ICDL Workforce - Obrada teksta

Modul 1 Office Aplikacije

Da bi se moglo reći da neko zna da koristi računar, definitivno mora da zna i kako se obrađuje tekstualni sadržaj, odnosno kako se izrađuje jedan dokument, te kako se menja i čuva, ali i kako se štampa i slično.

Iz tog razloga je vrlo važan deo i onaj koji je vezan za upoznavanje sa programima koji su namenjeni obradi tekstualnih sadržaja, odnosno dokumenata, što i jeste fokus ICDL Workforce modula Obrada teksta.

Pored toga što će svako ko bude pohađao ovaj modul naučiti da generalno radi sa dokumentima, sama činjenica da će se upoznati sa korišćenjem programa koji je namenjen obradi tekstualnih sadržaja će povećati njegovu produktivnost. Ne samo da će kandidat učiti kako se otvara jedan tekstualni dokumenti i kako se u njega unosi tekst, nego i kako funkcioniše opcija selektovanja, ali i na koji način da ispravi konkretni sadržaj.


ICDL Workforce - Obrada teksta

Naučiće i da formatira određene tekstualne sadržaje, u smislu da će saznati kako može da menja stilove, te kako može da nabraja određene stavke, zatim da formira paragrafe i slično.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da ICDL Workforce modul Obrada teksta bude usmeren i na upoznavanje kandidata sa time kako se radi sa objektima u tekstualnim dokumentima. Pored toga što će naučiti kako se u takvim dokumentima mogu obrisati grafički objekti, takođe će kandidati saznati i kako se kreiraju tabele, ali kako se formatiraju, odnosno kako se unosi sadržaj u njih, te kako se menjaju.

Podrazumeva se da će naučiti i kako se određeni tekstualni dokument priprema za štampu, odnosno koja podešavanja je potrebno u tom slučaju izvršiti, te kako može dokument da pregleda pre štampanja i naravno kako u praksi funkcioniše štampanje određenog dokumenta. Sem toga, biće obrađena i oblast Mail merge, tako da će kandidati naučiti kako u praksi funkcioniše objedinjavanje u okviru elektronske pošte, a očekuje se da po završetku ICDL Workforce modula Obrada teksta svi kandidati u potpunosti ovladaju osnovama korišćenja aplikacije, odnosno programa za obradu tekstualnih sadržaja.

Koji su ciljevi ICDL Workforce modula Obrada teksta?

Sa osnovnim smernicama koje su vezane za korišćenje programa namenjenih obradi tekstualnih dokumenata će se upoznati svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Obrada teksta. U tom smislu će kandidati između ostalog naučiti i kako se novi dokument otvara u okviru konkretnog programa, potom i kako da ga sačuvaju u različitim formatima, ali i kako da ga sačuvaju u oblaku, odnosno uz korišćenje Cloud opcije.

Sem toga, naučiće i da menjaju dokument, selektuju određeni sadržaj, te kako tekstualni dokument mogu da sačuvaju. Biće upoznati i sa brojnim opcijama za pomoć, odnosno sa različitim alatima koji su dostupni u okviru konkretne aplikacije namenjene obradi tekstualnih sadržaja, a što će sve u velikoj meri da utiče i na povećanje njihove produktivnosti.

Pored toga, predviđeno je da po završetku pohađanja ovog modula kandidati znaju na koji način mogu da formiraju i formatiraju tekstualni dokument, zatim kako da ga urede i sve to kako bi ga pripremili ili za dalje deljenje ili za štampu.

Biće upoznati i sa različitim stilovima koji su dostupni, kao i sa brojnim alatima koje konkretni program za obradu teksta nudi, tako da će saznati i o čemu treba da vode računa kako bi odabrali najbolju moguću opciju kada je u pitanju formatiranje dokumenta. Sem toga, ICDL Workforce modul Obrada teksta će omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način mogu da unesu tabele u konkretni tekstualni sadržaj, zatim kako mogu da unesu crteže i slike, te na koji način mogu njima da manevrišu.

Biće takođe upoznati i sa pojmom cirkularnog pisma, odnosno cirkularne pošte, tako da će saznati o čemu treba da vode računa prilikom pripreme dokumenta za slanje u okviru cirkularne pošte.

Da bi jedan dokument bio pažljivo formatiran i spreman za dalju upotrebu, on mora da uključi i određena podešavanja, što znači da će svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Obrada teksta biti upoznat i sa svim pravilima koja su vezana za podešavanje stranica, odnosno biće im ukazano na to zbog čega je važno da neposredno pre slanja ili štampanja obrate pažnju na strukturu stranice i naravno na eventualne pravopisne greške koje u tekstualnom sadržaju postoje.

1. Korišćenje programa

Prvi deo ICDL Workforce modul Obrada teksta vezan je za upoznavanje kandidata sa osnovnim aplikacijama, odnosno sa programima koji se upravo sa ciljem obrade tekstualnih sadržaja i koriste. Najpre će im biti predstavljene osnovne karakteristike odabranog programa, a zatim će u okviru dve podoblasti biti upoznati kako sa osnovnim pravilima koja su vezana za rad sa dokumentima, tako isto i sa time šta je potrebno da učine da bi maksimalno povećali produktivnost.

U tom smislu će kandidati saznati kako mogu da pokrenu konkretni program koji je namenjen obradi teksta, a zatim i kako treba da ga zatvore. Nakon toga će im biti objašnjeno i kako to isto mogu da učine sa određenim dokumentom ili sa više dokumenata.

Naučiće i kako da kreiraju novi dokument, a uz korišćenje onog koji se smatra osnovnim, ali i na koji način mogu da kreiraju novi dokument uz pomoć dostupnih dodataka, odnosno online template - a, to jest šablona koji je dostupan na mreži. A nakon što sve to nauče, biće im objašnjeno i kako mogu da sačuvaju, odnosno snime određeni dokument, te kako da odaberu na kojoj lokaciji žele da ga sačuvaju. Isto tako će biti upoznati i sa time kako mogu da promene naziv konkretnog dokumenta, ali i kako mogu da promene lokaciju na kojoj žele da ga sačuvaju, bez obzira da li je ta lokacija na konkretnom kompjuteru ili se odluče za korišćenje Cloud opcije za čuvanje tekstualnih dokumenata.

Da bi mogli da sačuvaju određeni dokument u nekom drugom formatu, kandidati moraju biti upoznati i sa time koje sve ekstenzije se najčešće koriste, tako da će im biti sve to detaljno objašnjeno, a saznaće i kako mogu da prelaze između nekoliko dokumenata koji su otvoreni i na kojima rade.

U okviru druge podoblasti će ICDL Workforce modul Obrada teksta biti usmeren na upućivanje kandidata u to kako mogu da povećaju produktivnost. Naime, biće im na samom početku tog dela edukacije objašnjeno šta su osnovne postavke konkretne aplikacije, odnosno programa, te kako bi trebalo da ih podese, a u smislu da kreiraju korisničko ime, odnosno korisnički nalog, te da odaberu koji je to folder u kome će biti čuvava obrađena dokumenta, a što se smatra primarnim folderom, odnosno primarnom fasciklom.

Odmah zatim će im biti predstavljene i opcije pomoći koje će im biti na raspolaganju, tako da će naučiti kako mogu da ih koriste, a kako bi povećali produktivnost prilikom korišćenja odabrane aplikacije, odnosno programa namenjenog obradi teksta. Saznaće takođe i koji su sve alati namenjeni povećanju samog dokumenta, odnosno njegove sadržine dostupni i kako da ih koriste, a potom će im biti objašnjeno i na koji način mogu da rade sa toolbar - ovima, odnosno trakama alata, tako da mogu da im se prikazuju ili da ih sakriju. Isto tako će biti kandidatima u okviru ovogd ela edukacije objašnjeno i kako generalno traka, odnosno ribon može da bude prikazana i ili minimalizirana, tako da se praktično ne vidi.

Podrazumeva se da će produktivnost biti povećana ako neko ko koristi program namenjen obradi teksta zna kako da kreira prečice, odnosno koje alate može da koristi da bi mnogo brže i efikasnije manevrisao određenim dokumentima, pa će i o tome govoriti ICDL Workforce modul Obrada teksta . Kandidatima će biti objašnjeno i šta je opcija „ Go to “, odnosno kada se taj alat koristi, te kako on utiče na povećanje produktivnosti.

2. Kreiranje dokumenata

Svakako će ICDL Workforce modul Obrada teksta u okviru ovog dela edukacije omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time kako je potrebno da rade sa dokumentima koji su primarno usmereni na tekstualne sadržaje, tako da će im tom prilikom biti najpre objašnjeno kako u praksi funkcioniše unos teksta. U tom smislu će saznati na koji način se može prikazivati jedan tekstualni dokument, odnosno kako može biti sačuvan u draftu, te kako se u njemu mogu vršiti promene i zašto je važno uvek menjani dokument sačuvati na željenoj lokaciji.

Upoznaće se i sa različitim prikazima dokumenata, ali i sa time kako mogu da menjaju režim prikaza. Zatim će kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Obrada teksta u ovom delu biti upoznati i sa time na koji način treba unositi tekst u jedan takav dokument. Pored standardnog teksta, biće im objašnjeno i kako mogu da u tekstualni sadržaj unesu specijalne karaktere, odnosno simbole, a što je vrlo važno za određene tekstualne sadržaje.

Zatim sledi podoblast koja je vezana za upoznavanje kandidata sa procesom uređivanja dokumenata, tako da će im najpre biti objašnjeno na koji način mogu da prikažu ili sakriju znake kao što su oni koji se koriste prilikom definisanja pasusa, zatim kada je potrebno da budu korišćeni tabulatori, te kako mogu da prikažu ili sakriju oznake ručnog preloma linija.

Manevrisanje u okviru konkretnog tekstualnog sadržaja podrazumeva da osoba koja se bavi obradom tog dokumenta zna na koji način funkcioniše opcija „ Select “. U tom smislu će ICDL Workforce modul Obrada teksta omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način mogu da izvrše selekciju samo jednog slova, odnosno jednog karaktera, zatim samo jedne reči ili više njih, kao i jednog ili više redova, rečenica i paragrafa, te naravno na koji način u praksi funkcioniše selektovanje celog teksta koji se nalazi u dokumentu. Nakon toga će im biti objašnjeno i kako mogu određeni sadržaj ili deo da obrišu ili da ga izmene, te kako mogu da umetnu određeni tekstualni sadržaj u njega.

Upoznaće se i sa jednostavnim komandama koje se koriste sa ciljem pretraživanja specijalnih karaktera, odnosno reči ili fraza , a takođe će naučiti i kako se koriste one komande za zamenu specijalnih karaktera, ali reči i koje se smatraju jednostavnim.

Biće upoznati i sa time kako mogu da kopiraju ili celokupan tekst ili jedan njegov deo i da potom uz promenu opet taj isti deo prebace u drugi deo samog dokumenta ili nekog drugog dokumenta. Između ostalog, ICDL Workforce modul Obrada teksta će omogućiti u ovom segmentu kandidatima da nauče i kako mogu da obrišu jedan deo teksta ili ceo tekst, odnosno kako se koriste komande „ Undo “ i „ Redo “.

3. Formatiranje

U trećoj podoblasti će se kandidati upoznati kako sa formatiranjem teksta, tako isto i sa paragrafima i njihovim formatiranjem, ali i sa različitim delovima koja nudi konkretni program namenjen obradi tekstualnih sadržaja.

Svakako će se upoznati i sa time po kom principu bi trebalo da biraju font, te koje su osnovne karakteristike kojih fontova, ali i sa time kako mogu da odaberu veličinu slova.

Nakon toga će svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Obrada teksta biti upoznat i sa time koje opcije su dostupne kada je u pitanju oblikovanje slova, tako da će saznati kada je poželjno koristiti opciju podebljanih slova, odnosno „ Bold “, zatim kada se koriste kosa slova, to jest i „ Italic “, ali i na koji način je potrebno da postupe ukoliko je potrebno da koriste opciju podvlačenje, odnosno „ Underlining “.

Upoznaće se i sa opcijom indeksiranja i eksponiranja, odnosno „ Subscript “ i „ Superscript “, a zatim će detaljno da budu upoznati i sa time kako bi trebalo da koriste paletu boja koja je dostupna, bez obzira da li žele da označe samo karaktere ili žele da određeni karakteri imaju pozadinu u nekoj boji. Biće im objašnjeno i kako mogu da mala slova postanu velika, odnosno kako mogu da izvrše promenu velikih slova u mala.

S obzirom na to da je u određenim slučajevima neophodno koristiti rastavljanje reči prema pravilima, to podrazumeva da svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Obrada teksta treba da nauči i kako se mogu aktivira automatske funkcije koje su namenjene rastavljanju reči na slogove.

Sem toga, kandidatima će biti objašnjeno i kako mogu da unesu hiperlink u tekst, odnosno kako mogu da ga promene i po potrebi uklone.

Naredna podoblast vezana je za rad sa paragrafima, tako da će polaznicima najpre biti objašnjeno kako se formiraju paragrafi, a zatim i kako se oni mogu spojiti, ali i kako da unesu prelom linije ili po potrebi da ga izbrišu.

U zavisnosti od toga čemu je namenjen konkretni tekstualni sadržaj, zavisiće i da li je potrebno koristiti opciju „ Align “, odnosno „ Indent “, to jest da li konkretni paragraf treba da bude uvučen ili ne. U većini slučajeva početnici i svi oni koji ranije nisu imali prilike da koriste program, odnosno aplikaciju za obradu tekstualnih sadržaja obavezno koriste tabulatore, prosto zato što će im to pomoći da bolje razumeju i kako konkretni program funkcioniše, pa će i o tome biti reči u okviru ovog dela ICDL Workforce modula Obrada teksta.

Sem toga, u okviru ovog dela edukacije će kandidatima biti objašnjeno i na koji način se vrši poravnanje teksta, bez obzira da li je ono centralno, odnosno obostrano ili je u pitanju poravnanje nalevo, to jest na desnu stranu. Uz to će naučiti i kako mogu da uvuku pasus i to kako levo i desno, tako isto i prema prvom redu.

Iako se tabulatori ne vide prilikom štampanja ako se tako podesi, vrlo je važno da svi koji koriste program namenjen obradi tekstualnih sadržaja znaju kako se manevriše tabulatorima, u smislu da treba da nauče kako se oni postavljaju, zatim kako se koriste i kako se po potrebi mogu ukloniti.

Naučiće kandidati i kako uz pomoć opcije „ Enter “ mogu da naprave adekvatan razmak između pasusa, odnosno kako mogu oni samostalno da unesu razmak, koji će se naći bilo iznad, bilo ispod pasusa. Tom prilikom će biti govora i o tome koje su osnovne karakteristike različitih vrsta proreda, a podrazumeva se da će najpre biti objašnjeno šta je jednostruki i dvostruki prored, ali druge vrste proreda koje se najčešće koriste u praksi.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati budu upoznati i sa time kako se koriste opcije nabrajanja i numerisanja u okviru tekstualnog dokumenta, ali i da saznaju kako mogu da menjaju stilove znakova i brojeva na konkretnoj listi.

Svakako će naučiti i kako mogu na početak ili na kraj da dodaju ne samo ivicu, nego i okvir i da izvrše po potrebi senčenje pasusa, posle čega će kandidatima biti objašnjeno i kako mogu odabrati odgovarajući stil, koji će biti primenjen za konkretni tekstualni sadržaj.

Naučiće isto tako i kako mogu da konkretni stil primene bilo na jedan, bilo na više dokumenata i na koji način mogu da koriste odabrani alat sa ciljem kopiranja i uređivanja i na neki drugi pasus.

4. Objekti

Vrlo važan segment rada sa dokumentima koji su primarno usmereni na tekstualne sadržaje vezan je i za objekte, uzevši u obzir da u određenim dokumentima tog tipa jednostavno treba da bude uneta tabela, zatim formatirana i generalno usklađena sa tekstualnim sadržajem, ali se često događa i da je potrebno u određeni dokument tog tipa uneti i neki grafički objekat ili više njih, tako da su to sve teme koje će ICDL Workforce modul Obrada teksta da obradi u okviru ovog dela edukacije.

Pored toga što će kandidatima biti objašnjeno kako mogu da kreiraju tabelu, oni će saznati i kako mogu da je po potrebi obrišu, a vrlo je važno da nauče i kako mogu da odaberu samostalno koliko će redova, odnosno kolona konkretna tabela sadržati. Isto tako će naučiti i kako mogu da unesu određene podatke u formiranu tabelu, ali i kako mogu da ih izmene i obrišu.

Biće upoznati i sa time šta su redovi, šta kolone, a šta ćelije, te kako mogu da označe bilo šta od toga, odnosno kako jednim klikom mogu da označe celu tabelu, a ukoliko žele da je obrišu ili kopiraju.

Svi koji budu pohađali ICDL Workforce modul Obrada teksta će u ovom delu edukacije saznati i kako mogu da ubace jedan red ili više njih, odnosno jednu kolonu ili više njih, ali i kako da ih obrišu. Posle toga će kandidatima biti predstavljeno i kako u praksi funkcioniše formatiranje tabela u dokumentima koja su primarne usmerene na tekstualni sadržaj, tako da će između ostalog saznati i kako mogu da promene visinu i širinu bilo reda, bilo kolone, a zatim i kako mogu da promene stil same tabele, potom njenu debljinu i kako mogu da promene boju okvira.

Isto tako će naučiti i kako se može menjati boja pozadine konkretne ćelije, zatim rada ili kolone, te kako mogu da se senče, a predviđeno je nastavnim programom da posle toga polaznicima bude objašnjeno i šta su grafički objekti i kako se njima manevriše u jednom tekstualnom dokumentu. Iz tog razloga će ICDL Workforce modul Obrada teksta biti usmeren u ovom segmentu na prezentovanje postupka ubacivanja konkretnog objekta i to na tačno određeno mesto u nekom dokumentu. Zato i ističemo da će kandidati saznati kako mogu da označe konkretni objekat, a zatim i kako mogu da ga iskopiraju i kako mogu da ga premeste bilo u okviru istog dokumenta, bilo u neki drugi dokument na kome takođe rade. Uz to će naučiti i kako mogu da manevrišu tim objektom, a u smislu da mu menjaju veličinu ako je potrebno, a bez mogućnosti da promene odnos, odnosno ratio, s tim da će svakako saznati i kako mogu konkretni objekat, ako je to potrebno, da obrišu i uklone iz tog dokumenta.

5. Cirkularno pismo

Najpre će se u ovom delu edukacije kandidati biti upoznati sa pojmom cirkularnog pisma, odnosno cirkularne komunikacije, tako da će im biti objašnjeno i zbog čega je posebno važno voditi računa o tome kako konkretni dokument treba da izgleda, a da bi zadovoljio sve zahteve takvog načina komunikacije.

Posle toga će kandidati koji budu pohađali ovaj deo ICDL Workforce modula Obrada teksta biti upoznati i sa time kako se priprema odabrani dokument za slanje cirkularnog pisma. Takođe će biti upoznati i sa time na koji način treba da izaberu listu primalaca, odnosno kako se koristi već pripremljena mailing lista, a nakon toga će im biti objašnjeno i kako se korak po korak kreira jedan mejl koji je namenjen cirkularnoj komunikaciji.

Naravno da će saznati i kako u praksi funkcioniše spajanje liste primalaca sa konkretnim dokumentom, odnosno kako se takav jedan dokument može odštampati.

6. Priprema izlaza

Dve su podoblasti u okviru ovog dela ICDL Workforce modula Obrada teksta, a tiču se kako podešavanja, tako isto i opcija štampanja. U tom smislu je nastavnim programom predviđeno da kandidati dobiju sve potrebne informacije o tome kako mogu da pripreme dokument za štampu, a u smislu da će saznati koji sve tipovi orijentacije dokumenta postoje, odnosno kako mogu da promene veličinu papira, te kako jedan dokument može da bude orijentisan kao portret ili landscape.

Naravno da je za pravilno štampanje neophodno i da margine u dokumentu budu pažljivo podešene, tako da će kandidati koji budu pratili ovaj deo edukacije biti upoznati i sa time kako se menjaju gornja i donja margina, ali i kako i leva i desna, te na koji način to utiče na celokupan dokument i njegovu pripremu za štampu.

Vrlo je važno da Page break, odnosno opcija preloma strane bude adekvatno podešena, pa će i o tome biti reči u ovom delu edukacije, a kandidati će naučiti i kako mogu prelom strane u konkretnom dokumentu da ubace ili izbace ako je to potrebno.

Podešavanje zaglavlja i podnožja je takođe vrlo važno, da se podrazumeva da će ICDL Workforce modul Obrada teksta i te teme predstaviti, što znači da će kandidati naučiti kako mogu da dodaju tekst u zaglavlju ili podnožju, te kako da ga izmene i po potrebi obrišu. Posle toga će naravno biti objašnjeno i kako mogu dodati broj strane i da li će to biti dodato u podnožju ili u zaglavlju, te kako mogu dodati naziv datoteke, odnosno fajla.

Neposredno pre slanja konkretnog dokumenta na štampu je vrlo važno iskoristiti opciju „ Spellcheck “, odnosno kontrolu pravopisa u okviru konkretnog dokumenta, a ako je on napisan na jeziku koji podržava tu opciju. Nakon toga bi trebalo izmeniti sve što je potrebno, odnosno što ovaj alat bude naveo kao problematično, posle čega bi trebalo da kandidati nauče i kako se može konkretni pojam dodavati u Custom dictionary, odnosno prilagođeni rečnik, jer će im to u budućnosti sigurno i te kako biti od koristi.

Primena opcije „Preview“, odnosno pregleda dokumenta pre štampanja je vrlo važna, jer se čak i tada ponekad mogu uočiti određene greške, što znači da će ICDL Workforce modul Obrada teksta ponuditi kandidatima mogućnost da se upoznaju i sa time zbog čega i na koji način se koristi ta opcija, te kada je najbolje koristiti je.

Naravno da će u ovom segmentu edukacije kandidati imati priliku da nauče i kako konkretni dokument mogu poslati na štampanje, a ukoliko je kompjuter povezan sa štampačem, kojom prilikom će im biti objašnjeno i kako mogu da podese da li će biti štampan celokupan dokument na više strana ili će biti štampana samo jedna stranica ili dve, te će naučiti i kako se podešava opcija dvostranog štampanja, ali i kako mogu da podese broj kopija koje su im potrebne za štampu.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje