ICDL Professional - 2D dizajn

Modul 1 - 2D dizajn

ICDL Professional modul 2D dizajn

Tek jedna od oblasti ICDL Professional modula koji je vezan za dizajn usmerena je na upoznavanje kandidata sa oblašću 2D dizajna. U okviru programa ICDL Professional modul 2D dizajn nalaze se i moduli obrada internet stranica i obrada fotografija, koji svi imaju za cilj da osposobe kandidata da može samostalno da obavlja poslove u oblasti dizajna.

ICDL Professional modul 2D dizajn usmeren je na upoznavanje kandidata sa glavnim veštinama i konceptima, koji su neophodni za kreiranje dvodimenzionalnih crteža, ali i za promenu svojstava različitih grafičkih motiva, odnosno predmeta, kao i za štampanje i za postupak takozvanog plotovanja. Tom prilikom će ovaj modul primarno da bude usmeren na upoznavanje kandidata sa pravilnim korišćenjem CAD alata.


ICDL Professional - 2D dizajn

Dobro je poznato da je CAD program koji se koristi u brojnim industrijama, uzevši u obzir da je primarno usmeren na kreiranje dvodimenzionalnih koncepata, koji se smatraju složenijima, pa se u tom smislu znanje koje kandidatima pruža ICDL Professional modul 2D dizajn široko koristi, što podrazumeva da kandidati i te kako imaju mogućnost da pronađu odgovarajući posao. A ono što se smatra prednošću jeste činjenica da se ti poslovi mogu obavljati i iz sopstvenog doma, što će u velikoj meri olakšati onima koji budu pohađali ovaj modul i stekli dovoljno znanja da mogu da koriste različite CAD alate.

Ne samo da će kandidati imati priliku da se upoznaju generalno sa konkretnim programom, već će naučiti i kako funkcionišu glavne operacije u njemu, a u smislu da će se upoznati kako sa postupkom kreiranja objekata i korišćenjem alata koji su namenjeni selektovanju, tako isto i sa postupkom manipulisanja objektima. Naučiće pored ostalog i kako se definišu karakteristike različitih objekata, zatim kako se označava tekst, ali će isto tako ICDL Professional modul 2D dizajn da im ponudi mogućnost da se upoznaju i sa brojnim naprednim funkcijama koje CAD program nudi. U tom smislu će se upoznati i sa blokovima, odnosno sa ćelijama, te će saznati i šta su takozvani OLE objekti i kako se oni koriste. Uz sve navedeno će ovaj modul pružiti mogućnost kandidatima da se upoznaju i sa postupkom plotovanja, odnosno sa postupkom štampanja.

Koji su ciljevi ICDL Professional modula 2D dizajn?

Činjenica je da se ICDL Professional modul 2D dizajn fokusira na upoznavanje kandidata sa osnovnim konceptima i veštinama, koji su neophodni za izradu dvodimenzionalnih crteža, ali isto tako se ovaj modul usmerava i na upoznavanje kandidata sa postupkom manipulacije svojstvima objekta, kao i sa procesima plotovanja, odnosno štampanja.

Primarni cilj koji ICDL Professional modul 2D dizajn ima jeste da kandidatima omogući najpre da se upoznaju sa onim pojmovima i tehnikama koji se smatraju ključnim u oblasti 2D dizajna, ali i da upoznaju kako osnovne, tako i napredne funkcije koje CAD alati nude. Zahvaljujući tome će oni imati mogućnost da kreiraju različite dvodimenzionalne objekte, ali i da njima manipulišu kako bi mogli da stvore ono što je neophodno.

Što se tiče polja primene, slobodno se može reći da se te veštine i te kako mogu primenjivati u različitim oblastima, što se odnosi kako na građevinu i arhitekturu, tako isto i na inženjering, ali i na mnoge druge oblasti, s tim što ICDL Professional modul 2D dizajn nudi mogućnost kandidatima da se upoznaju i sa onim znanjima i veštinama koji su i te kako traženi u digitalnom sektoru u savremeno doba, što će u velikoj meri da im omogući da lako pronađu zaposlenje. Uz sve to, veštine koje će steći tokom pohađanja ovog modula će moći da primenjuju i online, tako da će praktično moći da iz sopstvenog doma rade različite poslove koji su vezani ne samo za kreiranje objekata, nego i za manevrisanje njima.

Najpre će kandidati imati priliku da se upoznaju sa time koji su to osnovni alati koje ovaj program nudi, te na koji način se mogu kreirati dvodimenzionalni objekti i zbog čega je to važno. Posle toga će ICDL Professional modul 2D dizajn da im ponudi mogućnost da se detaljno upoznaju sa procesom selektovanja. A to u praktičnom smislu znači da će naučiti kako funkcioniše alat za selektovanje, te sa kojim ciljem se primenjuje, odnosno na koji način zahvaljujući pravilnom korišćenju alata za selektovanje mogu precizno da manipulišu odabranim elementima jednog dvodimenzionalnog objekta.

Predviđeno je da posle toga kandidati budu detaljno upoznati sa postupkom manipulisanja objektima, a u smislu da će naučiti kako da uz pomoć dostupnih alata promene položaj nekog objekta, zatim da izmene njegovu veličinu, ali i neke druge karakteristike, kako bi kreirali objekat koji im je potreban.

Vrlo važan aspekt koji će ICDL Professional modul 2D dizajn obraditi vezan je i za postupak ispitivanja izrađenog crteža, u smislu da će kandidati naučiti koji su to alati koji se koriste kada je potrebno izvršiti adekvatnu proveru pripremljenog crteža i njegovu analizu, te kako rezultati tih analiza treba da budu primenjeni u praksi, u smislu da se kreira najbolji mogući objekat, koji će odgovoriti zahtevima klijenta.

Naravno da će kandidati imati priliku da se upoznaju i sa osnovnim karakteristikama objekata, te sa njihovim svojstvima, jer je dobro poznato da će im to i te kako pomoći da budu što je moguće precizniji prilikom dizajniranja različitih objekata. Zatim će ICDL Professional modul 2D dizajn da omogući kandidatima da se upoznaju sa procesom označavanja, a u smislu da će naučiti kako se može dodati tekst ili kota po potrebi, te sa kojim ciljem se koriste i tekstualni dodatak i dodatak u vidu kota.

Posle toga je aktuelnim nastavnim programom predviđeno da kandidati budu upoznati sa naprednim funkcijama koje CAD alati nude. Predviđeno je zapravo da se upoznaju sa procesom grupisanja objekata, odnosno sa time kako mogu ponovo koristiti različite objekte uz pomoć blokova ili ćelija. Odmah nakon toga će ICDL Professional modul 2D dizajn omogućiti kandidatima da se upoznaju sa takozvanim OLE objektima, što znači da će biti upoznati sa time kako se oni primenjuju u praksi i sa kojim ciljem, odnosno zbog čega je dobro koristiti takve objekte ukoliko je potrebno da dizajn bude nešto složeniji.

Još jedan važan aspekt koji ICDL Professional modul 2D dizajn nudi vezan je za upoznavanje kandidata sa procesom plotovanja, odnosno štampanja, te sa time kako svoje ideje mogu praktično da prenesu na papir. Isto tako će u tom delu naučiti i čemu je tačno namenjeno takozvano plotovanje i koja je osnovna svrha takvog postupka.

Podrazumeva se da će kandidati po završetku ovog modula naučiti kako osnovne funkcije CAD alata, tako se će se upoznati i sa naprednim funkcijama i sa njihovim pravilnim korišćenjem, a takođe će naučiti i da pripreme konkretni crtež za štampanje, odnosno za plotovanje.

U tom smislu se očekuje da svako ko završi ICDL Professional modul 2D dizajn u potpunosti ovlada svim ovim veštinama, tako da može potpuno samostalno ne samo izrađivati dvodimenzionalne objekte po zahtevu klijenta, nego i koristiti kako osnovne, tako isto i napredne funkcije koje CAD alati nude, ali će isto tako biti upoznat i sa postupkom pripreme konkretnog crteža za postupak štampanja, odnosno za postupak plotovanja. Sve to će u velikoj meri omogućiti kandidatima da kreiraju visokokvalitetne dvodimenzionalne objekte, kao i da na adekvatan način koriste osnovne i napredne funkcije koje CAD program nudi.

1. Početak rada

Da bi neko mogao da savlada znanja koja predviđa ICDL Professional modul 2D dizajn, najpre se mora upoznati sa osnovnim smernicama koje su vezane za CAD program, odnosno za alate koji je ova aplikacija nudi. U tom smislu će početni deo ovog modula biti usmeren najpre na predstavljanje osnovnih karakteristika CAD aplikacije, posle čega će kandidati saznati i čemu služi ova aplikacija, odnosno sa kojim ciljem se koristi. Odmah zatim je aktuelnim nastavnim programom predviđeno da kandidati budu upoznati i sa time kako se otvara novi crtež i na koji način se radi u njemu, odnosno kako se radi sa više crteža u okviru CAD programa.

Aktuelnim programom je predviđeno da im bude predstavljeno i na koji način treba da kreiraju novi crtež, odnosno da budu upoznati sa time i šta su radne jedinice i na koji način se definišu, te šta su metričke, a šta su imperijske radne jedinice.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul 2D dizajn i kako se definišu granice crtanja i zbog čega je to važno, a odmah zatim će im biti objašnjeno i na koji način se vrše podešavanja, u smislu da će naučiti kako se prikazuju pomoćne mreže, odnosno šta je Snap, to jest takozvano skokovito kretanje kursora i zašto je to dobro u određenim slučajevima koristiti.

Biće upoznati i sa time šta je prototip crteža i kako se on kreira, ali i na koji način mogu da novi crtež kreiraju ukoliko koriste već postojeći prototip crteža. Naravno da će im ICDL Professional modul 2D dizajn ponuditi mogućnost da se upoznaju sa time i zašto je dobro koristiti prototip crteža i u kojim situacijama je to bolja opcija.

Svakako će naučiti i na koji način već izrađeni dvodimenzionalni crtež mogu da sačuvaju na lokaciji koju odaberu, odnosno biće upoznati sa time kako da odaberu lokaciju na kojoj žele da ga snime, to jest sačuvaju konkretni crtež. Podrazumeva se da će u tom delu ICDL Professional modul 2D dizajn ponuditi kandidatima mogućnost da nauče i na koji način mogu promeniti naziv konkretnog crteža, odnosno kako ga mogu sačuvati pod drugačijim nazivom, a kako bi ga kasnije mnogo jednostavnije pronašli.

Pored toga je predviđeno nastavnim programom da kandidati nauče i kako se prelazi između više otvorenih crteža, ali i šta su ugrađeni alati, odnosno koji su sve ugrađeni alati u okviru CAD programa dostupni, te kako ih mogu prikazati ili sakrivati. Odmah nakon toga će biti upoznati sa time kako u CAD aplikaciji funkcioniše postupak zatvaranja onoga što rade, odnosno zatvaranja konkretnog crteža, a biće upoznati i sa time koje sve opcije za pomoć konkretna aplikacija može da ponudi i kada je koju dobro koristiti.

Navigacija je drugi segment u okviru prvog dela modula, a kandidati će tom prilikom prvo da se upoznaju sa time koji je alat za zumiranje dostupan u okviru pomenute aplikacije i kako se on koristi. Predviđeno je odmah nakon toga da se upoznaju i sa pojmom pogleda, a u smislu da će naučiti kako treba kreirati one poglede koji su već imenovani, odnosno sačuvani, a biće upoznati i sa time kako mogu da podese, odnosno da izvrše opoziv pogleda, bilo da su oni imenovani ili sačuvani.

Biće reči i Pan alatima, ali i o Regen alatima, kao i o Redraw alatima, a korišćenje slojeva, odnosno nivoa je naredna tema kojom će se ICDL Professional modul 2D dizajn baviti u ovom segmentu, tako da će kandidati prvo biti upoznati sa tim šta su lejeri, odnosno slojevi i kako se mogu u njima dodeliti karakteristike. Isto tako će naučiti u tom segmentu i kako se karakterišu nivoi, a zatim i na koji način se mogu izmeniti karakteristike bilo slojeva, bilo nivoa.

Biće reči i o tome šta su aktivni lejeri i kako su oni mogu proglasiti, a naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul 2D dizajn u ovom segmentu i kako može da promeni status jednog lejera, u smislu da ga zamrzne ili odmrzne, odnosno uključi ili isključi.

Razmena crteža je poslednji segment ovog dela modula, a podrazumeva da će kandidati naučiti kako se konkretni crtež može izvoditi u drugom formatu, kojom prilikom će biti predstavljeni različiti fajlovi, odnosno naučiće na koji način se može iz fajla promeniti format u konkretni crtež.

2. Glavne operacije

Sa osnovnim funkcijama koje nude CAD program će biti upoznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul 2D dizajn u okviru segmenta koji se tiče glavnih operacija. Najpre će kandidatima biti objašnjeno šta su to koordinate i kako se sa njima radi, a tom prilikom će saznati šta su apsolutne, a zatim i šta su relativne i šta su polarne koordinate, posle čega će biti upoznati sa postupkom crtanja kako duži, tako i polilinija i pravougaonika.

Nakon toga je predviđeno aktuelnim nastavnim programom da ICDL Professional modul 2D dizajn pruži priliku kandidatima da se upoznaju sa postupkom crtanja ne samo kružnog luka i kružnice, nego isto tako i prstena, ali i elipse i poligona. Sledi upoznavanje sa postupkom crtanja tačke, odnosno više tačaka i sa postupkom crtanja krivih linija.

Saznaće kandidati i čemu služi šrafiranje i kako se ono vrši, a naučiće i na koji način mogu da podele tačke duž elemenata, odnosno objekte, posle čega će ICDL Professional modul 2D dizajn da im omogući da se upoznaju sa takozvanim snap alatima.

Alati za selektovanje je naredna tema kojom će se ova edukacija baviti, tako da se podrazumeva da će se kandidati imati priliku prvo da se upoznaju sa procesom selektovanja i to kako jednog, tako isto i više objekata.

Biće reči i o karakteristikama različitih metoda koje su namenjene selektovanju, a fokus će biti stavljen na korišćenje window i fence metoda koje se koriste za selektovanje jednog ili više objekata. Odmah nakon toga će ICDL Professional modul 2D dizajn biti usmeren na predstavljanje takozvanog gripa, tako da će kandidati naučiti kada se on koristi i sa kojim ciljem.

U ovom segmentu je predviđeno da kandidati budu upoznati i sa postupkom selektovanja po karakteristikama bilo lejera, bilo objekata.

Manipulisanje elementima i objektima je naredni segment ovog dela edukacije, te se podrazumeva da će kandidati najpre da budu upoznati sa time kako jedan ili više objekata mogu da iskopiraju unutar jednog crteža, odnosno kako mogu da kopiraju objekte između više crteža.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati posle toga nauče i kako jedan objekat mogu da pomeraju bilo unutar jednog crteža, bilo između više crteža. Naravno da će ICDL Professional modul 2D dizajn da omogući kandidatima i da se upoznaju sa postupkom brisanja i to kako objekata, tako i elemenata, a naučiće i na koji način u praksi funkcioniše njihovo rotiranje. Svakako će im biti omogućeno da saznaju i kako mogu da promene veličinu jednog objekta, odnosno kako mogu da ga razvuku, kao i na koji način može da bude iskopiran jedan objekat preko ose simetrije. Sem toga je predviđeno da nauče i kako mogu paralelne elemente ili objekte da kopiraju, odnosno na koji način mogu da kraju šablon jednog objekta i šta je generalno šablonsko kopiranje i kako u praksi funkcioniše.

Šta podrazumeva opcija Trim je naredna tema kojom će se ICDL Professional modul 2D dizajn baviti, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa time kako se trimovanje objekata može vršiti uz korišćenje drugih i objekata i elemenata.

Nakon toga će saznati šta je prelom objekta i zbog čega je važno vršiti ga pravilno, a predviđeno je trenutno aktuelnim nastavnim programom da kandidati saznaju i šta podrazumeva drop, odnosno opcija explode objekta ili elementa.

Zbog čega je važno da budu upoznati sa postupkom produžavanja elementa i objekta će saznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul 2D dizajn, a nakon toga će biti govora o naredbama i to primarno fillets naredbi i chamfers naredbi.

Šta su to complex elementi i šta su polylines elemenata je takođe tema kojom će se baviti ICDL Professional modul 2D dizajn, tako da će kandidati saznati kako se ti elementi mogu menjati, odnosno kako se može izvršiti konverzija različitih objekata u te elemente.

Korišćenje naredbi za uput je još jedna tema koju će ovaj segment edukacije obraditi, a tom prilikom će kandidati biti upoznati sa postupkom merenja kako površina, tako isto i uglova, ali i rastojanja.

Svojstva je još jedna tema koju će obraditi ICDL Professional modul 2D dizajn, a predviđeno je aktuelne nastavnim programom da u tom segmentu kandidati saznaju i kako se mogu menjati atributi elemenata i objekata, odnosno kako se menjaju lejeri, te kako sa jednog na drugi objekat mogu da budu prenete određene karakteristike.

Biće reči i o tome koji sve tipovi linija postoje, odnosno kakve su debljine linija dostupne, kao i kako se mogu menjati i podešavati boje objekata, zatim vrste, to jest tipovi linija i njihove debljine.

Označavanje zagrada tekst i kota je završni segment ovog dela edukacije, a zapravo je određeno da će kandidati u tom segmentu da se upoznaju najpre sa postupkom unošenja tekstualnih sadržaja i izmenama, odnosno sa različitim stilovima teksta, te sa time kako treba da izaberu i podese adekvatan stil tekstualnog sadržaja. Takođe će biti upoznati i sa time kako mogu da promene stil, odnosno na koji način mogu da promene font tekstualnog sadržaja i da ga prilagode.

Posle toga će ICDL Professional modul 2D dizajn biti fokusiran na predstavljanje postupka kotiranja, tako da će između ostalog kandidati saznati i šta je to kotni stil, odnosno kako se kotni stil kreira, ali i na osnovu čega se bira i na koji način se podešava tako da se iz njega izvuče maksimum za konkretni projekat. Biće svakako govora i o tome kako se menja kotni stil, odnosno na koji način se može promeniti stil kotnog teksta.

Šta je geometrijska tolerancija i kako se ona zadaje je poslednja tema koju će ICDL Professional modul 2D dizajn obraditi.

3. Napredne opcije

Dva su segmenta u ovom delu edukacije, uzevši u obzir da je aktuelnim nastavnim planom predviđeno da se kandidati najpre upoznaju sa time kako se radi sa blokovima, odnosno ćelijama i sa time šta su OLE objekti i kako se koriste.

Rad sa blokovima, odnosno ćelijama je prva tema koja će biti obrađena, te se podrazumeva da će kandidati najpre saznati kako se definišu blokovi, a kako ćelije i čemu služe blokovi, a čemu ćelije. Odmah zatim će naučiti kako se kreiraju i blokovi i ćelije, kao i to na koji način se mogu umetati.

Trenutno važećim nastavnim programom je predviđeno da budu predstavljene i wblok komande, tako da kandidati nauče kako se one kreiraju, a odmah nakon toga ICDL Professional modul 2D dizajn predstaviti biblioteke, odnosno omogućiti kandidatima da se upoznaju sa postupkom njihovog kreiranja. Biće govora i o atributima, odnosno o tome kako se kreiraju atributi i na koji način se mogu menjati.

Za rad u CAD programu je vrlo važno da se nauči i kako se iz konkretne biblioteke mogu umetati objekti, što je takođe tema koja će biti obrađena u ovom segmentu edukacije, nakon čega je predviđeno da kandidati budu upoznati i sa time po kom principu funkcioniše izvlačenje atributa iz korisničkog simbola, odnosno šta su sastavnice i kako se one kreiraju, to jest u kojim slučajevima.

Korišćenje OLE objekata je drugi segment ovog dela modula, te se podrazumeva da će kandidati biti najpre upoznati sa time kako se može ugraditi ili linkovati u tom slučaju, ali tako da bude prikazan kao objekat. Isto tako je predviđeno da ICDL Professional modul 2D dizajn omogući kandidatima u ovom segmentu da se upoznaju i sa time kako se jednom objektu dodaje hiperlink.

4. Izlazni podaci

Da bi neko mogao sva znanja koja predviđa ICDL Professional modul 2D dizajn da primeni u praksi, važno i da zna da svoje delo prenese na papir, što je upravo i osnovna tema ovog segmenta modula.

Sa postupkom plotovanja, odnosno štampanja će se upoznati svako ko bude pohađao ovu edukaciju, pa će na samom početku biti upoznat sa time kako se radi u prostoru modela i u prostoru papira, odnosno kako se može kreirati sa jedne strane prostor papira, te sa kojim ciljem se koristi i kako se vrše izmene, a zatim i kako se definiše prostor modela i na koji način sa njime manevriše.

Šta su zapravo nevezani prozori i kako se oni mogu kreirati, odnosno kada se koriste i kako se vrši promena razmere kod njih je naredna tema koje će biti obrađena, te se podrazumeva da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul 2D dizajn biti upoznat i sa time na koji način se dodaje zaglavlje.

Naročito jevažno dobro izabrati odgovarajući štampač odnosno ploter, što je takođe tema kojoj će biti posvećena pažnja, a podrazumeva se da će kandidati biti upoznati sa različitim stilovima plotovanja. U tom smislu je aktuelnim nastavnim programom predviđeno da oni budu upoznati sa time kako se dodaju različiti stilovi plotovanja i na koji način se vrši izbor oko toga koji stil plotovanja bi u konkretnom slučaju trebalo koristiti.

Podrazumeva se da će u ovom segmentu ICDL Professional modul 2D dizajn posebnu pažnju obratiti i na to da predstavi kandidatima na koji način u praksi funkcioniše štampanje crteža, ali i delova određenog crteža u konkretnoj razmeri. Isto tako je trenutno važećim nastavnim programom predviđeno da budu upoznati i sa time u kojim slučajevima je bolje definisati takozvanu proizvoljnu razmeru u odnosu na to kolika je veličina papira u pitanju. Svakako se očekuje da kandidati koji budu pohađali ovaj segment modula budu u potpunosti upoznati sa time šta je plotovanje, odnosno štampanje i na koji način je najbolje taj postupak izvršiti u praksi.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje