ona može biti u ovom slučaju promenjena. Da budemo precizni, časovi mogu biti održani čak i u okviru same kompanije, u kojoj su oni radno angažovani, ali samo ako za tako nešto postoje propisani uslovi. A svim tim uslovima i zahtevima će prethodno biti obavešteni predstavnici zainteresovanog preduzeća. Princip organizacije je u osnovi vrlo jednostavan, jer je sve stvar dogovora između nadležnih u okviru konkretne firme i u okviru poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Nastava će biti održana onda kada se oni usaglase, a trebalo bi da se dogovore i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, kao i o njihovom rasporedu. Na taj način će odrediti i koliko bi ukupno trebalo edukacija tog tipa da traje, a onda će o svemu biti informisani zaposleni, koji treba da je pohađaju.

Od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da kada bude vršio prijavljivanje navede kako mu odgovara da predavanja pohađa i na kojoj lokaciji. Stvar je u tome da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi kako klasičan tip edukacije, tako isto i online obuka i kurs - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme. To je što se tiče mesta održavanja nastave, a kada je u pitanju princip organizacije, postoje četiri načina. Kandidati mogu izabrati da predavanja pohađaju u okviru standardne ili mikro grupe, zatim u paru ili samostalno.

Klasičan tip edukacije se odnosi na organizaciju nastave u poslovnicama pomenute obrazovne institucije, a koje se u ovom momentu nalaze na ukupno 40 lokacija širom naše zemlje. Dakle, polaznik samo treba da odabere u kojoj od brojnih poslovnica želi nastavu na taj način da pohađa i da izvrši prijavu i upis.

Najbitnije je da obezbedi računar sa odgovarajućim karakteristikama svaki polaznik, koji se odluči za drugu ponuđenu opciju. Nastava na daljinu podrazumeva praćenje predavanja uz korišćenje korisnikovog računara, odnosno specijalnog programa. Taj program je u obavezi svaki pojedinačni polaznik da instalira pre nego što nastava počne. Prethodno će naravno dobiti informacije o tome kako treba da teče postupak instalacije, ali i o tome kako u principu funkcioniše nastava na taj način. Najbitnije je da stabilna veza sa internetom postoji u onom prostoru, u kome kandidat bude odlučio da boravi dok pohađa časove. Inače, ako neko bude imao bilo kakav problem dok pokušava da instalira konkretni program, mada je to izuzetno jednostavno za učiniti, odnosno ako naiđe na neku poteškoću dok traju predavanja, ima mogućnost da se obrati stručnjacima zaposlenim u okviru tehničke podrške, koja postoji u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

A svaki pojedinačni polaznik posle toga treba da odluči i na koji od dostupnih načina će da pohađa predavanja.

Postoji mogućnost da specijalizovani seminar - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme bude organizovan za samo jednu osobu, kada se poštuju pravila individualne nastave. U tom slučaju će taj kandidat da se direktno sa predavačem i sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu dogovori oko toga na koji način će biti organizovan kurs. Jednostavno, oni će definisati datum početka nastave, a onda će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, kao i oko njihovog rasporeda, te će tako precizirati i koliko bi ukupno trebalo nastava jedan na jedan da traje.

Isti takav princip organizacije se primenjuje i kada kandidat odluči da nastavu pohađa u paru, odnosno u formi takozvane poluindividualne, ali i kada se opredeli da časovima prisustvuje u okviru mikro grupe. Napominjemo da dvoje ili troje kandidata treba predavanja u tom slučaju da prate.

Razlikuje se u velikoj meri princip organizacije grupne nastave, a ne samo zato što je prisutan veći broj polaznika u toku predavanja. Naime, definisano je pravilnikom ove obrazovne institucije da jednu grupu čini najmanje četiri osobe, a najviše osmoro polaznika. Uzevši u obzir da je broj osoba koje pohađaju predavanja u tom slučaju vrlo precizno određen, to je u okviru celokupne institucije organizatora iznet zvaničan zahtev da prvo grupa od minimum 4 člana u jednoj od poslovnica mora da bude oformljena. Praktično govoreći, tek posle toga, specijalizovana obuka i kurs - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme za grupu može da bude organizovana. Vrlo brzo nakon prijavljivanja dovoljnog broja kandidata će ovlašćeno lice te poslovnice precizirati sve detalje i o tome obavestiti članove same grupe. Međutim, mora biti naglašeno da se njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo kog segmenta kod nastave u grupi ne smeju prihvatiti, jer bi to bilo u potpunoj suprotnosti sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Dakle, sve ono što ovlašćena lica budu definisala se u potpunosti mora prihvatiti od strane svakog polaznika. A oni će odrediti kako tačan datum početka nastave, tako isto i u kojem će terminima članovi te grupe predavanja da pohađaju. Sem toga, određuju i dinamiku sprovođenja predviđenog broja časova, s tim da će precizne informacije o tome koliko će ukupno da traje grupni vid nastave dobiti svaki kandidat kada se bude zvanično prijavljivao.

Koliko je određeno da će stručna obuka i kurs - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme ukupno trajati?

Jedino ako polaznici odluče da specijalizovani seminar - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme pohađaju u okviru standardne grupe, kada predavanjima treba da prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi, dobiće ranije informaciju o tome koliko će nastava trajati. U svim ostalim slučajevima će taj podatak saznati naknadno, jer je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ukupno se 10 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije.

A u skladu je sa pravilima da će nastava trajati 4 dana, a ako kandidat odluči da predavanja pohađa u formi grupne nastave, ali samo kada je u pitanju standardna grupa. Svakako je u skladu sa pravilima i to da će svako od njih naknadno dobiti informaciju o datumu početka nastave, ali i o rasporedu časova i o tome u kojim će terminima oni biti održani, jer prvo mora biti ostvaren osnovni zahtev, te formirana grupa od najmanje četiri polaznika.

Sa druge strane, kada su u pitanju nastava za mikro grupu, odnosno poluindividualna ili edukacija poznata kao jedan na jedan, to jest individualna, predviđena su potpuno drugačija pravila organizacije. U suštini su ona izuzetno fleksibilna i podrazumevaju da se koordinator za nastavu i profesor u tom slučaju sa polaznicima dogovaraju o svemu, pa i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme. Naime, oni definišu raspored predavanja i tako odlučuju o trajanju, a moraju se usaglasiti i o datumu početka izabranog tipa edukacije, kao i o terminima u kojima će u konkretnom slučaju časovi da budu organizovani. Ističemo da sve to važi kako za individualnu nastavu, kada predavanjima prisustvuje jedan polaznik, tako isto i za poluindividualnu, u kom slučaju časove treba dve osobe da prate, ali i za nastavu koja podrazumeva rad u mikro grupi, odnosno sa dvoje ili troje polaznika istovremeno.

Inače u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i korporativni vid nastave, što je u principu edukacija specifična jer predavanja pohađaju isključivo radnici neke firme. Princip organizacije se maksimalno prilagođava zahtevima klijenata u tom slučaju, odnosno nadležnih u okviru zainteresovane kompanije. Baš zato i jeste predviđeno da se oni direktno sa organizatorom i dogovore o načinu sprovođenja časova, odnosno o lokaciji održavanja nastave. Samim tim što će definisati i na koliko dana će biti predviđeni broj časova raspoređen, oni se usaglašavaju i o tome koliko će korporativni kurs da traje. Svi zaposleni koji bi trebalo da pohađaju prodavanja će u tome naknadno da budu na propisan način informisani, kao i o tome na kojoj će lokaciji biti organizovana korporativna nastava, jer postoji mogućnost da bude održana i u prostorijama same kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kurs i obuka - Zakonski i praktični okviri za korišćenje lične zaštitne opreme"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje