Cisco: Professional Data Center (CCNP Data Center)

Polaganjem svih šest ispita koliko ih ima u oblasti Data Center i to na nivou Professional, svaki pojedinačni kandidat će zvanično da postane vlasnik Cisco CCNP Data Center sertifikata. A u pitanju je sertifikat koji poboljšava, sasvim sigurno mogućnost za zaposlenje i koji svrstava njegovog vlasnika u profesionalca u oblasti Data Center.

Sobzirom na to da je Akademija Oxford je u našoj zemlji zvanično ovlašćeni Cisco centar za sprovođenje testiranja, ona isto tako svima koji su zainteresovani pruža priliku da pohađaju specijalizovanu Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT i da tako izvrše adekvatnu pripremu za sve ispitne zahteve.

U principu, ova kompanija tačno navodi oblasti koje se na svim navedenim ispitima proveravaju, ali ona ima pravo u bilo kom ispitnom roku da doda, odnosno izmeni određene oblasti zahteva i o tome ne mora da obavesti nijednog prijavljenog kandidata. Samim tim će i iskusni profesori, koji su zaduženi da Cisco kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP Data Center sertifikata protekne prema pravilima, obratiti pažnju i na mnogobrojne dodatne oblasti, čime će svakom pojedinačnom polazniku omogućiti da sa lakoćom prođe kroz polaganje.


Prijavljivanje za pohađanje nastave može da izvrši svako ko želi bilo kog dana u godini preko zvaničnog mejla Akademije Oxsford, kada je neophodno da uz sve lične podatke navede i u kojoj bi tačno od preko 20 poslovnica on želeo da pohađa Cisco kurs. A uz to, svaki pojedinačni polaznik ima pravo i da se prijavi preko telefona one poslovnice koju bude izabrao, odnosno to može da učini i lično u njenim prostorijama.

Bilo ko koga interesuje Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ima obavezu da poznaje engleski jezik na višem nivou, a kako bi mogao adekvatno da odgovori na sve ispitne zahteve i kako bi bio u mogućnosti da prati konkretnu obuku.

Izuzetno je važno da naglasimo i to da ovaj Cisco test centar u ponudi ima kako individualnu, tako i grupnu nastavu, što znači da će svako ko vrši prijavu dobiti priliku da izabere jednu od njih. A način organizovanja ova dva tipa nastave se razlikuje, pa tako u okviru individualne nastave će biti prisutan samo jedan polaznik, a u grupi ih može biti između četvoro i osmoro.

Kada je u pitanju Cisco grupni kurs i obuka za polaganje 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ispita, naglašeno je da taj tip nastave može da počne tek kada se budu stvorili uslovi, što znači da se mora prijaviti najmanje 4 zainteresovana polaznika u jednoj od poslovnica, pošto se tek posle toga može formirati jedna grupa. Termini u kojima se taj tip obuke organizuje određuju se od strane test centra, a kada polaznika zanima individualna Cisco obuka, on će se potpuno samostalno dogovoriti i o datumu početka i o dinamici odnosno o terminima sa profesorom i ovlašćenim licem u poslovnici u kojoj želi da je pohađa.TESTOVI


Šta izučava Cisco obuka za sticanje CCNP Data Center sertifikata?

Sasvim je jasno da svako ko hoće da zvanično stekne Cisco CCNP Data Center sertifikat mora da položi sve ispite iz ove grupe, a njih je ukupno šest. Samim tim se i Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ispita deli na isto toliko delova, prateći u potpunosti konkretan plan svakog pojedinačnog ispita. Ali je izuzetno bitno da naglasimo da Cisco kompanija zadržava pravo da pomenute oblasti izmeni i to može da učini u svakom ispitnom roku, bez obavezivanja da o konkretnoj izmeni obavesti prijavljene kandidate. Baš zato i naši predavači posebno vode računa o tome, tako da svim polaznicima pružaju mogućnost da se upoznaju i sa onim oblastima koje su njima srodne, a kako bi se na što bolji način pripremili za polaganje svakog ispita ponaosob.

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI je usmerena na upoznavanje polaznika sa implementacijom Cisco Data Center Unified Computing - a i sastavljena je od 5 segmenata. Prva oblast je vezana za savladavanje znanja koja se odnose na primenu C - Series standalone, a potom sledi učenje postupka konfigurisanja UCS B - Series connectivity. Svakako će polaznici imati mogućnost da nauče i kako se uređuje Cisco UCS B - Series. Na koji način se snabdevaju Cisco UCS Compute izvori, isto tako izučava Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI. U tom delu polaznici uče, između ostalog na koji način funkcioniše snabdevanje mrežne konekcije u Cisco UCS - u, ali i kako se formiraju izvori skladištenja u Cisco UCS - u. Takođe će imati priliku da nauče i šta je Virtual HBAs i na koji način se snabdeva, ali i kako funkcioniše C - Series integracija.

Specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 999 DCUCI ispita se završava oblašću koja se odnosi na implementaciju Cisco UCS server virtualizacije i njegovih karakteristika, gde polaznici uče sve što je vezano za integraciju UCS - a i Vmware vCenter servera, ali i na koji način se radi sa UCS vm - fex - om, te kako se snabdeva direktna veza I/O.

Posle nje, sledi Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 997 DCUFI, gde polaznici imaju obavezu da savladaju ukupno 7 segmenata, a primarna tema konkretnog ispita je vezana za primenu Cisco Data Center objedinjene strukture.

Svaki polaznik se na početku ove obuke upoznaje sa Cisco Unified Fabric proizvodima, a u sklopu Cisco Data Center mrežne arhitekture. Ne samo da će imati šansu da se svi upoznaju sa osnovnim karakteristikama Cisco Nexus grupe proizvoda, nego će da nauče i, između ostalog kako funkcioniše povezivanje mrežne infrastrukture na Cisco UCS platformu.

Predavači će polaznike, nakon toga da upoznaju sa implementacijom sigurnosnih opcija na Cisco Unified Fabric proizvodima u sklopu Cisco Data Center Architecture. Imaće priliku da nauče i na koji način se pristupa pravilnom uređivanju objedinjene strukture u okviru arhitekture Cisco Data Center. Takođe će da steknu dovoljan nivo znanja vezanih za implementaciju High Availability Features na pomenutim proizvodima, a u okviru konkretne arhitekture. Sledi oblast koja se tiče primene Cisco Unified Fabric mrežnih karakteristika i funkcionalnosti u okviru Cisco Data Center okruženja.

Uz sve pomenuto, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 997 DCUFI svakom pojedinačnom polazniku nudi priliku da se upozna i sa implementacijom mrežne virtualizacije, odnosno sa primenom opcija za skladištenje, a sve to u okviru Cisco Data Center okruženja.

Podrazumeva se da polaznici nakon toga treba da nastave sa pohađanjem ovih obuka, a ako žele da se pripreme za zahteve koje navodi naredni ispit. Od 6 oblasti se sastoji Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 998 DCUCD ispita, a primarna tema se odnosi na upoznavanje polaznika sa dizajniranjem Cisco Data Center Unified Computing - a.

Svakako oni prvo upoznaju osnovnu metodologiju u oblasti njihovog dizajniranja, a zatim stiču znanja vezana za Data Center strukturu i modularnost. Da bi svi zainteresovani mogli da odgovore na zahteve u konkretnom ispitu, neophodno je da savladaju i oblast primene tehnologija u sklopu Data Center. Posle toga će da nauče na koji način se dizajnira Access Layer u sklopu konkretnih podataka.

Sem toga, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 998 DCUCD sve polaznike upoznaje i sa postupkom dizajniranja rešenja za virtualizaciju, a uz korišćenje Cisco UCS. Na kraju, polaznici uče kako treba u okviru Data Center pristupiti dizajniranju Network Management considerations.

Svako ko želi da postane zvanično vlasnik Cisco CCNP Data Center sertifikata je u obavezi da položi i sledeći ispit, a Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 996 DCUFD se u potpunosti pridržava važećeg programa, tako da je podeljena na 9 oblasti, koje odgovaraju grupama pitanja koje su trenutno aktuelne na pomenutom ispitu.

Designing Cisco Data Center Unified Fabric se smatra osnovnom temom u ovom slučaju, a polaznici stiču na samom početku znanja koja se odnose na metodologiju dizajniranja, te se upoznaju i sa osnovnim pojmovima. Nakon toga će naučiti kako izgleda struktura Data Center i na koji način se u okviru Cisco Data Center rešavaju potencijalni problemi koji se odnose na Storage Area Network. Zatim će biti reči o postupku dizajniranja Core Layer - a i Aggregation Layer - a u sklopu Data Center, a Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 996 DCUFD ispita će sve prisutne da upozna i sa postupkom dizajniranja Access Layer - a.

Na koji način je potrebno izvršiti dizajniranje skladišta i SAN rešenja, odnosno kako treba podesiti bezbednosne opcije su isto tako teme sa kojima će svaki polaznik da ima prilike da se upozna. Završetak ovog kursa je usmeren na sticanje znanja koja se odnose na dizajniranje Network Management Considerations into a Data Center.

Pretposlednji ispit koji kandidat mora da položi da bi stekao Cisco CCNP Data Center sertifikat, odnosno Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 035 DCUCT ispita se prvenstveno bavi postupkom rešavanja eventualnih problema u Cisco Data Center objedinjenom okruženju i ima 5 segmenata.

Troubleshoting UCS architecture and System internals je prva oblast sa kojom se polaznici tom prilikom upoznaju, a posle toga će da nauče kako se rešavaju konkretni problemi prilikom instalacije i konfiguracije, odnosno početka rada konkretnog Data Center.

Sem toga, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 035 DCUCT podrazumeva i oblast koja se tiče UCS SAN/LAN/VLAN konekcija, to jest rešavanja problema koji u okviru rada sa njima možda mogu da iskrsnu. Osnov izučavanja završnih oblasti je vezan za UCS Compute Troubleshooting i UCS C - Series standalone troubleshooting.

Od ukupno 5 segmenata se sastoji Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 980 DCUFT, koji je ujedno i poslednji uslov za sticanje Cisco CCNP Data Center sertifikata. Maintaining troubleshooting Cisco Data Center objedinjenog okruženja se smatra osnovom izučavanja u tom slučaju, a polaznici uče na samom početku kako se u okviru Cisco Data Center mreže mogu rešiti potencijalni problemi koji se odnose na Layer 2 connectivity issues.

Profesori će posle toga da ih upoznaju i sa FCoe i sa Storage area network u Cisco Data Center, te će imati prilike da nauče i na koji način je potrebno pristupiti rešavanju problema koji se u tim situacijama pojavljuju.

Pored toga, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 980 DCUFT podrazumeva i oblast koja je usmerena na DCI issues i Platform specific issues u sklopu Cisco Data Center mreža, a oni u okviru njih uče kako se rešavaju poteškoće i problemi koji mogu da se jave u tim situacijama.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ispita?

Ovde je u pitanju posebna Cisco obuka i kurs za sticanje Cisco CCNP Data Center sertifikata, jer se nudi mogućnost svakome da polaže ove ispite.

Tačnije, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT je namenjena svima koji su zaposleni u Data Center, bez obzira koju radnu poziciju da obavljaju, uz uslov da poseduje odgovarajući nivo znanja iz konkretnih oblasti koje se proveravaju na svim ovim ispitima.

Od svakoga ko se prijavljuje za pohađanje se zahteva da zna i engleski jezik, stim što to mora da bude na višem nivou, uzevši u obzir da se i Cisco kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP Data Center sertifikata i svi ispiti organizuju na konkretnom jeziku.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka za sticanje Cisco sertifikata CCNP Data Center?

Bez obzira za koju od ponuđenih vrsta nastave se polaznik odluči, on u svakom slučaju treba da zna da se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT organizuje u izabranoj poslovnici Akademije Oxford.

Svakako, ono što razlikuje grupnu i individualnu obuku jeste prvo broj prisutnih polaznika, a zatim i termini i dinamika, odnosno datum početka.

Stvar je u tome da svaki onaj polaznik koji izabere individualnu nastavu dobija mogućnost da se sa nadležnim profesorom dogovori oko dinamike i termina u kojima će se nastava održavati, ali i oko tačnog datuma kada će individualni Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ispita da počne.

Što se tiče grupne vrste nastave, tu sve pomenuto određuje organizator, ali datum početka isključivo zavisi od broja zainteresovanih polaznika. Tačnije, u grupama može da bude između četvoro i osmoro ljudi, pa se samim tim i zahteva prijavljivanje minimalnog broja osoba za formiranje grupe (4 polaznika), posle čega svi oni od ovlašćenog lica Cisco test centra dobijaju informaciju kako o datumu početka, isto tako i o terminima, te o tačnoj dinamici prema kojoj će se nastava organizovati.

Dodatne napomene :

  • mogućnost za prijavljivanje je otvorena cele godine, a osim ličnog prijavljivanja u jednoj od poslovnica Cisco test centra, zainteresovani mogu da se prijave i mejlom ili preko telefona konkretne poslovnice
  • uplata se vrši u poslovnici Akademije Oxford u okviru koje se Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 999 DCUCI, 642 - 997 DCUFI, 642 - 998 DCUCD, 642 - 996 DCUFD, 642 - 035 DCUCT i 642 - 980 DCUFT ispita održava
  • viši nivo poznavanja engleskog jezika se zahteva od svakog prijavljenog polaznika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje