Kurs i obuka za elektro-zavarivača

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: vrstama zavarivanja - elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom, elektrolučno zavarivanje pod praškom, elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, odnosno zavarivanje MIG, zatim elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, to jest zavarivanje MAG i elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnih gasova sa punjenom elektrodnom žicom, elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zastiti inertnih gasova i zavarivanje TIG; tehnikom varenja, optimalnim načinom izvođenja strujnog luka, potrebnom brzinom vođenja vara kao i prilagođavanjem amperaže prema potrebama radnog procesa.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Jedna od sigurno najzastupljenijih metoda zavarivanja jeste i takozvano elektrolučno zavarivanje koje može da se odvija na razičite načine. Najjednostavnije rečeno, ovaj postupak zavarivanja može da se okarakteriše kao spajanje, odnosno zavarivanje metala uz pomoć topljenja. Postupak se izvodi prema tehničko - tehnološkoj dokumentaciji uz upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme, a što zavisi od vrste elektrolučnog zavarivanja.

U praksi su, između ostalih prisutni: elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom, elektrolučno zavarivanje pod praškom, elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, odnosno zavarivanje MIG, zatim elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, to jest zavarivanje MAG. Takođe, postoji i elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnih gasova sa punjenom elektrodnom žicom, elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zastiti inertnih gasova i zavarivanje TIG.

A škola za elektro - zavarivača koju Akademija Oxford organizuje na preko 20 lokacija u našoj zemlji, odnosno u svakom gradu u kome ima poslovnicu, podrazumeva obuku i kurs za elektro - zavarivača bilo kog od navedenih profila.

Elektrozavarivač mora da vlada tehnikom varenja, te da bude upoznat i sa optimalnim načinom izvođenja strujnog luka, ali i da poseduje potrebnu brzinu vođenja vara kao i da bude upoznat sa prilagođavanjem amperaže, prema potrebama radnog procesa. Podrazumeva se da osoba koja poseduje sertifikat i zvanje elektrozavarivača dobro poznaje vrste, karakteristike i način upotrebe elektroda, a smatra se i da je neophodno da bude upoznat kako da na osnovu debljine materijala koji se spajaju odabere odgovarajuću elektrodu, te da odlično poznaje i vrstu struje i njene izvore te ulogu struje u procesu varenja. U nekim postupcima varenja mogu se pojaviti specifični zahtevi, sa kojima se takođe upoznaju svi polaznici tokom trajanja odabrane obuke, a u skladu sa važećim nastavnim programom za tu obuku.Zašto biste želeli da postanete elektro - zavarivač?

Prednosti pohađanja kursa i obuke za elektro - zavarivače su brojne, kada se uzme u obzir podatak da su ovi profili vrlo traženi širom zemalja članica Evropske Unije, te da čak postoje indicije da osobe zaposlene na ovim radnim pozicijama zarađuju i po 4 000 evra na mesečnom nivou.

Osim Evropske Unije, sertifikovani elektro - zavarivači traženi su i na području Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i u Japanu. A i ako imate u planu da ostanete u našoj zemlji, budite uvereni da ćete sa diplomom škole za za elektro - zavarivača sigurno mnogo lakše dobiti posao, budući da je na tržištu rada ovo zanimanje u deficitu.

Svakako je među pomenutim obukama i kursevima za elektro - zavarivača jedno od najzastupljenijih, ali i najefikasnijih ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, koje ima izuzetno široko polje primene, jer je sam uređaj koji se koristi prilično jeftin, a njime se stvara var koji je izuzetno kvalitetan, te je stoga ovaj profil radnika vrlo na ceni i za njim je, ujedno i najveća potražnja na tržištu rada. Osim za spajanje bakra , nikla, aluminijuma i njihovih legura, ovaj postupak elektrolučnog zavarivanja je našao primenu i u postupku spajanja čelika i livenog gvožđa, a tokom ovog procesa je najveća mogućnost manevrisanja, tako da se mogu spajati predmeti najrazličitijih oblika, obima i vrste materijala.

Sem ovoga, naša školama organizuje i kurs za elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom i zavarivanje pod praškom, kao i elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, odnosno zavarivanje MIG. Takođe, u našem redovnom programu je i obuka za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnih gasova sa punjenom elektrodnom žicom, elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zastiti inertnih gasova i zavarivanje TIG, te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, to jest zavarivanje MAG. U principu, za bilo koji kurs da se polaznik odluči, on se upoznaje sa svim onim detaljima koji su neophodni da bi mogao samostalno da obavlja posao za koji se školovao, kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu.

Tokom trajanja kursa i obuke za elektro - zavarivača svi polaznici se upoznaju i sa korišćenjem elektroda, odnosno sa načinima njihovog obeležavanja, uzevši u obzir da je uvedena standardizacija u njihovom označavanju i to najpre radi lakše identifikacije, što čitav postupak elektrozavarivanja znatno olakšava. Zatim se upoznaju sa načinom čuvanja, odnosno skladištenja elektroda, ali i sa 4 osnovna tipa podloške koji se mogu koristiti prilikom izvođenja spoja, odnosno sa položnom trakom, podložnim zavarom, bakarnom i nemetalnom podloškom.

Škola za elektro - zavarivača posebnu pažnju obraća i na upoznavanje polaznika obuke sa samim postupkom zavarivanja, odnosno sa korišćenjem određenog uređaja koji se u tom procesu primenjuje, kako bi savladali maksimalno bezbednu upotrebu, što je od ključnog značaja i za njihov budući rad. Jer svaki polaznik nakon što završi kurs i obuku za elektro - zavarivača odabranog smera, te stekne o tome i sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou je, praktično gledano osposobljen da potpuno samostalno i maksimalno bezbedno i kvalitetno obavlja posao za koji se školovao. Uzevši u obzir da kurseve vode vrsni stručnjaci u ovoj oblasti, koji iza sebe imaju godine i godine iskustva u edukaciji, možete biti sigurni da ćete u okviru škole za elektro - zavarivača Akademije Oxford dobiti maksimalno kvalitetnu obuku i to po najpovoljnijoj ceni.

Prijava se vrši tokom cele godine i to na preko 20 lokacija u celoj Srbiji. Budući da naše poslovnice postoje ne samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, već i u Jagodini, Ćupriji i mnogim drugim i većim i manjim gradovima u zemlji, to će i svako ko želi da stekne međunarodno priznat sertifikat za bilo koji od ponuđenih profila za elektro - zavarivača moći vrlo lako da izvrši prijavu i u relativno kratkom roku stekne validnu diplomu, te pronađe zaposlenje u struci.

Nastava se odvija u manjim grupama, kako bi se svakom polazniku posvetila adekvatna pažnja. Termini u okviru grupnih časova su precizno određeni, a svaki polaznik koji iz bilo kog razloga ne može ili ne želi da pohađa ovu vrstu obuke, može da se odluči za individualnu ili poluindividualnu nastavu, u okviru kojih sam može da, u dogovoru sa profesorom odluči kada će se održavati časovi. Podrzumeva se da kurs i obuka za elektro - zavarivača sadrže i teorijski i praktičan deo, a Akademija Oxford svim polaznicima nudi mogućnost da samostalno organizuju praktičnu nastavu ili, pak da je pohađaju u onim kompanijama sa kojima sarađuje naša škola za elektro - zavarivača. Stim što posebno naglašavamo da ni u kom slučaju nismo odgovorni za kvalitet prakse koja se sprovodi u firmama sa kojima ne sarađujemo, odnosno koje polaznik samostalno odabere.

Za sva dodatna pitanja i informacije, predstavnici naših brojnih poslovnica širom Srbije vam stoje na raspolaganju!


Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za elektrozavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za elektrozavarivača - Akademija Oxford

 • Definisati zavarivanje?
 • Šta se podrazumeva pod zavarenim spojem?
 • Koji su najčešće korišćenji žljebovi i izglei odgovarajućih šavova?
 • Nacrtai oblike najčešće koriščenih žljebova?
 • Kako se vrši podela šavova po kontinuitetu?
 • Šta se podrazmeva pod tehnologijim zavarivanja?
 • Gde se upisuje grafička oznaka za uprošćavanje zavarenih spojeva?
 • Koliko ima postupaka zavarivanja prema saznanjima današnjice?
 • Ukratko opisati postupak Elektrolučnog zvarivanja?
 • Koji su daodatni materijali elektrode za elektrolučno zavarivanje?
 • Postupno objasniti istoriju zavarivanja, njen razvoj?
 • Opisati istoriju struje za zavarivanje?
 • Navesti vreste elektrolučnog zavarivanja?
 • Objasniti postupke ručnog elektrolučnog zavarivanja?
 • Opisati Zavarivanje MIG postupkom?
 • Opisati zavarivanje MAG postupkom?
 • Opisati karakteristike zavarivanja pod praškom?
 • Opisati karakteristike zavarivanja pod troskom?
 • Opisati postupak elektrolučnog zavarivanja natopljenom elektrodom?
 • Opisati karakteristike TIG zavarivanja?
 • Opisati karakteristike zavarivanje plazmom ?
 • Ukratko opisati greške u zavarenim spojevima?
 • Definicijom opisati šta je ručno elektrolučno zavarivanje obloženo elektrodom?
 • Šta se obezebeđuje topljenjem jezgra elektrode koja se koristi u procesu elektrolučnog zavarivanj?
 • Detaljno objasniti primenu postupka za postupak ručnog elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom?
 • Koja je osnovna primena postupaka ručnog elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom?
 • Koja su ograničenja u primeni po pitanju debljineobložene elektrode?
 • Koja je glavna i značajna prednost u primeni E postupka ?
 • Kakvo jezgro ima elektroda za E postupakzavarivanja?
 • Koje su osnovne uloge oblogeelektrode?
 • Nacrtati šemu obložene elektrode?
 • Zbog čega se uvodi i koristi Označavanje elektroda?
 • Napisati standarse za obeležavanje elektroda?
 • Navesti 4 osnovna tipa podloške za izvođenje spoja?
 • Šta je podložna traka?
 • Šta je Bakarna podloška?
 • O čemu treba voditi računa pri izboru vrste struje?
 • Detaljno objasniti Tehnologiju zavarivanja?
 • Objasniti koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Navesti i objasniti koje su osnovne mere bezbednosti i zaštita zdravlja na radu prilikom ručnog elektroličnog zavarivanja?

Cena kursa i obuke za elektrozavarivača je 18,000 RSD.

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 dinara mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za elektrozavarivače


Literatura za elektrozavarivače

Priručnik - Skripta - Knjiga za elektrozavarivače - Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje