ICDL Workforce - Online kolaboracija

Modul 2 Dobra praksa

Osnovna svrha koju ima i ICDL Workforce modul Online kolaboracija jeste da kandidati koji budu pohađali nastavu dobiju priliku da se upoznaju sa time na koji način se vrši i planiranje i upravljanje saradnjom, a uz pomoć usluga koje se odnose bilo na računarstvo u oblaku, odnosno Cloud tehnologiju, bilo na mobilne tehnologije. U suštini će svako ko bude pohađao ovaj ICDL modul steći sasvim dovoljno veština i znanja, koje će mu koristiti prilikom buduće saradnje sa drugim kolegama.

Na taj način će u velikoj meri poboljšati ne samo kvalitet svog rada, nego će u velikoj meri da poveća i produktivnost kako na ličnom, tako i na nivou celokupne kompanije, odnosno sektora u kome je zaposlen.

Podrazumeva se da će kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Online kolaboracija najpre da dobiju informacije o tome koji su ključni koncepti kolaboracije, odnosno kako se kolaboracija definiše, a biće upoznati posebno sa time šta je online kolaboracija i na koji način je potrebno za nju se pripremiti. U tom smislu je predviđeno da kandidati budu upoznati sa osnovnim funkcijama vezano za podešavanja i naravno da nauče kako bi trebalo u praksi da funkcioniše podešavanje u tom slučaju.


ICDL Workforce - Online kolaboracija

Biće im objašnjeno i koji su to alati za online kolaboraciju koji se najčešće koriste, tako da će između ostalog naučiti kako u praksi funkcioniše online skladištenje, zatim kako se koriste online kalendari i aplikacije za onlajn sastanke, kao i kako u praksi izgleda online okruženje za učenje, ali i mnoge druge aplikacije.

Naravno da će biti upoznati i sa time koji su ključni koncepti korišćenja mobilne tehnologije sa ciljem online kolaboracije, odnosno kako se u tom slučaju koriste mobilni uređaji, te koje su aplikacije poželjne, ali i kako u praktičnom smislu treba sinhronizacija da funkcioniše.

Koji su osnovni ciljevi koje ima ICDL Workforce modul Online kolaboracija?

Pored toga što će svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Online kolaboracija biti upoznat sa osnovnim konceptima kako online kolaboracije, tako i mobilne kolaboracije, biće takođe upoznat i sa korišćenjem računarstva u oblaku, odnosno sa prednostima koje Cloud tehnologija može da ponudi u praktičnom smislu.

Očekuje se da svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Online kolaboracija bude upoznat i sa korišćenjem različitih alata, koji imaju za cilj povećanje produktivnosti, odnosno održavanje online kolaboracije, te se podrazumeva da će svako po završetku ove edukacije moći da koristi ne samo aplikacije za onlajn sastanke, nego i online kalendare, te programe koji su namenjeni učenju na daljinu.

Valjalo bi napomenuti i to da će ICDL Workforce modul Online kolaboracija omogućiti svim kandidatima da se upoznaju sa postupkom registracije, odnosno kreiranja naloga, ali i sa podešavanjima, te sa postupkom brisanja naloga za alate za kolaboraciju.

Svakako će kandidati po završetku ove edukacije saznati i na koji način se kolaboracija vrši kada su u pitanju mobilni uređaji, kao što su na primer pametni telefoni ili računari, te kako se oni sinhronizuju, odnosno koje aplikacije se preporučuju i generalno koji su ključni koncepti online kolaboracija na mobilnim uređajima različite vrste.

1. Koncepti kolaboracije

Podrazumeva se da da bi neko mogao da sarađuje sa kolegama u određenoj firmi ili sa onima sa kojima sarađuje online, on mora biti upoznati sa osnovnim konceptima kolaboracije, odnosno sa time šta tačno podrazumeva ovaj pojam, što jeste prva tema koju će da obradi ICDL Workforce modul Online kolaboracija.

Najpre će dakle biti reči o tome šta je online kolaboracija i to ona koja je zasnovana na primeni informaciono - komunikacionih tehnologija, a odmah zatim će kandidati dobiti informaciju i o tome koje su to osnovne vrste usluga koje podržavaju online kolaboraciju. Pod tim se misli najpre na „Cloud computing“, odnosno na računarstvo u oblaku, kao i na mobilnu tehnologiju, da će u tom smislu ICDL Workforce modul Online kolaboracija predstaviti i jednu i drugu opciju detaljno.

Nakon toga je predviđeno da kandidati dobiju informacije o osnovnim pojmovima koji se koriste u oblasti online kolaboracije, odnosno da se upoznaju sa time šta tačno podrazumeva zajednički online aplikativni softver, kako se definišu društveni mediji i sa kojim ciljem se koriste, te kako funkcioniše učenje na daljinu, ali i šta su online kalendari i koje aplikacije se koriste online sa ciljem zakazivanja sastanaka.

Uzevši u obzir da online kolaboracija ima jednu vrlo važnu karakteristiku koja je zajednička, to podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno zašto se istovremeni pristup zajedničkoj aplikaciji i to većeg broja korisnika koji mogu biti na različitim lokacijama i u realnom vremenu smatra ključnom karakteristikom online kolaboracije, te će svakako saznati ko je to prednosti nudi sa aspekta povećanja produktivnosti.

Biće govora i o brojnim prednostima koje online kolaboracija nudi, a u smislu da se mogu smanjiti putni troškovi, kao i da se komunikacija maksimalno olakša, što će i te kako da ima uticaja na podsticanje celog tima na kvalitetniji i produktivniji rad, kao i na deljenje fajlova i kalendara, odnosno svih potrebnih informacija koji se nalaze u takvim aplikacijama.

Međutim, ukoliko se koriste kolaborativne tehnologije, svi koji ih koriste moraju znati da postoje i određeni rizici, pa će i o tome biti reči u okviru ICDL Workforce modula Online kolaboracija. Pored toga što će kandidatima biti predočeno kako zlonamerni programi mogu da ugroze neku od ovih aplikacija, biće reči i o tome da je važno izbeći neovlašćeni pristup deljenim fajlovima, ali i o tome da u određenim situacijama može doći kako do prekida u radu konkretnog servisa, tako isto i do krađa podataka, odnosno krađa identiteta korisnika.

Važno je da prilikom korišćenja određenih kolaborativnih alata posebna pažnja bude usmerena i na pojam intelektualne svojine, pravilno korišćenje takvih sadržaja, o čemu će takođe biti reči u okviru ICDL Workforce modula Online kolaboracija.

Nakon toga će kandidati dobiti informacije i o tome šta je računarstvo u oblaku, odnosno Cloud computing, kako ta tehnologija može u velikoj meri da utiče na online i mobilnu kolaboraciju, a u smislu da će ih olakšati. Saznaće i kako se skladište „ Shared “, odnosno deljena i dokumenta i fajlovi, te na koji način se može pristupiti različitim kako aplikacijama, tako isto i alatima.

Kandidati će posle toga dobiti sve potrebne informacije o tome koje prednosti nudi tehnologija računarstva u oblaku, a akcenat će u tom slučaju biti stavljen na povećanje mobilnosti, odnosno na smanjenje troškova i na opciju automatskog ažuriranja, koje u velikoj meri može da olakša rad. Podrazumeva se da će ICDL Workforce modul Online kolaboracija omogućiti kandidatima i da budu detaljno upoznati sa time koje sve rizike nosi korišćenje tehnologije računarstva u oblaku. Na prvom mestu se misli na potencijalni gubitak privatnosti, odnosno na to da mora postojati internet konekcija kako bi bila korišćena ta tehnologija, a biće govora i o rizicima sa aspekta kontrole i zaštite podataka.

2. Priprema za online kolaboraciju

Neophodno je za korišćenje različitih kolaborativnih alata svakako izvršiti i instalaciju brojnih plug in - ova, odnosno dodatnih komponenti, kao i aplikacija, pa će u tom smislu ICDL Workforce modul Online kolaboracija u okviru ovog segmenta omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time zbog čega je važno izvršiti njihovu instalaciju i kako generalno oni imaju uticaja na korišćenje kolaborativnih alata. Isto tako će biti reči i o tome koja je oprema neophodna u tom slučaju, tako da će kandidati dobiti informacije o tome zašto se koriste mikrofon i zvučnici, odnosno zbog čega je neophodna web kamera.

Biće govora i o Firewall - u, odnosno zaštitnom zidu, koji i te kako ima značajnu ulogu u kontroli pristupa brojnim kolaborativnim alatima, a kandidati će takođe biti upućeni i u brojna podešavanja, odnosno u korišćenje opcije Download, koja se koristi sa ciljem preuzimanja programa za online kolaboraciju, bez obzira da li je to deljenje dokumenata, odnosno VOIP i instant poruke ( IM ).

Zatim će saznati i kako u praksi funkcioniše registracija, odnosno kreiranje korisničkog naloga za različite kolaborativnih alata, a biće upućeni i detaljno u to kako se korisnički nalog mora u tom slučaju podesiti. Naravno da će im biti objašnjeno i kako mogu da deaktiviraju korisnički nalog i kako mogu da ga zatvore kada se za time javi potreba.

3. Korišćenje online kolaborativnih alata

Podrazumeva se da će u ovom segmentu ICDL Workforce modul Online kolaboracija predstaviti različite kolaborativna alate, koji se uglavnom koriste u praksi, kao što su online kalendari, zatim društveni mediji i online sastanci, ali i online učenje. Međutim, pre toga će kandidatima biti detaljno objašnjeno i kako u praksi funkcionišu aplikativni softver i kako se vrši skladištenje podataka online.

Svakako da će biti upućeni i u to koja su ograničenja vezana za skladištenje online, a u smislu da će im biti objašnjeno šta su „ Schering restrictions “, odnosno restrikcije podele, ali i kakva su ograničenja po pitanju vremena korišćenja i veličine. Naučiće kandidate i kako u praksi funkcioniše opcija Upload, odnosno opcija Download, to jest kako se postavlja i preuzima konkretni online kolaborativni alat, te će dobiti i sve potrebne informacije i o tome kako se brišu fajlovi i folderi na mreži.

Biće upućeni i u to šta su aplikativni softveri i kako se njima može pristupiti preko interneta, a zatim će im biti predstavljeni i web orijentisani aplikativni softveri koji su namenjeni kako obradi teksta i tabelarnim kalkulacijama, tako isto i prezentacijama. Zatim je predviđeno nastavnim programom prema kome se organizuje ICDL Workforce modul Online kolaboracija da kandidati budu upućeni i u to kako se može vršiti ažuriranje fajlova u okviru aplikativnih softvera i to u realnom vremenu, a od strane više korisnika, te kako se takvi fajlovi mogu deliti. Isto tako će dobiti informacije i o kreiranju fajlova online, odnosno o vršenju izmena i čuvanju takvih fajlova, a detaljno će biti upoznati kandidati sa korišćenjem opcije Share, odnosno deljenja takvih fajlova, s tim što će do saznati i kako mogu da prekinu deljenje ukoliko je to potrebno, što znači da će naučiti da koriste i opciju Unshare, a bez obzira da li se ona odnosi na fajlove ili foldere. U pitanju je opcija koja će korisnicima omogućiti ne samo da vide konkretne fajlove, nego i da ih izmene ako je to potrebno, odnosno da ih sačuvaju. Uz to će im biti objašnjeno i kako mogu da vrate prethodnu verziju nekog fajla kada im je to potrebno u radu.

Sledeći segment ove edukacije vezan je za onlajn kalendare i njihovo korišćenje, tako da će pored ostalog kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Online kolaboracija dobiti informacije o tome kako se online kalendar može deliti, odnosno kako može biti data dozvola bilo za pregledanje ili izmenu, odnosno deljenje konkretnog kalendara. Isto tako će naučiti i kako se može sakriti i prikazati opcija deljenja, ali i na koji način više korisnika mogu da koriste zajednički kalendar za kreiranje novih događaja koji se ponavljaju.

U tom segmentu će kandidati naučiti i kako se podešava podsetnik za neki događaj, odnosno kako se mogu pozvati ljudi da učestvuju u nekom događaju ili kako se pozivnica može opozvati, ali i na koji način mogu da prihvate ili odbija poziv.

Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i kako mogu konkretni događaj da izmene, odnosno ako je to potrebno, kako mogu da ga otkažu.

Koje sve vrste društvenih medija su podržane u okviru online kolaboracije je tema kojom će se baviti ICDL Workforce modul Online kolaboracija u narednom segmentu. U tom smislu će biti govora generalno o društvenim mrežama i o načinu njihovog funkcionisanja, ali i o forumima i grupama, kao i o mikro blogovima i blogovima generalno, te o online enciklopediji, što znači da će kandidatima biti objašnjeno i kako koji od tih društvenih medija sa aspekta online kolaboracije funkcioniše u praksi.

Naučiće kandidati u ovom segmentu i kako se vrši podešavanje, odnosno kako se mogu modifikovati postojeće dozvole, odnosno opcije koje su vezane za privatnost, u smislu da će biti upućeni u to kako se korisnicima dozvoljava da čitaju ili ostavljaju komentare recimo, odnosno kako se mogu pozivati novi korisnici. Isto tako će biti govora i o pronalaženju novih korisnika društvenih medija i grupa, odnosno o tome kako se mogu povezati sa potencijalnim korisnicima.

Između ostalog će u ovom segmentu ICDL Workforce modul Online kolaboracija biti usmeren na predstavljanje korišćenja društvenih medija različite vrste sa ciljem postavljanja komentara i linkova, a kandidati će naučiti i kako mogu da odgovaraju na komentare, odnosno da ih po potrebi prosleđuju.

Isto tako je nastavnim programom predviđeno da kandidati nauče i kako se društveni mediji mogu koristiti za Upload, odnosno za postavljanje različitih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju fajlovi, odnosno dokumenti ili slike, te video materijali. Vrlo je važno da svi koji pohađaju ICDL Workforce modul Online kolaboracija u ovom segmentu nauče i kako se postovi sa društvenih medija mogu ukloniti i modifikovati, odnosno da budu svesni toga da trajno brisanje bilo objava bilo fotografija ili drugih sadržaja jednostavno u većini slučajeva baš i nije moguće, pa će u tom smislu biti upućeni u to koliko je važno da vode računa prilikom kreiranja takvih sadržaja.

Online sastanci je naredni segment ovog dela edukacije, pa će kandidati tom prilikom saznati kako funkcioniše online aplikacija koja je namenjena organizaciji sastanaka, te će naučiti kako se može kreirati jedan sastanak, u smislu da budu navedeni vreme i datum njegovog održavanja, odnosno osnovna tema kojom će se baviti i drugi detalji. Naravno da će im biti objašnjeno i kako bi trebalo da otkažu određeni sastanak, odnosno kako se u praksi koristi opcija „Cancel“. uz to će dobiti informacije i o postupku pozivanja učesnika na sastanak, odnosno o tome kako mogu eventualno opozvati pozivnicu ukoliko to bude potrebno, a takođe će naučiti i kako se podešavaju prava pristupa.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati koji pohađaju ICDL Workforce modul Online kolaboracija u ovom segmentu nauči i kako se pokreće online sastanak, odnosno kako se završava, ali i kako mogu da dele bilo radnu površinu, odnosno desktop, bilo fajlove, u smislu da će biti upućeni u to kako se koristi opcija Share, odnosno opcija Unshare, kada je potrebno podeliti ili prekinuti deljenje desktopa ili fajlova.

Kako se koriste Chat opcije u okviru online sastanaka je takođe tema koja će biti obrađena, a podrazumeva se da će kandidati naučiti i kako mogu da u okviru jednog online sastanka koriste brojne i audio i video funkcije.

Poslednja oblast u ovom segmentu ICDL Workforce modula Online kolaboracija vezana je za koncept online učenja, te se svakako podrazumeva da će na samom početku kandidati biti upoznati sa različitim platformama koje se koriste sa ciljem online učenja, ali i sa brojnim sistemima koji su usmereni na upravljanje učenjem, s tim što će akcenat biti stavljen naVLE, odnosno Virtual Learning Environments, kao i na LMS, to jest Learning Management Systems.

Svakako će kandidati u ovom segmentu biti upoznati i sa brojnim funkcijama koje su dostupne vezano za online učenje, te će pored ostalog biti upoznati i sa korišćenjem kalendara i opcija četa, a saznaće i šta je Notice board, odnosno oglasna tabla, te kako u praksi funkcioniše Assessment records, odnosno ocene.

Isto tako je predviđeno i da nauče kako se pristupa online kursu i kako generalno online učenje u praksi funkcioniše.

4. Mobilna kolaboracija

Ukupno je četiri segmenta u okviru završnog dela ICDL Workforce modula Online kolaboracija, a koji je usmeren na upoznavanje kandidata sa mobilnom kolaboraciju.

Najpre će kandidati naučiti kako se vrši postavljanje, odnosno preuzimanje fajla sa konkretne platforme koja je namenjena online učenju, što znači da će se upoznati sa korišćenjem opcija Upload i Download. Nakon toga će biti upoznati sa dostupnim aktivnostima u okviru kursa, a primarno sa kvizovima i forumima, te sa načinom njihovog korišćenja.

Biće im objašnjeno i da mobilni uređaji, bez obzira da li je u pitanju tablet ili pametan telefon, koriste operativne sisteme, a u tom smislu će saznati i koji su to zajednički operativni sistemi namenjeni mobilnim uređajima. Zatim će biti reči o tehnologiji Bluetooth i o tome kada i na koji način se ona koristi, nakon čega će kandidati dobiti informacije o tome koje su to internet konekcije koje se najčešće koriste za mobilne uređaje, pa će u tom smislu biti upoznati sa osnovnim karakteristikama mobilnog 3 G i 4 G interneta, odnosno bežičnih mreža ili Wlan - a, kojom prilikom će saznati i koje su zajedničke karakteristike online konekcija, a u smislu da će dobiti informacije o brzini, dostupnosti i ceni.

Nema sumnje da bezbednost igra ključnu ulogu u korišćenju mreža, odnosno u korišćenju mobilnih uređaja, tako da će ICDL Workforce modul Online kolaboracija u ovom segmentu pojasniti kandidatima zbog čega je važno da budu poštovane osnovne bezbednosne mere za mobilne uređaje, kao što su kreiranje pina, potom izrada rezervnih kopija sadržaja na konkretnom uređaju, te korišćenje Bluetooth opcije, odnosno uključivanje bežične mreže ili po potrebi njeno isključivanje.

Korišćenje mobilnih uređaja je naredna tema, kojom prilikom će kandidati u okviru ICDL Workforce modula Online kolaboracija dobiti informacije o tome kako mogu potpuno bezbedno da se koriste i da se povežu na internet, a ukoliko koriste bilo bežične bilo mobilne tehnologije. Nakon toga će saznati na koji način mogu da pronađu informacije na globalnoj mreži, odnosno kako mogu da šalju i primaju poruke u elektronskoj pošti.

Dobiće informacije i o korišćenju online kalendara, u smislu da će saznati kako mogu da dodaju neki događaj, ali i da ga izmene i po potrebi uklone, posle čega je predviđeno da ova edukacija bude usmerena na prezentovanje opcije Share, odnosno deljenja i to fotografija i video fajlova kroz poruke elektronske pošte, odnosno na društvenim medijima ili uz korišćenje opcije Bluetooth.

Aplikacije je pretposlednja oblast u okviru ovog segmenta ICDL Workforce modula Online kolaboracija, kojom prilikom će kandidatima biti prezentovane različite aplikacije koje se mogu koristiti okviru online kolaboracije, a pod tim se misli na elektronske mape i elektronske novine, odnosno na elektronske knjige, kao i na društvene medije i na igrice koje su dostupne online.

Svakako da će kandidati saznati kako se preuzimaju te aplikacije, a biće im objašnjeno i šta je zapravo Application store, odnosno koje su prodavnice aplikacija dostupne na različitim mobilnim uređajima i kako se generalno konkretne aplikacije mogu sa njih preuzeti. Naravno da će u tom segmentu kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Online kolaboracija dobiti informacije i o tome kako mogu da pronađu određenu aplikaciju u prodavnici, te kako da znaju da li se određena aplikacija kupuje ili je potpuno besplatna.

Pored toga što će naučiti da instaliraju, odnosno da deinstaliraju željenu aplikaciju na pametni telefon ili tablet, kandidati će naučiti i kako se vrši ažuriranje takve jedne aplikacije, odnosno kako u praksi funkcioniše opcija Update. Svakako da će naučiti i da koriste samostalno aplikacije na mobilnom uređaju, a primarno se to odnosi na društvene medije, zatim na mape, te na aplikacije koje su namenjene video ili audio komunikaciji.

Sinhronizacija je poslednja oblast u ovom delu ICDL Workforce modula Online kolaboracija i generalno u okviru celog modula, a kandidati će u tom segmentu naučiti šta zapravo podrazumeva sinhronizacija i zbog čega je ona vrlo važna, odnosno koja je njena svrha.

Dobiće informacije i o tome kako se može vršiti podešavanje opcija sinhronizacije, ali i kako da konkretni mobilni uređaj, bez obzira da li je to u pitanju tablet ili pametni telefon sinhronizuju sa online kalendarom, odnosno sa mejlom ili sa bilo kojim drugim uređajima i aplikacijama.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje