Kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: preduzimanjem mera u protivpožarnoj zaštiti; očuvanjem bezbednosti svih segmenata nekog pravnog lica; protivpožarnom opremom i preventivom od požara.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Kako se sve više obraća pažnja na rad protivpožarne službe u brojnim firmama, to se i potreba za kvalifikovanim radnikom u PP službi PP obezbeđenja sve više povećava. Iz tog razloga, obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja predviđaju upoznavanje polaznika sa postupkom očuvanja bezbednosti u ovom domenu, odnosno sa svom opremom koja čini jedan protivpožarni sistem. A za vreme trajanja nastave biće reči i o preduzimanju adekvatnih mera u okviru zaštite od požara, te o preuzimanju onih mera koje se smatraju preventivnom zaštitom od požara.

Ono što je najvažnije i što zbunjuje mnoge zainteresovane osobe ćemo odmah navesti. Naime, kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja nisu isto što i licenca za radnika u PP službi PP obezbeđenja, već polaznik koji bude završio ovu obuku, to jest koji bude pohađao predavanja i praksu, te položi završni ispit će dobiti potvrdu da je to učinio. Tek nakon toga on ima pravo da, u skladu sa važećim odredbama zakona pristupi polaganju zvaničnog ispita za sticanje licence za pomenuto zanimanje.

Sada kada smo to razjasnili, možemo da kažemo i da ovu obuku organizuje Akademija Oxford i to na trenutno preko 20 lokacija u zemlji, tačnije u svakom gradu u kome pomenuta institucija ima otvorenu poslovnicu.

Očekuje se da svako koga interesuje nastava izvrši najpre prijavu, a što može da uradi svakoga dana u toku godine kada je otvorena jedna od poslovnica i to direktno. Isto tako postoji mogućnost i da se pristupi prijavljivanju preko telefona, odnosno da zainteresovani polaznik sa pomenutom institucijom ostvari kontakt preko mejla. Naglašavamo da se zahteva u tom mejlu da navede, najpre svoje osnovne podatke, kao što su datum rođenja, te prezime i ime, ali je isto tako bitno i da navede u kojoj našoj poslovnici ga zanima da pohađa nastavu i svakako da navede broj telefona za kontakt.

Nakon što polaznik bude na propisan način izvršio prijavljivanje, ovlašćeno lice u onaj poslovnici u koju je odabrao da se upiše će ga kontaktirati i to u najkraćem mogućem roku, te ga i uputiti u detalje vezane za upisivanje. Zapravo, tada se očekuje da svaki prijavljeni lično prisustvuje, pošto je neophodno da on zvanično potpiše ugovor sa institucijom koja organizuje ovaj kurs. Isto tako se zahteva i da dostavi dokaze kojima će odgovoriti na osnovne uslove. Tačnije rečeno, osnovni uslov jeste da polaznik mora da bude državljanin Republike Srbije, a zatim i da završi minimum osnovnu školu pre toga i da bude punoletan. Baš iz tog razloga se, osim izvoda iz matične knjige rođenih, zahteva da on u okviru obavezne dokumentacije dostavi i uverenje o državljanstvu, koje ne sme ni u kom slučaju da bude starije od 6 meseci, ali je potrebno da dostavi i svedočanstvo osnovne škole. Uz to, napominjemo i da polaznici zapravo dostavljaju fotokopije svih pomenutih dokumenata, a da one osobe koje nisu završile samo osnovnu, već i neku srednju školu, umesto već navedenog svedočanstva svakako treba da dostave diplomu te srednje škole.

Kako polaznik prilikom upisa treba da potpiše, kao što smo rekli ugovor sa našom institucijom, to znači da je on obavezan da tada ima i validan lični dokument. Takođe se zahteva da to bude onaj dokument u kome postoji fotografija, što znači da bi trebalo da ima najpre ličnu kartu, iako dozvoljavamo da identifikaciju svi zainteresovani izvrše uz pomoć pasoša ili vozačke dozvole. Bitno je i da naglasimo, mada se to podrazumeva, da sve one osobe koje imaju lični dokument u kome se nalazi čip, moraju da u potpunosti ispoštuju pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, odnosno da ga očitanog imaju prilikom upisa, a kako bismo mogli da pristupimo identifikaciji tog polaznika.

Kad je u pitanju princip po kome se obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja organizuje, on je zapravo vrlo jednostavan, pošto se pred se zainteresovane stavlja zahtev da prvo pohađaju predavanja, a zatim i da odrade praksu i to u tačno navedenom periodu. Tačnije, zvanično je određeno da praksu polaznici moraju da pohađaju u trajanju od 300 radnih sati i to u sklopu one firme koja će da ispuni u potpunosti tačno definisane uslove. Stvar je u tome da kompanija koja će biti zadužena za organizovanje prakse u ovom slučaju mora da ima zaposlenog radnika u PP službi PP obezbeđenja, na prvom mestu, a zatim i da svakako mora da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa našom institucijom. Naravno, uz sve to se podrazumeva da uopšte ta kompanija želi praksu da organizuje, a o čemu će svakako polaznik biti dužan da se informiše ukoliko bude izabrao onu varijantu koju mi ne preporučujemo. Preciznije rečeno, postoje dve mogućnosti za pohađanje prakse, a svaki polaznik ima apsolutno pravo da izabere onu koju smatra u toj situaciji boljom. Jedna opcija jeste da se on samostalno postara i da pronađe firmu koja će da ispuni navedeni uslov, a sa kojom naša institucija nije imala saradnju, dok je druga opcija da izabere jednu od kompanija sa kojima smo mi prethodno sarađivali. Moramo da naglasimo da mi prvu opciju svakako smatramo manje povoljnom za polaznike i to najpre zato što će izgubiti dragoceno vreme čekajući da pomenuti ugovor bude potpisana. A isto tako će morati i da dostave našem predstavniku sve informacije koje su neophodne za popunjavanje tog ugovora. Takođe, onaj polaznik koji bude izabrao baš tu opciju će biti obavezan i da sa zvanično ovlašćenim licem u firmi koju bude izabrao precizira sve što je vezano za pohađanje prakse, tako da će on morati samostalno da se raspita o cenu, pošto mi svakako ne možemo da prisustvujemo tim pregovorima. Izuzetno je značajno i da polaznik, pre nego što se odluči za jednu od ponuđenih opcija zna da Akademija Oxford nekome ko odabere tu opciju, ne pruža garancije koje se odnose na kvalitet nastave, a najpre zato što nema nikakvo pravo da garantuje za organizovanje prakse sa kojom nije uopšte upoznata.

Onaj polazni koji bude odabrao drugu opciju koju smo pomenuli će, svakako da dobije garancije vezano za kvalitet nastave, ali ćemo mu dati i sve podatke koji se odnose na cenu prakse u tom slučaju. A on, takođe uopšte ne mora da troši vreme na čekanje da se pristupi potpisivanju pomenutog ugovora, pošto smo ga mi sa svim našim poslovnim partnerima već potpisali. Upravo to i jeste razlog zbog čega navodimo ovu opciju kao jednostavniju za sve polaznike.

Svi prijavljeni osim prakse, moraju da pohađaju i predavanja, što organizujemo mi u svim poslovnicama u zemlji. Nastava se tada organizuje na četiri različita načina, a od svakog polaznika se očekuje da izabere onu koja u potpunosti ispunjava njegove zahteve. Izuzev individualne, odnosno grupne, postoji i obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja preko interneta, to jest online, kao i poluindividualna nastava.

Svaka od njih se organizuje u skladu sa važećim pravilima, a sa njima će svaki pojedinačni polaznik da bude upoznat kada se bude upisivao. Naime, grupna nastava je namenjena za četvoro do osmoro polaznika istovremeno i podrazumeva takav princip gde je isključivo organizator nastave može da odredi u kojim terminima će se predavanje odvijati i prema kojoj dinamici, ali postoji jedan vrlo važan zahtev u ovom slučaju koji je potrebno da bude ispunjen da bi uopšte ovaj tip kursa mogao da bude organizovan. Tačnije rečeno, neophodno je da se prijavi minimalno 4 osobe koje žele da pohađaju baš taj tip nastave, a pošto se tek tada može otvoriti grupa koja će brojati najmanji broj polaznika.

A što se tiče načina organizacije svih ostalih vrsta nastave, napominjemo da se samo poluindividualni kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja organizuje za dve osobe, a ostala dva tipa nastave, to jest online i individualna, podrazumevaju prisustvo samo jednog polaznika. Inače, sve te vrste nastave podrazumevaju isti princip organizovanja, sobzirom na to da svaki polaznik u tom slučaju, bez obzira za koju vrstu nastave da se odluči ima mogućnost da lično odabere ne samo termine, nego i datum početka onog tipa nastave koji mu odgovara, kao i dinamiku prema kojoj će predavanja u tom slučaju da budu sprovođena.

Praktično, ne postoji uslov ni za jednu drugu vrstu nastave osim za onu koju polaznici žele da prate preko interneta, jer je tada naravno neophodno da imaju računar, ali se takođe od njih zahteva i da obezbede stabilnu internet vezu, a kako bi online obuka mogla u potpunosti da bude organizovana prema važećim pravilima.

Pošto polaznici budu završili sa pohađanjem najpre predavanja, a zatim i praktičnog dela, otvara im se mogućnost da pristupe polaganju završnog ispita, pošto je osnovni uslov za to upravo odrađen praktični deo ovog kursa. Oni će imati priliku da na tom ispitu odgovaraju u okviru pismenog i u okviru usmenog dela, pošto se od njih on i sastoji. Napominjemo da ukupno postoji 15 pitanja i to ih ima 12 u okviru testa, a 3 su prisutna na usmenom.

Skriptu iz koje će se polaznik pripremati za polaganje ovog ispita će mu obezbediti organizator, a budući da je ona uračunata u cenu za pohađanje predavanja, te je u nju takođe uračunata i izrada potvrde, ali i nadoknada za polaganje ispita za proveru znanja, kao i pohađanje onog tipa nastave koji će polaznik lično da izabere.

Svakako moramo da naglasimo i to da mi dopuštamo i onim kandidatima koji ne pohađaju ovu obuku u okviru naše institucije da samo pristupe polaganju ispita za proveru znanja, a kako bi oni stekli validnu potvrdu. Naravno, tada od njih zahtevamo i da prilože drugačiju dokumentaciju nego polaznici naše obuke, a to moraju da učine pre polaganja tog ispita, odnosno pre izrade potvrde. Oni moraju prvo da izvrše prijavljivanje na propisan način, odnosno da plate nadoknadu koja je jasno definisana aktuelnim cenovnikom naše institucije. Isto tako se od njih zahteva i da dostave potvrdu da su imali prilike da pohađaju ovaj kurs u sklopu neke druge organizacije, odnosno da su odradili predviđenih 300 radnih sati prakse, te prilažu i svu obaveznu dokumentaciju. Kada su u pitanju kandidati koji obuku i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja pohađaju kod nas, oni takođe isto tako dostavljaju obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje sva ona dokumenta koja su inače morali da prilože prilikom upisivanja. Vrlo je važno i da dostave kako original potvrde da su uspešno savladali obuku za stručno osposobljavanje za radnika u PP službi PP obezbeđenja, kao i dokaz da su odradili praksu, a što će me izdati upravo ona kompanija u kojoj su taj deo i pohađali. Od njih se, isto tako zahteva i da prilože ugovor koji su potpisali sa našom institucijom i to u trenutku upisivanja na ovaj kurs. A u dosije i jednog i jednih i drugih kandidata će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford da doda i test sa polaganja završnog ispita, nakon što ga oni sa uspehom budu položili, kao i zapisnik sa tog polaganja.

Polaznici koji budu završili sa pohađanjem ove obuke će dobiti potvrdu da su pohađali kurs i obuku za radnika u PP službi PP obezbeđenja i da su položili ispit provere znanja, a nakon toga oni imaju pravo da se tom potvrdom i ostalom dokumentacijom koja se zahteva, prijave za sticanje licence za radnika u PP službi PP obezbeđenja.

Napominjemo i to da ćemo omogućiti čak i onim kandidatima koje interesuje ovaj kurs, ali u čijem gradu nije otvorena poslovnica naše institucije sve do tog trenutka, da pristupe polaganju ovog ispita, odnosno da pohađaju nastavu onako kako je određeno. Potrebno je samo da nas obaveste o tome, a kako bismo ih uputili u detalje, ali ćemo napomenuti da im možemo preporučiti da predavanja prate iz sopstvenog doma preko računara, to jest da se odluče za online kurs. A što se tiče drugog dela, odnosno pohađanja prakse, najbolje bi bilo da se oni potrude lično da nađu firmu koja odgovara zadatim uslovima, a koja posluje upravo u gradu u kome oni stanuju i da se sa njenim predstavnikom dogovore oko svega što je vezano za organizovanje praktičnog dela. Takođe je važno i da taj polaznik u potpunosti ispoštuje pravilo koje je prethodno navedeno za takvu situaciju, te da predstavniku naše najbliže poslovnice dostavi relevantne podatke koji su potrebni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Upravo u prostorijama one poslovnice naše institucije koja je najbliža gradu u kome da taj kandidat stanuje ćemo, prema jasno definisanom programu organizovati polaganje završnog ispita, a prethodno ćemo ga svakako obavestiti o tačnom datumu.

Moramo da naglasimo i to da je potvrda koju će dobiti svako ko bude pohađao ovaj kurs i polagao ispit za proveru znanja apsolutno priznata, što znači da svako ko je stekne ima svakako pravo da je priloži kao relevantan dokaz prilikom prijavljivanja za polaganje zvaničnog državnog ispita za sticanje licence za radnika u PP službi PP obezbeđenja.Šta obuhvata kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Prethodno smo objasnili da je obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja namenjen svim onim osobama koje se pripremaju za sticanje zvanične državne licence za radnika u PP službi PP obezbeđenja i svi polaznici će imati prilike da se upoznaju sa onim zahtevima koji će pred njih biti stavljeni kada se budu kvalifikovali zvanično za ovaj posao.

Naime, osoba koja je zaposlena u protivpožarnoj službi, na prvom mestu treba da poseduje odlične sposobnosti organizacije, a svakako se podrazumeva da mora biti odgovorna, pošto je optimalan rad ovog sistema u svakoj kompaniji izuzetno važan.

Za vreme predavanja će polaznici da dobiju informacije koje su vezane za sve one uređaje koji se nalaze u okviru sistema zaštite od požara, te će se upoznati i sa načinom njihovog korišćenja, odnosno održavanja. Biće reči kako o aparatima za gašenje požara i vremenu njihovog obaveznog servisiranja, koje je tačno određeno, tako i o elektronskom sistemu zaštite od požara, odnosno upoznaće se sa radom takozvanih detektora za dim. Svi polaznici će morati da nauče i koje sve institucije u našoj zemlji su zadužene za servisiranje aparata za gašenje požara, te u kom vremenskom periodu se to servisiranje mora izvršiti, a prema odredbama zvaničnog zakona.


Kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja ima za cilj da svakome predoči o čemu naročito treba da vodi računa kada se bude zvanično osposobio za ovo zanimanje, te će biti reči i o samom ispitu za sticanje licence. Tu će naši iskusni profesori, koji su i sami nosioci pomenute licence da ukratko pojasne svim polaznicima postupak kroz koji oni moraju da prođu kada se budu prijavili. Isto tako će im objasniti i koliko je njihova uloga u konkretnoj kompaniji važna, pošto će biti zaduženi i da sve ostale zaposlene upute u sve one mere koje moraju biti preduzete da bi sistem zaštite od požara funkcionisao na najbolji mogući način.

Kako je organizovana obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja prema zvaničnom nastavnom programu predviđa 2 segmenta, a koja svaki polaznik mora da pohađa, odnosno sastoji se od predavanja, na prvom mestu, a zatim je potrebno i pohađati praksu.

Naglašavamo da se nastava odvija prema različitim principima i naravno, na sasvim različito mestu, pošto predavanja organizuje naša institucija, a za praksu će se pobrinuti određena kompanija. Takođe je potrebno da polaznici znaju i da praksu može isključivo ona kompanija koja zapošljava radnika u PP službi PP obezbeđenja i da organizuje, uz uslov da ona to želi da učini. Međutim, to se ne smatra dovoljnim da bi zaista bilo dopušteno da ta firma organizuje praksu za naše polaznike, pošto se zahteva i da naša institucija zvanično sa njom ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A nakon što svi ti uslovi budu ispunjeni, polaznik ima mogućnost da počne da pohađa praksu, ali pre nego što lično bude izabrao odgovarajuću firmu, moramo da naglasimo da imaju mogućnost da izaberu firmu sa kojom smo mi taj ugovor prethodno potpisali, jer se ona nalazi na zvaničnoj listi naših poslovnih partnera. Time će oni u velikoj meri da olakšaju čitav postupak pohađanja prakse, ali se svakako podrazumeva i da oni imaju pravo da izaberu drugu ponuđenu varijantu, mada se ona ipak smatra nešto zahtevnijom.

Radi se o tome da polaznik može da nađe odgovarajuću kompaniju samostalno i da se sa njenim predstavnikom dogovori oko svega što je bitno za pohađanje prakse, ali mi u tom slučaju ne možemo da snosimo odgovornost za njen kvalitet, te svakako nismo u prilici ni da polazniku pomognemo u tom smislu da mu kažemo koliko će praksa da košta, jer jednostavno sa tim podatkom nismo upoznati. Naime, taj polaznik mora sve potrebne detalje da dogovori sa zvanično ovlašćenim licem u toj firmi, ali tu postoji još jedna okolnost koja je prilično otežavajuća za svakog polaznika. Preciznije rečeno, tada se zahteva kao što smo već pomenuli potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i izabrane firme, pa je neophodno i da on samostalno obezbedi sve podatke koje ćemo uneti u taj ugovor, te je potrebno i da ih, naravno dostavi predstavniku našem poslovnice i to ako je moguće što pre. Razlog zbog čega zahtevamo da polaznik ovo učini u što kraćem roku jeste što on, zapravo može da počne da pohađa praksu tek kada mi taj ugovor potpišemo.

Ona opcija koja se smatra, ipak znatno lakšom u ovoj situaciji jeste da polaznik izabere odgovarajuću firmu u okviru liste poslovnih partnera Akademije Oxford, jer tada prvo mi garantujemo da će praktičan deo koji podrazumeva obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja da bude organizovan prema svim važećim pravilima, ali to nije i jedina olakšica. Predstavnik naše institucije će tim polaznicima da pruži podatke koji su vezani prvenstveno za cenu prakse, ali i sve ostale informacije koje su njima tada važne.

Na samom početku smo naveli da ovaj kurs podrazumeva ne samo pohađanje prakse, već i praćenje teorijskog dela, to jest predavanja, koja organizuje naša institucija i to u okviru svih svojih poslovnica ili preko interneta. Stvar je u tome da mi nastavu organizujemo najpre kao grupnu, a zatim i u formi individualne i poluindividualne, ali isto tako postoji kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja online.

Svaki polaznik ima pravo da odabere onaj tip nastave koji mi u tom trenutku najviše odgovara, a preporučljivo je da on to navede u trenutku upisa, kako bismo mogli da ga uputimo u sve zahteve koje mora da ispoštuje, odnosno u način organizovanja svakog od navedenih tipova nastave. Slobodno možemo da kažemo da je najzahtevnija grupna obuka, pošto se na prvom mestu traži od polaznika da prihvati one termine koje će da odredi organizator, odnosno da se maksimalno prilagodi definisanoj dinamici. Međutim, to nije i jedini zahtev, uzevši u obzir da je potrebno da jedna grupa bude formirana u okviru konkretne poslovnice, pa se zato uvek pred polaznike zainteresovane za tu vrstu nastave i stavlja zahtev da sačekaju da se dovoljno osoba u njoj prijavi. Na prvom mestu moramo da naglasimo da u jednoj grupi može da bude od četvoro do osmoro osoba, pa se samim tim i taj zahtev odnosi na prijavljivanje najmanje četiri polaznika, kako bi bila kreirana grupa u kojoj se nalazi minimalan broj osoba, a kako bi se ostvario primaran uslov za početak ovog tipa nastave. Zato uvek i naglašavamo da one osobe koje interesuje baš grupni kurs svakako moraju biti spremne na činjenicu da nastava ne može da počne ubrzo pošto oni prijavu izvrše, kao što to može da se dogodi kada su u pitanju svi ostali tipovi nastave.

Dakle, ne samo individualna, već i online, kao i poluindividualna obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja se organizuju na, praktično isti način, budući da polaznici u tom slučaju sa profesorom preciziraju sve što je važno za organizovanje nastave. A to osim datuma njenog početka, svakako uključuje i dinamiku, ali i termine u kojima će časovi da budu organizovani.

Napominjemo da je individualna nastava, kao i online namenjena za po jednog polaznika, dok se u okviru poluindividualne nalaze dve osobe koje istovremeno prate tu vrstu nastave. Isto tako je bitno da svaki onaj polaznik koga interesuje praćenje predavanja preko interneta poseduje informaciju da se od njega zahteva ne samo da ima računar preko koga će da prati nastavu, već isto tako i da za taj računar on mora obezbedi stabilnu konekciju sa internetom.

Ko može da pohađa kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Prisutno je ukupno tri uslova koje mora da zadovolji apsolutno svako koga zanima kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja. U principu, možemo slobodno da kažemo da su ti uslovi uobičajeni i da većina polaznika može prilično lako da ih ispuni.

Radi se o tome da je potrebno prvo da prijavljene osobe budu punoletne, a zatim i da zvanično poseduju državljanstvo naše zemlje. Takođe se zahteva i da svako ko izvrši prijavu za pohađanje nastave, odnosno ko želi da pristupi upisu ima najmanje osnovno obrazovanje, a što podrazumeva da je do tog momenta završio minimum osnovnu školu.

Kako su ovo opšti uslovi, to se dokumenta kojima polaznik potvrđuje njihovo ispunjenje svrstavaju u obaveznu dokumentaciju, a koju on mora da priloži kada se bude upisivao. Tačnije rečeno, zahteva se da tada priloži kako fotokopije svedočanstva osnovne škole, odnosno diplome srednje škole, a što svakako zavisi od stepena obrazovanja koje je taj polaznik stekao, tako i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te fotokopiju uverenja o državljanstvu. Posebno naglašavamo da je samo za poslednji dokument, kojim polaznik potvrđuje svoje državljanstvo zvanično navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Predviđeno je da kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja traje ukupno tri meseca, a pritom svaki polaznik ima obavezu da osim predavanja, u navedenom periodu pohađa i praksu, za koju je definisano trajanje od 300 radnih sati.

Uzevši u obzir da naša institucija uvek teži da ostvari očekivanja svih polaznika, to mi njima pružamo mogućnost i da, uz maksimalno poštovanje tada definisane dinamike, ovu obuku završe u kraćem vremenskom periodu.

Neophodno je da svaka osoba koju interesuje kraće trajanje ovog kursa vodi računa o pravilu koje je vezano za pohađanje prakse, pošto se tada zahteva svakodnevno prisustvo ovom delu obuke. Preciznije rečeno, da bi obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja mogao da traje ukupno 2 meseca, važno je da svako ko je zainteresovan za to bude prisutan na praksi svakodnevno i to po osam sati. A kada polaznik pohađa praksu od ponedeljka do petka u trajanju od ukupno 40 radnih sati, on će svakako ovaj kurs da završi znatno brže i samim tim će ranije biti u mogućnosti da polaže završni ispit za sticanje potvrde.

Koliko košta kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Prilikom upisa će svaki pojedinačni polaznik da dobije informaciju od organizatora da se obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja sastoji od dva dela, a što se isto odnosi na njihovo plaćanje, jer se pohađanje prakse uvek plaća odvojeno od teorijskog dela.

Cenu prakse može da odredi samo kompanija koja je zadužena za njenu organizaciju, a naša institucija na to svakako nema nikakvog uticaja. Zato mi sada navodimo cenu za praksu koju polaznici žele da pohađaju u okviru kompanija sa kojima mi imamo saradnju. A ako oni budu izabrali onu drugu opciju, koja podrazumeva da će samostalno da pronađu odgovarajuću kompaniju i u njoj pohađaju praksu, mi nećemo biti u mogućnosti da im navedemo koliko ona u tom slučaju košta.

Moramo da naglasimo i to da cena za pohađanje predavanja uključuje ne samo praćenje onog tipa nastave koju lično izaberete, već ćete dobiti i literaturu koja je potrebna za pripremanje polaganja završnog ispita, a nju u ovom slučaju obezbeđuje organizator. Uz to, u pomenutu cenu je uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, ali isto tako i izrada potvrde.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja?

Sa jedne strane, nastava se odvija u okviru firme koja je zadužena za organizovanje prakse, a sa druge strane u poslovnicama Akademije Oxford. Da ne bude zabune, kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja se sastoji od dva dela, pa se oni i odvijaju na različitim mestima.

Tako, naša institucija organizuje predavanja i to u toku cele godine, a kako u okviru poluindividualne i individualne nastave tako, i u formi grupne, ali i nastave preko interneta. Svaki polaznik pojedinačno će da donese odluku koju vrstu nastave želi da pohađa, a što bi svakako trebalo da saopšti zvanično ovlašćenom licu u poslovnici u kojoj pristupa prijavljivanju, odnosno upisivanju, kako bi mogao da dobije sve važne podatke.

Naime, neko ko želi da pohađa grupnu nastavu i na taj način prati predavanja sa još nekoliko polaznika će biti dužan i da sačeka da se prijavi najmanje četiri osobe u istoj poslovnici, jer je to osnovni uslov za početak organizovanja te vrste obuke. U jednoj grupi može da bude najviše osmoro ljudi, pošto se upravo na taj način može i očuvati odličan kvalitet nastave, koji je jedno od naših osnovnih obeležja. U ovom slučaju će naša institucija, to jest njeno zvanično ovlašćeno lice da navede polaznicima u kojim terminima se predavanja odvijaju, te prema kojoj dinamici će grupna obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja da se sprovodi.

A svako kome ne odgovara taj princip, ima pravo da izabere online, poluindividualnu ili individualnu nastavu, pošto tada polaznici odlučuju u kojim terminima prate predavanja, a zatim i kojom dinamikom, pa čak i kada kurs koji su odabrali počinje. Sve to oni dogovaraju sa profesorom koji će imati dužnost da ih vodi kroz obuku.

Naglašavamo da postoji samo jedan uslov koji oni moraju u potpunosti da ispoštuju, a koji je vezan za pohađanje online nastave, uzevši u obzir da se tada zahteva da polaznik na računaru preko koga će nastavu da prati koristi stabilnu konekciju sa internetom, budući da jedino na taj način može da funkcioniše online kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja bez ikakvih teškoća.

Ono što je važno naglasiti kad je u pitanju praktičan deo, jeste da svaki polaznik ima apsolutno pravo da lično izabere u kojoj firmi će da pohađa taj deo ove obuke, ali je potrebno da ta firma zadovolji određene uslove. Naime, zahteva se na prvom mestu da kompanija koja će biti zadužena za organizovanje prakse ima zaposlenu osobu na radnoj poziciji koja je predmet ovog kursa, to jest da zapošljava radnika u PP službi PP obezbeđenja. A ukoliko ispunjava taj uslov, te želi da organizuje praksu za tog polaznika, ona mora i da potpiše ugovor sa Akademijom Oxford o poslovno - tehničkoj saradnji, pa tek pošto to učini može da se pristupi organizovanju prakse.

Moramo da naglasimo i to da mi imamo saradnju sa kompanijama koje pomenutom uslovu odgovaraju, te smo sa njima i potpisali ugovor koji je pomenut, što znači da nećemo to činiti opet, odnosno da nećete morati da čekate da on bude potpisan, iako mi uvek nastojimo da to učinimo u što kraćem roku, pošto se to smatra osnovnim zahtevom za početak prakse. Dakle, ako se odlučite da izaberete neku od kompanija sa kojima smo mi sarađivali, ne samo da nećete gubiti vreme, već ćete odmah dobiti garancije koje se odnose na kvalitet nastave. Takođe, u tom slučaju mi ćemo vas obavestiti io svim potrebnim detaljima koji su vezani za pohađanje prakse, a što naravno ne znači da ne možete da se odlučite i za drugu ponuđenu varijantu. A ona podrazumeva da praksu pohađate u okviru kompanije sa kojom mi nismo sarađivali, to jest sa kojom navedeni ugovor nismo pre toga potpisali. Činjenica je da se to smatra težom opcijom, ali postoje polaznici kojima baš ona iz nekog razloga odgovara, a mi u njihovu odluku ne možemo da se mešamo. Možemo samo da naglasimo da će tada imati značajno više obaveza, pošto je neophodno da oni sami prvo pronađi odgovarajuću firmu, a zatim dogovore sve potrebne detalje sa onom osobom koja je u toj firmi ovlašćena. Ne samo da ima tu obavezu, već se od njega očekuje i da predstavniku one poslovnice Akademije Oxford u kojoj se taj polaznik upisao, to jest u kojoj je pohađao predavanja, dostavi relevantne podatke koji su potrebni za pripremu ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. A tek nakon što polaznik ispoštuje taj zahtev i dostavi sve podatke koji su nam potrebni, ovlašćeno lice u toj našoj poslovnici će da organizuje potpisivanje ugovora sa predstavnikom određene firme, a nakon čega će i taj deo obuke moći da bude organizovan u skladu sa pravilima.

Dodatne napomene:

 • svako ko je zainteresovan, može u toku cele godine da se prijavi za pohađanje ovog kursa i to ili lično u jednoj od naših poslovnica ili preko oficijelnog mejla Akademije Oxford, odnosno putem telefona izabrane poslovnice
 • zahteva se da svaki polaznik priloži obaveznu dokumentaciju u trenutku upisa, kao i da ima važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mu bilo dopušteno da potpiše ugovor našom institucijom
 • prema odredbama potpisanog ugovora, plaćanje se vrši u tačno određenom periodu i to direktno u poslovnici u kojoj se polaznik upisuje, to jest u kojoj odabere da prati predavanja
 • pohađanje praktične nastave se plaća odvojeno od pohađanja predavanja i to prema ceni koju će u tom slučaju da da firma koja je zadužena za organizaciju prakse
 • u cenu za teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja je računato i polaganje završnog ispita, odnosno izdavanje potvrde o položenom ispitu, a koju tada polaznik dobija od organizatora
 • onaj kandidat koji zadovoljava navedene zahteve, a ne pohađa ovaj kurs u organizaciji naše institucije ima pravo samo da se prijavi za polaganje završnog ispita, te je potrebno i da tom prilikom plati tačno određenu nadoknadu za to polaganje
 • naglašavamo da polaganjem završnog ispita kandidati neće da steknu licencu za radnika u PP službi PP obezbeđenja, već sa stečenom potvrdom koju izdaje naša institucija imaju pravo da apliciraju za sticanje zvanične licence

Cena kursa i obuke za radnika u pp službi obezbeđenja je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za radnike u PP službi PP obezbeđenja


Literatura za radnike u PP službi PP obezbeđenja

Priručnik - Skripta - Knjiga za radnike u PP službi PP obezbeđenja - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje