ICDL Digital Student - Računarstvo

Modul 1 Računarstvo i kodiranje

U okviru programa Računarstvo i kodiranje je predviđeno da kandidati pohađaju samo jedan modul i to ICDL Digital student modul Računarstvo i on se odnosi na upoznavanje kandidata sa osnovnim principima kodiranja, a što je vrlo važno kako bi razvili takozvano računarsko razmišljanje i mogli da potpuno samostalno kodiraju neke jednostavnije računarske programe. Na taj način će oni u velikoj meri da potpuno samostalno pišu algoritme, zatim da ih testiraju i i po potrebi modifikuju.

Pored toga što će se upoznati i sa ključnim konceptima računarstva, odnosno principa kodiranja, svi koji budu pohađali ICDL Digital student modul Računarstvo će se upoznati i sa različitim metodama računarskog razmišljanja, a primarno sa algoritmima i postupkom analize problema.

Sa osnovama kodiranja će se naravno upoznati svako tokom ovog dela edukacije, a biće upoznat i sa različitim tipovima podataka i njihovim karakteristikama, odnosno sa varijablama i načinima njihovog korišćenja u oblasti računarstva.


ICDL Digital Student - Računarstvo

Pored toga, naučiće i kako da izrađuju neke jednostavnije računarske programe uz pomoć koda, a saznaće i na koji način mogu da pokrenu konkretni računarski program, te zatim i da ga u skladu sa pravilima testiraju i da koriste opciju „Deubug“, a naučiće i šta je potrebno da učine da bi konkretni program pustili u rad.

Koji su ciljevi ICDL Digital student modula Računarstvo?

Kao glavni cilj koji ICDL Digital student modul Računarstvo navodi se upoznavanje kandidata sa osnovama kreiranja jednostavnih računarskih programa, odnosno generalno sa postupkom kodiranja. Predviđeno je da kandidati po završetku ovog dela edukacije nauče i kako u praksi funkcionišu tehnike računarskog razmišljanja, odnosno dekompozicija, zatim prepoznavanje uzoraka i apstrakcija, kao i algoritmi koji se koriste sa ciljem analize problema i kako generalno funkcioniše razvoj konkretnog rešenja.

Sem toga, svako ko bude završio ICDL Digital student modul Računarstvo će naučiti kako da piše algoritme za konkretni računarski program, potom kako da ih testira i ukoliko je potrebno, kako da ih modifikuje, to jest menja, a uz korišćenje pseudokoda i dijagrama toka, odnosno Flowcharts - .

Naravno da će tokom ovog dela edukacije kandidati biti upoznati i sa osnovnim principima koji su vezani za kodiranje, odnosno sa terminima koji se u toj oblasti koriste, kao i sa time zašto je važno da kod bude dobro struktuiran i adekvatno dokumentovan, te će im biti objašnjeno i kako se to sve odražava na konkretni računarski program.

Pored toga što će se upoznati sa varijablama i načinima njihovog korišćenja, kandidati u okviru ICDL Digital student modula Računarstvo će se upoznati i sa različitim vrstama podataka, odnosno sa logikom programa, te će biti takođe upoznati i sa različitim funkcijama koje imaju za cilj poboljšanje efikasnosti. Najpre će biti prezentovan pojam iteracije, zatim uslovne izjave, a kandidati će biti upoznati i sa funkcijama, odnosno komandama i događajima u konkretnom programu, te će nakon toga naučiti i kako se konkretni računarski program testira i kako u praksi funkcioniše „ Debug “ opcija konkretnog programa. Uz sve navedeno, ICDL Digital student modul Računarstvo će omogućiti zainteresovanima da se upoznaju sa proverom ispunjenosti svih zahteva pre nego što konkretni računarski program budu pustili u rad.

1. Termini u računarstvu

Ukupno je pet oblasti u okviru ovog dela ICDL Digital student modula Računarstvo, a prva se odnosi na predstavljanje termina koji se koriste u oblasti računarstva. Najpre će kandidati dobiti informacije o tome kako se definiše oblast računarstva, te šta podrazumeva takozvano računarsko razmišljanje. Posle toga će biti upoznati sa određenim termina, kao što su program, zatim kod, kojom prilikom će im biti objašnjeno i šta je izborni, a šta mašinski kod, te kada se koji od njih koristi i sa kojim ciljem.

Uz to će ICDL Digital student modul Računarstvo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time šta tačno podrazumeva opis programa i šta treba da sadrže specifikacije, a nakon toga će biti upoznati sa različitim aktivnostima koje je potrebno primenjivati prilikom kreiranja bilo kog računarskog programa, što znači da će biti upoznati sa pojmom najpre analize, potom dizajna i generalno programiranja, te će saznati i kako u praktičnom smislu funkcioniše testiranje i na koji način se vrše modifikacije sa ciljem poboljšanja funkcija u okviru određenog računarskog programa.

Zatim će im biti objašnjeno i šta je takozvani prirodni jezik, a šta je formalni jezik i koje su osnovne razlike između njih.

2. Metode računarskog razmišljanja

Nakon što se upoznaju sa pojmom računarskog razmišljanja u prvom delu ICDL Digital student modula Računarstvo, u ovom delu će kandidatima biti objašnjeno kako u praksi funkcioniše analiziranje konkretnog problema, tako da će najpre biti upoznati sa onim metodama u računarskom razmišljanju koje se najčešće primenjuju u praksi, a što se odnosi kako na dekompoziciju i apstrakciju, tako isto i na prepoznavanje oblika i na algoritme. Odmah zatim će biti objašnjeno i kako se dekompozicija problema koristi sa ciljem razlaganja bilo podataka ili procesa, bilo onih problema koji se smatraju kompleksnim na manje delove, a da bi se što je moguće jednostavnije došlo do rešenja.

Na koji način je potrebno identifikovati obrasce koji su vezani za male, odnosno dekomponovane probleme, ali i kako se opcija apstrakcije koristi sa ciljem filtriranja onih detalja koji su nepotrebni prilikom analiziranja problema je takođe tema koju će obraditi modul, posle čega će kandidatima biti detaljno objašnjeno koju svrhu imaju algoritmi u okviru računarskog razmišljanja.

Biće reči i o pojmu sekvenca, koji se koristi u okviru programske konstrukcije, pa će u tom smislu ICDL Digital student modul Računarstvo ponuditi kandidatima objašnjenje o tome šta je sekvenciranje i kakvu ulogu ima taj proces u toku dizajniranja algoritama.

Koje su to metode koje se koriste prilikom problema reprezentacije, te kako se definiše pseudokod i kada se koristi, ali i šta je „ Flowcharts “ je takođe tema koja će biti obrađena, a odmah posle toga je predviđeno nastavnim programom da ICDL Digital student modul Računarstvo bude usmeren na prezentovanje Flowchart simbola. Tom prilikom će kandidatima biti objašnjeno i kako funkcioniše opcija pokreni, odnosno zaustavi, zatim ulaz - izlaz, te kako se koriste konektor, strelica i druge opcije.

Na koji način u praksi funkcioniše sekvenca operacija i to uz pomoć predstavljenih pseudokodova ili Flowcharts - a, odnosno kako se piše algoritam koji je upravo zasnovan bilo na pseudokodu, bilo na Flowchart - u su isto teme kojima će ICDL Digital student modul Računarstvo u ovom segmentu posvetiti pažnju.

S obzirom na to da nekad može doći do sekvence ili ishoda odluke koji su neispravni, to je vrlo važno izvršiti ispravke tih delova u algoritmu, što je tema koja će biti obrađena u okviru poslednjeg segmenta ovog dela edukacije.

3. Početak kodiranja

U uvodnom delu će kandidatima biti objašnjeno šta je zapravo kodiranje, odnosno koje su osnovne karakteristike struktuiranog i dokumentovanog koda, a da bi se smatralo da je to dobro učinjeno. Najpre će im biti objašnjeno kako opisno imenovanje utiče na dobro struktuirani i dokumentovani kod, a potom i kako se dodaju adekvatni komentari i kako u tom segmentu funkcioniše opcija uvlačenja, odnosno „ Indentation “.

Kandidati koji budu pohađali ICDL Digital student modul Računarstvo će u ovom delu biti upoznati i sa aritmetičkih funkcijama koje se smatraju osnovnim, a koje imaju za cilj izvršavanje proračuna u konkretnom računarskom programu, kao što su opcije plus, minus, podeljeno i puta, odnosno radnje sabiranja, oduizimanja, deljenja i množenja.

Rad sa kompleksnim izrazima je vrlo važan, tako da će kandidatima biti objašnjeno i prema kom principu se određuje prioritet operatora, odnosno kako se definiše redosled evaluacije, pa će u tom smislu dobiti adekvatne informacije o tome kako treba pravilno da koriste zagrade, da bi mogli da struktuiraju i neke složenije izraze.

Biće im objašnjeno i to šta se tačno podrazumeva pod pojmom parametar, kao i koja je svrha korišćenja parametara u konkretnom računarskom programu. Odmah zatim će im biti objašnjeno i kako se definiše komentar u okviru jedne programske konstrukcije, te sa kojim ciljem je potrebno navesti komentar u jednom računarskom programu i kako ih pravilno koristiti.

Šta su varijable u jednoj programskoj konstrukciji, odnosno sa kojim ciljem se one koriste u računarskom programu je još jedna tema koju će predstaviti ICDL Digital student modul Računarstvo. Najpre će kandidatima biti objašnjeno definicija varijabli, odnosno biće upoznati sa tim kako se jednoj varijabli dodeljuje vrednost. Naučiće i kako da koriste tačno određene nazive varijabli u okviru programa koji je namenjen tabelarnim kalkulacijama ili skladištenju vrednosti.

Posle toga je predviđeno da ICDL Digital student modul Računarstvo predstavi i različite tipove podataka koji se koriste u jednom računarskom programu, a što se odnosi kako na „ Character “, „Boolean “ i „Float “, tako isto i na „ Integer “.

Isto tako je predviđeno da budu kandidati upoznati i sa time kakvi su to agregirani tipovi podataka u jednom računarskom programu, ali i kako da podatke koje unese korisnik oni koriste, odnosno na koji način se izlazni podaci koriste za prikaz na ekranu u konkretnom računarskom programu.

4. Izrada korišćenjem koda

Na samom početku ovog dela ICDL Digital student modula Računarstvo će kandidatima biti objašnjeno šta su kodovi, odnosno kako se definiše logički teletest u okviru jednog programa, odnosno koja je svrha logičkog testiranja konkretnog računarskog programa. Biće zatim govora o brojnim logičkim izrazima koji se koriste sa ciljem generisanja bilo tačnih, bilo a netačnih vrednosti, a to su najpre izrazi and, or, not, zatim jednakosti i drugi.

Biće upoznati i sa korišćenjem „ Boolean “ logičkih izraza, kao što su =, >, =, <=, <>, !=, ==, AND, OR, NOT. A naučiće i na koji način se oni pravilno koriste u okviru konkretnog programa, te će im biti objašnjeno i šta su petlje, odnosno “ Loop ”, te koje sve vrste petlji postoje i kada se koja koristi.

U ovom delu će ICDL Digital student modul Računarstvo omogućiti polaznicima i da se upoznaju sa time kako se koristi iteracija, odnosno kako se koristi opcija „ Loopin “, a posle toga će naučiti i šta je „Inifinite loop “, odnosno beskonačna petlja, kao i šta je rekurzija i kada se koristi.

Saznaće i kako se koristi kada je potrebno izvršiti interakciju u vidu korišćenja opcija repeat, zatim for i while.

Šta tačno podrazumeva uslovna izjava u okviru jedne programske konstrukcije i koja je njena svrha, te kada se koristi uslovna izjava sa „ if “, zatim kada se koristi uslovna izjava sa „ else “, a kada sa „ then “.

Kako se definiše procedura i zbog čega je ona važna u jednom računarskom programu, ali i kako i kako se procedura piše i imenuje, je još jedna od tema koju će obraditi ICDL Digital student modul Računarstvo. Posle toga je predviđeno da kandidati budu upoznati sa pojmom funkcija, te da im bude objašnjeno koja je svrha korišćenja funkcije u programu, ali i kako mogu da je napišu i imenuju.

Šta tačno podrazumeva termin događaj u okviru jednog računarskog programa i koja je njegova svrha će saznati odmah zatim kandidati koji budu pohađali ICDL Digital student modul Računarstvo. Isto tako će u tom segmentu dobiti informacije i o tome šta je „ Event Handlers “, odnosno na koji način se opcija obrađivača događaja koristi, što znači da će se upoznati sa korišćenjem obrađivača događaja kroz unos putem tastature, odnosno kroz klik mišem ili dugmetom, a u tom delu će dobiti informacije i o korišćenju tajmera sa tim ciljem.

U završnom delu ove edukacije će se upoznati i sa generičkim funkcijama koje su dostupne, što znači da će naučiti da koristi opciju „ rendom “, „ math “ i „ time “ , a sve sa ciljem kreiranja željenog računarskog programa.

5. Testiranje, debagovanje i puštanje u rad

Vrlo je važno da posle kreiranja jednog računarskog programa kandidati budu upoznati i sa time kako je potrebno da ga testiraju, odnosno da provere sve njegove funkcije i da ga debaguju i naravno puste u rad, što su sve teme kojima će ICDL Digital student modul Računarstvo da se bavi u ovom delu edukacije.

Najpre će kandidati biti upoznati sa time sa kojim ciljem se mora koristiti testiranje, ali i šta podrazumeva opcija debagovanje, kao i kako ta funkcija može da pomogne otkrivanju grešaka i njihovom rešavanju, ali i koje vrste grešaka su najčešće u jednom računarskom programu će takođe saznati svakako bude pohađa ovaj deo ICDL Digital student modula Računarstvo. Tom prilikom će akcenat biti stavljen ne samo na sintaksičke greške, nego i na one koje se karakterišu kao logičke. Naravno da će kandidati saznati i kako mogu uopštene greške da isprave tom prilikom.

Zatim će biti reči o tome kako se pokreće program korak po korak, ali i kako se vrši identifikacija sintaksičkih i grešaka u programu, odnosno njihova popravka. Saznaće kandidati i da se u sintaksičke greške svrstava recimo nedostatak znakova interpunkcije ili netačan pravopis, posle čega će biti govora o logičkim greškama u konkretnom računarskom programu. Ne samo da će kandidati naučiti kako da identifikuju netačan tip podataka ili netačan Boolean izraz, što se svrstava u logičke greške u jednom računarskom programu, nego će saznati i kako mogu da ih isprave, a kako bi program bio spreman za puštanje u rad i za dalje korišćenje.

Nakon toga će saznati kako da korak po korak puste kreirane računarski program u rad. Najpre će ICDL Digital student modul Računarstvo omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time kako u praktičnom smislu funkcioniše provera toga da li je konkretni računarski program u potpunosti usklađen sa zahtevima koji su navedeni u početnom opisu, a posle toga je predviđeno nastavnim programom ovog modula da kandidatima bude objašnjeno i kako se opisuje završen program, odnosno koja je uloga vrednosti i komunikacije u tom slučaju.

Podrazumeva se da će naučiti i na koji način mogu da identifikuju potrebu za određenim poboljšanjem, ali i kako da unaprede program kako bi zadovoljili povezane, odnosno eventualno dodatne potrebe i zahteve.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje