ICDL Professional - Finansijska analiza podataka

Modul 1 - Finansije i menadžment

Vrlo važan alat koji danas koriste mnogi poslovni ljudi sa ciljem što je moguće bolje analize finansijskih podataka vezan je za rad sa tabelama kalkulacijama, a upravo to i jeste osnovna tema kojom se bavi ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka.

S obzirom na to da tabelarne kalkulacije nude brojne alate koji su namenjeni što je moguće boljoj finansijskoj i analizi podataka, to i nije čudno što mnogi poslovni ljudi i te kako nastoje da vladaju tabelarni kalkulacijama. Naravno da ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka mogu pohađati svi oni koji su usmereni primarno na finansijski sektor, mada nema sumnje da će znanja koja budu tom prilikom stekli da im u velikoj meri pomognu da mnogo bolje vode poslovni proces.

Tokom ove edukacije je predviđeno da kandidati na viši nivo podignu veštine koje će im biti potrebne a kako za finansijske poslove i zadatke, tako isto i za one koji su vezane za oblast računovodstva.


ICDL Professional - Finansijska analiza podataka

Pored toga što će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka predstaviti opcije formatiranja kandidatima i to tako da se upoznaju najpre se ćelijama i radnim listovima, naučiće i i na koji način se oni mogu modifikovati, predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati ovladaju i korišćenjem kako funkcija, tako isto i formula.

Uz to će svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka naučiti i da rade sa grafikonima, a u smislu da će saznati na koji način da ih kreiraju prema konkretnim zahtevima, ali i na koji način mogu da ih formatiraju.

Osim toge će ovaj modul omogućiti kandidatima da se upoznaju sa procesom analize, odnosno da nauče da koriste tabele, kao i da sortiraju podatke i da ih po potrebi filtriraju. Nakon toga će biti reči o validaciji i nadzoru formula, a naučiće i koje su to opcije dostupne koje će im u velikoj meri pomoći da povećaju produktivnost. Pored toga što će saznati na koji način mogu da imenuju ćelije radi lakše preglednosti, saznaće i na koji način da ih povezuju a zatim i na koji način u praksi funkcioniše unos podataka i ugradnja, ali i šta je to takozvano specijalno lepljenje.

Nakon toga će saznati i šta je to kolaborativna izmena, odnosno zbog čega je pregledanje tabelarnih kalkulacija važno je na koji način se to odražava na sigurnost

Koji su osnovni ciljevi ICDL Professional modula Finansijska analiza podataka?

Očekuje se da apsolutno svako ko pohađa ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka ovlada u potpunosti onim funkcijama koje se smatraju naprednim kada su u pitanju tabelarne kalkulacije i da uz pomoć njih može mnogo bolje da analizira finansijske podatke. Podrazumeva se da će kandidati biti u prilici da potpuno samostalno i sa uspehom koriste tabelarne kalkulacije, a kako bi obavljali različite operacije i kako logičke i matematičke, tako isto i statističke i finansijske.

Naravno da će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da nauče i na koji način da sa uspehom koriste i liste i tabele, a sa ciljem što je moguće boljeg analiziranja, odnosno da nauče na koji način u praksi funkcionišu opcije sortiranja i filtriranja, te naa koji način se vrši revizija podataka, kao i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše validacija.

Pored ostalog će svako ko pohađa ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka naučiti i koje su to opcije formatiranja koji je smatraju naprednim, tako da će samostalno moći da koriste formatiranje grafikona, zatim prilagođeno formatiranje brojeva, kao i takozvano uslovno formatiranje.

Savladaće i samostalno korišćenje funkcija spajanja i povezivanja, odnosno unosa, te će biti u prilici da spajaju po potrebi tabele, ali i da vrše adekvatna upoređivanja.

Uz to će naučiti i da koriste brojne dodatne alatke koje su dostupne u okviru programa za tabelarne kalkulacije, pa se u tom smislu očekuje da apsolutno svako ko pohađa ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka može potpuno samostalno i sa uspehom i taj program da koristi, a na koji način bi u velikoj meri na viši nivo digao podigao i produktivnost.

1 Formatiranje

Od ukupno dva segmenta se sastoji ovaj deo edukacije, a u okviru prvog će kandidati koji pohađaju ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka biti upoznati sa postupkom formatiranja kada su u pitanju ćelije, dok će u drugom fokus biti stavljen na opcije formatiranja koje se odnose na radne listove.

Svakako će kandidatima biti objašnjeno i šta je to uslovno formatiranje ćelija i na koji način se ona može primeniti u praktičnom smislu, da bi odmah nakon toga ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućio kandidatima da se upoznaju sa tokom prilagođene numeracije, a u smislu da kreiraju te opcije i da ih primenjuju u praksi.

Određeno je aktuelnim nastavnim programom da zatim kandidati nauče na koji način se tekst može podeliti u kolone.

Nakon toga će biti upoznati sa procesom formatiranja radnih listova, tako da će naučiti na koji način se između radnih knjiga mogu pomerati radni listovi, ali i kopirati. Odmah nakon toga će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju sa tim i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše razdvajanje prozora, odnosno na koji način se to razdvajanje može po potrebi ukloniti ili pomeriti.

Saznaće takođe i na koji način se mogu sakriti bilo redovi i kolone, bilo radni listovi, ali i na koji način se oni mogu prikazati.

U okviru završnog segmenta ovog dela edukacije će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju sa teme na koji način se kao šablon, to jest template može sačuvati jedna radna knjiga, ali i na koji način se već postojeći šablon može modifikovati.

2 Formule i funkcije

Na koji način se formule mogu koristiti u tabelarnim kalkulacijama i sa kojim ciljem, ali i koje sve funkcije nudi taj program je naredna tema koju će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obraditi.

Na prvom mestu će kandidatima biti predstavljene one funkcije koje se tiču datuma i vremena, a zatim će im biti objašnjeno koje logičke funkcije nudi konkretni program i na koji način se one koriste.

Biće predstavljene i matematičke funkcije, a zatim i one koje se karakterišu kao statističke. Svakako će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa tekstualnim funkcijama, ali i sa onim funkcijama koje se karakterišu kao finansijske.

Uz sve to je predviđeno da kandidati nauče i koje su to funkcije koje se koriste kako za pretraživanje, tako isto i za referenciranje, a vrlo važan segment koji će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obuhvatiti vezan je za upoznavanje kandidata sa kreiranjem takozvane ugnežđenje funkcije na dva nivoa.

Biće predstavljena i 3D referenca, tako da će kandidati naučiti na koji način se ona koristi u okviru funkcija za određivanje minimuma i maksimuma, odnosno proseka ili sume. Zatim će biti objašnjeno kandidatima i šta su to mešovite reference i na koji način se one koriste u formulama.

3 Grafikoni

Sa time na koji način se kreiraju grafikoni na prvom mestu, a zatim i na koji način se formatiraju će biti upoznati svako ko pohađa ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka u ovom segmentu.

Najpre će kandidatima biti objašnjeno na koji način mogu da kreiraju kombinovani grafikon, odnosno onaj grafikon koji se sastoji od kolona i oblasti ili od kolona i linija.

Potom će im biti objašnjeno šta je to brzi grafikon i na koji način se on može najpre kreirati, a zatim po potrebi i izmeniti, ali i obrisati.

Biće im objašnjeno i šta je to sekundarna osa i na koji način, odnosno sa kojim ciljem se ona dodaje u jedan grafikon, a ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka će pružiti mogućnost kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način mogu ikone za tačno određene serije podataka da izmene kada je to potrebno.

Naravno da će biti upoznati i sa time kako se radi sa serijom podataka u grafikonu, u smislu da će naučiti na koji način ih mogu dodavati ili po potrebi brisati.

U okviru pod oblasti koja je vezano za formatiranje grafikona je predviđeno da najpre kandidati nauče na koji način mogu poziciju naziva jednog grafikona da izmene, ali isto tako i na koji način mogu da promene oznake na podacima, odnosno legendu i na koji način mogu vrednosti da promene, u smislu da će im biti objašnjeno kako se menjaju vrednosti osa kada je u pitanju minimum, a na koji način kada je maksimum, ali i na koji način kada je u pitanju glavni interval ili broj za prikaz.

Isto tako je predviđeno da ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka predstavi sve one korake koje treba preduzeti ukoliko se moraju promeniti već prikazane vrednosti na jednoj osi, ali tako da ne budu izmenjeni izvori podataka.

Sem toga će kandidati naučiti i na koji način se formatiraju kolone, zatim barovi i pite, ali i kako se formatira određenog područje grafikona i to tako da bi bila prikazana fotografija.

4 Analiza

Prema trenutno aktuelnom nastavnom programu će u ovom segmentu kandidatima biti predstavljene tri podoblasti, a na prvom mestu će se upoznati sa time na koji način treba da koriste tabele, odnosno na koji način mogu da kreiraju takozvane pivot tabele, ali i na koji način ih po potrebi mogu menjati. Isto tako će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka u tom segmentu upoznati kandidate sa postupkom osvežavanja pivot tabela, odnosno sa tim na koji način mogu izvor podataka po potrebi da izmene.

Naučiće i na koji način se manevriše podacima u jednoj pivot tabeli, odnosno na koji način se mogu oni i filtrirati, ali i sortirati.

Sem toga, ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka će omogućiti kandidatima da nauče na koji način se grupišu podaci u jednoj pivot tabeli, bez obzira da li je to potrebno uraditi manuelno ili automatski, a zatim i na koji način mogu da izmene grupe podataka. Nakon toga je predviđeno da kandidati nauče i kako se koriste tabele sa jednim ulazom podataka, odnosno na koji način se koriste tabele koji imaju dva ulaza, kao i one tabele koje uključuju više operacija.

Sortiranje i filtriranje je naredna oblast koja će biti obrađene u okviru ovog dela edukacije, a na samom početku će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time na koji način treba sortirati podatke i to po više stubaca u isto vreme. Saznaće takođe i na koji način mogu da kraju prilagođenu listu i da po toj prilagođene listi izvrše sortiranje.

Biće im objašnjeno i na koji način mogu na mestu filtrirati listu i to automatski, ali i koje sve napredne funkcije filtriranja nudi program namenjen tabelarnim kalkulacijama.

Isto tako je predviđeno da ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obradi temu koja se odnosi na korišćenje funkcija namenjenih konturi i to na manuelno i na automatsko korišćenje tih funkcija, kao i da kandidati budu upoznati sa time na koji način se radi sa prikazom nivoa, odnosno na koji način se mogu smanjiti ili uvećati prikazi nivoa.

Pored toga što će naučiti na koji način već imenovane scenarije mogu da kreiraju, kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka će takođe naučiti na koji način mogu da prikažu scenarije, ali i na koji način mogu da ih obrišu, a zatim izmene ili po potrebi spoje.

U završnom delu će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time šta je to sumarni izveštaj scenarija, i na koji način se on kreira, odnosno šta sve od podataka treba da obuhvati.

5 Validacija i nadzor formula (Auditing)

Aktuelnim nastavnim programom je predviđeno da se kandidati upoznaju najpre sa opcijama validacije, a zatim i da nauče na koji način u praktičnom smislu funkcioniše nadzor formula.

Biće im objašnjeno na koji način se podešava kriterijum validacije i to sa ciljem unosa podataka u opseg ćelija, ali i kako se on može po potrebi izmeniti. U suštini ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka će u tom segmentu obraditi kriterijum validacije za unos podataka koji se odnosi na decimalni ili ceo broj, zatim na datum ili vreme, kao i na listu.

Posle toga je predviđeno da kandidatima bude objašnjeno na koji način se može uneti kako upozorenje na grešku, tako isto ulazna poruka, a zatim će saznati na koji način mogu da neispravne podatke zaokruže, odnosno na koji način mogu da uklone apsolutno sve provere koje su izvršene u toku postupka validacije podataka.

Nadzor formula je naredna tema koju će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obraditi, a tom prilikom je predviđeno da kandidati budu upoznati sa time na koji način mogu da prate prethodne zavisne ćelije i na koji način mogu da identifikuju one u okviru kojih je izostala zavisna ćelija.

Šta znače i na koji način se mogu sve formule u jednom radnom listu prikazati umesto rezultata vrednosti saznaće kandidati, a posle toga će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obraditi temu koja se odnosi na rad sa komentarima, odnosno beleškama u okviru jednog radnog lista i to bez obzira da li je u pitanju lokalno ili online, a u smislu da će naučiti na koji način se beleške i komentari na radnom listu mogu uneti ili sakriti, odnosno izmeniti ili kada je to neophodno obrisati.

6 Povećanje produktivnosti

Da bi neko ko koristi program namenjen tabelarnim kalkulacijama zaista mogao produktivnost da podigne na viši nivo, on mora biti upoznat sa dodatnim naprednim funkcijama koje ovaj program nudi, a sa kojima će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka upoznati sve kandidate.

Zapravo u ovom segmentu je predviđeno tri podoblasti i to ona koja se odnosi na imenovanje ćelija, zatim ona koja se tiče specijalnog lepljenja i ona koja se odnosi na povezivanje ugradnje i uvoz.

Kandidati će se upoznati i sa imenovanjem opsega ćelija, odnosno sa brisanjem prethodno imenovanog opsega ćelija, a zatim će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka da im omogući da se upoznaju sa time na koji način se u jednoj funkciji može koristiti već imenovani opseg ćelija. Isto tako će biti upoznati sa opcijom grupnog moda, tako da će naučiti na koji način se taj mod može i aktivirati i deaktivirati.

Koje sve opcije specijalnog lepljenja program namenjen tabelarnim kalkulacijama nudi je naredna tema koje će biti obrađena, te se takođe podrazumeva da će kandidati biti upoznati sa time i na koji način se različite opcije specijalnog lepljenja mogu koristiti i u kojim slučajevima se koja od njih koristi.

Svakako će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obraditi temu koja se odnosi na rad za hiperlinkovima, što znači da će kandidatima biti detaljno objašnjeno na koji način se jedan hiperlink može dodati, odnosno na koji način se može ukloniti ili po potrebi izmeniti. Isto tako će u tom segmentu naučiti i na koji način se podaci između više radnih listova ili aplikacija mogu povezivati, odnosno na koji način se mogu povezati takvi podaci unutar nekoliko radnih listova ili aplikacija.

Pored ostalog će kandidatima biti objašnjeno i kako hiperlink može biti ažuriran, odnosno po potrebi deaktiviran, ali i na koji način mogu podatke iz jednog tekstualnog fajla da unesu.

7 Kolaborativna izmena

Pregledanje i sigurnosti je jedina podoblast u okviru ovog segment edukacije, a kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa time na koji način se mogu uporediti radni listovi, odnosno na koji način se oni po potrebi mogu spojiti.

Isto tako će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka omogućiti svim zainteresovanima da se upoznaju sa time na koji način se dodaje lozinka u radnu knjigu da bi bio obezbeđen nekome pristup, odnosno na koji način se takva jedna lozinka može ukloniti i po potrebi izmeniti.

Naučiće takođe i na koji način funkcioniše u praksi korišćenje lozinke sa ciljem zaštite radnog lista, odnosno na koji način se takva jedna lozinka može ukloniti onog momenta kada je to neophodno.

Pored ostalog će ICDL Professional modul Finansijska analiza podataka obraditi i temu koja se odnosi na rad sa formulama što znači da će kandidatima biti omogućeno da saznaju i na koji način se mogu prikazivati ili sakrivati formule, a nakon toga je predviđeno da kandidati budu upoznati sa opcijama deljenja radne knjige, odnosno sa time na koji način mogu da opozovu jednu takvu opciju.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje